Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podatek leśny


1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Bielice

Nr XVII/103/04 z dnia 26 listopada 2004 r.

zmieniony Uchwałą Nr XXVII/144/05

Rady Gminy Bielice z dnia 1 grudnia 2005 r.

CIT-6DL-1

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

2. Rok

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania:

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.

Miejsce składania:

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

WÓJT GMINY BIELICE ul. Niepokalanej 34 74-202 Bielice

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.

4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracja roczna 2. korekta deklaracji rocznej

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

D. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

6. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

7. Nazwa pełna * / Nazwisko **

8. Nazwa skrócona * / Pierwsze Imię, drugie imię **

9. Identyfikator REGON

10. Numer PESEL **

11. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)**

12. Imię ojca**

13. Imię matki**

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **

14. Kraj

15. Województwo

16. Powiat

17. Gmina

18. Ulica

19. Nr domu

20. Nr lokalu

21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

23. Poczta

E. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

Rodzaj gruntów leśnych

Powierzchnia

w ha

z dokładnością do 1m2 1)

Stawka podatku

zł,     gr

Kwota podatku

zł,     gr

1. Lasy

24.

,

25.

,            

26.

,            

2. Lasy ochronne

27.

,

28.

,            

29.

,            

3. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody

30.

,

31.

,            

32.

,            

4. Lasy wchodzące w skład parków narodowych

33.

,

34.

,            

35.

,            

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych) ***)

Suma kwot z poz 26,29,32,35.

36.

,            

G. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

37.

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKU ZL-1/A (do niniejszej deklaracji dołączono)

38. Liczba załączników ZL-1/A

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

39. Imię

40. Nazwisko

41. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

42. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2)

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

43. Uwagi organu podatkowego

44. Data (dzień - miesiąc - rok)

45. Podpis przyjmującego formularz

***) Pouczenie

W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 Nr 110, poz. 968, z późn. zm.).

1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

2) Niepotrzebne skreślić.

DL-1(1)

2/2

CIT-6(2)

3/1

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

DL-1(1)

1/2

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 informacja-podatek_leA_ny_5.doc (DOC, 72.00Kb) 2009-03-30 08:54:29 350 razy
2 pod.leA_ny-wzA_r_zaA_A_cznika_6.doc (DOC, 50.50Kb) 2009-03-30 08:54:29 330 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 30-03-2009 08:54:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 30-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 30-03-2009 08:54:29