Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2008 roku


P r o t o k ó ł Nr XXI /2008

z s e s j i R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 26 listopada 2008 roku

Początek sesji - godz.10oo

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach udział wzięło 14 radnych Rady Gminy.

Nieobecny był radny Wiesław Tumasz.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice - Zdzisław Lech Twardowski, Z-ca Wójta Gminy Bielice -Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice - Halina Butkowska, Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, a zarazem radny Powiatu Pyrzyckiego- Edward Sadłowski oraz sołtysi wsi : Będgoszcz - Mirosław Samoćko, Babin - Zbigniew Dawidowicz, Stare Chrapowo- Ignacy Maćkowiak .

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Obrady XXI sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Edward Mocarski.

Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Przewodniczący powitał przybyłych na sesję zaproszonych gości, przybyłych na sesję mieszkańców gminy Bielice oraz radnych gminy Bielice .

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad ,do którego nie wniesiono propozycji zmian.

Porządek XXI sesji przedstawiał się następująco :

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między sesjami.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XX sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Projekt uchwały w sprawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim.

8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielice.

10.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok.

11. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości na 2009 rok.

12. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2009 rok.

13. Projekt uchwały w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

14. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nr 241/18 położonej Bielicach w drodze przetargu nieograniczonego.

15. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów gminy w nieruchomości nr 230 położonej w Nowym Chrapowie w drodze przetargu nieograniczonego.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski i zapytania.

18. Zamknięcie sesji.

Porządek XXI sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie

między sesjami.

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między sesjami , które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad.5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych

na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

Sprawozdanie, o którym mowa wyżej złożył Wójt Gminy Bielice stanowiący załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad.6. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Mariusz Adam Przepiórka - czy można przyspieszyć termin wykonania remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Swochowie.

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim.

Radny Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek formalny o nie odczytywanie w całości projektów uchwał ponieważ każdy z radnych ma stosowne projekty.

Wniosek radnego Przepiórki został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - Piotr Wilczyński poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały z poprawką tj. w § 2 zastąpić dotychczasową treść na brzmienie :” Upoważnia się Wójta Gminy Bielice do zawarcia porozumienia z Powiatem Pyrzyckim, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący komisji ds. Społecznych - Mariusz Adam Przepiórka i Rewizyjnej - Marcin Zięcina poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie poprawkę zgłoszoną przez Komisję Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych dot. zmiany zapisu w § 2 projektu uchwały, o którym mowa wyżej. Poprawka została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.

Projekt uchwały w sprawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” .

Uchwała Nr XXI/106/08 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.

Uchwała Nr XXI/107/08 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielice.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - Piotr Wilczyński poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały z poprawkami tj. w rozdziale VII §18 ust.7 i 8 wykreślić :”według umowy”

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych - Mariusz Adam Przepiórka stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z poprawkami jak komisja budżetu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Marcin Zięcina poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.

Poprawka zgłoszona przez Komisję Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych, o której mowa wyżej została przyjęta 13 głosami „za” i przy 1 głosie wstrzymującym się

Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielice został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.

Uchwała Nr XXI/108/08 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad.10.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok.

Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok.

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok został przyjęty przy 12 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr XXI/109/08 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości na 2009 rok.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - Piotr Wilczyński poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały z poprawką w § 1 pkt.2b z 18,00 zł. do kwoty 17,40 zł. za 1 m?.

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych - Mariusz Adam Przepiórka stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z poprawką jak komisja budżetu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Marcin Zięcina poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie poprawkę, aby w § 1 pkt.2b zmniejszyć stawkę podatku z kwoty 18,00 zł. do kwoty 17,40 zł.za 1 m?.

Za poprawką były 3 głosy „za” i 11 głosów przeciwko.

Poprawka została odrzucona.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości na 2009 rok został przyjęty przy 11 głosach „za” i 3 głosach przeciwko.

Uchwała Nr XXI/110/08 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2009 rok.

Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2009 rok.

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2009 rok został jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęty.

Uchwała Nr XXI/111/08 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad.13. Projekt uchwały w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - Piotr Wilczyński poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały z poprawkami :

- z podstawy prawnej wykreślić :”w związku z art.31 ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów/Dz.U.Nr 192,poz.1378 z późn.zm./

- w § 3 zmienić proponowaną treść na brzmienie :” Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący komisji ds. Społecznych - Mariusz Adam Przepiórka poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały, z poprawkami jak komisja budżetu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marcin Zięcina przekazał informację, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Poprawki Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych, o których mowa wyżej zostały przyjęte jednogłośnie 14 głosami „za”.

Projekt uchwały w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.

Uchwała Nr XXI/112/08 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad.14. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nr 241/18 położonej Bielicach w drodze przetargu nieograniczonego.

Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nr 241/18 położonej Bielicach w drodze przetargu nieograniczonego został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.

Uchwała Nr XXI/113/08 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów gminy w nieruchomości nr 230 położonej w Nowym Chrapowie w drodze przetargu nieograniczonego.

Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów gminy w nieruchomości nr 230 położonej w Nowym Chrapowie w drodze przetargu nieograniczonego został przyjęty 13 głosami „za” i przy 1 głosie przeciwko.

Uchwała Nr XXI/114/08 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu

Ad. 16 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiadając na interpelację radnego Przepiórki, Wójt mówił że będzie dokonana ocena stanu technicznego dachu na świetlicy w Swochowie, i jeżeli faktycznie okaże się, że grozi on zawaleniem będą wykonane prace zabezpieczające, aby nie doprowadzić do katastrofy budowlanej.

Ad.17. Wolne wnioski i zapytania

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski- zakończyć sprawę Babina nie bacząc na to, że pewne sprawy leżą w gestii Starostwa. Ponadto radny zwrócił się do Wójta i radnego Powiatu Pyrzyckiego o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pyrzycach w sprawie należytego wykonywania prac przez służby drogowe podając przykład z ostatnich dni, kiedy zaskoczyła zima, samochód tyle tylko, że się przejechał przez teren gminy, nic nie było robione- mówił radny Wądołowski

Poza tym radny Wądołowski prosił o zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego na wysokości posesji pana Kołobycza, bo wielokrotnie mieszkanka Bielic pani Graczyk prosiła o oświetlenie ciemnego „tunelu „ w okolicach także jej działki.

Radny Andrzej Kołobycz - ja nie chcę lampy koło mojego domu.

Wójt nawiązał do sprawy budowy drogi w Babinie i mówił, że przepust jest drożny. Po ostatniej sesji Wójt stwierdził, że objechał cały teren gminy Bielice, wtedy były opady deszczu dość intensywne i nie było żadnej kałuży w Babinie, świadczy to o drożności przepustu. Nie wystosowano pisma o udrożnienie kanału odwadniającego, bo w tym samym czasie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach podjął stosowne kroki i byłoby to dublowanie się działań, które należą do kompetencji powiatu.

Przy okazji doświetlania w Bielicach kwestia jednej lampy będzie załatwiona/ wniosek radnego Wądołowskiego/

Będę apelował do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie właściwego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Bielice - mówił Wójt.

Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Edward Mocarski - udrożniliśmy kanał odwadniający w Babinie w czynie społecznym, ale nie chodzi tu o ten kanał tylko o wstrzymanie budowy drogi w Babinie.

Radny Piotr Wilczyński - proszę mimo wszystko, aby pan Wójt wystosował pismo do odpowiednich służb i do wiadomości skarżącym.

Sołtys wsi Stare Chrapowo- Ignacy Maćkowiak - na dzisiejszej sesji podjęto uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości na terenie gminy Bielice, jak będzie wyglądała kwestia pozwoleń na oczyszczalnie przydomowe, czy nie będzie perturbacji, gdy gmina będzie skanalizowana.

Poza tym sołtys zwrócił się do radnego Powiatu Pyrzyckiego o interwencję w Starostwie o przeprowadzenie kontroli konserwacji urządzeń melioracyjnych w Starym Chrapowie do końca roku bieżącego, ponieważ niektórzy użytkownicy gruntów nie dbają o urządzenia melioracyjne przez co niektórzy się topią.

Zasypany jest rów przy panu Butkowskim w Starym Chrapowie należy także interweniować. Sołtys mówił, że gmina powinna uczestniczyć przy wznawianiu granic, nie miało to miejsca w ostatnim czasie w Starym Chrapowie.

Wójt - sprawa przyorywania działek - jestem w trakcie opracowywania koncepcji. Osobiście z pracownikami pojadę w teren i ocenimy jak ta sprawa wygląda. Na każde okazanie granic jedzie pracownik Urzędu Gminy w Bielicach, jak było w tym przypadku sprawdzę i na najbliższej sesji powiadomię - mówił Wójt.

Wrócimy do tematu budowy przydomowych oczyszczalni, po wnikliwym zapoznaniu się z przepisami prawa w tym zakresie - kontynuował Wójt.

Radny Piotr Wilczyński - proszę o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w celu połatania dróg od Starego Chrapowa do Linii i do Nowego Chrapowa szczególnie przed przejazdem kolejowym. Nie chodzi nawet o likwidację przejazdów, a o ich poprawienie.

Wójt- zwrócę się do Dyrekcji PKP o naprawę przejazdów kolejowych.

Radny Powiatu Pyrzyckiego - Edward Sadłowski - mówił, że monitorował sprawę dróg powiatowych na terenie naszej gminy do Starosty, który ma niestety inne priorytety. Temat dróg jest prawie na samym końcu. Wycięto krzaki dopiero, gdy stał się nieszczęśliwy wypadek, ale nie zostały posprzątane. Sadłowski zwrócił się z prośbą o wystosowanie pisma Rady Gminy w sprawie właściwego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Bielice adresowanego do Przewodniczącego Rady Powiatu Pyrzyckiego.

Zrealizuję wniosek sołtysa Maćkowiaka, aby odbyła się kontrola cieków wodnych w Starym Chrapowie

Edward Sadłowski jako Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie poinformował, że Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu spółka akcyjna jest komercjalizowana więc rolnicy, którzy bezpośrednio lub pośrednio dostarczali do przedsiębiorstwa państwowego przekształconego w spółkę surowców pochodzących z gospodarstwa rolnego, w okresie 5 lat przed dniem 1 czerwca 2008 roku zboże, mogą ubiegać się o nieodpłatne akcje w/w Przedsiębiorstwa do dnia 1 grudnia 2008 roku. Stosowne oświadczenia przekazane będą do rozpropagowania Urzędowi Gminy Bielice.

Edward Sadłowski prosił także obecnych na sesji o rozpowszechnienie tej informacji.

28 listopada 2008 roku odbędzie się III Forum Izb Rolniczych, na którym będą omawiane sprawy związane z ustawodawstwem dotyczącym rolnictwa. Niezwykle potrzebne jest spotkanie rolników z firmami ubezpieczeniowymi, które będą realizować ubezpieczenia obowiązkowe, ponieważ od 2010 roku będą sankcje z tytułu nie ubezpieczenia gospodarstw rolnych.

Radny Piotr Wilczyński - powiatowe biuro ZIR powinno zająć się informowaniem rolników o najważniejszych zmianach dotyczących tej grupy zawodowej.

Radny Artur Kuświk - we wniosku o łatanie dziur w drogach należy ująć także drogę do Babinka.

W związku z wyczerpaniem porządku, XXI sesję Rady Gminy Bielice o godz. 11.40 zamknął Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Edward Mocarski.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 07-01-2009 08:42:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 02-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 07-01-2009 08:42:46