Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr I z sesji Rady Gminy w Bielicach z dnia 20 listopada 2002r.


PROTOKÓŁ Nr I/2002

z sesji Rady Gminy w Bielicach

z dnia 20 listopada 2002 roku

Początek sesji - godz. 1000

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wziął pełny skład Rady Gminy.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście: nowo wybrany Wójt - pan Jan Stefan Adamski, ustępujący Wójt - pan Andrzej Ogłodziński i jego Z-ca - pan Kazimierz Cuper, skarbnik gminy - pani Halina Butkowska, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach - pani Anna Seniuk, kierownik filii Banku Spółdzielczego w Bielicach - pani Jadwiga Świerczyńska, kierownik Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielicach - pan Janusz Pawlak, sołtysi wsi Parsów - pan Władysław Miczkuła, Starego Chrapowa - pan Czesław Sudoł. Na sesji obecni byli również radni ubiegłej kadencji: pan Czesław Samoćko oraz osoby spośród publiczności - pan Józef Chmiel i pan Stanisław Baran, wg załącznika Nr 2 do protokołu.

Obrady I sesji nowo wybranej Rady Gminy w Bielicach otworzył najstarszy wiekiem radny - pan Zdzisław Haręża, który na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad, powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

W związku z brakiem możliwości uczestniczenia w I sesji ks. Proboszcza jako gościa zaproszono, pan Zdzisław Haręża odczytał list stanowiący załącznik Nr 3 do protokołu.

W następnej kolejności Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach - pani Alina Pluta wręczyła nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze na radnego oraz panu Janowi Stefanowi Adamskiemu zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Bielice.

Pan Zdzisław Haręża odczytał rotę ślubowania i wg kolejności na liście obecności nowo wybrani radni złożyli również ślubowanie.

Pan Jan Stefan Adamski nowo wybrany wójt złożył również ślubowanie. Ustępujący Wójt - pan Andrzej Ogłodziński pogratulował panu Janowi Stefanowi Adamski zaszczytnej, ale bardzo trudnej misji Wójta składając najserdeczniejsze życzenia wręczając klucze do Urzędu Gminy w Bielicach. Również pan Andrzej Ogłodziński pogratulował wyboru nowo wybranym radnym.

Nowo wybrany Wójt - pan Jan Stefan Adamski podziękował ustępującemu Wójtowi składając na jego ręce oraz jego Z-cy wiązanki kwiatów, stwierdzając, iż kontynuowane będą rozpoczęte prace przez poprzedników.

Pan Wójt wyraził nadzieję, że będzie wspierany w swoich działaniach przez obecna Radę Gminy, aby to co było zrobione nie było zmarnowane.

Pani Jadwiga Świerczyńska - kierownik Banku Spółdzielczego w Bielicach podziękowała ustępującemu Wójtowi - panu Andrzejowi Ogłodzińskiemu za dotychczasowa współpracę wręczając wiązankę kwiatów oraz nowo wybranemu Wójtowi Janowi Stefanowi Adamskiemu kwiaty gratulując wyboru.

Przystąpiono do następnego punktu porządku obrad dzisiejszej sesji tj. do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Bielicach.

W imieniu Klubu Radnych "JEDNOŚĆ" wystąpił radny pan Michał Bednarczyk zgłaszając pana mgr inż. Wiesława Seniuka na Przewodniczącego Rady Gminy w Bielicach podkreślając, iż posiada on długoletni staż jako radny, około pół kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy w Bielicach, oraz fakt posiadania wyższego wykształcenia.

Nie zgłoszono innych kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy.

Spośród radnych zgłoszono następujące kandydatury do składu Komisji Skrutacyjnej:

- radny pan Edward Mocarski zgłosił pana Marcina Łapecińskiego,

- radny pan Michał Bednarczyk zgłosił pana Bogdana Szablewskiego,

- radny pan Wacław Smyk zgłosił panią Marię Pigułę.

Kandydaci do składu Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę.

Jednomyślnie 15 głosami "za" powołana została Komisja Skrutacyjna w składzie:

1) Marcin Łapeciński,

2) Bogdan Szablewski,

3) Maria Piguła

która spośród siebie na Przewodniczącego wybrała pana Bogdana Szablewskiego.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - pan Bogdan Szablewski objaśnił radnym sposób głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Bielicach, rozdane zostały karty do głosowania.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - pan Bogdan odczytał protokół z głosowania przekazując następnie panu Zdzisławowi Haręży wraz z kartami do głosowania.

Pan Zdzisław Haręża odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Bielicach.

Uchwała Nr I/1/02 stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Po odczytaniu uchwały pan Zdzisław Haręża przekazał prowadzenie sesji wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy w Bielicach - panu Wiesławowi Seniukowi, który podziękował serdecznie za zaufanie, którym obdarzyli go radni jednomyślnie głosując za jego wyborem zapewniając wszystkich radnych, iż będzie czynił wszystko, aby godnie reprezentować organ Gminy.

Pan Wójt - Jan Stefan Adamski wręczył Przewodniczącemu Rady Gminy w Bielicach Wiesławowi Seniukowi wiązankę kwiatów składając serdeczne gratulacje.

Radny pan Edward Mocarski złożył na ręce pana Przewodniczącego Rady Gminy w Bielicach pismo dot. zgłoszenia o utworzeniu klubu radnych PSL, stanowiące załącznik Nr 5 do protokołu, z treścią którego zapoznał radnych pan Wiesław Seniuk.

Pan Przewodniczący Rady Gminy w Bielicach - Wiesław Seniuk przedstawił następujący projekt porządku obrad:

- wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Bielicach,

- powołanie stałych komisji Rady Gminy w Bielicach,

- ustalenie wynagrodzenia Wójta,

- wolne wnioski i zapytania.

Do proponowanego porządku nie wniesiono uwag, został on przyjęty jednomyślnie.

Pan Ignacy Maćkowiak zabrał głos jako elekt rady Rady Powiatu Pyrzyckiego informując, że o godz. 1300 będzie w Starostwie zaprzysiężenie wyrażając nadzieję, iż będzie więź współpracy z nowo wybranymi władzami gminy gratulując dokonanych wyborów, na odpowiedzialne stanowiska.

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Bielicach.

W imieniu Klubu Radnych "JEDNOŚĆ" - radny Michał Bednarczyk zgłosił kandydaturę pani Marzanny Marii Subklew na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Bielicach, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego powołana została Komisja Skrutacyjna w składzie:

1) Bogdan Szablewski,

2) Marcin Łapeciński,

3) Maria Piguła.

Przewodniczącym został wybrany przez Komisję pan Bogdan Szablewski.

Przed przystąpieniem do głosowania tajnego, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej objaśnił sposób głosowania, rozdane zostały karty do głosowania.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Bielicach, pan Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Bogdan Szablewski odczytał protokół, który wraz z kartami przekazał Przewodniczącemu Rady Gminy.

Pan Wiesław Seniuk - Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego.

Na Wiceprzewodniczącą wybrana została jednomyślnie pani Marzanna Maria Subklew.

Uchwała Nr I/2/02 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Powołanie stałych Komisji Rady Gminy w Bielicach.

Do składu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych, pan Michał Bednarczyk w imieniu klubu radnych "JEDNOŚĆ" zgłosił następujące kandydatury:

- pan Bogdan Szablewski,

- pan Bogusław Tadeusz Ignasiak,

- pan Michał Bednarczyk,

- pan Dariusz Chytryj

Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Radny pan Andrzej Kołobycz w imieniu Klubu radnych PSL zgłosił następujące osoby, które wyraziły zgodę:

- pan Stanisław Ryszard Wądołowski,

- pan Marcin Łapeciński

Radny pan Bogdan Szablewski zgłosił kandydaturę pana Zdzisława Haręży, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Do składu Komisji ds. Społecznych, jako pierwszy zgłosił radny pan Michał Bednarczyk w imieniu Klubu radnych "JEDNOŚĆ" następujących radnych, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:

- Helena Ciesielska,

- Marzanna Maria Subklew,

- Bogusław Tadeusz Ignasiak

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski zgłosił następujące osoby (radnych) do składu Komisji ds. Społecznych:

- Wacław Smyk,

- Andrzej Kołobycz,

- Edward Mocarski

W związku z tym, że jest propozycja 5-cioosobowego składu tej komisji a zgłoszonych zostało 6 radnych, Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie, czy należy propozycję tę przyjąć, czy też wprowadzić zmianę.

Za pięcioosobowym składem Komisji ds. Społecznych było 10 głosów "za" i 5 głosów przeciwko.

Pan Przewodniczący obrad stwierdził, że przyjęta została propozycja 5 - cioosobowego składu Komisji ds. Społecznych.

Radny Edward Mocarski wycofał się z kandydowania na członka Komisji ds. Społecznych.

Radny pan Michał Bednarczyk w imieniu Klubu radnych "JEDNOŚĆ" zgłosił do składu Komisji Rewizyjnej następujące osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie:

1) Grażyna Gancarz - Przewodnicząca Komisji

2) Maria Piguła - członek.

Radny pan Wacław Smyk zgłosił kandydaturę Klubu radnych PSL pana Edwarda Mocarskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Rada Gminy jednomyślnie 15 głosami "za" przyjęła propozycję aby Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej była pani Grażyna Gancarz.

Pan Przewodniczący obrad - pan Wiesław Seniuk uściślił, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do składu komisji nie mogą wchodzić osoby nie będące radnymi, poza tym zgodnie ze statutem przewodniczących Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych i komisji ds. Społecznych wybierają sami członkowie tych komisji, natomiast Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Gminy w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy w Bielicach oraz określenia zakresu ich działania został przyjęty jednomyślnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr I/3/02 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Przewodniczący obrad ogłosił 10 - minutową przerwę w obradach.

Po przerwie, pan Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych na swojego Przewodniczącego wybrała pana Bogdana Szablewskiego, a Przewodniczącą Komisji ds. Społecznych wybrana została pani Helena Ciesielska.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

Przewodniczący obrad - pan Wiesław Seniuk zaproponował dla Wójta pana Jana Stefana Adamskiego wynagrodzenie w kwocie 4 932,00 zł brutto. Pani skarbnik - Halina Butkowska poinformowała, że stanowić to będzie netto 3 280,00 zł.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta został jednomyślnie przyjęty 15 glosami "za"

Uchwała Nr I/4/02 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Wolne wnioski i zapytania

Pan Wójt Jan Stefan Adamski mówił, że w jednym ze swoich punktów programu przedwyborczego zakładał obniżenie wynagrodzeń, tak więc zaczyna od własnej osoby. W stosunku do poprzedniego Wójta jest to wynagrodzenie miesięczne mniejsze o 400 zł brutto.

Niestety nie może być spełniony punkt dotyczący likwidacji etatu Z-cy Wójta, ponieważ znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym nie daje radom gmin swobodnego decydowania w tym zakresie, stanowisko Z-cy Wójta musi istnieć, chociaż są różne opinie prawników na ten temat, póki należy dostosować się do przepisu wyższego rzędu jakim jest ustawa.

Pan Wójt stwierdził, że zaproponuje stanowisko Z-cy Wójta pani Haline Rabendzie.

Pan Wójt pogratulował wybranym Przewodniczącym komisji.

Następnie mówił, że szczególny nacisk położy na poprawę warunków życia mieszkańców naszej gminy oraz estetykę wsi. Teren wokół szkoły nie jest zagospodarowany, więc zajmniemy się jego uporządkowaniem. Postaram się, aby kontynuować budowę sali gimnastycznej, ale trudno określić w jakim okresie się to stanie, dlatego pan Wójt poprosił o czas. Gmina jest zadłużona, trzeba spłacać kredyty i odsetki, ale "myślę, że przy pomocy szanownych Państwa uda się wiele wykonać" - kontynuował pan Wójt.

Pan Edward Mocarski - jako Przewodniczący Klubu radnych PSL zwrócił się do pana Wójta, o udostępnienie pomieszczenia w Urzędzie Gminy dla jego klubu.

Pan Wójt odpowiedział, że nie będzie problemu z tą sprawą.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski zgłosił wniosek, aby ożywić życie kulturalne na wsiach, jak jest to w Gryfinie. Jest etat do celów kulturalno - sportowych i osoba tam zatrudniona organizuje wszelkiego rodzaju imprezy dla młodzieży, dobrze by było gdyby u nas był taki etat, aby wyrwać się z tego marazmu.

Pan Władysław Miczkuła - sołtys wsi Parsów powiedział, że młodzież nie ma się gdzie podziać, więc dwukrotnie udostępnił klucz do sali wiejskiej, tylko kto będzie płacił za energię elektryczną, bo stanowi ona własność gminy.

Pan Stanisław Baran pytał, czy są planowane zebrania wiejskie na terenie gminy.

Pan Czesław Sudoł - sołtys wsi Stare Chrapowo zawnioskował o ustawienie koszy RETHMANNA w wioskach, w których nie ma pojemników na selektywną zbiórkę odpadów.

Pan Wójt odpowiadając na zgłoszone wnioski mówił, że nie będzie extra zatrudnionego pracownika do kultury, ale zatrudnionym pracownikom dołożone będą obowiązki. Młodzieży coś się należy, nie tylko przesiadywanie na przystankach.

Prawdą jest również fakt, iż nie ma zaangażowania ze strony młodzieży ma wszystko podane na talerzu, czego przykładem są sytuacje kiedy po rozgrywkach na sali nie ma kto posprzątać. Postaram się tak załatwić, aby wilk był syty i owca cała. Jeżeli chodzi o udostępnianie sali w Parsowie pan Miczkuła może to dalej czynić.

Kwestia zebrań wiejskich - zorientuje się w tym zakresie, bo trudno na dzień dzisiejszy coś powiedzieć.

Podobnie ma się sprawa związana z ustawieniem pojemników, którą będę miał na uwadze - mówił pan Wójt.

Radny pan Edward Mocarski powiedział, że w ciągu 3 miesięcy od wyboru Rady muszą odbyć się zebrania wiejskie i wybór sołtysów, dobrze by było, aby pan Wójt zaprezentował się na tych zebraniach.

Pan Czesław Sudoł - sołtys wsi Stare Chrapowo zgłosił wniosek o konieczności ustawienia publicznego automatu telefonicznego w jego miejscowości.

Pan Wójt zapewnił, że zorientuje się w powyższych sprawach i na najbliższej poinformuje o możliwościach gminy.

W związku z wyczerpaniem porządku obrady I sesji Rady Gminy w Bielicach o godz. 1135 zamknął Przewodniczący Rady Gminy - pan Wiesław Seniuk.

Wnioski z I sesji Rady Gminy w Bielicach

1. Stanisław Ryszard Wądołowski - radny

Ożywić życie kulturalne na wsiach. Szczególnie ważna jest osoba, która będzie zajmowała się inicjowaniem imprez na terenie gminy.

2. Czesław Sudoł - sołtys

Ustawić kosze "RETHMANNA" do selektywnej zbiórki odpadów w miejscowościach, w których nie ma takich pojemników.

Ponadto uznał za niezbędne zamontowanie automatu publicznego w starym Chrapowie.

0x08 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 16-02-2005 10:58:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 16-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 16-02-2005 10:58:08