Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami: Bielice oraz Pyrzyce, Lipiany, Kozielice, Przelewice, Warnice o utworzeniu Straży Międzygminnej


Projekt

UCHWAŁA Nr…………

RADY GMINY BIELICE

z dnia 29 października 2008 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami: Bielice oraz Pyrzyce, Lipiany, Kozielice, Przelewice, Warnice o utworzeniu Straży Międzygminnej

Na podstawie art. 7 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 ) oraz art. 3 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002 roku Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz.1190), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie - Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminami: Pyrzyce, Lipiany, Kozielice, Przelewice, Warnice w celu przejęcia przez Gminę Pyrzyce zadania własnego, polegającego na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących porządku publicznego na terenie Gmin: Pyrzyce, Lipiany, Kozielice, Przelewice, Warnice, Bielice poprzez utworzenie straży międzygminnej na warunkach określonych w „Porozumieniu o utworzeniu straży międzygminnej”.

2. Treść Porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Bielice do podpisania Porozumienia, o którym mowa w §1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr …………

Rady Gminy Bielice

z dnia 29 października 2008 r.

/projekt/

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

w sprawie utworzenia Straży Międzygminnej

zawarte w dniu ……….

pomiędzy:

 1. Gminą Pyrzyce reprezentowaną przez Burmistrza Pyrzyc

Pana Kazimierza Lipińskiego.

 1. Gminą Przelewice reprezentowaną przez Wójta Gminy Przelewice 

Pana Marka Kibałę.

 1. Gminą Lipiany reprezentowaną przez Burmistrza Lipian

Pana Krzysztofa Boguszewskiego.

 1. Gminą Kozielice reprezentowaną przez Wójta Gminy Kozielice                                     Pana Edwarda Kicińskiego.

 2. Gminą Bielice reprezentowaną przez Wójta Gminy Bielice                                              Pana Zdzisława Twardowskiego.

 3. Gminą Warnice reprezentowaną przez Wójta Gminy Warnice

Pana Ireneusza Szymańskiego.

Działając na podstawie Uchwały Nr / /2008 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia …… września 2008 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego, po zaciągnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1.

Porozumienie zostaje zawarte w celu utworzenia przez Gminy Straży Międzygminnej i realizacji zadań własnych polegających na zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących porządku publicznego na terenie sąsiadujących ze sobą gmin: Pyrzyce, Przelewice, Lipiany, Kozielice, Bielice, Warnice oraz w celu wspólnego wypełniania obowiązków wynikających z art.7 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm.) oraz art.2 ust.1 i 2, art.3, art.6 ust.1 i art.8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz.779 z późn. zm.).

§ 2.

 1. Mocą zawartego Porozumienia gminy: Przelewice, Lipiany, Kozielice, Bielice, Warnice powierzają gminie Pyrzyce od dnia 1 stycznia 2009 roku wykonywanie zadań własnych w zakresie porządku publicznego, tj. zadania określonego w art.7 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art.2 ust1 i 2, art.3, art.6 ust.1 i art.8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych.

 2. Gmina Pyrzyce mocą zawartego Porozumienia przyjmuje od dnia 1 stycznia 2009 roku powierzone jej zadania, określone w ust.1.

 3. Gmina Pyrzyce obliguje się do utrzymania zobowiązania finansowego na poziomie przyjętego budżetu Straży Miejskiej na rok 2008.

§ 3.

Straż Międzygminna obejmuje swoim zasięgiem działania terytorium gmin: Pyrzyce, Przelewice, Lipiany, Kozielice, Bielice, Warnice.

§ 4.

Strony Porozumienia ustalają, że gminy Przelewice, Lipiany, Kozielice, Bielice, Warnice będą ponosiły koszty utrzymania Straży Międzygminnej w kwocie po 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł) rocznie każda, płatne w równych ratach miesięcznych do 10-tego każdego miesiąca, z roczną waloryzacją.

 1. Każda z gmin: Przelewice, Lipiany, Kozielice, Bielice, Warnice jednorazowo poniesie koszty w wysokości po 25.000 zł płatne do 31.10.2008 r. na zakup:

  1. samochodu inspekcyjnego,

  2. umundurowania dla strażników, szkolenia podstawowego strażników,

  3. sprzętu komputerowego,

  4. sprzętu biurowego.

 2. Wpływy z kar i mandatów przekazywane będą na rachunek tej gminy, na terenie której zostały nałożone, w terminie 30 dni od momentu wpłynięcia środków na konto Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 3. Gmina Pyrzyce będzie przekazywała gminom Przelewice, Lipiany, Kozielice, Bielice, Warnice kwartalne sprawozdania finansowe dotyczące wykonania dochodów z tytułu kar i mandatów oraz wydatków na utrzymanie Straży Międzygminnej w terminach do:

10 kwietnia, 10 lipca, 10 października, 31 stycznia każdego roku.

 1. Sprawozdania, o których mowa w ust. 3 sporządzone będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r.w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz.781 z późn. zm.).

 2. Opracowanie rocznego planu budżetowego Straży Międzygminnej powierza się jej Komendantowi.

 3. Przedłożony roczny plan budżetowy Straży Międzygminnej zatwierdza Rada Miejska

w Pyrzycach.

 1. Ostateczne rozliczenie środków przekazanych w ramach Porozumienia dokonane zostanie do końca marca każdego następnego roku.

§ 5.

 1. Strony Porozumienia ustalają, że Straż Międzygminna podlegać będzie Radzie Miejskiej w Pyrzycach, która w uzasadnionych przypadkach dotyczących sposobu funkcjonowania Straży Międzygminnej uwzględniać będzie sugestie pozostałych gmin będących stronami porozumienia.

 2. Strony Porozumienia wyznaczają Radę Miejską w Pyrzycach do nadania regulaminu Straży Międzygminnej.

 3. Zakres obowiązków służbowych Komendanta Straży Międzygminnej ustali Burmistrz Pyrzyc w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Lipiany oraz Wójtami Gmin: Przelewice, Kozielice, Bielice, Warnice.

 4. Strony Porozumienia ustalają, że Straż Międzygminna będzie działała na zasadach jednostki organizacyjnej (budżetowej).

§ 6.

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia winny być dokonywane w formie pisemnej,

pod rygorem nieważności.

§ 7.

 1. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.

 2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

 3. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy strony Porozumienia dokonują rozliczenia majątku w sposób ustalony dla utrzymania Straży Międzygminnej określony w § 4.

Za Gminę Pyrzyce Za Gminę Lipiany

Burmistrz Pyrzyc Burmistrz Miasta i Lipian

Kazimierz Lipiński Krzysztof Boguszewski

Za Gminę Przelewice Za Gminę Kozielice

Wójt Gminy Wójt Gminy

Marek Kibała Edward Kiciński

Za Gminę Warnice Za Gminę Bielice

Wójt Gminy Wójt Gminy

Ireneusz Szymański Zdzisław Twardowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 21-10-2008 13:21:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 21-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 21-10-2008 13:21:39