Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVI/83/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku zmieniająca Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach


 

 

Uchwała Nr XVI / 83 / 08

Rady Gminy Bielice

z dnia 29 kwietnia 2008r.

 

 

 

zmieniająca Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.9 lit. h i art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr153, poz. 1271, Nr 214,poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, , Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116,poz. 1203, Nr167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach( Dz. U. Nr 85, poz. 539; z 2001r. Nr 129,poz 1440; z 2002r. Nr 113 poz. 984; z 2004r. Nr 238, poz. 2390; z 2006r. Nr 220, poz. 1600) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje :

 

§ 1. Zatwierdza się Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/217/93 Rady Gminy w Bielicach z dnia 29 grudnia 1993r.w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach zmieniona Uchwałą Rady Gminy w Bielicach Nr XXVIII/214/97 z dnia 27 marca 1997r.

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały

Rady Gminy Bielice

Nr XVI/83/08 z dnia

29 kwietnia 2008 r.

 

 

 

Statut

Gminnej Biblioteki Publicznej

w Bielicach

 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

 

 

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach, zwana dalej „Biblioteką”, działa

na podstawie :

art.18 ust.2, pkt.9 lit. h i art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr153, poz. 1271, Nr 214,poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, , Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116,poz. 1203, Nr167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach( Dz. U. Nr 85, poz. 539; z 2001r. Nr 129,poz 1440; z 2002r. Nr 113 poz. 984; z 2004r. Nr 238, poz. 2390; z 2006r. Nr 220, poz. 1600)

 

§ 2. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy Bielice działającą w

obrębie krajowej sieci bibliotek publicznych.

 1. Organizatorem „Biblioteki” jest Gmina Bielice.

 2. Organizator zapewnia środki na działalność ,,Biblioteki” w postaci dotacji.

 3. Siedzibą ,,Biblioteki” jest miejscowość Bielice, a terenem jej działania Gmina Bielice.

 

§ 3. 1. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Pyrzycka Biblioteka

Publiczna w Pyrzycach i Książnica Pomorska w Szczecinie.

2.Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej według poniższego wzoru :

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Niepokalanej 34

74-202 Bielice

 

oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku zawierającym pełną nazwę

biblioteki a wewnątrz nazwę miejscowości.

3. Mienie biblioteki jest własnością gminy Bielice.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania biblioteki.

 

§ 4. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i

informacyjnych mieszkańców gminy Bielice.

 

§ 5. 1. Zadaniami Biblioteki są:

 1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych.

 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

 3. Prowadzenie działalności informacyjnej.

 4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.

 5. Prowadzenie czytelni internetowej.

 6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwoju i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

 

 

Rozdział III

Organy biblioteki i jej organizacja.

 

 

§ 6. 1. Działalnością Biblioteki kieruje kierownik, reprezentuje bibliotekę na

zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

 1. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy Bielice.

 2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika biblioteki jest Wójt Gminy Bielice.

 3. Pracownik biblioteki powinien posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji określone w odrębnych przepisach.

 4. Organizację wewnętrzną biblioteki określają regulaminy korzystania wypożyczalni i czytelni opracowane przez kierownika.

 

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa.

 

§ 7. 1. Biblioteka jest jednostką organizacyjną gminy i jej działalność jest

finansowana ze środków organizatora a także innych źródeł.

 1. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan finansowy.

 2. Obsługę finansowo- księgową biblioteki prowadzi Urząd Gminy.

 3. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy na zasadach określonych dla jednostek budżetowych zgodnie z zawartym porozumieniem powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (art.11 pkt 3).

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe.

 

 

§ 8. 1. Statut biblioteki nadaje Rada Gminy.

 1. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Mocarski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 08-05-2008 15:46:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 07-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 15-05-2008 13:04:27