Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarzadzenie nr 45 w sprawie ogłoszenia naboru na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska, wniosków pomocowych i należności podatkowych


ZARZĄDZENIE Nr 45/2007

WÓJTA GMINY BIELICE

z dnia 25 maja 2007r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru na zastępstwo na stanowisko
ds. ochrony środowiska, wniosków pomocowych
i należności podatkowych

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.3a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71. Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020) zarządzam co następuje:

 § 1. Ogłaszam nabór na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony
środowiska, wniosków pomocowych i należności podatkowych

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową
w składzie:

 1. Kamela Wilczyńska - Zastępca Wójta - przewodnicząca

 2. Ryszard Mocarski - podinspektor -członek

 3. Halina Butkowska - Skarbnik - członek

 4. Alina Pluta - inspektor - sekretarz

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Bielicach.

 1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy
  w Pyrzycach.

 1. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/2007
Wójta Gminy Bielice z dnia 25 maja 2007r.
w sprawie ogłoszenia na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony
środowiska, wniosków pomocowych i należności podatkowych

WÓJT GMINY BIELICE

 

 

Ogłasza nabór

na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony
środowiska, wniosków pomocowych i należności podatkowych

w Urzędzie Gminy w Bielicach

ul. Niepokalanej 34 

 1. Wykształcenie:

Wyższe, preferowane o kierunku ekonomia, rolnictwo

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

     1. Co najmniej 3-letni staż pracy.

     1. Nieposzlakowana opinia.

     1. Umiejętność biegłej obsługi programów Word, Excel, Internet, SIGID - „Księgowość podatkowa”.

     1. Komunikatywność oraz życzliwość
      w kontaktach z interesantami.

     1. Umiejętność pracy w zespole.

 

III. Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków, a w szczególności

1) Podejmowanie działań w celu pozyskania środków pomocowych z
zewnątrz na realizację zadań gminy oraz poszukiwanie i pozyskiwanie
funduszy na realizację projektów związanych z rozwojem gminy.

2) Sporządzanie wniosków i udział w szkoleniach z zakresu Unii
Europejskiej.

3) Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska.

4) Prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew.

5) Prowadzenie księgowości podatkowej w następujących urządzeniach
księgowych:

a) podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych

- dzienniki obrotów dla każdego rodzaju należności

- konta podatników oddzielnie dla każdego rodzaju opłat

b) łączne zobowiązanie pieniężne i podatek od środków transportowych
od osób fizycznych w wersji komputerowej,

6) Prowadzenie księgowości opłat i innych należności gminy stanowiących
dochód w następujących urządzeniach księgowych:

a) dzienniki obrotów dla każdego rodzaju należności,

b) konta podatników na poszczególne rodzaje opłat

7) Terminowe kontrolowanie dokonywanych wpłat:

a) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych zgodnie
z ustawowymi terminami,

b) sporządzanie rejestrów upomnień i tytułów wykonawczych,

8) Dokonywanie uzgodnień przypisów, odpisów, wypłat i zwrotów podatków
i opłat - miesięcznie z potwierdzeniem poprzez podpisanie na kartach
kontowych i dziennikach;

9) Sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.

IV. Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów prawnych KPA, Instrukcji Kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie środowiska, ordynacji podatkowej.

 • Dyspozycyjność.

 • Znajomość obsługi komputera.

 • Komunikatywność, obowiązkowość, sumienność.

 • Mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.

 1. List motywacyjny.

 1. Życiorys (CV).

 1. Kserokopia trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu.

 1. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

 1. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 1. Zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności.

 1. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły.

 1. Kserokopie świadectw pracy.

 1. Kserokopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy sporządzone
  w języku polskim lub też przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).

  

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać do dnia 08 czerwca 2007r. do godz. 15:30 decyduje data wpływu w sekretariacie Urzędu Gminy w Bielicach. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie dopiskiem „ nabór na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska, wniosków pomocowych i należności podatkowych

Na adres:

Urząd Gminy w Bielicach

Ul. Niepokalanej 34

74-202 Bielice

 

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy, chyba, że na pisemny wniosek oferenta.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 13 czerwca 2007r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1593 z późn. zm.).”

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 25-05-2007 11:25:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 06-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 25-05-2007 11:25:10