Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXIII/2009 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 30 stycznia 2009 roku


P r o t o k ó ł Nr XXIII /2009

z s e s j i R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 30 stycznia 2009 roku

Początek sesji - godz.10oo

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach udział wzięło 13 radnych Rady Gminy Bielice. Radni nieobecni : Szczęsny Marek i Tumasz Wiesław.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice - Zdzisław Lech Twardowski, Z-ca Wójta Gminy Bielice -Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice - Halina Butkowska oraz sołtysi wsi wg załączonej do protokołu listy obecności zaproszonych gości, która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Obrady XXIII sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Edward Mocarski.

Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący Rady Gminy - Edward Mocarski stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Przewodniczący powitał przybyłych na sesję zaproszonych gości oraz radnych.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między sesjami.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

8. Projekt uchwały zmieniający Wieloletni Plan Inwestycyjny.

9. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XXXIV/175/06 Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2006 roku.

10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych i Przewodniczącego Rady Gminy Bielice.

11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów.

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009,

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie sesji.

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad, wystąpił radny Michał Bednarczyk o wykreślenie punktu 10 w sprawie projektu uchwały dotyczącego zmiany diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy. Motywując to tym, że rok temu Rada Gminy regulowała tę kwestię, więc nie ma takiej potrzeby podnoszenia diet. Tak było wcześniej, że raz na kadencję była podwyżka diet dla radnych i należy to kontynuować. Na komisjach Rady Gminy Bielice przedmiotowy punkt był wykreślony z porządku posiedzenia.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski - żeby nie było tak, że za dwa lub kilka miesięcy będzie podejście do podwyżki diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Michała Bednarczyka o wykreślenie punktu 10 z porządku sesji „ Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych i Przewodniczącego Rady Gminy Bielice było 12 głosów „za” i 1 głos wstrzymujący się.

Wniosek został przyjęty - stwierdził Przewodniczący obrad.

Porządek sesji przedstawiał się następująco :

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między sesjami.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

8. Projekt uchwały zmieniający Wieloletni Plan Inwestycyjny.

9. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XXXIV/175/06 Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2006 roku.

10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów.

11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009,

12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie sesji.

Porządek XXIII sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie

między sesjami.

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między sesjami, które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Sprawozdanie, o którym mowa wyżej złożył Wójt Gminy Bielice stanowiące załącznik Nr 5 do protokołu.

W trakcie odczytywania sprawozdania, Wójt informował, że dostosował się do uwag komisji Rady Gminy i w umowie wieloletniej z kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielicach zawarł zapisy dotyczące obowiązku przedstawiania Wydzierżawiającemu / Wójtowi/ umów poddzierżawy i ich ewentualne aneksy do wglądu i oraz akceptacji. Dzierżawca ma także na koniec każdego kwartału przedkładać zestawienie środków wpływających z podnajmu gabinetów medycznych, apteki lub punktu aptecznego. Czynsz natomiast będzie aktualizowany raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszany przez prezesa GUS w formie aneksu do przedmiotowej umowy.

Odżyła sprawa modernizacji drogi do Parsówka, nie z mojej inicjatywy - mówił Wójt. Gmina Bielice ma dokumentację na swój odcinek drogi, gmina Gryfino ma swoją dokumentację i chciałaby się zająć tym problemem, proponując po połowie koszty. Spłata należności naszej gminie rozłożono by na 2-3 lata.

Na swój koszt równamy drogę w kierunku Parsówka .

W związku z brakiem postępu w kwestii kanalizacji, na mój wniosek opracowano specjalne mapy Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. Na ukończeniu jest dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków w Bielicach. Przewiduję, że sprawa kanalizacji zakończy się fiaskiem. Musielibyśmy partycypować w kosztach opracowania Studium. Zaplanowano 50 tys. zł na ten cel, ale wolałbym przeznaczyć te środki na modernizację oczyszczalni , i z miękkich środków ubiegać się dofinansowanie zadania. Koszt 1 m ? ścieków może sięgać 22-25 zł. za 4 lata. Wymagane będzie ode mnie zapewnienie na piśmie, że liczba odbiorców nie ulegnie zmniejszeniu. Nie ma przymusu podłączenia się do oczyszczalni, więc nie mogę gwarantować danych niezależnych od gminy.

Bank Ochrony Środowiska ma udzielać pożyczek na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które mogą być do 80% umorzone. Jest to alternatywa, wszystko zależy, czy byliby zainteresowani takim rozwiązaniem problemu. Prosząc sołtysów o przekazanie takiej informacji swoim mieszkańcom chyba, że radni mają inne zdanie na ten temat.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski - kto będzie chciał się podłączyć do kanalizacji, skoro koszty będą bardzo wysokie. Okaże się, że miejscowości, które podłączone są do kanalizacji czyli Bielice, Linie i część Swochowa będą kozłami ofiarnymi, nie będą mieli możliwości wybudowania oczyszczalni przydomowych, bo nie otrzymają zgody.

Wójt - po zmodernizowaniu oczyszczalni w Bielicach będzie dylemat mieszkańców tych trzech miejscowości.

Radny Wądołowski - trzeba ludziom tłumaczyć, że dopóki nie ma przeciwwskazań to należy myśleć o budowie ekologicznych oczyszczalni ścieków, bo okazuje się to najkorzystniejsze rozwiązanie dla mieszkańców naszej gminy.

Ad.5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych

na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad.6. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Michał Bednarczyk - zgłosił pilną potrzebę budowy parkingu przy cmentarzu w Swochowie. Uzasadniając swoją interpelację faktem braku możliwości zaparkowania aut przy cmentarzu. Dopóki boisko było otwarte, nie było większego problemu z ustawieniem samochodu, ale teraz jest to niemożliwe, tym bardziej, że bardzo dużo osób, poza mieszkańcami odwiedza groby swoich bliskich. Cmentarz w Swochowie, jest jednym z większych cmentarzy na terenie gminy Bielice.

Godne pochwały jest ustawienie lampy oświetlenia ulicznego przy cmentarzu, która jest odpowiednio skierowana i nie powinno zmieniać się cokolwiek w tym zakresie - mówił radny Bednarczyk.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski - zwrócił się z zapytaniem, czy w jednakowym czasie zapalają i gaszą się lampy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bielice.

Radny Jan Kazimierz Geldner - czy byłaby możliwość przy okazji doświetlania Parsowa dołożyć dwie lampy uliczne do Będgoszczy.

Radny Zbigniew Kołodziej - jaka byłaby możliwość dołożenia dwóch lamp w miejscowości Chabowo.

Radny Artur Kuświk - przy blokach w Babinku, także należy dołożyć jedną lampę oświetlenia ulicznego.

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Radny Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek o nie odczytywanie szczegółowo projektów uchwał.

Wniosek radnego przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.

Przewodniczący komisji tutejszej Rady Gminy przekazali pozytywne opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za.

Uchwała Nr XXIII/127/09 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad.8. Projekt uchwały zmieniający Wieloletni Plan Inwestycyjny.

Z-ca Wójta Kamela Wilczyńska - to był mój wniosek, aby przygotować nowy załącznik, a nie zmianę uchwały dotyczącej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, ponieważ od czasu komisji do dnia dzisiejszej sesji trwały między mną, a Urzędem Marszałkowskim uzgodnienia i jest to wymóg niezbędny przy aplikowaniu wniosków. Nie jest powiedziane, że jest to ostatnia zmiana Wieloletniego Planu Inwestycyjnego - mówiła Z-ca Wójta Kamela Wilczyńska.

Wójt - nie jestem w stanie zapewnić, że wnioski pomocowe opracowywane przez specjalistyczną firmę będą gwarantem otrzymania pomocy unijnej. Należy złożyć niezbędne dokumenty. Jeżeli nie będzie wymaganego do wniosku nowego załącznika Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wówczas na starcie wniosek będzie odrzucony, a nabór wniosków z PROW rusza od 2 lutego 2009 roku.

Radny Michał Bednarczyk - proponuję nie rozpatrywać tego punktu na dzisiejszej sesji, ponieważ nie było czasu na zapoznanie się z przedłożonym dokumentem. Na niektóre zadania wynikające z załącznika do uchwały, gminy nie stać, np. świetlica w Nowym Chrapowie, dla kogo ma być budowana. Rozwiążmy problem Nowego Chrapowa, jak w Nowych Liniach i Babinku, żeby nie było jak z wybudowaną szkołą w Nowym Chrapowie, z którą nie wiadomo było co zrobić. Nie wygórujmy niektórych zadań. Tak mała wieś jak Nowe Chrapowo, w której jest mało młodzieży spowoduje, że świetlica będzie stała pusta. Są pilniejsze potrzeby i nad nimi należy się koncentrować.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski - jest to konieczność, więc należy podjąć przedmiotowy projekt uchwały.

Z-ca Wójta - uzasadnieniem celowości ujęcia w WPI budowy świetlicy w Nowym Chrapowie jest możliwość uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 75% planowanego zadania. Poza tym w Starym Chrapowie w mniejszej miejscowości jest wybudowana świetlica, która funkcjonuje.

Radny Piotr Wilczyński - budowana świetlica w Nowym Chrapowie nie będzie kolosem, tylko 100 m? obiektem. Poza tym nie jest to najmniejsze sołectwo na terenie naszej gminy.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek radnego Michała Bednarczyka o przełożenie punktu dotyczącego projektu uchwały zmieniającego Wieloletni Plan Inwestycyjny. Za wnioskiem radnego Bednarczyka był 1 głos „za” i 12 głosów przeciwko. Wniosek został odrzucony.

Przewodniczący Rady - Edward Mocarski - proszę o przekazywanie w odpowiednim wyprzedzeniem dokumentów będących przedmiotem sesji.

Radny Michał Bednarczyk - nie możemy być zaskakiwani, to jest zbyt ważna

sprawa.

Za przyjęciem projektu uchwały zmieniającego Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice było 12 głosów „za” i 1 głos wstrzymujący się.

Uchwała Nr XXIII/128/09 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad.9 Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XXXIV/175/06 Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2006 roku.

Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały zmieniającego Uchwałę Nr XXXIV/175/06 z dnia 26 września 2006 roku.

Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XXXIV/175/06 z dnia 26 września 2006 roku został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XXIII/129/09 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad.10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów pozytywnie zaopiniowały komisje Rady Gminy poinformowali Przewodniczący komisji.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów został przyjęty 11 głosami „za” i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr XXIII/130/09 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009,

Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XXIII/ 131/09 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice.

Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice został przyjęty 12 głosami „za” i przy 1 głosie przeciwko.

Uchwała Nr XXIII/132/09 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad. 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wójt odpowiadał na zgłoszone interpelacje i zapytania następująco :

- parking przy cmentarzu w Swochowie /interpelacja radnego Michała Bednarczyka/ będzie wykonany do końca roku bieżącego. Nie będzie to duży parking jak w Bielicach, ale na 5 - 6 stanowisk. Lampę oświetlenia ulicznego przy cmentarzu ustawiono na mój wniosek i nie będzie zmian w tym zakresie - mówił Wójt, prosząc o przestrzeganie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Bielice,

- czas zapalania i gaszenia oświetlenia ulicznego / zapytanie radnego Stanisława Ryszarda Wądołowskiego/ - mogą być pewne różnice, które wynikają z faktu dwojakiego rodzaju oświetlenia tj. zmierzchniowego i czasowego. Nie będziemy interweniować o przestawianie godzin zapalania i gaszenia oświetlenia ulicznego z powodu wysokich kosztów jednorazowego wykonania usługi w porównaniu do cen za energię elektryczną.

- dostawianie lamp ulicznych -interpelacja radnego Jana Kazimierza Geldnera, z którym wspólnie ustalono zmniejszenie o 6 lamp oświetlenia ulicznego w kierunku drogi Nr 3/ przy chodniku/, podjęte będą działania aby dołożyć lampy w Będgoszczy. Wójt poprosił radnego Zbigniewa Kołodzieja interpelującego o założenie lamp w Chabowie o uzgodnienie z sołtysem, w którym miejscu mają one maja być dołożone. Przeanalizujemy wszystkie propozycje zgłoszone przez radnych na dzisiejszej sesji i jeżeli tylko będzie możliwe założenie lamp na istniejących słupach to spróbujemy załatwić tę sprawę. Wykluczone będzie ustawienie nowych słupów oświetlenia ulicznego, z uwagi na wysokie koszty, gdyż niezbędna jest dokumentacja

Z obrad zwolnił się radny Sławomir Władysław Jędrzejczyk.

Przewodniczący ogłosił 5 - minutową przerwę w obradach.

Ad. 14. Wolne wnioski i zapytania.

W związku z wyrażeniem zgody przez radnych, na dzisiejszej sesji pani Joanna Pachnowska przedstawiła informację na temat „Parasola dla Gminnego Rozwoju”, projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego, który obejmuje swoim zasięgiem teren trzech powiatów - pyrzyckiego, choszczeńskiego i stargardzkiego. „Parasol dla Gminnego Rozwoju” polega na wspieraniu powstających organizacji - pierwsze kroki przy ich tworzeniu i na kilka miesięcy darmowych usług księgowego, prawnika. I faza projektu trwa do końca roku bieżącego. Biuro Parasola działa w Przelewicach w Dworku Pałacu Ogrodu Dendrologicznego. Dla powiatu pyrzyckiego osobą do kontaktu jest Joanna Pachnowska / nr telefonu 516 748 913 /, która przyjmuje w Przelewicach w godzinach od 11 do 17. W środy od 16-20 co dwa tygodnie z przerwą wakacyjną będą odbywały się szkolenia. Zaproponowano termin pierwszego spotkania na terenie gminy Bielice na dzień 10 lutego 2009 roku na godz.17.00. Miejsce spotkania - sala konferencyjna Urzędu Gminy Bielice.

Wójt - kierownictwo gminy robi wszystko, aby uaktywnić mieszkańców tutejszej gminy. Liczę na założenie kół gospodyń w Starym Chrapowie, Parsowie i Swochowie - mówił Wójt.

Sołtys wsi Stare Chrapowo - Ignacy Maćkowiak poinformował o założeniu na terenie gminy Bielice Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Rolniczych.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski - lekkie nagłośnienie do sali konferencyjnej by się przydało oraz pytał o wysokość składki na Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie.

Skarbnik - odpowiadała, że składka na ZGZJM wynosi 0,50 zł od mieszkańca gminy Bielice.

Przewodniczący Rady- sala konferencyjna jest kameralna i nie ma potrzeby zakupu nagłośnienia.

Wójt poinformował, że dniu jutrzejszym odbędą się spotkania sprawozdawcze OSP oraz o 15 w Urzędzie Gminy Bielice spotkanie z mieszkańcami Domu Nauczyciela w Bielicach, na które Wójt zaprosił radnych z Bielic do wzięcia udziału w spotkaniu na temat zmiany opłat za dostarczana energię cieplną o 40%. Problemem mieszkańców jest brak powołanej Wspólnoty Mieszkańców, którzy muszą sami rozwiązać.

Wójt podziękował za przyznaną podwyżkę wynagrodzenia zapewniając, że nie zabiegał o nią, podzielając opinię, żeby podwyżka Wójta była raz w kadencji informując, że w zeszłym roku była regulacja wynagrodzenia.

Radny Marcin Zięcina - przy świetlicy w Starym Chrapowie konieczna jest lampa oświetlenia ulicznego.

Wójt - decyzja w sprawie oświetlenia ulicznego będzie podjęta po wnikliwym zapoznaniu się z potrzebami w tym zakresie w okresie późniejszym.

Sołtys wsi Starego Chrapowa - Ignacy Maćkowiak - cieszę się, że mamy z Wójtem podobne zdanie na temat Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie, dlatego nie można zapominać o wcześniejszym przekazaniu uchwałą Rady Gminy majątku na rzecz Związku. Oczyszczalnia ścieków zdaniem sołtysa powinna być rozbudowana, bo 100 %mieszkańców nie wybuduje oczyszczalni przydomowych.

Jest dobrze, że Rada Gminy szanuje pana Wójta podwyższając wynagrodzenie, ale radni nie powinni zapominać o sobie.

Radny Michał Bednarczyk podziękował Wójtowi za przyjęcie do realizacji interpelacji w sprawie budowy parkingu przy cmentarzu w Swochowie zwracając uwagę, aby przed przystąpieniem do realizacji tego zamierzenia wejść w kontakt z właścicielami sąsiednich działek i radnymi ze Swochowa. Regulaminy korzystania z cmentarzy komunalnych powinny być wykonane na trwałym podłożu, bo np. w Swochowie stosownego regulaminu nie ma.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski - czy naprawa drogi na tzw. wybudowę rozpocznie się w marcu bieżącego roku.

Wójt - jeśli będzie pogoda, a poza musi odbyć się przetarg.

Sołtys wsi Linie - Stanisław Zelek - zgłosił wniosek o dodatkowy pojemnik na butelki plastikowe, który należałoby postawić na osiedlu.

Wójt - do następnej sesji postaramy się wniosek zrealizować.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na sesji w lutym br. oprócz spraw oświatowych zaproszeni będą : Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach i Przewodniczący Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach, którzy przedstawią informacje dotyczące sytuacji Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady pytał Wójta, czy obecnie nie ma możliwości zrzutu ścieków do oczyszczalni ścieków w Bielicach, ponieważ koszt dla mieszkańców, którzy nie są podłączeni do kanalizacji sanitarnej wynosi 28 zł za 1 m? ścieków.

Wójt - nie ma takiej możliwości, konieczna jest modernizacja oczyszczalni w Bielicach.

W związku z wyczerpaniem porządku, XXIII sesję o godz.12.30 zamknął Przewodniczący obrad - Edward Mocarski.

Przewodniczący Rady

Edward Mocarski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 02-03-2009 13:46:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 02-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 02-03-2009 13:46:12