Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarzadzenie Nr 92/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds. obsługi sekretariatu, BIP, wniosków pomocowych i promocji gminy


ZARZĄDZENIE Nr 92/2007

WÓJTA GMINY BIELICE

z dnia 11 grudnia 2007r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko
ds. obsługi sekretariatu , BIP, wniosków pomocowych i promocji gminy

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.3a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71. Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020) zarządzam co następuje:

 § 1. Ogłaszam nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu , BIP, wniosków pomocowych i promocji gminy. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową
w składzie:

 1. Kamela Wilczyńska - Zastępca Wójta - przewodnicząca

 2. Ryszard Mocarski - podinspektor -członek

 3. Alina Pluta - inspektor - sekretarz

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Bielicach.

 1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy
  w Pyrzycach.

 1. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 92/2007
Wójta Gminy Bielice z dnia 11 grudnia 2007r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds. obsługi sekretariatu, BIP, wniosków pomocowych i promocji gminy

WÓJT GMINY BIELICE

Ogłasza nabór

na wolne stanowisko ds. obsługi sekretariatu, BIP, wniosków pomocowych i promocji gminy.

w Urzędzie Gminy w Bielicach

ul. Niepokalanej 34 

 1. Wykształcenie:

Minimum średnie lub wyższe preferowane o kierunku administracja samorządowa,

 1. Wymagania niezbędne:

     1. Co najmniej 2-letni staż pracy.

     1. Nieposzlakowana opinia.

     1. Umiejętność biegłej obsługi programów Word, Excel, Internet, obsługa Biuletynu Informacji Publicznej ”.

     1. Komunikatywność oraz życzliwość
      w kontaktach z interesantami.

     1. Umiejętność pracy w zespole.

III. Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków, a w szczególności

1. Prowadzenie sekretariatu Urzędu Gminy.

2. Prowadzenie Rejestru Zarządzeń Wójta i ich ewidencjonowanie.

3. Prowadzenie ewidencji i rejestru skarg i wniosków obywateli.

4. Prowadzenie spraw związanych z krytyka prasową.

5. Przyjmowanie korespondencji od obywateli.

6. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

7. Obsługa poczty elektronicznej.

8. Prowadzenie kancelarii ”E-urzędu”.

8. Opracowywanie materiałów na stronę internetową gminy oraz bieżąca
aktualizacja strony.

9. Ewidencja stwierdzania własnoręczności podpisu i potwierdzania zgodności

z oryginałem odpisów, wyciągów lub kopii innych pism z okazanym
dokumentem.

10. Przygotowywanie materiałów promujących oraz gromadzenie informacji
dotyczących:

- promowania gminy na zewnątrz,

- opracowywania i aktualizacji oferty gospodarczej i turystycznej gminy,

11.Podejmowanie działań w celu pozyskania środków pomocowych
z zewnątrz na realizację zadań gminy oraz poszukiwanie i pozyskiwanie
funduszy na realizację projektów związanych z rozwojem gminy.

12)Sporządzanie wniosków, rozliczanie ich i prowadzenie sprawozdawczości.

IV. Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów prawnych KPA, Instrukcji Kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej,

 • Wiedza na temat pozyskiwania funduszy europejskich w ramach programów na lata 2007-2013,

 • Dyspozycyjność.

 • Znajomość obsługi komputera.

 • Komunikatywność, obowiązkowość, sumienność.

 • Mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.

 1. List motywacyjny.

 1. Życiorys (CV).

 1. Kserokopia trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu.

 1. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

 1. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 1. Zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności.

 1. Kserokopia świadectw ukończenia szkół.

 1. Kserokopie świadectw pracy.

 1. Kserokopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów
  i szkoleń, dyplomy).

  

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać do dnia 27 grudnia 2007r. do godz. 15:30 decyduje data wpływu w sekretariacie Urzędu Gminy w Bielicach. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie dopiskiem „ nabór na wolne stanowisko ds. obsługi sekretariatu , BIP, wniosków pomocowych i promocji gminy

Na adres:

Urząd Gminy w Bielicach

Ul. Niepokalanej 34

74-202 Bielice

 

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy, chyba, że na pisemny wniosek oferenta.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 04 stycznia 2008r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1593 z późn. zm.).”

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 11-12-2007 10:28:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 30-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 11-12-2007 10:28:33