Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z Sesji Nr XV Rady Gminy Bielice z dnia 20 marca 2008 roku


P r o t o k ó ł Nr XV/2008

z s e s j i R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 20 marca 2008 roku

Początek sesji - godz.10oo

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach udział wzięło 14 radnych Rady Gminy Bielice.

Nieobecny był radny Zbigniew Kołodziej.

Po przerwie w obradach udział wzięło 13 radnych. Zwolniła się radna Marzena Wolniakowska.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

 

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice - Zdzisław Lech Twardowski, Z-ca Wójta Gminy Bielice - Halina Butkowska, Skarbnik Gminy Bielice - Halina Butkowska, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach - Anna Maria Kopacka / uczestniczyła w sesji do czasu złożenia sprawozdań z działalności OPS i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/, Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach - Marek Lenkiewicz, Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach , przedstawiciele Spółki „ENEOS” - Robert Drozd i Paweł Sobolewski, dyrektor Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie - Izabela Kozłowska - Gidyńska, sołtysi wsi : Babin - Zbigniew Dawidowicz, Będgoszcz - Mirosław Samoćko, Chabowo- Jacek Pawlus , Stare Chrapowo - Ignacy Maćkowiak

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

 

Obrady XV sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Edward Mocarski.

Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad i powitał zaproszonych gości oraz radnych.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono propozycji zmian.

Porządek sesji przedstawiał się następująco :

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum

2.Przedstawienie porządku sesji.

3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Bielice oraz sprawozdanie z działalności Policji za 2007 rok .

5.Informacja „ENEOS” Spółki z o.o. w sprawie realizacji II etapu modernizacji oświetlenia ulicznego - doświetlenie uliczne na terenie gminy Bielice.

6.Informacja Dyrektora Zlewni Gmin Zlewni Jeziora Miedwie na temat zaawansowania prac dotyczących inwestycji pn.”Budowa systemu kanalizacji i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bielicach.

7.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za 2007 rok.

8.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 rok.

Przerwa

9.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

10.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

11.Interpelacje i zapytania radnych.

12.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat.

13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu.

14.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice.

15.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w obrębach geodezyjnych Linie i Nowe Chrapowo.

16.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp.z.o.o.w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bielice.

17.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów.

18.Projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Będgoszczy 18 w lokalu zlokalizowanym na stacji paliw.

19.Informacje Przewodniczących Komisji:

Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice i ds.

Społecznych o odbytych posiedzeniach w okresie międzysesyjnym

20.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

21.Wolne wnioski i zapytania

22.Zakończenie sesji.

 

Porządek sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.

 

Ad.4 Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Bielice oraz sprawozdanie z działalności Policji za 2007 rok

Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach - Miłosz Łuszczyk przedstawił informację dotyczącą bezpieczeństwa publicznego w roku 2007 na terenie gminy Bielice, która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach - Marek Lenkiewicz nawiązując do powyższej informacji, powiedział że w roku bieżącym nie będzie tak dobrze, bo w styczniu odnotowano przypadki okradania sklepów na terenie gminy Bielice. Do tej pory nie udało się wykryć sprawców zwracając się o pomoc w tym zakresie.

Wójt Zdzisław Lech Twardowski zaapelował o współpracę społeczeństwa z Policją, która może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy Bielice.

Marek Łuszczyk mówił, że im więcej jest informacji zwrotnych od mieszkańców tym więcej interwencji Policji. Nawet telefon anonimowy jest traktowany jako sygnał o niepokojącym zjawisku w środowisku lokalnym i podejmowane są odpowiednie działania. Niestety z terenu gminy Bielice nie było takiej sytuacji podając przykład narkotyków. Statystycznie jest dobrze, ale stan faktyczny może być zupełnie inny.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski przekazał sugestię mieszkańców z ostatniego zebrania wiejskiego w Bielicach o patrolach Policji w bardzo niebezpiecznym miejscu przy wjeździe do Bielic od strony wsi Linie blisko skrzyżowania.

Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach - Marek Lenkiewicz odpowiadał, że wyznaczane są dni do patrolowania bez wskazania konkretnych miejsc, zapewniając, że nie będą w tym miejscu odbywały się patrole Policji.

Radny Jan Kazimierz Geldner pytał dlaczego długo czeka się na interwencję Policji i że ciężko się dodzwonić na Komendę w Pyrzycach.

Komendant Policji odpowiadał, że połączenia telekomunikacyjne nie są zależne od Policji, nie jest możliwe przekierunkowanie zgłoszenia na numer np.pogotowia.

 

Ad.5 Informacja „ENEOS” Spółki z o.o. w sprawie realizacji II etapu modernizacji oświetlenia ulicznego - doświetlenie uliczne na terenie gminy Bielice.

 

 

Pan Robert Drozd poinformował, że na dzień dzisiejszy są wykonywane projekty na dobudowę nowych punktów świetlnych w miejscowościach Swochowo, Chabówko i Linie. Wykonane są już mapy. Wykonanie projektu trwa do

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 07-05-2008 14:29:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 07-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 07-05-2008 14:33:41