Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr V/16/07


UCHWAŁA Nr V/16/07

Rady Gminy Bielice

z dnia 05 lutego 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23. poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.1203,Nr 167, poz.1568 i z 2004 r. Nr 102,poz.1055, nr 116,poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441,nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17,poz.128,Nr 181,poz.1337) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U Nr 179 poz. 1485 z 2006 r. Dz. U. Nr 66,poz.469 ,Nr 120,poz.826) uchwala się, co następuje:

§ 1.Zatwierdza się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Bielicach na 2007 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.

Załącznik

do Uchwały Nr V/16/07

Rady Gminy Bielice

z dnia 05 lutego 2007 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

NA 2007 ROK

Narkomania stanowi wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu globalnym. Ogranicza możliwości rozwojowe krajów biednych i pochłania nieproporcjonalnie wielkie środki w krajach najbogatszych. Narkomania niesie ze sobą ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście chorób infekcyjnych takich jak HIV, żółtaczka, choroby weneryczne, gruźlica. Poza tym jest ściśle związana z wieloma innymi problemami społecznymi, takimi jak ubóstwo, bezrobocie, prostytucja, przestępczość, bezdomność.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku podstawa do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii. Jest on realizowany w trzech podstawowych obszarach: profilaktyki, szeroko pojmowanego leczenia i ograniczenia podaży, obejmuje swym zasięgiem wiele grup docelowych:
- w części profilaktycznej jest to ogół społeczeństwa, ale przede wszystkim dzieci i młodzież w wieku 10-25 lat, w tym młodzież z grup ryzyka,
- w części dotyczącej lecznictwa program adresowany jest do osób używających narkotyki w sposób szkodliwy i uzależnionych od nich. W tej grupie spotyka się ludzi w wieku od kilkunastu do sześćdziesięciu i więcej lat, ale 80% z nich mieści się w przedziale 16-29 lat,
- działanie z zakresu ograniczenia podaży skierowane są przede wszystkim na organizacje przestępcze.

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii z 29 lipca 2005 roku stawiają za cel gminy PROFILAKTYKĘ, czyli działania mające zahamować tempo wzrostu na narkotyki.

Przeciwdziałanie narkomanii było zadaniem własnym gminy od poprzedniej nowelizacji, ale ta nowelizacja nakłada obowiązek opracowania

W art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku wymienione są zadania, których realizacja ma przeciwdziałać zagrożeniom uzależnienia od narkotyków. Zadania te obejmują w szczególności:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;

Adresaci Programu

Adresatami w/w programu są mieszkańcy Gminy Bielice, a w szczególności dzieci i młodzież.

W gminie Bielice jest Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, w skład którego wchodzą: Gimnazjum oraz Szkoła Podstawowa .

W celu zdiagnozowania problemu narkomanii wśród dzieci i młodzieży szkolnej zorganizowane zostanie badanie- sondaż pozwalające ocenić stan problemów związanych z uzależnieniami.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE NA 2007 ROK

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. Zadanie to zamierzamy realizować poprzez: informacje o miejscach placówek ambulatoryjnych, stacjonarnych, infoliniach i telefonach zaufania.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomani, pomocy psychospołecznej i prawnej. Zadanie to zamierzamy realizować poprzez zobowiązanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych od narkotyków

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci.
Zadanie to zamierzamy realizować poprzez: - finansowanie przedstawień i spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach. - finansowanie pogadanek w szkole.

IV. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

Zadanie to zamierzamy realizować poprzez: -dofinansowanie w 2007 roku działalności Ośrodka Wsparcia Rodziny Interwencji Kryzysowej i Terapii Uzależnień w Pyrzycach
-działania interdyscyplinarne tj. współpraca ze szkołami, ośrodkiem pomocy społecznej, policją, prokuraturą, sądem i rodzicami.

V. Preliminarz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bielice na 2007 r. realizowany będzie z części wpływów, z planowanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007 r. i wynosi 5.000 zł.

Lp.

Nazwa zadania

Plan

Termin realizacji

1.

Przedstawienia i spektakle dla dzieci w ZSP w Bielicach

1. 000,00

I - XII 2007

2.

Profilaktyka zapobiegania narkomanii: pogadanki w szkole i w środowisku lokalnym

2.500,00

I - XII 2007

3.

Podróże służbowe Krajowe

200,00

I - XII 2007

4.

Dofinansowanie do działalności Ośrodka Wsparcia Rodziny Interwencji Kryzysowej i Terapii Uzależnień w Pyrzycach

1.300,00

I - XII 2007

1

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 15-02-2007 10:55:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 15-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 15-02-2007 10:55:24