Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVIII/92/08 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008


Uchwała Nr XVIII / 92 /08

Rady Gminy Bielice

z dnia 30 czerwca 2008r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181 poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327 Nr 138 poz.974, Nr 173, poz.1218;) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę: 68.108 zł

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14.000 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 14.000 zł

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane

z innych źródeł 14.000 zł

2. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 54.108 zł

rozdział 85395 Pozostała działalność -„Nowa szansa” 54.108 zł

§ 2328 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 51.102 zł

§ 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3.006 zł

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę : 1.875.608

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 10.000 zł

rozdział 40002 Dostarczanie wody 10.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 zł

2. Dział 600 Transport i łączność 190.000

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 190.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190.000 zł

 

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 770 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 770 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 770 zł

 

 

4. Dział 710 Działalność usługowa 7.000 zł

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 7.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 7.000 zł

 

5. Dział 750 Administracja publiczna 110.000 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 110.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110.000 zł

 

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24.000 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 24.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24.000 zł

 

7. Dział 757 Obsługa długu publicznego 25.000 zł

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego 25.000 zł

§ 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą

długu krajowego 25.000 zł

 

8.Dział 801 Oświata i wychowanie 551.000 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 295.000 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 250.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45.000 zł

rozdział 80110 Gimnazja 206.000 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 161.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45.000 zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 50.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 50.000 zł

 

9. Dział 852 Pomoc społeczna 3.000 zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych (z.wł.UG) 3.000 zł

 

10.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 61.608

rozdział 85395 Pozostała działalność 61.608 zł

§ 3118 Świadczenia społeczne 1.416,60 zł

§ 3119 Świadczenia społeczne 7.583,40 zł

§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.461,12 zł

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 86,01 zł

§ 4128 Składki na Fundusz Pracy 233,39 zł

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy 13,75 zł

§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 9.524,96 zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 560,77 zł

§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 14.286,88 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 841,12 zł

§ 4308 Zakup usług pozostałych 22.996,14 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych 1.353,86 zł

§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

kserograficznych 1.180,50 zł

§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

kserograficznych 69,50 zł

 

11.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 414.230 zł

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 zł

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 65.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 65.000 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność 339.230 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (sołectwa 11230, kotłownia 3000) 14.230 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 10.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-zagospodarowanie terenu wsi- Chabowo 290. 000 zł

- zakup samochodu „PEUGEUT” 25.000 zł 315.000 zł

 

 

12. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 429.000 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 429.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 30.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa świetlicy

wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Linie ) 326.000 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wyposażenie

świetlicy wiejskiej w Chabowie) 33.000 zł

 

13. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 50.000 zł

rozdział 92695 Pozostała działalność 50.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budynek socjalny

na boisku w Swochowie) 50.000 zł

 

§ 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 7.500 zł

 

1. Dział 852 Pomoc społeczna 7.500 zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe (z.wł. ZUW) 6.000 zł

§ 3118 Świadczenia społeczne (z.wł.UG ) 6.000 zł

rozdział 85295 Pozostała działalność 1.500 zł

§ 3118 Świadczenia społeczne (z.wł.UG) 1.500 zł

 

 

§ 4. Zwiększyć przychody budżetu gminy o kwotę: 1.800.000 zł

Przychód w kwocie 1.800.000 złotych zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem na kwotę 1.800.000 zł.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

 

Edward Mocarski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Bielice z dnia 25czerwca 2008r.

Zwiększenia budżetu gminy dokonano na podstawie przyznanych środków przez :

  1. Komendanta Głównego Straży Pożarnej dla jednostek OSP w Babinie i Bielicach po 7000 zł działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na kwotę 14.000 zł

  2. Starostwo Powiatowe w Pyrzycach na projekt „Nowa szansa” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji na kwotę 54.108 zł

  3. Zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne w roku 2008 na kwotę 1.800.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

 

 

 

Edward Mocarski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 22-07-2008 08:17:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 09-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 22-07-2008 08:18:46