Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XIV/2008 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 stycznia 2008 roku


P r o t o k ó ł Nr XIV /2008

z s e s j i R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 29 stycznia 2008 roku

Początek sesji - godz.10oo

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach udział wziął pełny skład Rady Gminy.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice - Zdzisław Lech Twardowski, Z-ca Wójta Gminy Bielice -Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice - Halina Butkowska, sołtysi wsi : Babinek- Agata Trun, Swochowo - Krystyna Krzanowska, Stare Chrapowo- Ignacy Maćkowiak Babin - Zbigniew Dawidowicz, Nowe Chrapowo - Rafał Malinowski, Linie - Stanisław Zelek

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Obrady XIV sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Edward Mocarski.

Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Przewodniczący powitał przybyłych na sesję zaproszonych gości i radnych.

Minutą ciszy uczczono pamięć ofiar katastrofy lotniczej w Mirosławcu .

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad ,do którego nie wniesiono propozycji zmian.

Porządek sesji przedstawiał się następująco :

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XII sesji Rady Gminy Bielice tj. od 17 grudnia 2007 roku.

 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XII i XIII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 6. Interpelacje i zapytania radnych .

 7. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.

 8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

 9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bielice na lata 2008 - 2015.

 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008.

 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych i Przewodniczącego Rady Gminy Bielice.

 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 15. Informacja Wójta Gminy Bielice z kontroli przeprowadzonej na terenie gminy Bielice dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami.

 16. Wolne wnioski i zapytania

 17. Zakończenie sesji.

 

Porządek sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.

/W czasie głosowania nieobecny był radny Artur Kuświk/.

 

Ad.4 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XII sesji Rady Gminy Bielice tj. od 17 grudnia 2007 roku.

 

.

Wójt - Zdzisław Lech Twardowski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności , które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Radny Andrzej Kołobycz pytał o naprawę drogi na tzw. wybudowę w Bielicach.

Wójt odpowiadał, że z powodu deszczu, prace przy naprawie drogi zostały przerwane, ale w dniu dzisiejszym mają być kontynuowane. Jest to działanie doraźne. Koszt naprawy wyniesie ok.3 tys.zł. Droga wymaga modernizacji i środków finansowych na ten cel.

 

 

Ad.5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XII i XIII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

Wójt - Zdzisław Lech Twardowski przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych XII i XIII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

Ad.6 . Interpelacje i zapytania radnych.

 

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski zgłosił interpelację dotyczącą ustawienia znaku zakazu zatrzymywania i postoju naprzeciwko starej szkoły w Bielicach z informacją pod znakiem, że obowiązuje od godz.16

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 04-04-2008 13:36:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 18-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 07-05-2008 14:33:32