Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z sesji XIX/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 10 września 2008 roku


P r o t o k ó ł Nr XIX /2008

z s e s j i R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 10 września 2008 roku

Początek sesji - godz.10oo

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach udział wzięło 13 radnych Rady Gminy Bielice.

Nieobecny byli radni: Sławomir Władysław Jędrzejczyk, Wiesław Tumasz.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice - Zdzisław Lech Twardowski, Z-ca Wójta Gminy Bielice -Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice - Halina Butkowska, kierownik Biura Projektów Programów Obszarów Wiejskich Wiejskich - Amadou Sy - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i pracownicy biura w osobach : Agnieszka Stec - Inspektor, Tomasz Biały - Główny Specjalista, Specjalista Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie- Maciej Błędowski, Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, a zarazem radny Powiatu Pyrzyckiego- Edward Sadłowski / do przerwy/, Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach - Małgorzata Ułoga,/która w kilku słowach przedstawiła się Radzie Gminy i obecnym na sesji gościom/ kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach - Anna Maria Kopacka, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach - Elżbieta Kreft / po przerwie, oraz sołtysi wsi : Chabowo - Jacek Pawlus, Swochowo - Krystyna Krzanowska, Stare Chrapowo- Ignacy Maćkowiak , Linie - Stanisław Zelek.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Na sesji obecny był mieszkaniec wsi Nowe Linie - Cezary Marszałek.

Obrady XIX sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Edward Mocarski.

Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Przewodniczący powitał przybyłych na sesję zaproszonych gości i radnych gminy Bielice.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono propozycji zmian.

Porządek sesji przedstawia się następująco :

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Przedstawienie informacji przez przedstawicieli Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na temat aktualnego stanu faktycznego i prawnego pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu PROW na lata 2007-2013.

 

Przerwa

 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XVIII sesji Rady

Gminy Bielice.

6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na

XVIII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.

10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do

sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice.

11. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o

numerze geodezyjnym 2/15 położonej w miejscowości Linie.

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie

służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem 211 położonej w

Parsowie.

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową

części nieruchomości oznaczonej numerem 91/2 położonej w Starym

Chrapowie.

14. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

15. Projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury -

Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach.

16. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy

Bielice.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie sesji.

 

Porządek sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” bez odczytywania.

 

 

Ad.4. Przedstawienie informacji przez przedstawicieli Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na temat aktualnego stanu faktycznego i prawnego pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu PROW na lata 2007-2013.

 

 

Amadou Sy - kierownik Biura Projektów PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dokonał wprowadzenia do zagadnienia dotyczącego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Po czym odbyła się prezentacja nt. możliwości finansowania zadań i zasad aplikowania po środki na realizację zadań w gminach wiejskich.

Inspektor Agnieszka Stec prezentując zagadnienie mówiła, że głównym adresatem pieniędzy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 są rolnicy, beneficjentami części działań będą także samorządy. Mają one pomóc w zmniejszeniu dysproporcji w rozwoju obszarów wiejskich i miejskich.

PROW 2007 - 2013 zastąpił Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja

i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. Część działań przewidzianych do realizacji w nowej perspektywie to kontynuacja obecnych. Pojawiły się także nowe działania - np. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W ramach priorytetowych kierunków wsparcia obszarów wiejskich UE, w PROW 2007-2013 zdefiniowano cztery osie :

- oś 1 - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,

- oś 2 - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,

- oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,

- oś 4 - Leader

Wszystkie te działania będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich /EFRROW/ oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej. Plan ten determinuje zakres oraz formę wsparcia dla obszarów wiejskich w najbliższych latach. Łącznie opiewa na 17,2 mld.euro, a wkład krajowy wyniesie ok.4 mld.euro.

Działanie „Odnowa i rozwój wsi”/ oś trzecia/ ma wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

  1. projekt realizowany :

  2. a/ w gminie wiejskiej albo

b/ w gminie miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo

c/ w miastach o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys.,

2.projekt jest objęty Planem Odnowy Miejscowości, zgodnie ze strategią rozwoju gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

3. projekt nie ma charakteru komercyjnego,

4. w przypadku gdy projekt będzie realizowany na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, posiada on prawo do dysponowania tą nieruchomością przez okres 7 lat po zakończonej realizacji projektu.

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł. w okresie realizacji programu.

Gminy mogą złożyć jeden wniosek. Poziom pomocy wynosi maksymalnie 75 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Beneficjenci - jednostki samorządu terytorialnego i instytucje kultury muszą mieć zapewniony wkład z krajowych środków publicznych w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych projektu, pochodzących ze źródeł innych niż środki PROW.

Na to działanie zarezerwowano wstępnie 591 mln. euro, z czego 443,25 mln. euro ma pochodzić z Unii/z EFRROW/, a pozostała część 147,75 mln.euro - ze źródeł krajowych.

Radny Piotr Wilczyński - pytał dlaczego nie ma naboru wniosków, skoro program obejmuje lata od 2007 roku. Jest już prawie koniec roku 2008 i nie rozpoczęto tej procedury, należy naciskać wszystkimi możliwymi sposobami, aby przyspieszyć uruchomienie naboru wniosków PROW.

Amadou Sy - być może w listopadzie br. rozpocznie się nabór wniosków. Są naciski ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, który jest gotowy do przyjmowania wniosków, ale nie zależy to od nas, musi być gotowa także Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa, która uruchamia środki na ten cel i to od niej zależy ten proces.

Nie jest to wina Wójta, że gmina nie korzysta z pomocy unijnej, bo są niezależne od gminy mechanizmy, na które Wójt nie ma wpływu - dodał pan Sy Amadou.

Jeżeli tylko gminy będą składać dobre wnioski, nie będzie opóźnień z ich rozpatrzeniem. Najważniejsze, aby rozpoczął się nabór wniosków, a wtedy nie będzie ze strony urzędu marszałkowskiego żadnych opóźnień - kontynuował kierownik biura Sy Amadou.

Z-ca Wójta - Kamela Wilczyńska - czy będą organizowane szkolenia przez Urząd Marszałkowski.

Amadou Sy - odbyło się szkolenie w Przelewicach. Pan kierownik zaoferował pomoc poprzez bezpośredni kontakt z pracownikami biura projektów.

Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie - Edward Sadłowski - dobrze by się stało, gdyby z tej sesji przekazano stanowisko o zintensyfikowanie działań zmierzających do jak najszybszego uruchomienia Programu PROW na ręce pana Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wraz z podziękowaniami dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego za prezentację niezwykle ważnych zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej. Zdaniem pana Sadłowskiego byłaby to inspiracja w pracy dla pana Marszałka.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski - czy w całym kraju jest również zła sytuacja z uruchomieniem Programu PROW.

Amadou Sy - sytuacja jest taka sama, a może i gorsza w niektórych województwach. Są naciski w sprawie PROW. Według zapewnień, nabór wniosków powinien być w tym roku ,może nawet w listopadzie.

Tomasz Biały - Inspektor Urzędu Marszałkowskiego - gmina Bielice należy do Lokalnej Grupy Działania, która musi być partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. LGD podejmuje decyzję, jakie działania będą realizowane na jej obszarze. W składzie organu decyzyjnego LGD powinni znaleźć się w co najmniej 50% partnerzy społeczni i gospodarczy, a w szczególności przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego: rolnicy, kobiety wiejskie, młodzi ludzie i ich stowarzyszenia. Członkiem LGD mogą zostać osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Lokalna społeczność wiejska opracowuje lokalną strategię rozwoju, której treść musi być zgodna z zakresem LSR określonym w rozporządzeniach wykonawczych. Istnieje możliwość działania wyłącznie jednej LGD na danym obszarze. Nowo utworzona LGD powinna posiadać osobowość prawną i przybrać formę stowarzyszenia. LGD musi posiadać potencjał administracyjny do zarządzania środkami publicznymi i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju. To ludzie decydują co chcieliby zrobić w swoich wsiach. Budżet dla województwa zachodniopomorskiego wynosi 22 mln.euro. Wysokość pomocy na operacje z zakresu „małych projektów” wynosić będzie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji .Do aktywnych samorządów wiejskich skierowane są działania z czwartej osi Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską LSR do realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe i historyczne itp.

Takie oddolne podejście ma wzmocnić spójność podejmowanych lokalnie decyzji, podniesie jakość zarządzania i przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego w społeczności wiejskiej, a także skłoni do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju danego obszaru. W ramach podejścia Leader będzie również wspierana działalność LGD, w tym realizowane przez nie projekty współpracy. Leader to oś 4 programu PROW.

W ciągu ostatniego roku powstało 9 Lokalnych Grup Działania.

Będziemy szkolić w zakresie LEADER - a - kontynuował pan Tomasz Biały.

Maciej Błędowski - główny specjalista Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie mówił, że gmina Bielice należy do Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. Związek więc może ubiegać się o pomoc z programu ogólnokrajowego w zakresie ochrony środowiska dot. gospodarki wodno-ściekowej. O pieniądze należy powalczyć. Ważne jest przygotowanie wniosku zgodnie z instrukcją. Pan Maciej Błędowski zaprosił przedstawicieli gminy na konsultację do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie . Im wcześniej związek rozpocznie przygotowywanie wniosku, tym szanse będą większe. Określony jest minimalny pułap punktów do zdobycia tj. 37 na 65 punktów możliwych do zdobycia .

Wójt - dzisiaj o godz.9 jest Walne Zgromadzenie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. Jest nowy dyrektor Związku. Będziemy aplikować wniosek w grudniu br.. Wniosek ZGLJM nigdy nie był odrzucony, był na liście rezerwowej. Pomimo dobrze opracowanego wniosku będzie odbywał się konkurs - kontynuował Wójt.

Przewodniczący Rady Gminy Bielice podziękował zaproszonym gościom za wyczerpujące informacje i za gotowość pomocy w kwestii składanych wniosków o pozyskanie środków z Unii Europejskiej.

Przerwa

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie

między sesyjnym.

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między sesyjnym, które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

 

Ad.6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych

na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

Sprawozdanie, o którym mowa wyżej złożył Wójt Gminy Bielice i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad. 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.

Skarbnik Gminy Bielice - Halina Butkowska stwierdziła, że realizacja budżetu gminy Bielice za I półrocze 2008 roku po stronie dochodów wyniosła 53,09 % tj.3801.651,30 zł., a wydatki - 39,88% tj 3.437.821,82 zł. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku została przesłana radnym, w której szczegółowo rozpisano wpływy do budżetu jak również wydatki w załącznikach do przedmiotowej informacji. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie na temat wykonania budżetu gminy Bielice za I półrocze 2008 roku jest pozytywna.

Informacja z wykonania budżetu gminy Bielice za I półrocze 2008 roku stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Pani Skarbnik poinformowała o podaniu spółki BRO , która ubiega się o umorzenie należności podatkowych z powodu klęski suszy. Jeżeli odpowiedź Wójta będzie negatywna, spółka zapowiada, że odwoła się do Sądu. Z tego też powodu wykonanie budżetu za II półrocze 2008 roku może nie być tak dobre jak za I półrocze br.

 

 

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Piotr Wilczyński pytał, czy pan Wójt ma na piśmie potwierdzony przydział autobusu szkolnego do szkoły w Bielicach.

Radna Marzena Wolniakowska - rozważyć ewentualnie ustawienie dodatkowego pojemnika na szkło w Parsowie lub ustawić obecny bliżej sklepów.

Radny Jan Kazimierz Geldner - czy w ramach doświetlania , w Będgoszczy będą ustawione dodatkowo dwa słupy .

Radny Zbigniew Kołodziej - czy będzie reklamowane wykonanie drogi gminnej Chabowo - Chabówko, bo trudno nią przejechać. Za rok nie będzie znaku, że była ona naprawiana.

Wójt - nie będzie poprawiana droga gminna Chabowo-Chabówko , bo jest drogą dojazdową do pól, nie służy dla samochodów. Jest wykonana taką technologią i nic więcej zrobić się nie da.

Radny Zbigniew Kołodziej - może jakieś drzewka posadzić po obu stronach drogi Chabowo- Chabówko.

Wójt - posadzono przy tej drodze 524 drzewka, ale niestety zostały zniszczone, trudno więc wymagać, aby ponownie sadzono drzewka, byłoby to marnotrawstwo.

Radny Zbigniew Kołodziej - czy naprawa drogi Nowe Linie - Chabowo będzie na całym odcinku.

Wójt - na dzień dzisiejszy, stan prawny nie pozwala realizować naprawy drogi na całym odcinku, gdyż obowiązuje okres karencji do 2011 na odcinek drogi, który był remontowany/uprzednio własność powiatu/.

Radny Zbigniew Kołodziej - kiedy będą zlikwidowane trzy dzikie wysypiska śmieci w obrębie Chabowa.

Wójt - jeżeli będą środki w budżecie gminy przystąpimy do ich likwidacji. Na dzień dzisiejszy nie ma środków w budżecie gminy .

Radny Marcin Zięcina - należy wyciąć krzaki rosnące przy drodze w kierunku stacji PKP w Starym Chrapowie.

Wójt - będą środki w budżecie, to będą wykonane powyższe prace, na razie niestety pieniędzy nie ma.

Radny Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek formalny o nie odczytywanie w całości projektów uchwał Rady Gminy na dzisiejszej sesji.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - Piotr Wilczyński, Przewodniczący Komisji ds. Społecznych - Mariusz Adam Przepiórka i Rewizyjnej - Marcin Zięcina poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XIX/97/08 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

Ad.10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do

sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice.

 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Gminy Bielice, stwierdzili Przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady Gminy Bielice.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XIX/98/08 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

 

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 2/15 położonej w miejscowości Linie.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 2/15 położonej w miejscowości Linie został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Gminy Bielice, poinformowali Przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady Gminy Bielice.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 2/15 położonej w miejscowości Linie został przyjęty jednogłośnie 13 glosami „za”.

Uchwała Nr XIX/99/08 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem 211 położonej w Parsowie.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem 211 położonej w Parsowie, został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Gminy Bielice, poinformowali Przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady Gminy Bielice.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem 211 położonej w Parsowie został przyjęty jednogłośnie 13 glosami „za”.

Uchwała Nr XIX/100/08 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Ad.13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową części nieruchomości oznaczonej numerem 91/2 położonej w Starym Chrapowie.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową

części nieruchomości oznaczonej numerem 91/2 położonej w Starym Chrapowie, został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Gminy Bielice, poinformowali Przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady Gminy Bielice.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową

części nieruchomości oznaczonej numerem 91/2 położonej w Starym Chrapowie, został przyjęty jednogłośnie 13 glosami „za”.

Uchwała Nr XIX/101/08 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, pozytywnie zaopiniowały komisje Rady Gminy Bielice, poinformowali Przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady Gminy Bielice.

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych został przyjęty jednogłośnie 13 glosami „za”.

Uchwała Nr XIX/102/08 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad.15. Projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice poinformowali o negatywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach było 0 głosów „za”, 13 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nie została podjęta - stwierdził Przewodniczący obrad.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta

Gminy Bielice.

 

 

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy

Bielice, pozytywnie zaopiniowały komisje Rady Gminy Bielice, poinformowali Przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady Gminy Bielice.

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy

Bielice został przyjęty jednogłośnie 13 glosami „za”.

Uchwała Nr XIX/103/08 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

 

Ad. 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

W sprawie zapytania radnego Piotra Wilczyńskiego dotyczącego potwierdzenia na piśmie przydziału autobusu szkolnego, Wójt odpowiadał, że nie ma na piśmie potwierdzenia przydziału, ale w praktyce wygląda to w ten sposób, że pan Kurator informuje dopiero o miejscu i terminie odbioru autobusu szkolnego. Wójt zapewnił, że ten autobus gmina Bielice otrzyma w roku bieżącym.

Jeżeli chodzi o sugestię pani radnej Marzeny Wolniakowskiej, pan Wójt powiedział, że wystosuje pismo do firmy o ustawienie pojemnika na szkło w miejsce wskazane przez panią sołtys, pełniącą zarazem mandat radnej .

Doświetlanie będzie realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem - zapytanie radnego Jana Kazimierza Geldnera - odpowiadał Wójt.

Ad. 18. Wolne wnioski i zapytania.

 

Radna Marzena Wolniakowska zgłosiła wniosek o wymianę tablic ogłoszeń w Parsowie.

Wójt - w listopadzie będzie orientacyjne wykonanie tegorocznego budżetu gminy i jeżeli tylko możliwości finansowe na to pozwolą, wymienione będą tablice ogłoszeń nie tylko w Parsowie, ale także w innych miejscowościach na terenie gminy.

Wójt Gminy Bielice poinformował o propozycji spółki zamierzającej budować farmy wiatrowe na terenie naszej gminy dotyczącej nieodpłatnego zorganizowania wyjazdu dla mieszkańców naszej gminy, w tym radnych i sołtysów do Wolina w dniu 21 września 2008 roku, gdzie inwestycja została już zrealizowana. Osoby zainteresowane proszone były o zapisywanie się u pracownika ds. obsługi Rady Gminy w terminie do dnia 15 września 2008 roku.

Firma „DONG-ENERGY” wpłaciła na konto gminy należności na opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice - mówił Wójt.

Przeprowadzono remont i wyposażono w nowe meble salę konferencyjną Urzędu gminy Bielice - kontynuował Wójt.

Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Edward Mocarski pytał radnego, a zarazem kierownika Klubu Sportowego „UNIA” Swochowo pana Mariusza Adama Przepiórkę, czy w klubie układa się dobrze, bo z nieoficjalnych źródeł słyszy się, że klub przechodzi kryzys.

Mariusz Adam Przepiórka - były pewne zawirowania personalne, z uwagi na stosunki międzyludzkie. Jeden z członków Zarządu Klubu Sportowego „UNIA” Swochowo, nie mógł porozumieć się z zawodnikami. W wyniku tej sytuacji, czterech zawodników zrezygnowało i powstała luka, którą uzupełniano juniorami lub zawodnikami rezerwowymi, przez co poziom nie był najwyższych lotów. W dniu 05 lipca 2008 roku ówczesny zarząd podał się do dymisji. W wyniku przeprowadzonego ponownie głosowania, wybrano dotychczasowy zarząd, za wyjątkiem pana Kocyły. Padły zapewnienia zawodników, którzy odeszli z klubu, że ponownie wrócą. Pan Przepiórka zapewniał, że na pewno klub sportowy „UNIA” nie rozpadnie się.

Radny - Piotr Wilczyński pytał kierownika klubu, czy jest zadowolony z zaplecza socjalnego na boisku w Swochowie.

Pan Przepiórka powiedział, że zawodnicy i on osobiście jest zadowolony z zaplecza socjalnego dziękując Wójtowi za ten obiekt.

Sołtys wsi Chabowo - skoro jest drużyna, to powinny być rozwieszane zawiadomienia o meczach odbywających się w Swochowie, może mieszkańcy z innych miejscowości chcieliby przyjeżdżać na mecze.

Przepiórka - dobra uwaga, postaram się aby w każdej miejscowości dać ogłoszenie o planowanym meczu piłkarskim.

Sołtys wsi Stare Chrapowo - Ignacy Maćkowiak - zgłosił wniosek, aby dokończyć przecinkę drzew na drodze powiatowej Pyrzyce - Gardno. Poza tym Zarząd Powiatu Pyrzyckiego powinien we własnym zakresie wykonać chodnik na zakręcie w bardzo niebezpiecznym miejscu w obrębie cmentarza w Starym Chrapowie , skoro gmina buduje chodnik przy tym cmentarzu. Sołtys dodał, że droga do lasu w Starym Chrapowie jest poniszczona, i bardzo zakrzaczona należałoby zająć się tą sprawą.

Sołtys Starego Chrapowa podziękował Wójtowi, pracownikom Urzędu Gminy w Bielicach, strażakom za zaangażowanie w organizacji Święta Plonów, które odbyło się 6 września 2008 roku w Starym Chrapowie. Pan Maćkowiak podkreślił wielkie zainteresowanie wszystkich sołectw z terenu gminy, które włączyły się w tę imprezę wystawiając swoje stoiska .

Słowa podziękowania, pan Maćkowiak skierował do radnego Zbigniewa Kołodzieja za sprawionego dzika na dożynki.

Wójt podziękował panu Maćkowiakowi za zorganizowane dożynki, które były przygotowane na wysokim poziomie. Zaangażowały się rady sołeckie, strażacy Wójt dziękował wszystkim osobom zaangażowanym, a także pracownikom urzędu, panu Kołodziejowi i Kołu Łowieckiemu, radnym, sołtysom i wszystkim sponsorom partycypującym w tegorocznych dożynkach. Impreza przeszła nasze oczekiwania. Na pewno duży wpływ miał urząd gminy, aby zmobilizować wszystkie sołectwa do działania- mówił Wójt.

Wójt dodał, że martwi go sytuacja w klubie „UNIA” Swochowo, żeby tylko nie było tak, że jest obiekt socjalny na boisku, ale nie ma zawodników. Przewidując taki scenariusz nie postawiono stacjonarnego obiektu socjalnego w Swochowie, podkreślając iż jest to obiekt piękny o wartości ok.100 tys.zł. dlatego szkoda byłoby gdyby nie miał komu służyć. Wójt wyraził nadzieję, że jest to chwilowy kryzys, który będzie niebawem zażegnany, Wójt stwierdził, że nie wyobraża sobie, żeby ten klub nie istniał.

Wójt powiedział, że być może na najbliższej sesji, zorganizowany będzie wyjazd do Swochowa, aby zobaczyć ten obiekt, zachęcając do oglądania meczy z udziałem zawodników klubu „UNIA” Swochowo.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XIX sesji ,Przewodniczący obrad Edward Mocarski zamknął obrady o godz.12.50.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 06-11-2008 08:38:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 06-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 07-01-2009 08:38:38