GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. Z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 66/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 września 2011 r. z późn. zm.w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

Członkami Komisji są przedstawiciele Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach, Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach, Ośrodka Zdrowia w Bielicach, Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach oraz Pyrzyckiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Krokus”, specjaliści z zakresu pedagogiki, prawa, profilaktyki uzależnień, terapii, przemocy domowej przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren gminy Bielice, która obejmuje swoim zasięgiem 12 miejscowości wiejskich, w tym 4 miejscowości po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Komisja działa w następującym składzie:

Przewodnicząca: pani Anna Maria Kopacka

Sekretarz: pani Helena Bichta

Członkowie:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się w szczególności rozwiązywaniem problemów uzależnień na terenie gminy Bielice ściśle współpracując Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielicach, Zespołem Interdyscyplinarnym, Grupą Roboczą w Bielicach, Zespołem Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach oraz kuratorami zawodowymi z Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim.

2.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje oraz monitoruje wszelkiego rodzaju działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych.

Głównym celami działań Komisji w Bielicach jest prowadzenie działań w celu zapobiegania nadużywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych, promowanie zdrowego trybu życia, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym, integrowania społeczeństwa lokalnego, podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób nadużywających alkoholu i narkotyków, działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, prowadzenie rozmów motywacyjnych oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z zaistniałymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu.

Komisja ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Z 2012 r. Nr 179 poz. 124, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.)

3.Przepisy prawne:

4. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

          1. Zwiększanie efektywności działania Komisji za pomocą udziału w kampaniach profilaktycznych:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach spotyka się na posiedzeniach plenarnych wg potrzeb.

5. Instytucje pomocowe:

1) SP ZOZ – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu

 1. ul. Ostrowska 7

  71 – 757 Szczecin

  Tel. (91) 455 83 43

  fax: (91) 886 90 22

  e-mail: otu@otu.szczecin.pl
  2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Zdroje”

  ul. Żołnierska 55 Szczecin
  Tel. (91) 487 60 70
  3) Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej
  ul. Plac Wolności 4
  74-200 Pyrzyce
  Tel. (091) 570 30 00
  środa 15 – 17 bezpłatne porady psychologiczne, prawne i pedagogiczn
  4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  ul. Młodych Techników 7 
  74 – 200 Pyrzyce
  tel. (91) 39 79 046
  e-mail: pcpr@pyrzyce.info
  www.pcpr.pyrzyce.info

Zakres spraw, którymi zajmuje się instytucja:

6. Zobowiązania do leczenia odwykowego następuję poprzez:

Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.

7. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi reguluje warunki oraz zasady sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Procedura wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z informacjami dotyczącymi wymaganych dokumentów oraz wysokości opłat na terenie Gminy Bielice znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy składać w:

Urzędzie Gminy Bielice

ul. Niepokalanej 34

74 – 202 Bielice

tel. (91) 56 44 235, (91) 56 44 220
fax. (91)56 44 173

pok. nr 23 pani Alina Pluta

Urząd Gminy w Bielicach czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30  

8. Kontakt

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

pani Kamela Wilczyńska – Sekretarz Gminy Bielice

Urząd Gminy Bielice

ul. Niepokalanej 34

74 – 202 Bielice

tel.(91) 56 44 235, (91) 56 44 220 , 600 247 172, 915 792 172

e-mail sekretarz@bielice.com.pl

Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pani Anna Maria Kopacka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Jana Pawła II 34

74- 202 Bielice

tel. (91) 56 44 228

e-mail ops@bielice.com.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 21-04-2016 14:22:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 21-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 17-04-2018 13:57:52