Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje  ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Zgodnie z ustawą udostępnieniu podlega każda informacja o sprawach publicznych, z wyjątkiem informacji niejawnych (art. 5 ust. 1). Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie można żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2).

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
• uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej;
• wglądu do dokumentów urzędowych;
• dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.


Forma udostępniania informacji:

Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

1. ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej
2. udostępnienia informacji na wniosek zainteresowanego;
3. wyłożenia informacji w miejscu powszechnie dostępnym.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnienie  informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1).
Jeżeli udostępnienie informacji w terminie 14 dni nie jest możliwe, podmiot obowiązany do jej udzielenia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia, oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2)

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji w których podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji (art. 15 ust. 1). Organ władzy publicznej w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadamia  wnioskodawcę o wysokości opłaty.


Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

• prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy;
• odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej;
• odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16 ust. 1).

Zgodnie  z art. 23 ustawy, kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązku, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Wnioski o udzielenia informacji publicznej należy kierować na adres:

Urząd Gminy Bielice

ul. Niepokalanej 34

74-202 Bielice
 

lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@bielice.com.pl

 

<<< Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej >>>

<<< Ustawa o dostępie do informacji publicznej >>>

<<< Zarządzenie w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy w Bielicach >>>

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 09-01-2012 13:10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 09-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 10-07-2014 14:32:32