Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIX/97/08 Rady Gminy Bielice z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok


Uchwała Nr XIX / 97/ 08

Rady Gminy Bielice

z dnia 10 września 2008r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181 poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327 Nr 138 poz.974, Nr 173, poz.1218;) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę: 278.101

 

1. Dział 600 Transport i łączność 225.000 zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 225.000 zł

§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek sektora finansów publicznych 175.000 zł

§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego 50.000 zł

 

2. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 27.000 zł

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych 27.000 zł

§ 0340 Podatek od środków transportowych 10.000 zł

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn 17.000 zł

 

3. Dział 758 Różne rozliczenia 26.101 zł

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 26.101 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 26.101 zł

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę : 278.101

1. Dział 600 Transport i łączność 225.000

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 225.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225.000 zł

- droga Nowe Chrapowo- Czarnowo (58.561,83 zł)

- droga Stare Chrapowo- Nowe Chrapowo w miejscowości Nowe Chrapowo (50.000 zł)

- droga w Babinie (116.438,17 zł)

 

 

2. Dział 710 Działalność usługowa 10.000

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 zł

 

3. Dział 750 Administracja publiczna 5.000 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 5.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł

 

4. Dział 801 Oświata i wychowanie 26.101 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 20.000 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.000 zł

rozdział 80110 Gimnazja 6.101 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.101 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.000 zł

 

5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.000

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł

 

6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.000

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 8.000 zł

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Radny Gminy

Edward Mocarski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Bielice z dnia 10 września 2008r.

Zwiększenia budżetu gminy dokonano na podstawie przyznanych środków przez :

1.Urząd Marszałkowski na dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 175.000 zł.

2.Starostwo Powiatowe w Pyrzycach na realizację zadania budowlanego w zakresie remontu drogi powiatowej nr 1552Z Stare Chrapowo - Nowe Chrapowo w miejscowości Nowe Chrapowo zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 11 sierpnia 2008 r. na kwotę 50.000 zł.

3.Ministerstwo Finansów ostateczną decyzją o przyznaniu subwencji ogólnej w części oświatowej

na kwotę 26.101 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 18-09-2008 14:16:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 18-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 18-09-2008 14:17:20