Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII /59/ 07

Uchwała Nr XII/59/07

Rady Gminy Bielice

z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 6.864.077 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 6.704.077 zł,

 2. dochody majątkowe - 160.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 6.524.077 zł.

§ 3Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości - 340.000 zł,

która zostanie przeznaczona na:

 1. spłatę rat kredytów w kwocie - 340.000 zł.  

§ 4Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości - 340.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 13.577 zł,

 2. celową w wysokości - 2.000 zł,

z przeznaczeniem na:

  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.000 zł.  

§ 6Ustala się wydatki na zadania :

 1. inwestycyjne w roku 2008 (Załącznik Nr 4) w wysokości - 1.048.000 zł.  

§ 71.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 5) w wysokości:

 1. przychody - 1.000 zł,

 2. wydatki - 1.000 zł.  

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów

i pożyczek zaciąganych na :

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 300.000 zł .  

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:  

 1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.  

§ 10.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

 1. zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

§ 111.Ustala się dochody w wysokości - 38.000 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 36.000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 2.000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.  

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 300.000 zł,

 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 3. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,

 4. przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

 6. udzielania zaliczek dla pracowników na pokrycie drobnych wydatków oraz zaliczek stałych na powtarzające się wydatki na cały rok, zaliczki powinny być rozliczane nie później niż 14 dni po wykonaniu zadania, a zaliczki stałe przed upływem roku budżetowego.  

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  

....................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 15-01-2008 09:11:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 14-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 15-01-2008 09:13:08