Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008


projekt

UCHWAŁA NR ……………

RADY GMINY BIELICE
z dnia 29 stycznia 2008 roku


w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz.974, Nr 173, poz.1218), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116 poz. 1203 oraz Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, obowiązkiem gminy jest uchwalanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program ten wskazuje na formy współpracy samorządu gminnego  z organizacjami pozarządowymi, a także wskazuje realizatorów oraz zakres współpracy i zawiera zasady ogólne. Program uchwalany jest w związku
z przejmowaniem przez samorząd coraz większej liczby zadań publicznych, które należy sprawnie i ekonomicznie realizować wspomagając się udziałem organizacji specjalizujących się w określonym rodzaju działalności pożytku publicznego. Najszerszą kategorią w tej grupie są organizacje pozarządowe stające się w coraz szerszym zakresie odpowiedzialnymi
i kompetentnymi partnerami samorządu w realizacji jego zadań.

 

 

Załącznik do Uchwały
NR ……………..
Rady Gminy Bielice
z dnia 29 stycznia 2008 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BIELICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI POMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2008

ZASADY OGÓLNE WSPÓŁPRACY

§ 1. Program określa zasady, zakres, formy i realizatorów współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203 i Nr 210 poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651) zwanej dalej „ustawą dppw”.

§2.

 1. Współpraca Gminy Bielice z organizacjami i podmiotami, o których mowa w § 1 będzie odbywać się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 2. Współpraca ukierunkowana jest na organizacje pozarządowe oraz inne stowarzyszenia prowadząc działalność pożytku publicznego, których teren działania obejmuje Gminę Bielice.

 3. Gmina Bielice nawiązuje współpracę w pierwszej kolejności z gminnymi strukturami organizacji pozarządowych i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W przypadku braku takich struktur lub w uzgodnieniu z nimi współpracuje także ze strukturami ponadgminnymi.

 4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami spoza terenu Gminy w zakresie zadań o charakterze ponadgminnym odbywa się po zabezpieczeniu potrzeb organizacji i podmiotów funkcjonujących na terenie Gminy Bielice.

ZAKRES WSPÓŁPRACY

§3.

 1. Zakres współpracy obejmuje w szczególności następujące zadania:

  1. W dziedzinie kultury i edukacji:

   1. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

   2. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

   3. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

   4. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

   5. działalność na rzecz mniejszości narodowych,

   6. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

   7. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.

  2. W dziedzinie kultury fizycznej i turystyki:

   1. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

   2. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

  3. W dziedzinie zdrowia i polityki społecznej:

   1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

   2. działalność charytatywna,

   3. ochrona i promocja zdrowia,

   4. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,

   5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

   6. zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienia do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom.

  4. W dziedzinie dotyczącej przedsiębiorczości:

   1. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

FORMY WSPÓŁPRACY

§ 4.

 1. Współpraca Gminy Bielice z podmiotami Programu odbywa się w następujących formach:

  1. Zlecenie podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie ” dppw”,

  2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

  3. Konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania projektów aktów normatywnych dotyczących ich działalności statutowej,

  4. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym w tym:

   1. tworzenie w razie potrzeb, doraźnych zespołów przy realizacji programów spotkań i innych inicjatyw.

  5. Wspomaganie szkoleniowe, informacyjne, techniczne lub finansowe.

  6. Udostępnianie w miarę możliwości lokali stanowiących własność gminy dla organizacji pozarządowych i podmiotów celem prowadzenia przez nie spotkań, szkoleń, konferencji itp.

  7. Wynajmowanie dla organizacji pozarządowych lokali stanowiących własność gminy na warunkach preferencyjnych w celu umożliwienia prowadzenia działalności statutowej.

  8. Pomoc w gromadzeniu środków na działalność statutową podmiotów niniejszego Programu z innych źródeł niż budżet gminy, poprzez:

   1. promowanie ciekawych programów, w ramach których można uzyskać środki z innych źródeł,

   2. wspólne aplikowanie po środki zewnętrzne,

   3. szkolenia i konsultacje w celu zwiększenia profesjonalizmu działań podejmowanych przez podmioty programu współpracy,

   4. pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych,

   5. koordynację podejmowanych działań.

 2. Udział podmiotów Programu w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań tym podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zleconego zadania.

 3. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się poprzez powierzanie lub wspieranie realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub odpowiednio ich dofinansowanie.

 4. Powierzanie realizacji zadania publicznego, o którym mowa w ust. 3 pkt.1. może nastąpić w innym trybie niż po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie dppw, jeżeli dane zadanie może zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach, a w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

REALIZATORZY WSPÓŁPRACY

§ 5. Ze strony Gminy Bielice program realizują:

 1. Rada Gminy - w zakresie wytyczania założeń polityki społecznej i finansowej gminy,

 2. Wójt Gminy Bielice- w zakresie realizacji założeń powyższej polityki, przyznawania dotacji celowych i innych formach pomocy,

 3. Jednostki organizacyjne gminy - w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 4. Wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy w ramach zakresów czynności - w zakresie utrzymania bieżących kontaktów pomiędzy samorządem i sektorem pozarządowym, opiniowania wniosków pochodzących od organizacji pozarządowych, doradztwa w sprawach dotyczących organizacji pozarządowych, dostarczania informacji organizacjom o innych niż samorządowe źródłach finansowania, konsultacji przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie ze źródeł ponadlokalnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 23-01-2008 21:09:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 23-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 23-01-2008 21:09:13