Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut Sołectwa Bielice


STATUT

SOŁECTWA BIELICE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy statut określa organizację i zakres działania sołectwa, w tym:

1/ nazwę i obszar działania jednostki pomocniczej,

2/ zasady i tryb wyborów organów sołectwa

3/ organizację i zadania organów sołectwa,

4/ zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich

realizacji,

5/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością

jednostki pomocniczej.

Rozdział II

Nazwa i obszar działania

§ 2.1. Nazwa sołectwa brzmi: Bielice

2. Ogół mieszkańców sołectwa Bielice stanowi Samorząd mieszkańców tego sołectwa.

§ 3. Granice sołectwa zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik do

niniejszego Statutu.

§ 4.1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z

innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową gminy Bielice.

2. Samorząd mieszkańców Sołectwa działa na podstawie ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i niniejszego Statutu.

Rozdział III

Zasady i tryb wyboru i odwołania sołtysa oraz rady sołeckiej

§ 5.1. Wyboru sołtysa oraz członków rady sołeckiej dokonuje się na okres kadencji Rady Gminy w Bielicach, przy zachowaniu zasad:

a/ tajności,

b/ bezpośredniości,

c/ równości

2. Wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej należy do wyłącznej kompetencji zebrania

wiejskiego.

§ 6.1. Wybory organów sołectwa po zakończeniu kadencji zarządza Wójt.

2. Wybór organów sołectwa powinien być dokonany nie później niż w ciągu 3 miesięcy

po wyborze Rady Gminy w Bielicach.

3. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej zwołuje

Wójt, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

W zawiadomieniu o zwołaniu zebrania podaje się miejsce, godzinę i dzień zebrania

wiejskiego oraz projekt porządku.

4. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim

wymagana jest obecność, co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w

zebraniu.

5. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się niezbędnego

quorum, wybory przeprowadza się w tym samym dniu po upływie 30 minut od

pierwszego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

6. Otwarcia zebrania wyborczego dokonuje Wójt lub osoba przez niego upoważniona i

prowadzi jego obrady do czasu wyboru sołtysa, który przejmuje prowadzenie dalszej

części zebrania.

§ 7.1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje się z nieograniczonej liczby kandydatów

zgłoszonych przez uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.

2. Głosowanie nad wyborem bądź odwołaniem sołtysa i członków rady sołeckiej

przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 - osobowym, wybrana spośród

uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, uczestniczących w zebraniu.

3. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej są wybierani i odwoływani zwykłą większością

głosów w głosowaniu tajnym.

4. Wyboru sołtysa oraz członków rady sołeckiej dokonuje się oddzielnie.

W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru sołtysa.

5. Na zebraniu wyborczym mieszkańcy podpisują listę obecności.

6. W przypadku takiej samej ilości głosów komisja skrutacyjna zarządza dodatkowe tajne

głosowanie.

§ 8.1. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.

2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1/ przyjęcie zgłoszenia kandydatów,

2/ przeprowadzenie głosowania,

3/ ustalenie wyników głosowania i wyborów,

4/ ogłoszenie wyników wyborów,

5/ sporządzenie protokołu o wynikach wyborów

3. Protokół z wyborów podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej.

§ 9.1. Dla wyboru sołtysa w trakcie kadencji zebranie wiejskie zwołuje Wójt.

2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady

przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa po uprzednim

powiadomieniu o takim zamierzeniu Wójta.

3. Wybory przeprowadza się przy zastosowaniu powyższych ustaleń zawartych w § 5

do § 8.

§ 10. Na najbliższej sesji od przeprowadzonych wyborów do organów sołectwa na terenie

gminy Bielice, nowo wybrani sołtysi otrzymują zaświadczenia o wyborze.

§ 11.1. Przejęcie obowiązków sołtysa następuje nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia w

wyborów do organów sołectwa. Ustępujący sołtys jest zobowiązany do rozliczenia się

z urzędem gminy w ciągu 3 dni od dnia wyboru nowego sołtysa.

2. Sołtysa, który ponownie został wybrany na następną kadencję nie obejmuje obowiązek

rozliczenia się z urzędem gminy, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział IV

Organizacja i zadania organów sołectwa

I. Zakres działania sołectwa

§ 12.1 Podstawowym celem utworzenia sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału

w realizacji zadań gminy.

§ 13.1. Do zakresu działań sołectwa należą wszystkie sprawy istotne dla jego mieszkańców a

w szczególności:

1/ inicjowanie działań organów gminy we wszystkich sprawach wchodzących w

zakresie zadań własnych gminy,

2/ opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących:

a/ zasad gospodarowania mieniem komunalnym położonym na terenie sołectwa

b/ określenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych w sołectwie,

c/ tworzenia i znoszenia sołectw, określenia ich granic,

d/ treści statutu sołectwa.

3/ podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie:

a/ określenia sposobu wykorzystania środków z budżetu gminy przeznaczonych na

realizację zadań sołectwa,

b/ zarządzenia i korzystania z mienia gminnego przekazanego sołectwu do korzystania

oraz rozporządzania środkami z tego źródła.

II. Organy sołectwa i zakres ich kompetencji

§ 14.1. Organami sołectwa są:

1/ Zebranie Wiejskie, jako organ uchwałodawczy w sołectwie,

2/ Sołtys, jako organ wykonawczy.

§ 15. 1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwała we

wszystkich sprawach ogólnych dotyczących sołectwa wymienionych w Statucie.

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1/ wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie,

2/ określenie zasad korzystania z mienia gminnego,

3/ określenie przeznaczenia środków finansowych, wydzielonych w budżecie Gminy do

dyspozycji sołectwa w ramach uprawnień przyznanych jednostce pomocniczej,

4/ określenie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych

sołectwu oraz dochodów z tego źródła w ramach uprawnień przekazanych przez Radę

Gminy.

§ 16.1 Do udziału w zebraniu mają prawo stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do

głosowania (posiadający czynne prawo wyborcze).

2. Z przebiegu zebrania wiejskiego sporządza się protokół.

Protokół powinien w szczególności zawierać:

1/ określenie numeru, daty i miejsca odbywania zebrania, godziny jego rozpoczęcia i

zakończenia, imię i nazwisko przewodniczącego zebrania oraz osoby sporządzającej

protokół,

2/ stwierdzenie prawomocności zebrania

3/ uchwalony porządek zebrania,

4/ przebieg zebrania/ treść lub streszczenie wystąpień/, podjęte uchwały

5/ przebieg głosowania i jego wyniki

6/ podpis przewodniczącego zebrania i osoby sporządzającej protokół

3. Do protokołu dołącza się podpisaną listę obecności mieszkańców obecnych na zebraniu.

§ 17. 1. Uprawnienie do udziału w zebraniu obejmuje następujące prawa:

1/ inicjatywy uchwałodawczej,

2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3/ zadawania pytań sołtysowi, członkom rady sołeckiej oraz obecnym na zebraniu

przedstawicielom gminy,

4/ udziału w głosowaniu,

5/ zgłaszania kandydatów do organów sołectwa.

§ 18.1 O ile Statut nie stanowi inaczej, zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1/ z własnej inicjatywy,

2/ na żądanie organów gminy,

3/ na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu.

2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w roku.

3. Zebranie wiejskie za wyjątkiem zebrania na którym dokonuje się wyboru organów

sołectwa jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 1/10 uprawnionych do

udziału w zebraniu.

§ 19.l. Obradom zebrania przewodniczy sołtys.

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania przewodniczy podsołtys lub inny członek

rady sołeckiej.

3. Po zakończeniu kadencji, zebranie wiejskie, na którym maja być wybrane organy

sołectwa otwiera Wójt lub wyznaczona przez niego osoba i prowadzi je do czasu

wybrania sołtysa, który przejmuje dalsze prowadzenie zebrania.

§ 20.1. Przewodniczenie obradom zebrania wiejskiego uprawnia do decydowania o:

1/ kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

2/ udzielenia głosu poza kolejnością,

3/ określenia ilości czasu przeznaczonego dla każdego mówcy,

4/ odebrania głosu.

§ 21.1. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.

2. Do kompetencji sołtysa należy:

1/ reprezentowanie sołectwa,

2/ organizowanie zebrań wiejskich,

3/ administrowanie mieniem gminnym i komunalnym przekazanym sołectwu,

4/ inkasowanie należności podatkowych i opłat lokalnych zgodnie z uchwałami Rady

Gminy.

3. Działalność sołtysa jako organu wykonawczego wspomaga rada sołecka.

4. Sołtys ma prawo:

1/ do uczestniczenia w sesjach Rady Gminy (bez prawa głosowania),

2/ występowania z zapytaniami zabierania głosu w trakcie sesji Rady na

zasadach zawartych w Statucie Gminy Bielice,

3/ diety miesięcznej określonej uchwałą Rady Gminy,

§ 22.1. Zebranie wiejskie wybiera radę sołecką w liczbie 3 do 5 osób. Przed dokonaniem

wyboru, zebranie poprzez głosowanie jawne zwykłą większością głosów ustala liczbę

wybieranych członków rady sołeckiej.

2. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 15 października 2003r., znak PN.2.BB.0911-181/2003 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 22 ust. 2)

3. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 15 października 2003r., znak PN.2.BB.0911-181/2003 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 22 ust. 3)

4. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 15 października 2003r., znak PN.2.BB.0911-181/2003 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 22 ust. 4)

5. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 15 października 2003r., znak PN.2.BB.0911-181/2003 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 22 ust. 5)

§ 23.1 Rada Sołecka nie jest uprawniona do samodzielnego działania ani reprezentowania

sołectwa.

2. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest sołtys.

3. Rada Sołecka działa kolegialnie.

§ 24.1. Do zadań Rady Sołeckiej należy:

1/ współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,

2/ inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,

3/ opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu planu rzeczowo-finansowego

4/ podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków finansowych na cele

rozwoju gospodarczego sołectwa.

§ 25.1 Sołtys i Rada Sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i

mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie

wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania

wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu

zainteresowanego.

3. Odwołania dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

Rozdział V

Zakres zadań przekazywanych sołectwu przez gminę i sposób ich realizacji

§ 26.1 Zebranie wiejskie może wnioskować o przekazanie sołectwu składników mienia

komunalnego znajdującego się w jego obrębie (z wyłączeniem gruntów rolnych).

2. Decyzje o przekazaniu składników mienia, o których mowa w ust. 1 podejmuje Rada

Gminy.

3. Przejęcie składników mienia komunalnego pociąga za sobą utrzymanie obiektów w

należytym stanie technicznym.

Rozdział VI

Gospodarka finansowa sołectwa

§ 27.1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

2. Fundusze sołectwa tworzą środki wydzielone w budżecie gminy.

3. Środki finansowe sołectwa określone w planie rzeczowo-finansowym sołectwa.

4. Obsługę gospodarki finansowej sołectwa zapewnia wójt.

§ 28.1. Fundusze sołectwa mogą również pochodzić z:

1/ dochodów z imprez organizowanych przez sołectwo,

2/ składek mieszkańców sołectwa określonych przez Zebranie Wiejskie,

3/ darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa.

§ 29. W celu wydzielenia w budżecie gminy środków niezbędnych na realizację zadań

sołectwa, sołtys przedkłada wójtowi plan finansowo-rzeczowy uchwalony przez

Zebranie Wiejskie, w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku.

Rozdział VII

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa

§ 30. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z

prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 31. Organami sprawującymi nadzór nad działalnością sołectwa są: Rada Gminy, Komisja

Rewizyjna i Wójt oraz w sprawach finansowych skarbnik gminy.

§ 32. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień

dotyczących funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy oraz uczestnictwa w

posiedzeniach ich organów.

§ 33.1. Sołtys jest zobowiązany do przedłożenia Wójtowi uchwał Zebrania wiejskiego w

ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności

lub rzetelności może być uchylona przez Wójta.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 35. Rada Gminy dokonuje podziału gminy na sołectwa odrębną uchwałą, określając ich

nazwy i granice.

§ 36 Zmian statutu dokonuje Rada w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 24-08-2004 11:47:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 24-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 24-08-2004 11:47:09