Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z Sesji Nr XVI Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku


P r o t o k ó ł Nr XVI/2008

z s e s j i R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 29 kwietnia 2008 roku

Początek sesji - godz.10oo

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach udział wzięło 14 radnych Rady Gminy Bielice.

Nieobecny był radny Wiesław Tumasz.

 

Od punktu 7 w obradach udział wzięło 13 radnych. Zwolnił się radny Sławomir Władysław Jędrzejczyk.

 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

 

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice - Zdzisław Lech Twardowski, Z-ca Wójta Gminy Bielice -Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice - Halina Butkowska, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach im. Jana Pawła II - Małgorzata Woronowicz,- kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach - Anna Maria Kopacka, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach - Ireneusz Pawłowski, Kierownik w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pyrzycach - Krzysztof Okraska/do punktu 5 porządku sesji/, Projektant „DOMREL”- Maciej Rydzlewski / do punktu 14 porządku sesji/, sołtysi wsi :, Będgoszcz - Mirosław Samoćko, , Stare Chrapowo - Ignacy Maćkowiak, Linie - Stanisław Zelek, Swochowo- Krystyna Krzanowska.

 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

 

Obrady XVI sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Edward Mocarski.

 

Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad i powitał zaproszonych gości oraz radnych.

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono propozycji zmian.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco :

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.

4. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach na temat

utrzymania dróg powiatowych i planowanych pracach na terenie gminy

Bielice .

5. Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w

Bielicach z działalności za 2007 rok.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie

międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na

XV sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

8. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Gminy Bielice:

- Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych

- ds. Społecznych

o odbytych posiedzeniach komisji w okresie międzysesyjnym

9. Interpelacje i zapytania radnych.

Przerwa

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w rejonie wsi

Linie i Nowe Chrapowo.

11. Projekt uchwały zmieniający Statut Gminnej Biblioteki Publicznej

w Bielicach.

12. Projekt uchwały zmieniający Statut Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bielicach.

13. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

14. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania

z placów zabaw na terenie gminy Bielice.

15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania

z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Bielice.

16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za miejsca na cmentarzach

komunalnych na terenie gminy Bielice.

17. Projekt uchwały w sprawie dopłat do wody i ścieków dla gospodarstw

domowych na terenie gminy Bielice.

18. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Bielice.

19. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

20. Wolne wnioski i zapytania.

21. Zakończenie sesji.

 

Porządek sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.

Ad.4. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach na temat utrzymania dróg powiatowych i planowanych pracach na terenie gminy Bielice .

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach - Ireneusz Pawłowski poinformował, że tegoroczny budżet na inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg w powiecie pyrzyckim wynosi 720 tys.780 zł. Bardzo skromna wielkość w stosunku do potrzeb, dlatego wybrano najważniejsze zadania do realizacji. Jako priorytetową sprawę na terenie gminy Bielice uznano budowę chodnika w Chabówku do drogi Nr 3 przy współudziale gminy być może w 2008 roku uda się zrealizować to zadanie. Ze środków powiatu poprawiony będzie mostek przy drodze Nowe Chrapowo- Czarnowo.

Długofalowe działania na terenie gminy Bielice :

- budowa chodnika w Bielicach przy wjeździe do miejscowości /lewa strona drogi od strony wsi Linie/,

-przebudowa drogi Babin - Babinek

W latach 2008-2013 planuje się przebudowę drogi Stare Chrapowo.

Radny Andrzej Kołobycz zgłosił, że w kierunku Parsowa po lewej stronie w odległości ok.250 m od przejazdu kolejowego w Bielicach jest ogromna dziura w drodze powiatowej, prosząc przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych o podjęcie działań i jej uzupełnienie.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych - łatamy największe ubytki na terenie gminy Bielice.

Krzysztof Okraska - wybiera się najbardziej zniszczone odcinki dróg. Ostatnio wykonano odcinek drogi Pyrzyce -Gardno do torów w Liniach.

Poniesiono dość duże koszty 35 tys.zł. na uskok w drodze do Babina. Z powodu nieodpowiedniego gruntu, już w roku bieżącym należy odtworzyć warstwę ścieralną.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski - może lepiej i bardziej ekonomiczne byłoby wycięcie uszkodzonych fragmentów drogi, bo w tych samych miejscach są co roku ubytki.

Krzysztof Okraska - niestety byłby to zbyt duży koszt w porównaniu do obecnie stosowanej metody.

Ireneusz Pawłowski - utrudnieniem dodatkowym jest brak własnego transportu. Być może w najbliższym czasie sfinalizowana będzie sprawa i zakupiony będzie samochód specjalny.

Sołtys wsi Będgoszcz - Mirosław Samoćko - zgłosił, że zjazd z drogi krajowej Nr 3 jest bardzo niebezpieczny. Dlatego zdaniem pana sołtysa powinny być założone barierki odblaskowe. Poza tym na zakręcie przy wyjeździe z Będgoszczy do Chabówka jest rozwalony mostek i od 7 lat nie został naprawiony pomimo interwencji w tej sprawie.

Zdaniem sołtysa wsi Bydgoszcz, powiat powinien w uzgodnieniu z sołtysami udzielać zezwoleń na wycinkę drzew, które własnymi siłami bez potrzeby angażowania zarządu dróg byłyby ścięte. Byłby odpowiedni nadzór i uporządkowany teren po wykonanych pracach.

Sołtys - Mirosław Samoćko - w Będgoszczy na drodze powiatowej przez wieś zamontować spowalniacze.

Radny Mariusz Adam Przepiórka - czy koszenie poboczy będzie wykonywane w miarę potrzeb, bo w roku poprzednim gdyby nie interwencja Wójta byłoby w tym względzie tragicznie.

Ireneusz Pawłowski - w zeszłym roku zarząd dróg otrzymał ciągnik /12.06.07 r./bo do tej pory korzystano z usług innych firm, a procedury z wyborem wykonawcy są długotrwałe. Z uwagi na poważną awarię kosiarki niemożliwe było utrzymanie poboczy dróg w należytym stanie. Po naprawieniu kosiarki niezwłocznie przystąpiono do pracy nawet do godzin wieczornych.

Radny Piotr Wilczyński - ile razy będą koszone pobocza dróg na terenie gminy Bielice.

Ireneusz Pawłowski - zaplanowane jest jednokrotne koszenie, ale jeżeli będą oszczędności możliwe jest, że na tym się nie skończy.

Radny Piotr Wilczyński - na jakim etapie jest sprawa odwodnienia drogi w Starym Chrapowie.

Ireneusz Pawłowski - sprawdzę tę sprawę.

Radny Michał Bednarczyk - gmina Banie przystąpiła w roku bieżącym do naprawy drogi gminnej Swochowo - Kunowo po swojej stronie, gmina Bielice ma zamiar przystąpić do remontu swojego odcinka drogi. Dlatego dobrze byłoby, aby położyć dywanik na odcinku drogi od skrzyżowania w kierunku cmentarza w Swochowie, jest to odcinek około 600 m kierując swoje słowa do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

Ireneusz Pawłowski - sprawdzę , czy jest to droga powiatowa, ale z uwagi na prowadzoną inwestycję tj. budowę drogi S-3 gmina może zawrzeć porozumienie z wykonawcą dotyczące zadośćuczynienia z powodu zniszczenia dróg.

Sołtys wsi Stare Chrapowo - Ignacy Maćkowiak - powiat pyrzycki otrzymał ok.2 mln.zł. w związku z prowadzoną budową drogi S-3.

Jest dokumentacja wykonana na zalewany odcinek w Starym Chrapowie, należałoby przystąpić do wykonania zadania.

Ireneusz Pawłowski - odszkodowanie otrzymało Starostwo Powiatowe w Pyrzycach nie 2 mln. a jeden mln.zł. Podział środków należy do kompetencji Rady, nie Zarządu Dróg Powiatowych.

Niestety rowy niszczą rolnicy, co w konsekwencji prowadzi do zalewania .Na anomalie pogodowe niestety nie mamy wpływu. Odnowienie czy pogłębienie rowu, jest inwestycją na którą mnie nie stać- mówił dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

Z-ca Wójta - Kamela Wilczyńska - na odcinku Linie - Stare Chrapowo należałoby wyciąć odrosty przy drzewach.

Ireneusz Pawłowski - 3 lata temu były wycinane odrosty, ale nikt nie zadbał i nie użyto odpowiedniego środka chemicznego przeciwdziałającego ponownemu odrastaniu. Na zimę zaplanujemy ten zakres prac.

Z-ca Wójta - w tym roku chociaż wyciąć odrosty w najbliższej odległości od torów za Liniami , ponieważ jest to najbardziej niebezpieczny odcinek.

Ireneusz Pawłowski - pracownicy interwencyjni mogliby wykonać ten zakres prac.

Krzysztof Okraska - w Będgoszczy nie ma potrzeby montowania spowalniaczy ponieważ jest ograniczenie prędkości do 40 km/h. W sprawie zjazdu do Będgoszczy należy wystąpić do właściciela drogi czyli Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Oddziału w Szczecinie.

Z-ca Wójta - jak będą łatane drogi na terenie gminy Bielice nie mogą być pominięte drogi do Nowego Chrapowa i Babinka.

 

Ad.5. Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła

II w Bielicach z działalności za 2007 rok.

Pani Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawa II w Bielicach - Małgorzata Woronowicz przedstawiła sprawozdanie z działalności za 2007 rok, które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Wójt - cudu oczekiwałem i oczekuję, prosząc o sprawdzenie do końca maja br. odczynników w pracowni chemicznej, aby nie było nieprzyjemnych wypadków. Poza tym o zwrócenie uwagi dzieciom i młodzieży na szanowanie mienia wspólnego, bo na wniosek radnych wstawiono szybę z pleksi na przystanku PKS w Bielicach i trzy godziny później w jasny biały została rozbita prawdopodobnie przez ucznia V klasy szkoły podstawowej, nie można tolerować takich zachowań. Wójt prosił panią Dyrektor o wzmożenie wysiłków kładąc nacisk na współpracę z gminą niemiecką zaprzyjaźnioną z gminą Bielice.

Radny Piotr Wilczyński podziękował za stworzenie przez panią dyrektor fundamentu do działania, w celu osiągnięcia odpowiednich warunków do rozwoju edukacji dla dzieci i młodzieży w tutejszej placówce oświatowej.

 

Ad.6 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie

międzysesyjnym.

Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

 

Ad.7 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych

na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice, które stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

 

Ad. 8. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Gminy Bielice:

- Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych

- ds. Społecznych

o odbytych posiedzeniach komisji w okresie międzysesyjnym

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice - Piotr Wilczyński przedstawił informację dotyczącą odbytych posiedzeń komisji w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych - Mariusz Adam Przepiórka zdał informację o odbytym posiedzeniu w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad.9.Interpelacje i zapytania radnych.

 

 

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski - w miejscowości Linie budowany jest kościół. Jest to inwestycja bardzo kosztowna, dlatego też zdaniem radnego należałoby wesprzeć to przedsięwzięcie proponując przekazanie swoich diet za udział w sesji lub posiedzeniu komisji na ten cel.

Radny Andrzej Kołobycz - droga na wybudowę w Bielicach jest w bardzo złym stanie, o czym sygnalizują mieszkańcy mówiąc o konieczności naprawienia tej drogi.

 

Radna Marzena Wolniakowska - znaleźć inną lokalizację na boisko w Parsowie ponieważ obecne miejsce sprawia wiele problemów zarówno dzieciom jak i osobom mieszkającym w bliskim sąsiedztwie.

 

10 minut przerwy

 

 

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w rejonie wsi Linie i Nowe Chrapowo.

 

Projektant - Maciej Rydzlewski- są wszystkie uzgodnienia wynikające z przepisów prawa. W ustalonym terminie nie zgłoszono uwag do Studium. Na terenie gminy Bielice planuje się od 12-14 siłowni wiatrowych.

Wpłynął wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pana Ignacego Maćkowiaka dot. działki Nr 103 w obrębie Linie i z uwagi na planowaną zabudowę siedliskową będzie wyłączona z lokalizacji siłowni wiatrowych oraz znajdzie się poza strefą uciążliwości siłowni, która wynosi 500m - mówił Maciej Rydzlewski.

Radny Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek formalny o nie odczytywanie w całości projektów uchwał.

Wniosek przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowały komisje Rady Gminy poinformowali w kolejności następującej Przewodniczący komisji :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych - Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej - Marcin Zięcina

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w rejonie wsi Linie i Nowe Chrapowo przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za”

Uchwała Nr XVI/82/08 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

Ad.11. Projekt uchwały zmieniający Statut Gminnej Biblioteki Publicznej

w Bielicach.

Projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowały komisje Rady Gminy - przekazali informacje Przewodniczący poszczególnych komisji.

. Projekt uchwały zmieniający Statut Gminnej Biblioteki Publicznej

w Bielicach przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XVI/83/08 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

 

Ad.12. Projekt uchwały zmieniający Statut Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bielicach.

Projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowały komisje Rady Gminy - przekazali opinie Przewodniczący poszczególnych komisji.

Projekt uchwały zmieniający Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”

Uchwała Nr XVI/84/08 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

 

Ad.13. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg

gminnych.

Opinie komisji Rady Gminy Bielice w powyższej sprawie były pozytywne - poinformowali przewodniczący poszczególnych komisji.

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XVI/85/08 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad.14. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania

z placów zabaw na terenie gminy Bielice.

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowały komisje Rady Gminy - przekazali informacje Przewodniczący poszczególnych komisji.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie gminy Bielice został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XVI/86/08 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

 

Ad.15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania

z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Bielice.

Projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowały komisje Rady Gminy - poinformowali Przewodniczący poszczególnych komisji.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Bielice został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XVI/87/08 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

 

 

Ad.16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za miejsca na

cmentarzach komunalnych na terenie gminy Bielice.

Projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowały komisje Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych oraz Komisja Rewizyjna natomiast Komisja ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z poprawką, aby wszystkie opłaty obniżyć o 10 zł.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie poprawkę zgłoszoną przez Komisję ds. Społecznych, aby wszystkie opłaty zawarte w przedmiotowym projekcie uchwały obniżyć o 10 zł.

Za wnioskiem tym było 6 głosów „za”, 6 głosów przeciwko i 1 głos wstrzymujący się.

Za projektem uchwały proponowanym przez Wójta było 10 głosów „za”, 2 głosy przeciwko i 1 głos wstrzymujący się.

Uchwała Nr XVI/88/08 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Ad.17. Projekt uchwały w sprawie dopłat do wody i ścieków dla

gospodarstw domowych na terenie gminy Bielice.

Projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowały komisje Rady Gminy - przekazali informacje Przewodniczący poszczególnych komisji. Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - Piotr Wilczyński dodał, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowano, ale ze wskazaniem, aby Wójt zarządzeniem wprowadził dopłaty do 1 m? ścieków wywożonych z szamb po przedłożeniu faktury w wysokości obowiązującej dla gospodarstw domowych skanalizowanych po wydzieleniu kwoty na ten cel w budżecie gminy.

Projekt uchwały w sprawie dopłat do wody i ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XVI/89/08 stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

 

Ad. 18. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi

Gminy Bielice.

W imieniu Komisji Rewizyjnej - Marzena Wolniakowska odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium za 2007 rok - załącznik Nr 17 do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Bielice- Edward Mocarski odczytał uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawach :

1/ opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Bielice z wykonania budżetu za 2007 rok - załącznik Nr 18 do protokołu,

2/ wydania opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok - załącznik Nr 19 do protokołu.

Przewodniczący Komisji przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XVI/90/08 stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Edward Mocarski pogratulował Wójtowi Zdzisławowi Lechowi Twardowskiemu udzielonego jednogłośnie przez Radę Gminy Bielice absolutorium za 2007 rok.

Wójt - chylę czoła w stronę Rady Gminy za pracę i zrozumienie. Udało się w roku ubiegłym zrealizować zaplanowane zadania oraz ponadplanowe.

Wójt serdecznie podziękował za docenienie jego starań i udzielone absolutorium. Dumny jestem, że jestem Wójtem tej gminy, w której animozje nie mają miejsca, za najważniejsze uważa się dobro mieszkańców.

Wójt podziękował współpracownikom Urzędu Gminy ,kierownikom jednostek organizacyjnych za wspieranie w codziennej pracy, Radzie Gminy oraz sołtysom.

Sołtys wsi Starego Chrapowa - Ignacy Maćkowiak w imieniu Prezesa Powiatu PSL i Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie oraz swoim własnym pogratulował Wójtowi Gminy Bielice absolutorium.

 

Ad.19. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Wójt nawiązując do interpelacji radnego Andrzeja Kołobycza odpowiadał, że na doraźną naprawę drogi na tzw. wybudowę w Bielicach wydano w roku bieżącym ok.6.800 zł. Widzę narastający problem, nie jestem zwolennikiem takiego sposobu załatwienia sprawy. Racjonalne byłoby naprawienie drogi metodą dotychczas stosowaną przez gminę przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego. Możliwy termin naprawy tej drogi to rok 2010. W roku 2009 natomiast naprawiana będzie droga Swochowo- Kunowo - mówił Wójt

Jeżeli chodzi o interpelację radnej Marzeny Wolniakowskiej w sprawie zmiany lokalizacji boiska - Wójt przyjął interpelację do realizacji.

 

Ad.20. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Edward Mocarski poinformował o piśmie Starosty Pyrzyckiego w sprawie wsparcia finansowego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowielinie, które skierował do Wójta gminy Bielice celem przygotowania propozycji w tym zakresie.

Radny Piotr Wilczyński naruszona jest barierka przy drodze Nowe Chrapowo- Czarnowo.

Sołtys wsi Stare Chrapowo - Ignacy Maćkowiak podziękował Wójtowi za interwencję pana Wójta w sprawie usunięcia ostatniej awarii światła w Starym Chrapowie. Pan sołtys poprosił Wójta o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pyrzycach o odprowadzenie wody na wysokości posesji p.Jeszke w Starym Chrapowie.

Radny Zbigniew Kołodziej - kiedy będą uporządkowane dzikie wysypiska śmieci w Chabowie / informując, że jest ich cztery/.

Wójt - w dniu dzisiejszym nie odpowiem.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski - kiedy będzie uporządkowany teren w obrębie oczyszczalni ścieków w Bielicach.

Wójt - od poniedziałku będą rozpoczęte prace zgodnie z harmonogramem.

Sołtys wsi Będgoszcz - Mirosław Samoćko - w Będgoszczy jest zakład samochodowy i przy drodze ustawiane są samochody powodując utrudnienia w ruchu drogowym. Dlatego też sołtys zaproponował ustawienie znaku zakazu postoju z dwustronną strzałką.

Wójt - proszę na piśmie przedstawić uchwałę zebrania wiejskiego.

Radny Piotr Wilczyński - próbować polubownie załatwić sprawę z właścicielem prowadzącym zakład samochodowy w Będgoszczy.

Przewodniczący Rady Gminy Bielice przekazał informację o piśmie Wydziału Nadzoru i Kontroli w Szczecinie w sprawie anonimowej skargi na działalność jednostek gminy. Z uwagi na fakt, że jest to anonim nie będzie przedmiotem rozpatrywania.

W związku z wyczerpaniem porządku XVI sesję Rady Gminy Bielice o godz.12.45 zamknął Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Edward Mocarski.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Mocarski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 15-05-2008 12:32:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 09-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 15-05-2008 12:36:57