Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XII /2007 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 17 grudnia 2007 roku


P r o t o k ó ł Nr XII /2007

z s e s j i R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 17 grudnia 2007 roku

Początek sesji - godz.11.00

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach udział wzięło 14 radnych Rady Gminy.

Nieobecny był radny Wiesław Tumasz

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice - Zdzisław Lech Twardowski, Z-ca Wójta Gminy Bielice -Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice - Halina Butkowska, Przewodniczący komisji Gospodarczej Rady Powiatu Gryfińskiego - Piotr Waydyk, Z-ca Dyrektora Wydziału Programu Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego- Łukasz Myśliwiec,Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach im. Jana Pawła II w Bielicach - Małgorzata Woronowicz oraz sołtysi wsi : Swochowo - Krystyna Krzanowska, Nowe Linie - Dorota Więckowska, Stare Chrapowo- Ignacy Maćkowiak , Babin - Zbigniew Dawidowicz, Nowe Chrapowo - Rafał Malinowski, Będgoszcz - Mirosław Samoćko, Linie - Stanisław Zelek.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Obrady XII sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Edward Mocarski.

Na podstawie podpisanej listy obecności , Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Przewodniczący powitał przybyłych na sesję zaproszonych gości i radnych gminy Bielice .

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad ,do którego nie wniesiono propozycji zmian.

Porządek sesji przedstawiał się następująco :

I część sesji / robocza/

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Wystąpienie pana Piotra Waydyka - Przewodniczącego Komisji Gospodarki

Rady Powiatu Gryfińskiego na temat tworzenia Lokalnych Grup Działania

oraz przedstawienie przez pana Łukasza Myśliwca - Z-cę Dyrektora

Wydziału Programu Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Zachodniopomorskiego założeń i celów programu LEADER na praktyczne korzyści tworzenia Lokalnej Grupy Działania na Obszarach

Wiejskich.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie

międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na

ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Bielice do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „DIROW”- Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich .

10. Projekt budżetu gminy Bielice na rok 2008 .

11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zakończenie I części sesji.

Przerwa

O godz. 14.00 II część sesji uroczysta - spotkanie opłatkowe z udziałem zaproszonych gości.

 

Porządek sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.

 

Ad. 4. Wystąpienie pana Piotra Waydyka - Przewodniczącego Komisji

Gospodarki Rady Powiatu Gryfińskiego na temat tworzenia

Lokalnych Grup Działania oraz przedstawienie przez pana Łukasza

Myśliwca - Z-cę Dyrektora Wydziału Programu Obszarów

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Zachodniopomorskiego założeń i celów programu LEADER na

praktyczne korzyści tworzenia Lokalnej Grupy Działania na

Obszarach Wiejskich.

Piotr Waydyk omówił zasady tworzenia Lokalnych Grup Działania w celu realizowania celów i założeń Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Lokalna Grupa Działania powinna liczyć co najmniej 10 tysięcy mieszkańców i nie więcej niż 50 tysięcy. Jest założenie, że Lokalna Grupa Działania ”DIROW” - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich skupiałaby 11 gmin wiejskich powiatu gryfińskiego i dwie gminy z powiatu pyrzyckiego tj. Bielice i Kozielice. Jeżeli gminy wyrażą akces przystąpienia do takiej grupy w formie uchwały Rady Gminy nastąpi proces związany z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym Lokalnej Grupy Działania o statusie stowarzyszenia. Na koniec lutego 2008 roku nastąpiłaby rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym .Od 1 marca przyszłego roku byłoby otwarcie biura Związku. Statut Związku będzie podlegał ocenie Urzędu Marszałkowskiego.

Nieodzownym dokumentem będzie opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Zasięgając opinii działających już lokalnych grup działania we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego koszty kształtowałyby się na poziomie ok.30 tys.zł. W biurze pracują na ogół dwie osoby .Koszty z tym związane szacuje się na 15 tys.zł.

Lokalna Strategia Rozwoju musi być opracowana w czerwcu 2008 roku.

Łukasz Myśliwiec mówił, że gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie , z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców w ramach Lokalnych Grup Działania będą mogły korzystać z programu Odnowa i Rozwój Wsi . W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na terenie gmin możliwe będą do zrealizowania projekty w zakresie :

1/ budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów publicznych pełniących funkcje kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury,

2/ budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, służących do użytku publicznego,

3/ zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów.

4/ kształtowania centrów wsi jako obszaru przestrzeni publicznej w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów,parkingów,chodników lub oświetlenia ulicznego,

5/ urządzania i porządkowania terenów zieleni, parków lub innych miejsc wypoczynku,

6/ budowy, przebudowy lub remontu małej infrastruktury turystycznej,

7/ zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych na rzecz rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości,

8/ realizacji budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków, użytkowanych na cele publiczn, oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci,

9/ zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne,

10/ budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w ekspozycyjnych lub witryn

11/ odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w zabytkowych obiektach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków

12/ wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych budynków i budowli publicznych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie.

Beneficjentem działań może być osoba prawna : gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego.

Maksymalny poziom pomocy finansowej wynosi 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Największa wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości w okresie realizacji wynosi 500 tys.zł.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Wsparcie uzyskają projekty realizowane przez osobę fizyczną ubezpieczoną w KRUS-ie. Celem działania jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników , domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji.

100 000 zł. - maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym , w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 50% - poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie kosztów kwalifikowanych operacji.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw . Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie :

1/ usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa

2/ usług dla ludności

3/ sprzedaży hurtowej i detalicznej

4/ rzemiosła lub rękodzielnictwa

5/ robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych

6/ usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacja i wypoczynkiem

7/ usług transportowych

8/ usług komunalnych

9/ przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych

10/ magazynowania lub przechowywania towarów

11/ wytwarzania produktów energetycznych z biomasy

12/ rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych

Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a przez to wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji 1.Maksymalna pomoc nie może przekroczyć 100 000 zł./1-2 miejsc pracy/

2. 200 000 zł./powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy/

3. 300 000 zł./ co najmniej 5 miejsc pracy/

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna , osoba prawna

W przypadku utworzenia Lokalnej Grupy Działania dofinansowanie na jej funkcjonowanie wyniesie 33 zł na jednego mieszkańca. Dla gminy Bielice byłaby możliwość uzyskania środków finansowych na projekty 132 zł. x 2972 mieszkańców gminy Bielice/ stan na 31.12.2007 r./ na lata 2007 - 2013.

Wójt - Zdzisław Lech Twardowski powiedział, że istnieje możliwość przekazania przypadającej kwoty dofinansowania, i wstępnie gmina Kozielice przekazałaby w pierwszym roku kwotę przypadającego dofinansowania gminie Bielice, a w 2009 roku, gmina Bielice przekazałaby dofinansowanie gminie Kozielice, dzięki temu będzie możliwość wykonania szerszego lub konkretnego zakresu zadań.

Radny Andrzej Kołobycz pytał, czy będzie możliwość pozyskania środków na pozbycie się eternitu.

Łukasz Myśliwiec odpowiadał, że na ten cel przewidziany jest program Infrastruktura i Środowisko.

Wójt - Zdzisław Lech Twardowski powiedział, że planuje spotkanie z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego na temat azbestu.

Wójt pytał, czy będzie możliwe wystąpienie z LGD.

Z-ca Dyrektora Wydziału PROW - Łukasz Myśliwiec, odpowiadał ,że do roku 2010 gmina nie będzie miała możliwości wycofania się .

Radny Piotr Wilczyński pytał, czy gmina musi mieć swój udział przystępując do Lokalnej Grupy Działania.

Łukasz Myśliwiec odpowiadał, że gmina może poręczyć kredyt dla Lokalnej Grupy Działania lub LGD może prowadzić działalność gospodarczą.

Zarząd Wojewódzki przeznaczy na wsparcie LGD ok.15 tys. zł., a drugą połowę musi zebrać LGD.

 

 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie

międzysesyjnym.

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

 

Ad.6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych

na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

Sprawozdanie, o którym mowa wyżej złożył Wójt Gminy Bielice i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono na dzisiejszej sesji interpelacji i zapytań przez radnych.

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - Piotr Wilczyński, który przewodniczył posiedzeniu wspólnemu komisji Rady Gminy poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.

Uchwała Nr XII/57/07 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

 

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Bielice do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „DIROW”- Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich .

Opinia komisji w sprawie przystąpienia gminy Bielice do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „DIROW”- Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich była pozytywna - przekazał Przewodniczący posiedzenia wspólnego - Piotr Wilczyński.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia gminy Bielice do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „DIROW”- Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich było 11 głosów „za” i 3 głosy wstrzymujące się.

Uchwała Nr XII/58/07 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

Ad.10. Projekt budżetu gminy Bielice na rok 2008 .

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu gminy na 2008 rok powiedział Piotr Wilczyński, który przewodniczył posiedzeniu wspólnemu .

Przystępując do odczytywania Uchwały Nr CLXXXIV/485/2007 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Bielice na 2008 rok , wniosek formalny o nie odczytywanie uzasadnienia zgłosił Z-ca Przewodniczącego - Krzysztof Mordal. Wniosek został przyjęty przy 12 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Składu Orzekającego RIO stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Projekt budżetu gminy Bielice na rok 2008 został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.

Uchwała Nr XII/59/07 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

Ad. 11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

 

Brak było interpelacji i zapytań radnych.

 

 

 

Ad.12. Wolne wnioski i zapytania

Przewodniczący klubu „Jedność” poinformował o dobrowolnym przystąpieniu radnych :Zbigniewa Kołodzieja i Mariusza Adama Przepiórki do klubu „Jedność”.

Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Edward Mocarski przyjmując informację o przystąpieniu dwóch radnych do klubu „Jedność” poinformował, że wymogi Statutu Gminy Bielice spełniają dwa kluby :

1/ „Jedność” liczący 10 radnych

2/ PSL liczący 4 radnych

Z powodu nie spełnienia wymogu o utworzeniu klubu radnych co najmniej z trzech radnych, klub radnych „Nasze Bielice”z tego powodu zostaje rozwiązany.

Sołtys wsi Będgoszcz - Mirosław Samoćko zgłosił wniosek o podłączenie 2-3 lamp ulicznych w Będgoszczy wzdłuż drogi do jeziora, gdzie wybudowano już 3 domy a czwarty jest w trakcie budowy.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski zgłosił wniosek o dołożenie 3, 4 lamp ulicznych naprzeciwko szkoły, przy nowo powstałym osiedlu domków jednorodzinnych w Bielicach.

Radny Andrzej Kołobycz zgłosił, że w Bielicach na odcinku od Banku Spółdzielczego do pana Włosika często wyłącza się światło.

Radny Jan Kazimierz Geldner zgłosił wniosek o zabezpieczenie pionu energetycznego w świetlicy w Chabówku. Radny Geldner poprał wniosek sołtysa wsi Będgoszcz o doświetlenie Będgoszczy.

Radny Andrzej Kołobycz powiedział, że należałoby znaleźć rozwiązanie i poprawić drogę na tzw.wybudowę.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski pytał panią dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach im. Jana Pawła II o sporną kwestię mundurków dla uczniów.

Pani Dyrektor odpowiadała, że rodzice wpłacali po 50 zł na Radę Rodziców, nie jest to tylko koszt mundurka. Rada Rodziców zleciła uszycie mundurków firmie. Mundurki uszyte dla uczniów gimnazjum są dobre, a dla uczniów szkoły podstawowej są do poprawki. Zakupiono już etykietki, aby zmienić wygląd tych mundurków . Winę za uszyte mundurki ponosi pani, która je wykonywała.

Wójt odpowiadając na wnioski zgłoszone na dzisiejszej sesji powiedział, że będą dodatkowe lampy uliczne , ale priorytetowo będą traktowane miejscowości, w których zamieszkują mieszkańcy naszej gminy.

Rozeznany będzie temat pionu energetycznego w świetlicy w Chabówku. Jeśli chodzi o drogę na wybudowę w Bielicach Wójt powiedział, że postara się podjąć odpowiednie działania w tym zakresie.

Radny Andrzej Kołobycz powrócił do sprawy oświetlenia kościołów na terenie gminy Bielice.

Wójt powiedział , że decyzję w tej sprawie najlepiej byłoby, gdyby podjęła Rada Gminy, bo opinie na ten temat są różne.

Radny Zbigniew Kołodziej zgłosił wniosek o wycięcie krzaków w okolicach placu zabaw w Babinie, ponieważ rosnące dzikie bzy przy zakręcie utrudniają korzystanie z drogi szczególnie samochodom ciężarowym.

Wójt przyjął wniosek zastrzegając, że nie ma mocy przerobowych we własnym zakresie, zgłosi ten wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach ponieważ znajdują się one w pasie drogowym .

W związku z wyczerpaniem części roboczej sesji ,Przewodniczący obrad zamknął tę część sesji o godz..12.50 zapraszając radnych oraz zaproszonych gości na II część sesji uroczystą - opłatkową.

O godz.14.00 odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem zaproszonych gości.

Zakończenie II części sesji - godz.15.15.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 11-01-2008 10:19:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 11-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 07-05-2008 14:33:11