Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Weronika Tarka 2018-12-14 14:43:06 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Weronika Tarka 2018-12-14 14:42:39 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Weronika Tarka 2018-12-14 14:42:15 usunięcie dokument
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Weronika Tarka 2018-12-14 14:42:07 usunięcie dokument
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Weronika Tarka 2018-12-14 14:41:55 usunięcie dokument
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Weronika Tarka 2018-12-14 14:41:44 usunięcie dokument
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Weronika Tarka 2018-12-14 14:35:50 edycja dokumentu
Zawiadomienie III sesja Rady Gminy Bielice Weronika Tarka 2018-12-14 14:27:33 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Weronika Tarka 2018-12-14 14:25:40 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Weronika Tarka 2018-12-14 14:23:35 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Weronika Tarka 2018-12-14 14:19:53 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Weronika Tarka 2018-12-14 14:17:24 dodanie dokumentu
w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2019 Weronika Tarka 2018-12-14 14:07:04 dodanie dokumentu
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2019 Weronika Tarka 2018-12-14 14:06:17 edycja dokumentu
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2019 Weronika Tarka 2018-12-14 14:06:00 usunięcie załacznika
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2019 Weronika Tarka 2018-12-14 14:05:21 dodanie dokumentu
w sprawie powołania delegata do Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego "POMERANIA" Weronika Tarka 2018-12-14 14:01:24 dodanie dokumentu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/67/12 Rady Gminy Bielice z dnia 29 lutego 2012r. Weronika Tarka 2018-12-14 14:00:24 dodanie dokumentu
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/15 Rady Gminy Bielice z dnia 1 czerwca 2015r. Weronika Tarka 2018-12-14 13:58:55 dodanie dokumentu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rowiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok dla Gminy Bielice Weronika Tarka 2018-12-14 13:56:17 dodanie dokumentu
w sparwie zmian budżetu gminy w 2018r. Weronika Tarka 2018-12-14 13:53:41 dodanie dokumentu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2019-2032 Weronika Tarka 2018-12-14 13:51:34 dodanie dokumentu
W.0050.33.2018 Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach Weronika Tarka 2018-12-13 14:14:51 edycja dokumentu
W.0050.33.2018 Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach Weronika Tarka 2018-12-13 14:13:39 edycja dokumentu
W.0050.33.2018 Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach Weronika Tarka 2018-12-13 14:08:59 edycja dokumentu
W.0050.33.2018 Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach Weronika Tarka 2018-12-13 14:08:01 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa oleju opałowego w 2019 r. Gmina Bielice Weronika Tarka 2018-12-11 10:06:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR II/ 15/18 RADY GMINY BIELICE z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.". Paula Ziemiańska 2018-12-10 12:42:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/16/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym budynku nr 34a, położonego przy ulicy Jana Pawła II w Bielicach wraz z przynależnym gruntem Paula Ziemiańska 2018-12-10 12:36:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023. Paula Ziemiańska 2018-12-10 12:33:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice. Paula Ziemiańska 2018-12-10 12:31:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 295/11 o pow. 0,0052 ha położona w obrębie geodezyjnym Chabowo, gm. Bielice Paula Ziemiańska 2018-12-10 12:31:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023. Paula Ziemiańska 2018-12-10 12:30:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/12/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 ? 2023 Paula Ziemiańska 2018-12-10 12:30:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2019 rok. Paula Ziemiańska 2018-12-10 12:29:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2019. Paula Ziemiańska 2018-12-10 12:29:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2019 roku Paula Ziemiańska 2018-12-10 12:28:22 dodanie dokumentu
Protokół Nr I / 2018 z sesji inauguracyjnej R a d y G m i n y B i e l i c e z dnia 20 listopada 2018 roku Paula Ziemiańska 2018-12-10 12:04:14 dodanie dokumentu
Klub Radnych Młodzi dla Gminy Bielice Paula Ziemiańska 2018-12-10 12:01:15 dodanie dokumentu
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość Paula Ziemiańska 2018-12-10 12:00:30 dodanie dokumentu