Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr V/15/07


Uchwała Nr V/15/07

Rady Gminy Bielice

z dnia 05 lutego 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23. poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.1203,Nr 167, poz.1568 i z 2004 r. Nr 102,poz.1055, nr 116,poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441,nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17,poz.128,Nr 181,poz.1337) oraz art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 29,poz.257, Nr 80 poz.719, Nr 99,poz.1001,Nr 122, poz. 1143, Nr 273,poz.2703 z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 170,poz.1217,Nr 171,poz.1225,Nr 220,poz.1600 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach na 2007 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.

Załącznik

do Uchwały Nr V/15/07 Rady Gminy Bielice

z dnia 05 lutego 2007 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK.

I. Wprowadzenie

 1. Analiza sytuacji w gminie dotycząca problemów alkoholowych.

 • Społeczne konsekwencje spożywania alkoholu.

 • Szkody występujące u osób nadużywających alkoholu.

 • Przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym.

 1. Instytucje i organizacje zajmujące się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

 1. Realizacja działań Gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

V. Oczekiwane korzyści z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 1. Końcowe wnioski.

 1. Wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów

alkoholowych.

VIII. Preliminarz wydatków w zakresie profilaktyki i rozwiązywania.

 1. Wprowadzenie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach działając w oparciu o:

 1. Ustawę o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r. ( Dz. U z 2002 Nr 147 poz. 1231 z póź. zm).

 2. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 - 2010,

 3. Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przyjmuje do realizacji na rok 2007 następujące zadania:

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania te obejmują:

 1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

 1. udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

w rodzinie,

 1. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania

narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie

pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych,

 1. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu w

wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu

w zakładzie leczenia odwykowego.

 1. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

 2. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy

( reklama i promocja napojów alkoholowych ) oraz występowanie przed

sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

 1. Analiza sytuacji w gminie dotycząca problemów

alkoholowych.

Problematyka konsekwencji społecznych związanych ze spożywaniem i nadużywaniem alkoholu może być rozpatrywana w wielu płaszczyznach i w różnych przedziałach czasowych. Można mówić o konsekwencjach alkoholizowania się z punktu widzenia jednostki, można też akcentować koszty (profilaktyki, leczenia, skutków popełnionych pod wpływem alkoholu przestępstw ) z perspektywy szerszej (gmina, województwo, państwo).

Proces degradacji społecznej jednostki jako konsekwencja nadużywania alkoholu może trwać wiele lat, a pierwsze jego symptomy, np. obniżenie aktywności zawodowej, edukacyjnej, społecznej mogą być praktycznie mało zauważalne nawet dla najbliższego otoczenia. Nie oznacza to jednak, iż nie występują na tym etapie żadne istotne konsekwencje tego rodzaju zachowań. Nawet sporadyczne nadużywanie alkoholu może prowadzić do stopniowego zwężania się perspektyw życiowych młodych ludzi. Z kolei wypadki i kolizje drogowe, do których przyczyniła się nietrzeźwość sprawców czy ofiary, mogą być efektem jednorazowego , okazyjnego spożycia alkoholu - niekoniecznie zaś nadużywania.

Poziom i sposób nadużywania alkoholu jest dysfunkcyjny dla całego systemu społecznego i stanowi zagrożenie bytu niszcząc zdrowie i często życie.

 • Szkody występujące u osób nadużywających alkoholu.

Nadmierne spożywanie alkoholu przeradzające się w tzw. chorobę alkoholową prowadzi do degradacji bytu jednostki zarówno w aspekcie biologicznym jak i społeczno - ekonomicznym.

Zagrożenia te można określać jako:

 • Zagrożenia biologiczne.

W gminie Bielice występują rodziny alkoholowe u których występują daleko posunięte zmiany somatyczne i psychiczne.

Możliwości służby zdrowia są ograniczone. Tym ważniejsza wydaje się być działalność społeczności lokalnej poprzez pomoc ze strony samorządu gminnego oraz sąsiedzka przychylność - zwłaszcza dla dzieci osób uzależnionych od alkoholu, które szczególnie narażone są na nerwice, psychozy i zaburzenia emocjonalne spowodowane przewlekłym stresem.

 • Zagrożenia ekonomiczne.

Pijaństwo odbija się na wydajności pracy. Absencja i wypadkowość spowodowane nadużywaniem alkoholu stanowią główny czynnik strat pracodawcy i są przyczyną zwolnień z pracy . Prowadzi to do załamań psychicznych, a w dalszej kolejności do sięgania po zwiększone dawki alkoholu tworząc tzw. „zamknięte koło”. Alkoholik w obecnej sytuacji gospodarczej Polski jest bowiem bez szans na jakąkolwiek pracę. Stwarza to warunki do powstania grup przestępczych, które w dalszej perspektywie przekształcają się w układy mafijne.

 • Zagrożenia społeczno-kulturowe.

Znaczna część naszego społeczeństwa żyje w otoczeniu ludzi nadużywających alkoholu a tym samym w otoczeniu osób uzależnionych. Przyjęte u nas wzory spożycia wpływają na deformację stosunków międzyludzkich i rozpad więzi społecznych.

Rozbicie rodzin, zaburzenia procesów socjalizacji dzieci i młodzieży, kształtowanie się postaw aspołecznych jak cynizm, znieczulica społeczna, nierzetelność, nieodpowiedzialność, wulgaryzacja języka, brutalizacja i prymitywizacja życia - to jedne z wielu negatywnych konsekwencji nadużywania alkoholu. Te najbardziej oczywiste i widoczne na zewnątrz. Największe dramaty dzieją się jednak poza naszymi oczami - w „czterech ścianach” domu alkoholika. Z tego też powodu powinniśmy być - jako społeczeństwo - otwarci i wrażliwi na problemy wynikające z alkoholizmu .

Za rodzinę z problemem alkoholowym uważa się rodzinę, w której chociaż jedna osoba pije w sposób przynoszący szkodę . Człowiek pijący w sposób uzależniony lub nadmierny dostarcza wszystkim innym problemów życiowych, finansowych i emocjonalnych, co sprawia, że cała rodzina boryka się z szeroko rozumianym „ problemem alkoholowym”.

Nie ma rodzin bez problemów. W różnych fazach ludzkiego życia i życia rodzinnego dylematy co do celów i środków przybierają różne rozmiary, z dramatami ludzi włącznie, ponieważ cele jak i środki użyte do osiągnięcia ich mogą się wielce różnić w podejściu różnych ludzi. Nie ma rodziny bez konfliktów. Rzecz w tym, by konflikty rozwiązywać konstruktywnie a sprzeczności w miarę możliwości godzić. Rodzina z problemem alkoholowym ma szczególny rodzaj problemu, lecz ważne jest to, by podkreślić, że nie jest on ani lepszy ani gorszy niż problemy innych rodzin, a nawet nie można powiedzieć, że jest on większy czy mniejszy niż inne. Psychologowie wymieniają cztery cechy zdrowej psychologicznie rodziny:

 • Pozytywna tożsamość i autonomia poszczególnych członków rodziny,

 • Otwarte i skuteczne komunikowanie się,

 • Wzajemność,

 • Połączenie ze światem zewnętrznym.

W ramach działań profilaktycznych dzielnicowy przeprowadza rozpoznanie w swoim rejonie i w razie potrzeby podejmuje dalsze czynności przy współpracy innych wydziałów, tj. wypełniają NIEBIESKĄ KARTĘ, przyjmują zawiadomienie o przestępstwie, wszczynają postępowanie przygotowawcze i powiadamiają odpowiednie instytucje.

Prowadzone na terenie gminy akcje, spotkania z młodzieżą i rodzicami w ramach pogadanek zmierzają do uświadomienia młodzieży skutków przyjmowania wszelkich używek, zarówno zdrowotnych jak i prawnych oraz zlikwidowania tych punktów sprzedaży, w których młodzież może kupić alkohol i papierosy.

 • Sprawy kierowane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych.

Gmina jest organem podejmującym czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu poddania się leczeniu odwykowemu.

W 2006 roku wpłynęło 12 wniosków o podjęcie działań zmierzających do zastosowania leczenia odwykowego.

- 10 osób wezwano na rozmowę celem pouczenia jej o konieczności zaprzestania nadużywania alkoholu oraz podjęto działania naprawcze w indywidualnych przypadkach.

- w tym 2 osoby skierowano do Sądu Rejonowego, celem zastosowania leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Ponadto Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach w minionym roku na 15 złożonych wniosków dot. wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydała 15 pozytywnych opinii.

 1. Instytucje i organizacje zajmujące się profilaktyką i

rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Do instytucji , organizacji , stowarzyszeń , komisji, grup i pojedynczych osób działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Bielcie można zaliczyć:

 • Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielicach,

 • Zespół Szkół Publicznych w Bielicach

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach,

 • Parafia Rzymsko- Katolicka pw. NMB Królowej Polski w Bielicach,

 • Osoby fizyczne przygotowane do prowadzenia zajęć.

 1. Realizacja działań Gminy w zakresie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 • Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych od alkoholu.

Podstawowym rodzajem pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu jest:

 1. Pomoc finansowa na dojazd do placówek znajdujących się poza terenem gminy Bielice i zajmujących się terapią uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

W placówkach tych osoby uzależnione korzystają z:

 • programów psychoterapii grupowej i indywidualnej

 • konsultacji lekarskich i leczenie powikłań spowodowanych nadużywaniem

alkoholu,

 • porady terapeuty, psycholog.

 1. Prowadzenie edukacji na temat choroby alkoholowej i możliwości leczenia

( broszury, materiały informacyjne, rozpowszechnianie na terenie gminy)

W/ w zadania mają na celu:

 • poprawę zdrowia psychicznego,

 • zachowanie trwałej abstynencji,

- nabywanie umiejętności potrzebnych do rozwiązania problemów

emocjonalnych i rozwój osobisty.

 • Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

w rodzinie.

Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny kierowane są przez gminną komisję profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Do zadań gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia należy:

 1. Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek przytoczonych na wstępie,.

 2. Wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie oraz pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych na wstępie i/ lub poddania się leczeniu odwykowemu.

 3. Skierowanie ww. osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

 4. Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego.

 5. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.

 6. Ponadto udzielenie rodzinom alkoholowym pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności przed przemocą w rodzinie przy jednoczesnym wykorzystaniu i zastosowaniu „ niebieskiej karty” . Karta ta służy m. in. rozpoznawaniu zaburzeń życia rodzinnego wywołanego nadużywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy , ułożeniu planu pomocy członkom rodziny ( dorosłym i dzieciom) i zaplanowanie działań interwencyjnych.

 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.

Ze względu na różne miejsca, w których prowadzona jest działalność profilaktyczna, należy wymienić podstawowe środowiska oddziaływań wychowawczych :

 • szkoła

 • społeczność lokalna

Skuteczna profilaktyka obejmuje obszar szkoły która realizuje :

 • programy profilaktyczne, pogadanki które koncentrować się będą na osłabieniu czynników ryzyka ( alkohol, tytoń, narkotyki ) lecz również na

wspieraniu głównych czynników chroniących ( zwłaszcza kształtowaniu

pozytywnych postaw u młodego człowieka, rozwijanie zainteresowań

nauka szkolną, rozwojem oraz wzmacnianiu i respektowaniu norm

i wartości,

 • organizowanie imprez kulturalnych, w tym zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,

 • praca z dziećmi i młodzieżą w świetlicy środowiskowej w godzinach

pozalekcyjnych.

Drugim obszarem działań profilaktycznych to społeczność lokalna,

obejmuje następujące zadania:

 • organizowanie imprez trzeźwościowych, kulturalnych ,sportowo - rekreacyjnych dla społeczności lokalnej z terenu gminy Bielice.

 • Ograniczanie dostępności alkoholu poprzez częste kontrole przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • zastosowanie działań mających na celu ograniczanie sprzedaży alkoholu

osobom nietrzeźwym, osobom nieletnim ( częste kontrole w punktach

sprzedaży),

 • współpraca z Komendą Powiatową Policji a w szczególności z

dzielnicowym rewiru Bielice,

 • współpraca z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości tj. z

zawodowymi kuratorami sądowymi, społecznymi kuratorami

społecznymi.

 • Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznym, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

V. Oczekiwane korzyści z realizacji gminnego programu

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpływa na :

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.

 2. Poprawę zasobów materialnych gospodarstw domowych.

 3. Zmniejszenie się liczby uzależnionych, a tym samym zmniejszenie indywidualnych zagrożeń zdrowotnych wynikających z nadużywania alkoholu.

 4. Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież.

 5. Zmniejszenie ilości wypadków oraz strat ekonomicznych spowodowanych nietrzeźwością w miejscu pracy.

 6. Zmniejszenie rozmiarów naruszania prawa na rynku alkoholowym.

 7. Podniesienie poziomu znajomości problemów alkoholowych wśród społeczeństwa.

VI. KOŃCOWE WNIOSKI

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie wymagać kompleksowego i zintegrowanego działania różnych podmiotów i osób fizycznych zaangażowanych profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi, która ma na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania alkoholu.

Zamierzenia zawarte w „programie” realizowane, będą przy założeniu, iż zagwarantowane zostaną niezbędne środki finansowe. Środki te pochodzić będą z opłat za zezwolenia wydane na sprzedaż napojów alkoholowych przez podmioty gospodarcze.

VII . Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Bielicach

Za udział w każdym posiedzeniu i za prowadzone kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy w Bielicach otrzymają wynagrodzenie w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia ,na podstawie listy obecności zatwierdzonej przez Przewodniczącego Komisji. Ponadto w przypadku uczestniczenia w kontrolach punktów sprzedaży na terenie gminy Bielice oraz w szkoleniach poza terenem gminy należy się członkom komisji zwrot poniesionych kosztów tj. podróże służbowe krajowe.

VIII . Preliminarz wydatków w zakresie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych na 2007 rok realizowany będzie z części planowanych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2007 roku w kwocie 32.000

Lp

Nazwa zadania

Plan finansowy

Termin

I.

Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek ph,, Bawmy

się na trzeźwo”.

500

I,II

II.

Przedstawienie teatralne dla dzieci i młodzieży w ZSP w Bielicach.

600

I-XII

III.

Dofinansowanie do zajęć sportowych pozalekcyjnych

/w tym dojazdy na zajęcia/ .

4.500

I-XII

IV

Dofinansowanie do imprez dla społeczności lokalnej.

2.970

I-XII

V.

Wypoczynek dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią, a w szczególności alkoholizmem:

- umowy - zlecenia dla opiekunów świetlic,

- zakup materiałów.

3.000

II, VII-VIIII

VI.

Dofinansowanie do festiwalu dla dzieci i młodzieży „ Bawmy się bez alkoholu”.

500

I-XII

VII.

Przestrzeganie ładu i porządku publicznego na terenie gminy Bielice.

550

I-XII

VIII.

Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci, a w szczególności dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym:

- umowy - zlecenia,

-zakup materiałów,

- dofinansowanie do opłat za użytkowanie świetlicy

( energia ,opał, woda)

8.000

I-XII

IX.

Profilaktyka w stosunku do osób uzależnionych:

- zakup leków lub podjęcie innych działań profilaktycznych,

- opinie lekarza biegłego,

- opłaty sadowe.

3.060

I-XII

X.

Podróże służbowe krajowe :

200

I-XII

XI.

Szkolenie członków GKRPA w Bielicach

1.000

I-XII

XII.

Posiedzenia Komisji

4.000

I-XII

XIII.

Pokrywanie kosztów pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

3.120

I-XII

Razem:

32.000

12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 15-02-2007 10:55:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 15-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 15-02-2007 10:55:54