Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej


Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 26.02.2009 r.

w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach.

Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 ustawy pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 223 poz.1458) ustanawiam:

Regulamin, który określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach zgodnie z regulaminem organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.

Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

§ 1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach, określając cele i zadania wykonywane na danym stanowisku pracy oraz wynikające z tego tytułu obowiązki obciążające zajmującego je stanowiska.

 1. dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego je stanowiska,

 2. określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,

 3. określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia,

 4. określenie odpowiedzialności,

 5. inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§ 2. Komisję Rekrutacyjną powołuje zarządzeniem Kierownik Ośrodka.

 1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

  1. Kierownik Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona,

  2. Sekretarz Gminy Bielice,

  3. Inna osoba wyznaczona przez Kierownika

 2. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 3.

 1. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym w jednostce samorządu terytorialnego.

 2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys - curriculum vitae,

  3. kserokopie świadectw pracy,

  4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

  6. referencje,

  7. oryginał kwestionariusza osobowego,

  8. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

 1. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenie o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.

 2. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - Dz.U. z 2001 r.,
  Nr 130, poz. 1450 z póź. zm.).

 3. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych przed ukazaniem się ogłoszenia.

Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych

§ 4.

 1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

 2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.

 3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych, zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

 4. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne

§ 5.

 1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze i wstępnej selekcji umieszcza się w BIP-ie listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 2. Lista, o której mowa w pkt. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP-ie do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

 4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczna w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 5. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni listownie o II etapie rozmowy kwalifikacyjnej.

Klasyfikacja końcowa kandydatów

§ 6 Klasyfikacją końcową jest rozmowa kwalifikacyjna.

§ 7.

 1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

 2. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:

  1. predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

  2. posiadaną wiedzę na temat jednostki, w której się ubiega o stanowisko,

  3. obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

  4. cele zawodowe kandydata.


  1. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja rekrutacyjna.

  2. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 1 do 5. Wzór kwestionariusza oceny kandydata stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Ogłoszenie wyników

§ 8.

 1. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w klasyfikacji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku równej liczby punktów o wyborze kandydata rozstrzyga Kierownik Ośrodka.

 2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenia o niekaralności i orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego na boru na dane stanowisko pracy

§ 9.

 1. Po zakończeniu procedury naboru przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza protokół.

 2. Protokół zawiera w szczególności:

  1. określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

  2. informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie danego wyboru.

Informacja o wynikach naboru

§ 10.

 1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

 2. Informacja, o której mowa w pkt. 1 zawiera:

  1. nazwę i adres jednostki,

  2. określenie stanowiska urzędniczego,

  3. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,

  4. uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.

 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń, przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 2. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

 3. W przypadku braku kandydatów lub nie dokonania wyboru kandydata na określone stanowisko ogłasza się kolejny nabór.

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 11.

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, a także dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się do dalszego etapu z powodu niespełnienia wymogów formalnych, będą przechowywane zgodnie z instrukcja kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego Urzędu Gminy Bielice.

Załącznik do regulaminu

KWESTIONARIUSZ OCENY KANDYDATA

-ROZMOWA REKRUTACYJNA-

………………………………………………….

NAZWA STANOWISKA PRACY

………………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

Skala:

5 - znacznie powyżej wymagań

4 - powyżej poziomu wymagań

3 - na poziomie wymagań

2 - poniżej wymagań

1 - znacznie poniżej wymagań

1. Przygotowanie merytoryczne

znajomość zakresu działania, w którym kandydat ma być zatrudniony

znajomość zadań na danym stanowisku

znajomość aktualnej sytuacji w danej problematyce

posiadane doświadczenie zawodowe (w tym doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku)

2. Treść i poprawność wypowiedzi

udzielanie odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań

rozwinięcie wypowiedzi - przykłady odnoszące się do doświadczenia kandydata, prezentacja własnych poglądów lub koncepcji

wyrażanie opinii w sposób jasny i zrozumiały

przestrzeganie zasad gramatycznych i stylistycznych

3. Odporność na stres

spokój i opanowanie w czasie rozmowy

brak zdenerwowania w sytuacji pytań trudnych lub kłopotliwych

4. Umiejętność autoprezentacji

ogólne wrażenie

przygotowanie do rozmowy

Komunikatywność

łatwość nawiązywania kontaktu z członkami komisji rekrutacyjnej

prezentacja motywacji do ubiegania się o dane stanowisko

5. Suma uzyskanych pkt.:……………..

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Maria Kopacka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 26-02-2009 13:31:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 25-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 26-02-2009 13:31:35