Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr Uchwał Rady Gminy Bielice IV kadencji od 20 listopada 2002r. do 31 grudnia 2004r.


REJESTR UCHWAŁ

RADY GMINY W BIELICACH

KADENCJA IV

OD 20 LISTOPADA 2002 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU

LP.

NUMER UCHWAŁY

UCHWAŁA W SPRAWIE

DATA PODJĘCIA UCHWAŁY

UWAGI ZMIANY

1

2

3

4

5

1.

I/1/02

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Bielicach

20.11.2002r.

2.

I/2/02

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Bielicach

20.11.2002r.

3.

I/3/02

powołania stałych Komisji Rady Gminy w Bielicach oraz określenia zakresu ich działania

20.11.2002r.

4.

I/4/02

ustalenia wynagrodzenia Wójta

20.11.2002r.

uchylona 10.04.2002r.

Uchwałą Nr V/35/03

5.

II/5/02

przeznaczenia do sprzedaży działki nr 92/6 położonej w Starym Chrapowie

12.12.2002r.

6.

II/6/02

ustalenia warunków sprzedaży i przekształcenia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

12.12.2002r.

7.

II/7/02

ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy w Bielicach

12.12.2002r.

8.

II/8/02

wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta

12.12.2002r.

9.

II/9/02

zmian budżetu gminy na 2002r.

12.12.2002r.

10.

II/10/02

ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

12.12.2002r.

11.

II/11/02

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2003 rok

12.12.2002r.

12.

II/12/02

określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości

12.12.2002r.

13.

II/13/02

określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego

12.12.2002r.

14.

II/14/02

zaciągnięcia kredytu długoterminowego

12.12.2002r.

15.

II/15/02

plan pracy komisji Budżetu Rolnictwa i Spraw Gospodarczych na 2003 rok

12.12.2002r.

16.

II/16/02

plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2003 rok

12.12.2002r.

17.

III/17/02

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Bielicach i Parsowie

30.12.2002r.

18.

III/18/02

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwo przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

30.12.2002r.

19.

III/19/02

ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice

30.12.2002r.

20.

III/20/02

zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok

30.12.2002r.

21.

III/21/02

przeprowadzenia wyborów do organów sołectwa na terenie gminy Bielice

30.12.2002r.

22.

III/22/02

wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA

30.12.2002r.

23.

III/23/02

zmian budżetu gminy na 2002 rok

30.12.2002r.

24.

III/24/02

ustalenie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok

30.12.2002r.

25.

III/25/02

uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

30.12.2002r.

1)10.04.2003r.

26.

IV/26/03

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla działki Nr 71/6 położonej w obrębie Chabówko

27.02.2003r.

27.

IV/27/03

plany pracy Komisji ds. Społecznych na 2003 rok

27.02.2003r.

28.

IV/28/03

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice

27.02.2003r.

29.

IV/29/03

uchylenia uchwał dotyczących ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

27.02.2003r.

30.

V/30/03

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok

10.04.2003r.

31.

V/31/03

udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Bielice

10.04.2003r.

32.

V/32/03

zmian budżetu gminy na 2003 rok

10.04.2003r.

33.

V/33/03

uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Bielice

10.04.2003r.

34.

V/34/03

ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

10.04.2003r.

35.

V/35/03

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

10.04.2003r.

36.

V/36/03

ustanowienia służebności dojścia dojazdu na działce Nr 210/4 na rzecz działki Nr 210/5 położonych w Parsowie

10.04.2003r.

37.

VI/37/03

zmian budżetu gminy na 2003 rok

17.06.2003r.

38.

VI/38/03

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety dla sołtysów z terenu gminy Bielice

17.06.2003r.

39.

VI/39/03

uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2003 - 2008

17.06.2003r.

40.

VI/40/03

wydzierżawienia gminnych nieruchomości, budowli i urządzeń, służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków

17.06.2003r.

41.

VI/41/03

szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Bielice z tytułu należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

17.06.2003r.

42.

VII/42/03

zmian budżetu gminy na 2003 rok

11.09.2003r.

43.

VII/43/03

zmian zatwierdzonego planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.

11.09.2003r.

44.

VII/44/03

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok

11.09.2003r.

45.

VII/45/03

uchwalenia statutów sołectw

11.09.2003r.

46.

VII/46/03

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielice

11.09.2003r.

47.

VII/47/03

określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych

11.09.2003r.

48.

VII/48/03

uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębu Będgoszcz

11.09.2003r.

uchylona 06.11.2003r.

49.

VII/49/03

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice, dla działki nr 71/6 zlokalizowanej w miejscowości Chabówko

11.09.2003r.

50.

VII/50/03

powołania zespołu w sprawie zaopiniowania kandydatów na ławnika

11.09.2003r.

51.

VII/51/03

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielicach

11.09.2003r.

52.

VII/52/03

wniosku o pomoc finansową w celu złagodzenia skutków suszy na terenie gminy Bielice

11.09.2003r.

53.

VII/53/03

wyboru ławnika

11.09.2003r.

54.

VII/54/03

powołania komisji statutowej

11.09.2003r.

55.

VIII/55/03

zmian budżetu gminy na 2003r.

06.11.2003r.

56.

VIII/56/03

ustalenia opłaty prolongacyjnej

06.11.2003r.

57.

VIII/57/03

uchylenia uchwały Nr VII/48/03 Rady Gminy w Bielicach z dnia 11 września 2003r.

06.11.2003r.

58.

VIII/58/03

uchwalenia zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice, dla terenów położonych w części obrębu Będgoszcz

06.11.2003r.

59.

VIII/59/03

przeznaczenia do sprzedaży działki Nr 46/4 położonej w Swochowie

06.11.2003r.

60.

VIII/60/03

wydzierżawienia części działki Nr 42/7 położonej w Swochowie

06.11.2003r.

61.

IX/61/03

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2004r.

16.12.2003r.

62.

IX/62/03

określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2004r.

16.12.2003r.

63.

IX/63/03

zamiany działek położonych w Bielicach

16.12.2003r.

64.

IX/64/03

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Bielicach

16.12.2003

65.

66.

IX/66/03

wystąpienia ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

16.12.2003r.

67.

X/67/03

zmian budżetu gminy na 2003 rok

30.12.2003r.

68.

X/68/03

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy w Bielicach

30.12.2003r.

69.

X/69/03

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

30.12.2003r.

70.

XI/70/04

Zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielice na 2004 rok

26.02.2004r.

71.

XI/71/04

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości

26.02.2004r.

72.

XI/72/04

Zaciągnięcia kredytu długotrwałego

26.02.2004r.

73.

XI/73/04

Zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok

26.02.2004r.

74.

XI/74/04

Uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2004 rok

26.02.2004r.

75.

XI/75/04

Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Będgoszczy

26.02.2004r.

76.

XI/76/04

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice dla działki Nr 199/1 położonej w obrębie Linie

26.02.2004r.

77.

XI/77/04

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice dla działki Nr 13/11 położonej w obrębie Chabówko

26.02.2004r.

78.

XI/78/04

Zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bielice

26.02.2004r.

79.

XI/79/04

Rezygnacji z przysługującego prawa pierwokupu działki nr 241/17 położonej w Bielicach

26.02.2004r.

80.

XII/80/04

Zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2003r.

30.03.2004r.

81.

XII/81/04

Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok

30.03.2004r.

82.

XII/82/04

Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice

30.03.2004r.

83.

XII/83/04

Programu współpracy na 2004 rok Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

30.03.2004r.

84.

XIII/84/04

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego pana Zdzisława Haręży w okręgu wyborczym Nr 3

03.06.2004r.

85.

XIII/85/04

uchwalenia statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielicach

03.06.2004r.

86.

XIII/86/04

Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielicach

03.06.2004r.

87.

XIII/87/04

Ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej

03.06.2004r.

88.

XIII/88/04

Ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ZSP w Bielicach

03.06.2004r.

89.

XIII/89/04

Zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia wójta Gminy

03.06.2004r.

90.

XIV/90/04

Wyrażenia zgody na zawarcie przez wójta Gminy aneksu do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali gimnastycznej zlokalizowanej przy ZSP w Bielicach”

15.06.2004r.

91.

XV/91/04

Zmiany w składzie Komisji Rady Gminy Bielice

28.09.2004r.

92.

XV/92/04

Zmian budżetu Gminy na 2004 rok

28.09.2004r.

93.

XV/93/04

Procedury uchwalania budżetu oraz w szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

28.09.2004r.

94.

XV/94/04

Zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bielice

28.09.2004r.

95.

XV/95/04

Zatwierdzenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bielice

28.09.2004r.

96.

XV/96/04

Zwrotu darowizny nieruchomości położonych w Bielicach

28.09.2004r.

97.

XV/97/04

Przyjęcia zmiany w Statucie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie

28.09.2004r.

98.

XVI/98/04

Zmiana zatwierdzonego planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r.

22.10.2004r.

99.

XVI/99/04

Przyjęcia wieloletniego Planu Inwestycyjnego

22.10.2004r.

100.

XVI/100/04

Przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bielice na lata 2004 - 2013

22.10.2004r.

101.

XVII/101/04

Obsługi bankowej budżetu Gminy Bielice

26.11.2004r.

102.

XVII/102/04

Określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

26.11.2004r.

103.

XVII/103/04

Wzorów deklaracji, informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

26.11.2004r.

104.

XVII/104/04

Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2005 rok

26.11.2004r.

105.

XVII/105/04

Ustalenia stawki opłaty targowej

26.11.2004r.

106.

XVII/106/04

Ustalenia opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Bielice

26.11.2004r.

107.

XVIII/107/04

Zmiany budżetu gminy na 2004rok

17.12.2004r.

108.

XVIII/108/04

Zatwierdzenia Strategii Polityki Społecznej Gminy Bielice

17.12.2004r.

109.

XVIII/109/04

Zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2005r.

17.12.2004r.

110.

XVIII/110/04

Uchwalenia budżetu Gminny Bielice na 2005 rok

17.12.2004r.

111.

XIX/111/04

Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

30.12.2004r.

112.

XIX/112/04

Zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na realizację zadania dofinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

30.12.2004r.

113.

XIX/113/04

Zmiany budżetu gminny na 2004 rok

30.12.2004r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 25-10-2005 15:30:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 25-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 25-10-2005 15:30:00