Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXII/2008 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku


P r o t o k ó ł Nr XXII/2008

z s e s j i R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 31 grudnia 2008 roku

Początek sesji - godz.83o

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach udział wzięło 13 radnych Rady Gminy.

Radni nieobecni : Zbigniew Kołodziej i Marek Szczęsny.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice - Zdzisław Lech Twardowski, Z-ca Wójta Gminy Bielice -Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice - Halina Butkowska, oraz sołtysi wsi : Będgoszcz - Mirosław Samoćko, Babin - Zbigniew Dawidowicz, Stare Chrapowo- Ignacy Maćkowiak , Linie - Stanisław Zelek, Nowe Chrapowo - Rafał Malinowski.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Obrady XXII sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Edward Mocarski.

Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Przewodniczący powitał przybyłych na sesję zaproszonych gości, oraz radnych gminy Bielice .

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad ,do którego nie wniesiono propozycji zmian.

Porządek XXII sesji przedstawiał się następująco :

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między sesjami.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXI sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

6. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie postępowań przetargowych przeprowadzonych w 2008 roku nie objętych dotychczasowymi kontrolami Komisji .Rewizyjnej.

7. Informacja dotycząca odbytego posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice .

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

10. Projekt uchwały zmieniający Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice.

11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009 .

13. Projekt uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice.

14. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez państwową Straż Pożarną lub Gminę.

15. Projekt uchwały w sprawie sprawiania pogrzebów przez Gminę Bielice.

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym budynku nr 34a, położonego przy ulicy Jana Pawła II w Bielicach wraz z przynależnym gruntem.

17. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów gminy w nieruchomości nr 247 położonej w Bielicach w drodze przetargu nieograniczonego.

18 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy do stowarzyszenia -Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2009.

20. Przedstawienie planu pracy Rady Gminy Bielice na 2009 rok.

21. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielicie na 2009 rok.

22 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

23. Wolne wnioski i zapytania.

24. Zamknięcie sesji.

Porządek XXII sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie

między sesjami.

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między sesjami , które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad.5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych

na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

Sprawozdanie, o którym mowa wyżej złożył Wójt Gminy Bielice stanowiące załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad.6. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie postępowań przetargowych przeprowadzonych w 2008 roku nie objętych dotychczasowymi kontrolami Komisji .Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marcin Zięcia odczytał protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej w powyższym zakresie, który stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad7. Informacja dotycząca odbytego posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice .

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych-Piotr Wilczyński przedstawił informację dotyczącą odbytego posiedzenia Komisji.

Informacja stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad.8. Interpelacje i zapytania radnych.

Brak było interpelacji i zapytań radnych.

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

Radny Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek formalny o nie odczytywanie w całości projektów uchwał ponieważ każdy z radnych ma stosowne projekty.

Wniosek radnego Przepiórki został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”..

Przewodniczący komisji: Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych- Piotr Wilczyńska, ds. Społecznych - Mariusz Adam Przepiórka i Rewizyjnej - Marcin Zięcina poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”

Uchwała Nr XXII/15/08 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad.10. Projekt uchwały zmieniający Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice.

Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały zmieniającego Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice.

Projekt uchwały zmieniający Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice.

został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XXII/116/08 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad.11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XXII/117/08 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009 .

Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009 rok został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XXII/118/08 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad.13. Projekt uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice.

Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice.

Projekt uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielicie został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XXII/119/08 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez państwową Straż Pożarną lub Gminę.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych -Piotr Wilczyński poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez państwową Straż Pożarną lub Gminę.z poprawkami :

- w §1 w punktach 1,2,3, po wyrazach złotych wpisać „za każdą godzinę udziału”.

- w §4 wpisać, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 listopada 2008 roku.

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych - Mariusz Adam Przepiórka poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję przedmiotowego projektu uchwały z poprawkami, jak Komisja Budżetu i oprócz tych poprawek zmianę w §1 punkcie 3 zmienić wysokość stawki z 12 zł. na 13 zł.

Przewodniczący komisji Rewizyjnej - Marcin Zięcina poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, o którym mowa wyżej, z poprawkami :

- w § 1 w punktach 1,2,3 po wyrazach „złotych” dopisać :”za każdą godzinę udziału”,

- wykreślić § 2 ponieważ członkom ochotniczych straży pożarnych nie przysługuje prawo do delegacji służbowych i diet, więc nie powinno być zapisu, że traci się coś, co nie przysługuje,

3/ zmienić kolejność paragrafów i podobnie jak pozostałe dwie komisje pozytywnie zaopiniowano , że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 listopada 2008 roku.

Przewodniczący obrad - Edward Mocarski poddał pod głosowanie jawne pierwszą z poprawek zgłoszoną przez wszystkie komisje Rady Gminy Bielicie , aby w § 1, pkt.1,2, 3 po wyrazie złotych dopisać :”za każdą godzinę udziału” . Poprawka została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za”

Za drugą poprawką, aby podwyższyć stawkę w § 1 punkcie 3 z 12 zł. na 13 zł. były 2 głosy „za”, 3 głosy wstrzymujące się i 8 głosów wstrzymujących się.

Wniosek Komisji ds. Społecznych nie przeszedł - stwierdził Przewodniczący rady - Edward Mocarski.

Za trzecią poprawką zgłoszoną przez Komisję Rewizyjną, aby wykreślić § 2, było 12 głosów „za” i 1 głos wstrzymujący się.

Za czwartą poprawką, aby Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 listopada 2008 roku zgłoszona przez wszystkie komisje tutejszej Rady byli wszyscy radni. Poprawka została przyjęta 13 głosami „za”

Poprawka została przyjęta- stwierdził Przewodniczący obrad.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez państwową Straż Pożarną lub Gminę został przyjęty jednogłośnie 13 głosami.

Uchwała Nr XXII/120/08 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Ad.15. Projekt uchwały w sprawie sprawiania pogrzebów przez Gminę Bielice.

Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie sprawiania pogrzebów przez Gminę Bielice.

Projekt uchwały w sprawie sprawiania pogrzebów przez Gminę Bielicie został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XXII/121/08 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Ad.16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym budynku nr 34a, położonego przy ulicy Jana Pawła II w Bielicach wraz z przynależnym gruntem.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - Piotr Wilczyńska powiedział, że na posiedzeniu komisji była inna wersja projektu uchwały, który budził wiele wątpliwości, na dzisiejszą sesję przedłożono nowy projekt uchwały dotyczący dzierżawy, o której mowa wyżej, czy jest pewność, iż jest to propozycja spełniająca wymogi prawne, przygotowana przez radcę prawnego Urzędu gminy Bielicie.

Wójt konsultowaliśmy z prawnikiem ponownie kwestię długoletniej dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy w drodze bezprzetargowej, który po wnikliwym przeanalizowaniu uznał, i opracował nowy projekt uchwały, który w dniu dzisiejszym radni otrzymali. Uważamy, że na dzień dzisiejszy jest to projekt, który nie powinien budzić żadnych wątpliwości ze strony organu nadzoru, chociaż interpretacja Wojewodów w tej kwestii jest różna.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym budynku nr 34a, położonego przy ulicy Jana Pawła II w Bielicach wraz z przynależnym gruntem został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XXII/122/08 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Ad.17. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów gminy w nieruchomości nr 247 położonej w Bielicach w drodze przetargu nieograniczonego.

Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów gminy w nieruchomości nr 247 położonej w Bielicach w drodze przetargu nieograniczonego.

Wójt - poinformował,. że w § 1jest błąd powinno być 54/200, a nie jak jest w projekcie uchwały 54/100.

Przewodniczący ogłosił 5 - minutową przerwę w obradach.

Po przerwie zostały wznowione przez Przewodniczącego Rady obrady i pod głosowanie został poddany projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów gminy w nieruchomości nr 247 położonej w Bielicach w drodze przetargu nieograniczonego, poprawką zgłoszoną przez Wójta, który został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XXII/123/08 stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Ad.18 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy do stowarzyszenia -Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy do stowarzyszenia -Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy do stowarzyszenia -Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”

Uchwała Nr XXII/124/08 stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

Ad.19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2009.

Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2009, z uwagą Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych, aby poprawić błędy drukarskie, w niektórych załącznikach i projekcie uchwały zamiast roku 2008 wpisać rok 2009.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2009 został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XXII/125/08 stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Ad. 20. Przedstawienie planu pracy Rady Gminy Bielice na 2009 rok.

Przewodniczący Rady Gminy - Edward Mocarski przedstawił plan pracy Rady gminy Bielicie na 2009 rok. Wójt wystąpił z propozycją przyspieszenia sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach i najlepiej w lutym przyszłego roku sesję poświęcić tylko sprawom oświaty

Nie zgłoszono innych propozycji zmian do planu pracy Rady Gminy Bielicie na 2009 rok, który stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

Ad. 21. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielicie na 2009 rok.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady gminy Bielicie przedstawili plany pracy swoich komisji na 2009 rok, do których nie wniesiono propozycji zmian.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielicie na 2009 rok. Został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XXII/126/08 stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

Ad. 22 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Brak było interpelacji i zapytań radnych.

Ad.23. Wolne wnioski i zapytania.

Radny Jan Kazimierz Geldner zgłosił wniosek, aby w ramach doświetlania miejscowości uwzględnić Będgoszcz w kierunku jeziora / okolice Jazgarza/ i jedna lampę do drogi Nr 3

Sołtys wsi Stare Chrapowo - Ignacy Maćkowiak zgłosił wniosek, aby przeznaczyć środki na udrożnienie dwóch przepustów w Starym Chrapowie

w stronę Lisa i Kaźmierczaka .

Przy świetlicy w Starym Chrapowie założyć chociaż jedną lampę oświetlenia ulicznego.

Poza tym sołtys mówił o potrzebie przyjrzenia się sprawie dróg gminnych i wewnętrznych, których jest ponoć 148 ha.

W imieniu Zarządu Gminnego PSL Ignacy Maćkowiak podziękował za współpracę Radzie Gminy i Wójtowi Gminy Bielicie dołączając gorące podziękowania od Stowarzyszenia producentów Zbóż Ziemi Pyrzyckiej życząc realizacji zamierzonych celów w 2009 roku.

Wójt odpowiadając na zgłoszone w dniu dzisiejszym wnioski mówił, że nie było żadnych błędów przy modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bielicie, nie było po prostu mowy o dostawianiu dodatkowych lamp,. Jest to inwestycja, i na ustawienie słupa z lampą oświetleniową wymagana jest dokumentacja. Ustalony jest harmonogram realizacji modernizacji oświetlenia i wg tego dokumentu następuje realizacja.

Kwestia przepustów będzie przedmiotem posiedzenia merytorycznie przyporządkowanej komisji.

Wójt poinformował, że w najbliższy poniedziałek o godz.17.00 w miejscowości banie odbędzie się Walne Zgromadzenie „DIROW”, na które serdecznie zaprosił do wzięcia udziału radnych i sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Kontynuując swoją wypowiedź Wójt mówił, że minęły dwa lata uczciwej, konstruktywnej i spokojnej współpracy za którą serdecznie podziękował Przewodniczącemu Rady, radnym , sołtysom i najbliższym współpracownikom, życząc wszystkim równie dobrej atmosfery sprzyjającej miłej współpracy w nadchodzącym 2009 roku.

Ad..24. Zamknięcie sesji

W związku z wyczerpaniem porządku, XXII sesję Rady Gminy Bielice o godz. 10.35 zamknął Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Edward Mocarski.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 10-02-2009 10:42:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 10-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 10-02-2009 10:42:00