Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVI/87/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Bielice


Uchwała Nr XVI/87/08

Rady Gminy Bielice

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na

terenie gminy Bielice.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr167,poz.1759,z; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)) oraz art. 4 ust 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.z 1997r.Nr 9,poz.43, Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz. 679;.z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002r Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937) Rada Gminy Bielice :

 

§ 1.1 Uchwala Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Bielice.

 

2. Cmentarze komunalne w Bielicach, Babinie, Chabowie, Starym Chrapowie i Swochowie stanowią mienie komunalne gminy .

§ 2. 1. Przebywanie na terenie cmentarzy może odbywać się w okresach :

1/  od 3 listopada do 31 marca w godz. 600 do 2100.

2/  od 1 kwietnia do 29 października w godz. 500 do 2300.

3/  od 30 października do 2 listopada bez ograniczeń czasowych.

  1. Przebywanie poza wyznaczonymi w ust. 1 godzinami jest zabronione.

 

§ 3.1. Na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Bielice dopuszcza się urządzanie grobów:

1/   ziemnych pojedynczych.

2/   ziemnych rodzinnych.

3/  grobów murowanych - grobowców.

 

§ 4.1.   Na cmentarzach komunalnych stosuje się opłaty za :

1/  każde miejsce grzebalne - na 20 lat.

2/ każde miejsce rezerwowe - do dnia pochówku lub na 20 lat (w zależności, które pierwsze nastąpi).

3/  wykup miejsca pod grób murowany pojedynczy oraz podwójny.

4/  każdy pochówek w rezerwie, miejscu zastrzeżonym - na 20 lat.

5/  każdy pochówek w grobie murowanym.

6/ korzystanie z terenu cmentarza dla wykonania, ekshumacji i prac kamieniarskich.

7/ wjazd na teren cmentarza pojazdów samochodowych (z wyłączeniem usług jak w pkt.6 i czynności pogrzebowych).

2. Wysokość opłat wymienionych w ust 1 ustala Rada Gminy Bielice w formie uchwały.

§ 5. 1. Wniesione na rachunek gminy opłaty wymienione w § 4 nie podlegają zwrotowi.

2. Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20-letniej
(w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty).

3. Opóźnienie we wniesieniu kolejnej opłaty 20-letniej nie może przekroczyć jednego roku.

4. W przypadku nie uiszczenia opłaty 20-letniej w terminach określonych w ust. 2, 3 grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz.U. z 2000r, Nr 23, poz. 295 z póź. zm.).

5. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Bielicach , na co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji (informacja winna być dostępna w okresie Świąt Wszystkich Świętych).

6.  Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§ 6. 1. Grób ziemny zwykły nie może być użyty do ponownego pochowania w nim zwłok przed upływem 20 lat.

2.  Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według podanej kolejności:

1/      pozostały małżonek (ka),

2/      krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.),

3/      krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.),

4/      krewni w linii bocznej do 4 stopnia,

5/      powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

3.       Posiadanie prawa, o którym mowa w ust. 2, nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienione w tym ustępie.

4.       Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej w ust. 2.

5.  Prawo do grobu nie podlega regułom dziedziczenia.

6.  Dysponentem, nowo wybudowanego grobu murowanego (grobowca) jest osoba, która poniosła nakłady na jego wybudowanie i uiściła należną opłatę przewidzianą w § 4.

7.   W sprawie dochowania do istniejącego grobu, decyzję podejmuje Wójt lub upoważniona przez niego osoba.

8.  Wniesienie opłaty 20-letniej za grób (zastrzeżenie miejsca) przez osobę nie wymienioną w ust. 2 nie uprawnia do pochowania w nim zwłok tej osoby lub innej przez tę osobę wskazaną.

9.  Osoby wymienione w ust. 2 mogą udostępnić ich grób do pochowania zmarłej osoby spoza swojego grona, która pozostawała ze spoczywającym w grobie w stosunku bliskości i prowadziła z nim wspólne gospodarstwo domowe:

1/ prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego winno być udokumentowane i poparte stosownymi oświadczeniami.

2/  w przypadku, gdy osoba spoczywająca w grobie nie ma żyjących krewnych lub powinowatych wymienionych w ust. 2, decyzję o możliwości pochowania osoby zmarłej, która pozostawała w stosunku bliskości i prowadziła ze zmarłym wspólne gospodarstwo domowe, podejmuje Wójt Gminy lub upoważniona przez niego osoba.

3/  członkowie rodziny zmarłego dochowanego do istniejącego grobu na zasadzie ust. 9 nie nabywają prawa do dysponowania tym grobem.

§ 7. 1.  Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

1/ na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok - za zezwoleniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach;

2/  na zarządzenie prokuratora lub sądu.

  1. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne (wg wykazu ustalonego przez Ministra Zdrowia) nie mogą być ekshumowane przed upływem 2-ch lat od dnia zgonu (nie dotyczy to zarządzenia prokuratora lub sądu).

§ 8. Groby (w tym murowane - grobowce) oraz miejsca rezerwowane pod te groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

§ 9. 1. Miejsce rezerwowe to teren przeznaczony pod grób w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej mogiły w tym samym rzędzie. Wykupione może być tylko jedno miejsce rezerwowe przez najbliższego, członka rodziny osoby zmarłej.

2.W przypadku nie uiszczenia opłaty przedłużającej termin ważności uprawnień do miejsca rezerwowego, miejsce rezerwowe pozostaje do dyspozycji zarządcy cmentarza.

3. Miejsca rezerwowane przeznaczone do pochowania zwłok określonej osoby, w przypadku pochowania jej w innym grobie, przechodzą do dyspozycji gminy, bez względu na uiszczoną opłatę, przy czym wszystkie miejsca zarezerwowane (wykupione) muszą być oznaczone.

§ 10. 1. Na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej lub prawnej gmina, w miarę wolnych miejsc wskazuje lokalizację grobu murowanego.

2. Na cmentarzach na terenie gminy Bielice dopuszcza się budowę grobów murowanych w miejscu istniejących grobów ziemnych, na wniosek dysponenta grobu ziemnego, jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami o ochronie zabytków i ochronie zieleni.

§ 11. Załatwienie spraw formalno-organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzach, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza, odbywa się w Urzędzie Gminy w Bielicach w dniach i godzinach urzędowania.

§ 12. l. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu ze wskazaniem miejsca na grób następuje po przedstawieniu przez osobą zainteresowaną wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim karty zgonu zawierającej adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.

2. W przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, wymagane jest ponadto zezwolenie uprawnionego organu do pochowania zwłok.

3. W przypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, a wystawione w języku innego państwa winny być przedłożone z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

4. Przy wyznaczeniu miejsca pochowania i wyborze formy ceremoniału pogrzebowego oraz budowy grobu i nagrobka uwzględnia się w miarę możliwości życzenia rodziny zmarłego.

§ 13. 1. Uporządkowanie grobów należy wyłącznie do osób opiekujących się grobem.

2. Elementy i symbole wyznaniowe mogą być umieszczone wyłącznie w obrębie grobu lub na nagrobkach (pomnikach, tablicach i płytach nagrobkowych).

3. Wykonywanie czynności pogrzebowych na terenie cmentarzy przez firmy świadczące usługi pogrzebowe wymaga wcześniejszego powiadomienia Urzędu Gminy Bielice , minimum 2 dni przed planowanym pochówkiem w celu dokonania niezbędnych uzgodnień i załatwienia formalności. Przedsiębiorca wykonujący usługę pogrzebową, cmentarną jest zobowiązany do: doprowadzenia otoczenia miejsca pochówku do stanu poprzedniego, usunięcia starych, zdemontowanych nagrobków, krzyży itp. z terenu cmentarza.

§ 14. 1. Na terenie cmentarzy bezwzględnie zakazuje się:

1/ zakłócania: ciszy, porządku i powagi miejsca;

2/ palenia ognisk, plażowania i biwakowania;

3/ przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych;

4/ wysypywania odpadów (wieńców, kwiatów, zniczy itp.) poza pojemniki do tego celu przeznaczone;

5/ pozostawiania lub wrzucania do pojemników elementów zdemontowanych pomników, nagrobków i innych materiałów budowlanych (ziemia) wykorzystywanych przy pracach kamieniarskich lub budowlanych;

6/ przebywania w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu, palenia papierosów;

7/ żebractwa;

8/ wprowadzania zwierząt oraz wjazdu rowerami i motocyklami.

2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Bielicach i uzyskania jego zgody wykonywania następujących czynności:

1/ prac kamieniarskich i budowlanych, oraz wjeżdżania pojazdami mechanicznymi;

2/ samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów pod rygorem ich usunięcia na koszt opiekuna grobu;

3/ handlu, umieszczania reklam;

4/ ustawienia ławek, ogrodzeń itp.

§ 15. Urząd Gminy w Bielicach przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniach i godzinach urzędowania Urzędu.

§ 16. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r, Nr 23, poz. 295 z póź. zm.) oraz regulaminu w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice.

§ 17. Traci moc Uchwała Nr 174/93 Zarządu Gminy Bielice z dnia 15 grudnia 1993 roku w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Bielice.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Mocarski

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 08-05-2008 15:44:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 07-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 15-05-2008 13:00:36