Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XVIII/2008 z Sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2008 roku


P r o t o k ó ł Nr XVIII / 2008

z s e s j i R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 30 czerwca 2008 roku

Początek sesji - godz.10 oo

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach udział wzięło 11 radnych Rady Gminy.

Radni nieobecni : Jan Kazimierz Geldner, Zbigniew Kołodziej, Wiesław Tumasz i Marcin Zięcina.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice - Zdzisław Lech Twardowski, Z-ca Wójta Gminy Bielice -Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice-Halina Butkowska, Radca prawny Urzędu Gminy w Bielicach - Tadeusz Mażewski, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach - Mirosław Rabiega, Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie , a zarazem radny Powiatu Pyrzyckiego - Edward Sadłowski, Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielicach a zarazem Radny Powiatu Pyrzyckiego - Janusz Pawlak, Komendant Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielicach- Janusz Świercz, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach - Anna Maria Kopacka , przedstawiciele Inwestora budowy elektrowni wiatrowych Elsam Polska/Dong Energy: Arne Levorsen i Marta Johannsen, przedstawiciele CM Akropol Sp.z o.o. w osobach : Maria Jakubik - Grzybowska i Torben Madsen , a także EPA Spółki z o.o. w osobach : Iwona Hojnor-Kaczanowska i Krzysztof Ganczarski oraz sołtysi wsi :Będgoszcz - Mirosław Samoćko, Linie - Stanisław Zelek, Stare Chrapowo- Ignacy Maćkowiak,

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Obrady XVIII sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Edward Mocarski.

Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący Rady Gminy Bielice stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Przewodniczący powitał przybyłych na sesję zaproszonych gości oraz radnych.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad ,do którego nie wniesiono propozycji zmian.

Porządek sesji przedstawiał się następująco :

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Przedstawienie propozycji firmy Elsam Polska / Dong Energy dotyczącej zrealizowania projektu budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Bielice.

5. Przedstawienie informacji na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bielice przez :

- Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach

- Komendanta Zarządu Gminnego OSP w Bielicach

6. Informacja Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Janusz Pawlak” w Bielicach o przygotowaniach ośrodka do świadczenia usług zdrowotnych wynikających z dyrektyw unijnych.

7. Informacja z posiedzenia Komisji ds Społecznych Rady Gminy Bielice na temat wydatków klubu sportowego „UNIA” Swochowo w sezonie piłkarskim 2007/2008 i planowanych wydatkach na sezon 2008/2009.

8. Informacja w sprawie wniosków zgłoszonych na XVII sesji wyjazdowej Rady Gminy Bielice w dniu 14 maja 2008 roku.

9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XVI sesji Rady Gminy Bielice.

10. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na

XVI sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

11. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice o wynikach kontroli

zamówień publicznych.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

Przerwa

13.Projekt uchwały zmieniający Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice.

14. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka

Pomocy Społecznej .

16. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/83/08 Rady

Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku.

17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bielicach do realizacji projektu systemowego „Nowa szansa”

współfinansowanego ze środków - Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i

upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra

pomocy rodzinie.

18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Bielice.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20. Wolne wnioski i zapytania.

21. Zamknięcie sesji.

Porządek sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 11 głosami „za”.

Ad. 4. Przedstawienie propozycji firmy Elsam Polska / Dong Energy dotyczącej zrealizowania projektu budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Bielice.

Pani Iwona Hojnor - Kaczanowska - pracownik spółki z o.o. EPA przedstawiła propozycję zrealizowania projektu budowy elektrowni wiatrowych przez Dong Energy na terenie gminy Bielice przekazując radnym mapę z usytuowaniem miejsc farm wiatrowych stanowiącą załącznik Nr 4 do protokołu oraz ofertę dotyczącą energetyki wiatrowej - załącznik Nr 5 do protokołu . W przypadku akceptacji inicjatywy budowy siłowni wiatrowych na terenie gminy Bielice, wykorzystanie energii pochodzącej z farm wiatrowych przyniesie wymierne korzyści ekologiczne i społeczne dla społeczności lokalnej oraz gminy - mówiła p.Hojnor - Kaczanowska

Wójt - dlaczego na terenie gminy Bielice planuje się budowę siłowni wiatrowych i jakie konkretne korzyści będzie miała gmina, w związku z tą inwestycją.

Iwona Hojnor - Kaczanowska - Inwestor zainteresował się gminą Bielice ponieważ są dobre warunki klimatyczne /wiatry/. Poza tym siłownie wiatrowe posadowione byłyby na gruntach jednego właściciela.

Jeżeli chodzi o korzyści dla gminy to podpisane byłoby porozumienie, w którym zagwarantowane będzie dla gminy pokrycie kosztów zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania, planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice, wyremontowano by dwie drogi dojazdowe do pól, w tym drogę w kierunku Sobiemyśla.

Poza tym inwestycja wpłynie na atrakcyjność terenu i może przyczynić się do wzmożenia aktywności mieszkańców, potrzebne jest tylko zielone światło od Rady Gminy.

Wójt - w najbliższych dniach będzie podpisane porozumienie.

Iwona Hojnor - Kaczanowska - będą zorganizowane zebrania wiejskie w sołectwach, w których mają być zlokalizowane siłownie wiatrowe. Produkowana energia będzie przekazywana do Krajowego Systemu Energetycznego i stamtąd rozprowadzana do odbiorców energii.

Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej - Edward Sadłowski - nie pozostaje nic innego jak tylko podpisywać stosowne porozumienie.

Ad.5. Przedstawienie informacji na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bielice przez :

- Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach

- Komendanta Zarządu Gminnego OSP w Bielicach

Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach- Mirosław Rabiega i Komendant Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielicach - Janusz Świercz przedstawili informacje na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bielice, które stanowią załączniki Nr 6 i 7 do protokołu.

Radny Piotr Wilczyński pytał komendanta PSP w Pyrzycach o przyczynę negatywnego rozpatrzenia wniosku OSP Bielice o przydział samochodu strażackiego.

Komendant Mirosław Rabiega odpowiadał, że wnioski rozpatruje Komendant Wojewódzki, pomimo słownego przyrzeczenia, że samochód trafi do Bielic, tak się jednak nie stało. Wniosek był pozytywnie zaopiniowany przeze mnie - mówił komendant. Zapadła decyzja, że samochód pozostanie w Bornem Sulinowie.

Przewodniczący Rady Gminy Bielice - w ostatnim numerze czasopisma Strażak pisano o przydziale 40 nowych samochodów marki Mercedes i Ford do jednostek OSP w województwie wielkopolskim, a w województwie zachodniopomorskim niestety tak dobrych informacji nie ma.

Komendant Państwowej Straży Pożarnej - nie zależy to od komendanta straży pożarnej. Wpływ mają samorządy województw oraz Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W kraju są różne stanowiska w tej sprawie. Niestety nikt nie przebrnął z wnioskiem dla OSP, jedynie załatwiono dwa wnioski o przydział samochodów dla komendy. W ciągu 5 ostatnich lat udało się pozyskać jeden samochód dla pyrzyckiej komendy.

Wójt - podziękował za współpracę komendantowi PSP w Pyrzycach oraz ochotnikom straży pożarnych wyrażając nadzieję na dalszą pomoc i współpracę. W tym roku zasypano dwa baseny p-poż w Bielicach i Nowym Chrapowie, w roku przyszłym planuje się zasypać kolejne dwa baseny- mówił Wójt.

Komendant PSP - pozytywnie zaopiniowano wnioski o przydział dwóch pomp dla tutejszych OSP, które ustnie są przyobiecane i tym razem słowo powinno być dotrzymane.

Edward Sadłowski - zgłosił wniosek formalny, aby zaprosić na sesję przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i OSP. Pan Dycha powinien się wytłumaczyć dlaczego nie przyznano dla OSP Bielice samochodu strażackiego.

Ad.6. Informacja Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Janusz Pawlak” w Bielicach o przygotowaniach ośrodka do świadczenia usług zdrowotnych wynikających z dyrektyw unijnych.

Kierownik NZOZ „Janusz Pawlak” w Bielicach przedstawił informację z realizacji podstawowych zadań za I półrocze 2008 roku oraz organizacji i zakresie funkcjonowania ośrodka zdrowia oraz o przygotowaniach do świadczenia usług zdrowotnych wynikających z dyrektyw unijnych, która stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Janusz Pawlak - konieczna jest wymiana grzejników centralnego ogrzewania na panelowe. Należy wymienić drzwi wejściowe i zadaszenie . W przyszłym roku należy wymienić pokrycie dachowe, bo doraźne naprawy nie zdają egzaminu, ponieważ dach dalej przecieka. Podziękował Wójtowi za pomoc, podkreślając dobrą współpracę z gminą. We własnym zakresie pomalowano wszystkie pomieszczenia w ośrodku zdrowia.

Wójt - budżet gminy jest taki jaki jest, zwracając się do kierownika NZOZ Janusza Pawlaka, aby pozyskiwać środki finansowe z zewnątrz np. z Unii Europejskiej czy też PFRON-u.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski - sołtysi nie otrzymują zawiadomień o przyjęciach specjalistów w ośrodku zdrowia w Bielicach.

Janusz Pawlak - przekazuje się zawiadomienia do wszystkich sklepów, także współpraca z ks.proboszczem układa się dobrze i w ogłoszeniach parafialnych są przekazywane informacje o badaniach profilaktycznych w ośrodku zdrowia. Nie obciąża się w ten sposób sołtysów tym obowiązkiem.

Sołtys wsi Będgoszcz - w Będgoszczy i Chabówku nie ma sklepów i parafia jest w Starym Czarnowie, więc mieszkańcy nie są informowani o przyjęciach specjalistów.

Janusz Pawlak obiecał, że sytuacja ta ulegnie zmianie i na pewno do sołtysa zawiadomienia będą przekazywane, pomimo znikomej liczby mieszkańców zadeklarowanych w tutejszym ośrodku.

Ad. 7. Informacja z posiedzenia Komisji ds Społecznych Rady Gminy Bielice na temat wydatków klubu sportowego „UNIA” Swochowo w sezonie piłkarskim 2007/2008 i planowanych wydatkach na sezon 2008/2009.

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice - Mariusz Adam Przepiórka przedstawił informację z odbytego posiedzenia komisji na temat wydatków klubu sportowego „UNIA” Swochowo w sezonie piłkarskim 2007/2008 i planowanych wydatkach na sezon 2008/2009, która stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Przewodniczący Komisji, a zarazem Prezes UNII Swochowo podziękował sponsorom, panu Sadłowskiemu, pani sołtys Swochowa - Krystynie Krzanowskiej, właścicielowi piekarni w Swochowie - panu Adamskiemu, radnemu Michałowi Bednarczykowi za przekazywaną pomoc finansową na rzecz klubu sportowego.

Ad.8. Informacja w sprawie wniosków zgłoszonych na XVII sesji wyjazdowej Rady Gminy Bielice w dniu 14 maja 2008 roku.

Wójt Gminy Bielice - Zdzisław Lech Twardowski przekazał informację dotyczącą wniosków zgłoszonych na XVII sesji wyjazdowej Rady Gminy Bielice w dniu 14 maja 2008 roku, która stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Wójt - zrezygnowałem z budowy boiska w ramach projektu rządowego Orlik 2012 ponieważ gmina oprócz 33% kosztów przypadających na gminę, gmina ma także ponosić podatek VAT. Dlatego też w ramach tych środków finansowych wykonane będą dwa boiska na terenie gminy Bielice.

W Parsowie nie ma innej alternatywy przeniesienia boiska dopóki nie będzie gruntu nabytego od osoby fizycznej.

Sołtys Babina odebrał przęsła ogrodzenia z basenu p-poż z Bielic i strażacy mają w najbliższym czasie ogrodzić plac zabaw w Babinie .

Realizowana jest naprawa drogi Nowe Linie-Chabowo.

Place zabaw do Będgoszczy i Nowych Linii są zamówione i jest to kwestia 6-8 tygodni na zrealizowanie zadania.

Droga do Babinka jest drogą powiatową, dlatego należy naciskać radnych powiatowych o jak najszybsze jej wyremontowanie.

Droga Swochowo - Kunowo - trwają uzgodnienia z Inwestorem drogi S-3 dotyczące naprawy tej drogi.

Sołtys wsi Będgoszcz - Mirosław Samoćko - wypoziomować teren przy boisku przed zamontowaniem placu zabaw w Będgoszczy ponieważ piasek został zakupiony z własnych środków, są płyty należałoby tylko wypoziomować teren.

Wójt - nie nadrobię zaległości trzydziestoletnich. Sukcesywnie wykonywane są niezbędne prace, także i w Będgoszczy będzie zrealizowany wniosek sołtysa.

Wójt zaprosił radnych na 18 lipca 2008 roku, w tym dniu odbędzie się odbiór drogi gminnej Nowe Chrapowo - Czarnowo/ do granicy z gminą Kozielice/.

Ad.9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XVI sesji

Rady Gminy Bielice.

Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od XVI sesji rady Gminy Bielice, które stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad.10. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice

powierzonych na XVI sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

Sprawozdanie, o którym mowa wyżej przedstawił Wójt Gminy Bielice stanowiące załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad.11. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice o wynikach kontroli zamówień publicznych.

W imieniu Komisji Rewizyjnej członek Komisji - Marzena Wolniakowska

odczytała protokół z kontroli zamówień publicznych, który stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Ad.12. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Andrzej Kołobycz pytał Prezesa ZIR czy podejmowane są działania w sprawie suszy oraz Wójta czy interweniował w Zarządzie Dróg Powiatowych, aby naprawiono dziurę w drodze w okolicach oczyszczalni ścieków w Bielicach.

Radny Michał Bednarczyk - proszę Wójta o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych o połatanie drogi od skrzyżowania do cmentarza w Swochowie/ największy ubytek w drodze jest na zakręcie/. Radny podkreślił, że w latach poprzednich dokonywano doraźnych napraw, a w tym roku pominięto Swochowo.

Przewodniczący ogłosił 5 - minutową przerwę w obradach sesji.

Po przerwie wznowiono obrady, i z uwagi na obowiązki Prezesa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, który nie mógł uczestniczyć w dalszej części sesji, Przewodniczący udzielił głosu Edwardowi Sadłowskiemu, który ustosunkował się do interpelacji radnego Andrzeja Kołobycza stwierdzając, że

prowadzone są rozmowy z Wicewojewodą Zachodniopomorskim panem Chmielewskim oraz Ministrem Rolnictwa na temat pomocy poszkodowanym rolnikom z powodu suszy. Prawdopodobnie jak w roku 2006 ma być udzielona jednorazowa pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej, kredyty klęskowe, zwolnienie z czynszu dzierżawnego, przyspieszenie wypłaty dopłat/ termin ustawowy jest od XII do VI roku następnego/ maksymalnie w najwcześniejszym okresie.

Od 1 lipca 2008 roku na rolnikach ciąży obowiązek ubezpieczenia upraw rolnych. Udało się wynegocjować zmniejszenie progu minimalnej powierzchni gospodarstwa podlegającego ubezpieczeniu co najmniej 50%,poza tym wypłata odszkodowania dla rolnika będzie realizowane, jeżeli straty w uprawach wyniosą 10% wcześniej proponowano 30%. Dzięki prowadzonym działaniom udało się zmniejszyć także ten próg.

Minister Sawicki ma przeznaczyć dodatkowe środki na meliorację z rezerwy budżetowej, ale komu i ile na razie nie wiadomo.

Zachodniopomorska Izba Rolnicza jako pierwsza w kraju organizuje konkurs „Najbezpieczniejsze sołectwo w województwie, dlatego też Prezes zwrócił się do sołtysów o zaangażowanie i przystąpienie do tego konkursu.

Edward Sadłowski jako radny powiatu pyrzyckiego powiedział, że w budżecie starostwa dla Zarządu Dróg przeznaczono na remont dróg w powiecie 700 tys. zł.

Kwestia szkód łowieckich jest to sprawa do uzgodnień. W trosce o funkcjonowanie kół i interesów rolnika. Dlatego pan Prezes powiedział, że należy zorganizować spotkanie na ten temat z udziałem Wójta.

Radny Piotr Wilczyński - proszę radnych powiatowych o zaangażowanie, aby remontowano drogi powiatowe na terenie naszej gminy. Starostwo otrzymało 2 mln. zł. zadośćuczynienia od wykonawcy drogi S-3, dlatego część środków powinni przeznaczyć na gminę Bielice.

Radny Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek o nie odczytywanie w całości projektów uchwał będących przedmiotem dzisiejszej sesji.

Wniosek został przyjęty 10 głosami „za i 1 głosie wstrzymującym się

Ad.13. Projekt uchwały zmieniający Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - Piotr Wilczyński, Przewodniczący komisji ds. Społecznych - Mariusz Adam Przepiórka i w imieniu Komisji Rewizyjnej - Marzena Wolniakowska poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały zmieniającej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice.

Projekt uchwały zmieniający Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za”.

Uchwała Nr XVIII/91/08 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Ad.14. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok pozytywnie zaopiniowano stwierdzili Przewodniczący Komisji i w imieniu Komisji Rewizyjnej - Marzena Wolniakowska.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok przyjęto jednogłośnie 11 głosami „za”.

Uchwała Nr XVIII/92/08 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Ad.15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka

Pomocy Społecznej .

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej, który został jednogłośnie 11 głosami „za” przyjęty.

Uchwała Nr XVIII/93/08 stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Ad.16. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/83/08 Rady

Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku.

Projekt uchwały w powyższej sprawie komisje wydały pozytywna opinię, który został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za”.

Uchwała Nr XVIII/94/08 stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

Ad.17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do realizacji projektu systemowego „Nowa szansa” współfinansowanego ze środków - Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt uchwały w powyższej sprawie komisje wydały pozytywna opinię, który został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za”.

Uchwała Nr XVIII/95/08 stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Ad.18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Bielice.

Na sesji przekazano informacje, że projekt uchwały w powyższej sprawie komisje pozytywnie zaopiniowały.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za”.

Uchwała Nr XVIII/96/08 stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

Ad.19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wójt - w najbliższych dniach będą prowadzone rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych w Pyrzycach na temat wniosków radnych Bednarczyka i Kołobycza.

Ad. 20. Wolne wnioski i zapytania.

Radny Piotr Wilczyński - przed odbiorem drogi gminnej Nowe Chrapowo- Czarnowo umieścić tablice zakazujące wjazdu samochodami o dużym tonażu.

Wójt - Wykonawca drogi ma zadbać o znaki zakazu wjazdu dużymi samochodami na wyremontowaną drogę gminną Nowe Chrapowo- Czarnowo.

Radny Piotr Wilczyński złożył wniosek o wyróżnienie najlepszych uczniów z tutejszego zespołu szkół w formie stypendium.

Sołtys wsi Starego Chrapowa- Ignacy Maćkowiak - przekazał informację, że pan Płuciennik z Koła Łowieckiego „Drop” nie przyjmuje wniosków dotyczących szkód łowieckich, pytając kto przyjmuje przedmiotowe wnioski.

Sołtys wsi Linie - Stanisław Zelek - niezwłocznie należy wykosić pobocza basenu p-poż w Liniach.

Wójt - postaramy się, aby w najbliższym czasie wykosić basen w Liniach.

Wójt zaapelował o zaktywizowanie mieszkańców i wykonywanie wieńców dożynkowych, ponieważ tegoroczne dożynki gminne odbędą się 6 września 2008 roku w Starym Chrapowie.

Radny - Piotr Wilczyński - jak to się stało zwracając się z prośbą o wyjaśnienie przez pana prawnika, dlaczego projekty uchwał wcześniej pozytywnie zaopiniowane muszą być przez radę uchylane lub zmieniane.

Radca prawny - Tadeusz Mażewski - z uwagi na różne interpretacje organów nadzoru w kwestii publikowania uchwał są powodem konieczności dokonania zmiany uchwały w sprawie Statutu OPS, który zdaniem Wojewody Zachodniopomorskiego nie jest aktem prawa miejscowego i wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Jeżeli chodzi o uchylenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach, wynika z dualizmu przepisów prawa, bo z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach wynika, że biblioteka może być jednostką organizacyjną albo wchodzić w skład innej jednostki /art.10/. Z kolei, przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowią, że jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury/ np. biblioteki/. Koniecznym jest wydanie aktu o utworzeniu biblioteki,jako instytucji kultury, uchwalenie Statutu biblioteki oraz jej wpis do właściwego rejestru.

W związku w wyczerpaniem porządku, obrady XVIII sesji Rady Gminy Bielice o godz.133o zamknął Przewodniczący Rady - Edward Mocarski.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 18-09-2008 13:09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 18-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 18-09-2008 13:09:59