Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bielice na lata 2008-2015.


Projekt

 UCHWAŁA Nr …………………

Rady Gminy Bielice

z dnia ……………………………….r. 

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bielice na lata 2008-2015.  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz.974, Nr 173, poz.1218)oraz art.17 ust.1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64,poz.593 z poź. .zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bielice na lata 2008-2015, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.  

Załącznik do uchwały Nr ...........

Rady Gminy Bielice z dnia ..........................

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

dla Gminy Bielice na lata 2008-2015

Rozdział I

Wstęp

§ 1. Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2008-2015 to ogólny program definiowania i realizacji celów społecznych Gminy , w szczególności w zakresie pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów narkomanii, przemocy w rodzinie, ochrony zdrowia . Wskazuje na kluczowe kwestie społeczne , z jakimi borykają się mieszkańcy gminy Bielice , na ich niezaspokojone potrzeby oraz wytycza kierunki działań rozwiązując niekorzystne zjawiska.

§ 2. Zadania strategii, a także odpowiednie formy pomocy powinny wynikać z diagnozy problemów społecznych, w skali gminy. Diagnoza problemów społecznych występujących na ternie gminy Bielice została sporządzona w oparciu o dane będące w dyspozycji:

  1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach;

  1. Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach;

  1. Instytucji i organizacji współpracujących z Ośrodkiem (Urząd Gminy w Bielicach, placówki oświatowe, służba zdrowia, policja).

§ 3. Strategia niniejsza ma za zadanie zintegrowanie programów społecznych a w ramach programów wyznaczenie celów, kierunków oraz określenie i zhierarchizowanie działań.

§ 4. Priorytetem strategii jest umacnianie solidarności i więzi międzyludzkich, poprawa stanu zdrowia oraz bezpieczeństwa socjalnego i publicznego mieszkańców Gminy Bielice. Priorytet ten będzie realizowany poprzez cztery cele strategiczne:

  1. zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy społecznej na terenie Gminy Bielice; w tym pogłębianie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami działającymi w obszarze zajmującym się pomocą społeczną oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej między innymi: edukacja, polityka zdrowotna, bezpieczeństwo publiczne , pomoc niepełnosprawnym.

  1. zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;

  1. przeciwdziałanie społecznej bierności i wyuczonej bezradności;

4. wzmacnianie trwałości rodziny, wspieranie jej rozwoju, wyrównywanie szans różnych typów rodzin, w tym przeciwdziałanie marginalizacji osób i rodzin, które z różnych przyczyn są niesamodzielne.

Rozdział II

Program pomocy społecznej

Diagnoza

§ 5. Warunki prawne i organizacje systemu pomocy społecznej określa Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), która określa: 1) zadania w zakresie pomocy społecznej: 2) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania;3) organizacje pomocy społecznej;4) zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej. Zgodnie z art. 2.1 w/w ustawy „Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. „Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka”. Ustawa wymienia również przypadki, w jakich udziela się pomocy społecznej. Według ustawy o pomocy społecznej, pomoc udziela się z powodu: ubóstwa; sieroctwa, bezdomności , bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze; trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu i narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W 2007 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach objął pomocą społeczną 159 rodzin. Rodzinom tym została udzielona pomoc finansowa, rzeczowa 97 dzieci i młodzieży objętych zostało pomocą w formie dożywiania w szkołach.

Cel strategiczny:

§ 6.1 Wsparcie rodzin w prawidłowym jej funkcjonowaniu, usamodzielnianiu się oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo wychowawczych.

2. Zmiana modelu pomocy społecznej z wykorzystaniem instrumentów wsparcia:

a) rehabilitacja,

b) pomoc w podjęciu zatrudnienia,

c) edukacja socjalna,

Kierunki:

§ 7. Działania kierowane będą na rzecz rodzin i osób dotkniętych ubóstwem, bezrobociem, problemami rodzinnymi, zdrowotnymi, niepełnosprawnością. Gminny system pomocy społecznej musi zawierać stabilne komponenty dające poczucie bezpieczeństwa, a także powinien być otwarty na nowe wyzwania. Dlatego też Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach zmierza w swoich działaniach do aktywnego pomagania osobom i rodzinom oczekując także współdziałania w rozwiązywaniu tych problemów.

Działania

§ 8.1. Zbudowanie i wspieranie sieci informacji międzysektorowej współpracy służb ( pomoc społeczna, szkoła, palcówki medyczne, ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne, sądy, prokuratura, policja itp.) a klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.

2. Środowiskowe wsparcie dla dzieci i młodzieży poprzez dalszą działalność istniejących świetlic opiekuńczych w: Bielicach, Swochowie, Starym Chrapowie.

3. Kontynuowanie dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach, a także zapewnienie posiłku osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Podmioty realizujące:

§ 9. W realizacji niniejszych zadań udział będą brały przede wszystkim:

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach;

2) Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach;

3) Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;

4) Urząd Gminy w Bielicach;

5) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;

6) Parafia Rzymsko - Katolicka pod wezwaniem NMP w Bielicach;

7) Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach.

Rozdział III

Gminny program polityki prorodzinnej

Diagnoza

§ 10. Znaczną część klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach stanowią rodziny, w których dochód nie przekracza kwoty 477 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku dochodu na osobę w rodzinie dochód nie przekracza 351 zł (przepis obowiązuje od 01.10.2006 r.) i występuje co najmniej jeden z problemów: bezrobocie, niezaradność życiowa, patologia. Na prawidłowe funkcjonowanie rodziny mają wpływ przede wszystkim: struktura rodziny, atmosfera wychowawcza w domu, sytuacja zdrowotna, ekonomiczna, materialna rodziny, a także środowisko w jakim ta rodzina funkcjonuje. W wielu przypadkach u rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach ta struktura rodziny jest zaburzona. Znaczna część rodzin korzystających z pomocy z powodu bezrobocia nie posiada środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny. W wielu przypadkach występuje patologia, niezaradność życiowa, co wiąże się z zaniedbaniami w obowiązkach domowych, w sprawach opiekuńczo - wychowawczych w stosunku do dzieci. W rodzinach tych zauważa się brak umiejętności tworzenia właściwego klimatu życia rodzinnego, dawania rodzinie poczucia bezpieczeństwa, ciepła rodzinnego. Rodziny te często żyją w takich społecznościach, które nie chcą ingerować w życie innych .W wielu przypadkach dzieci pochodzące z tych rodzin nie mają należytej opieki. Odrzucone przez środowisko rodzinne, często pozostawione same sobie więcej czasu spędzają poza domem szukając akceptacji wśród grup nieformalnych. Zaczynają opuszczać lekcje, pojawiają się problemy w szkole, gdyż mało czasu poświęcają nauce. Zdarza się, że popadają w konflikt z prawem. Z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny, a często także z powodu braku odpowiedniej opieki rodziców, dzieci często przychodziły do szkoły głodne. W związku z tym objęte zostały dożywianiem w szkole. Dorośli powinni zostać objęci pomocą przez placówki pomocowe tj. poradnia psychologiczna, rodzinna itp.).

Cele strategiczne:

§ 11.1. Kompleksowa i systemowa pomoc jednostce i rodzinie głównie o charakterze profilaktycznym, aktywizującym rodzinę lub jednostkę do poszukiwania samodzielnych rozwiązań.

2. Organizowanie pomocy w różnych środowiskach:

a) szkoła,

b) rodzina,

c) świetlice opiekuńcze.

Kierunki:

§ 12. 1 Wzmocnienie zdolności grup i społeczności lokalnych do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.

2. Zapobieganie występowania rozpadu więzi rodzinnych oraz patologii społecznej.

3. Przeciwdziałanie problemom dysfunkcji opiekuńczo-wychowawczej, sytuacji kryzysowej i przemocy w rodzinie, a także unikania niepożądanych skutków przemocy.

Działania

§ 13.1. Organizowanie współpracy pomiędzy pracownikiem socjalnym z przedstawicielami szkół, policji, sądu, prokuratury, sołtysów, radnych poprzez wymianę informacji.

2. Zapewnienie odpowiednich form opieki osobom potrzebującym pomocy poprzez świadczenie usług opiekuńczych.

3. Pomoc w uzyskaniu stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej ,

4. Pomoc w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Podmioty realizujące:

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach;

2) Urząd Gminy w Bielicach.

Rozdział IV

Program rozwiązywania problemów bezrobocia

Diagnoza

§ 14. Bezrobocie jest zjawiskiem towarzyszącym gospodarce rynkowej. Oznacza brak pracy zarobkowej dla osób zdolnych i gotowych do jej podjęcia w pełnym wymiarze czasu pracy. Bezrobocie w Gminie Bielice dotyka wielu ludzi. Skutki i straty, które powoduje są dotkliwe nie tylko dla samych bezrobotnych i ich rodzin, ale również dla całego społeczeństwa. Chodzi tu o niewykorzystany potencjał ludzkiej pracy, poczucie zagrożenia bezrobociem ludzi zatrudnionych, nasilenie się społecznej patologii oraz potrzebę korzystania z wszelkiej pomocy. Przyczyną bezrobocia w Gminie Bielice jest w głównej mierze upadek w latach 90-tych Państwowych Gospodarstw Rolnych, który wygenerował rzeszę bezrobotnych o niskich kwalifikacjach, słabym wykształceniu i braku inicjatywy. Przyczyną bezrobocia są także zwiększone wymagania pracodawców dotyczących kwalifikacji zawodowych pracowników. Ponadto niewystarczająca dynamika rynku pracy w procesie tworzenia nowych miejsc pracy, wyuczona bezradność bezrobotnych w poszukiwaniu pracy. Bezrobocie na terenie gminy Bielice w latach kształtowało się następująco (dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach):

- w 2005 r. - 301osób, w tym 172 kobiety

- w 2006 r. - 256 osób, w tym 154 kobiety

- w 2007 r. - 230 osób, w tym 141 kobiet

Skutkami pozostawania bez zatrudnienia są problemy finansowe. Długotrwała sytuacja pozostawania bez pracy wpływa negatywnie na poczucie własnej wartości człowieka. Stres i utrata stabilizacji powodują często niemożność podejmowania racjonalnych decyzji. Często pojawia się apatia, zniechęcenie, a także agresywne reakcje wobec otoczenia, środowiska lokalnego, rodziny, instytucji. Bezpośrednią konsekwencją bezrobocia jest rozszerzanie się zjawisk patologii społecznej, brak poczucia bezpieczeństwa socjalnego jednostki i rodziny. Dlatego też rodzi się konieczność szukania doraźnych metod poprawy sytuacji ekonomicznej rodziny.

Cel strategiczny:

§ 15.1. Rozwiązywanie problemów bezrobocia systemowo, z uwzględnieniem pomocy dla osoby bezrobotnej i jej rodziny.

2. Pomoc w poszukiwaniu pracy oraz eliminowanie negatywnych skutków psychospołecznych bezrobocia.

Kierunki:

§ 16.1. Eliminowanie negatywnych skutków psychospołecznych bezrobocia,

2.Wspieranie bezrobotnych w poszukiwaniu pracy.

Działania:

§ 17. 1. Zatrudnianie osób długotrwale bezrobotnych w ramach robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych.

2. Zatrudnianie absolwentów i stażystów.

3. Zapewnienie dzieciom i młodzieży podstawowego wyposażenia do szkoły, ciepłego posiłku w szkole, pomocy finansowej w kontynuacji nauki poza miejscem zamieszkania.

Podmioty realizujące:

§ 18. W realizacji niniejszych zadań będą brały udział:

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach;

2) Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach;

3) Urząd Gminy w Bielicach;

4) organizacje pozarządowe zajmujące się pracą z osobami bezrobotnymi.

Rozdział V

Program ochrony zdrowia

Diagnoza

§ 19. Na terenie gminy Bielice funkcjonuje:

1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielicach;

2) Indywidualna Praktyka Stomatologiczna - 1 gabinet.

Urząd Gminy w Bielicach od kilku lat dofinansowuje badania mammograficzne, cytologiczne, profilaktyczne prześwietlenia klatki piersiowej.

§ 20.1. Zwiększanie aktywności fizycznej ludności.

2. Zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych, edukacji zdrowotnej społeczeństwa z zakresie promocji zdrowia.

3. Poprawa sposobu żywienia ludności.

Kierunki:

§ 21.1. Poprawa aktywności fizycznej osób zdrowych i niepełnosprawnych.

2. Zwiększanie świadomości zdrowotnej społeczeństwa w zakresie promocji zdrowia.

§ 22. Działania:

1) wspieranie imprez rekreacyjnych i sportowych o charakterze masowym na terenie gminy ;

2) budowa bezpiecznych placów zabaw dla dzieci;

4) częste kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych;

5) współpraca z poradnią odwykową;

6) powtarzanie akcji badań mammografii i innych badań profilaktycznych;

7) zabezpieczanie środków finansowych na realizację dożywiania w miesiącach jesienno- zimowych dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zagrożonych patologią;

8) wykonywanie ustawowych zadań w zakresie zabezpieczenia pomieszczeń dla gabinetów lekarskich w szkołach;

10) usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla osób przewlekle chorych i z zaburzeniami psychicznymi;

11) współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;

12) poszerzenie integracyjnego systemu edukacji dla osób niepełnosprawnych;

13) tworzenie i oznaczanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Podmioty realizujące:

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach ;

2) Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;

3) Urząd Gminy w Bielicach;

4) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielicach;

5) Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach.

Rozdział VI

Program profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii

Diagnoza:

§ 23. W Gminie Bielice działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która realizuje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ukierunkowana jest w szczególności na działalność profilaktyczną i prowadzenie świetlic opiekuńczych .Na terenie gminy Bielice prowadzone są 3 świetlice opiekuńcze w: Bielicach, Swochowie i Starym Chrapowie. Do świetlic opiekuńczych uczęszcza 50 dzieci. W gminie Bielice chcemy utworzyć punkt Informacyjno- Konsultacyjny, w którym będzie przyjmował psycholog, którego zadaniem będzie motywowanie i kierowanie do leczenia osób uzależnionych oraz udzielanie wsparcia osobom współuzależnionym i innym osobom wymagającym porady psychologa.

Cel strategiczny:

§ 24. Stworzenie sprawnie działającego systemu koordynującego działania w zakresie profilaktyki zmierzające do prawidłowego przepływu informacji, udzielania porad, konsultacji będącego zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach i w przyszłości z Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego.

Kierunki:

§ 25.1.Udzielenie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom ,w których występują uzależnienia.

2. Zwiększenie dostępności pomocy psychospołecznej i prawnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych a w szczególności przed przemocą w rodzinie.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych działań na rzecz dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych .

4. Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Działania:

§ 26.1. Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych.

2. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców.

3. Udział dzieci i młodzieży w konkursach o tematyce profilaktycznej.

4. Organizowanie systemowych szkoleń pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zjawiskom patologicznym w rodzinie.

5. Budowanie lokalnej akcji wspierającej i organizowanie działań pomocniczych na rzecz ofiar, świadków i sprawców przemocy w ramach pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.

6. Wymiana informacji i koordynacja działań pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielicach, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bielicach, Zespołem Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach i Komendą Powiatową Policji w Pyrzycach oraz innymi podmiotami zajmującymi się problemami uzależnień.

Podmioty realizujące:

§ 27. Podmiotami realizującymi zadania będą:

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach;

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

3) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielicach;

4) Urząd Gminy w Bielicach;

5) Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;

6) Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach .

12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 23-01-2008 21:09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 23-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 23-01-2008 21:09:44