Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 352) ponowne wykorzystanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

a) udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bielicach – adres strony: www.bip.bielice.com.pl
b) udostępniona na stronie internetowej www.bielice.com.pl
c) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

1.Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Bielice nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 1. informowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: "Źródło: Urząd Gminy w Bielicach",
 2. wskazania daty pozyskanej informacji,
 3. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
 4. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.

W przypadku potrzeby uzyskania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania na innych warunkach niż wskazane wyżej bądź z ich pominięciem, wówczas należy złożyć stosowny wniosek.

Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania:

Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy: informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bielicach, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania, albo  wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone

Wniosek można złożyć w formie:
 
1) dokumentu papierowego
- złożenie wniosku w Sekretariacie Urzędu Gminy w Bielicach w godzinach pracy urzędu
- przesłanie wniosku listem poleconym na adres:

Urząd Gminy w Bielicach

ul. Niepokalanej 34

74-202 Bielice


2) dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek zawiera w szczególności:

1) nazwę podmiotu zobowiązanego;

2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny),
w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 
 
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

2. Informacja o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej:

Wójt Gminy Bielice może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego  w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie. Na żądanie wnioskodawcy, wskazywany  jest sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego wniosku.

Przy ustalaniu ewentualnej  opłaty brane będą pod uwagę takie czynniki jak:

 • liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych,
 • czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,
 • koszty materiałowe (np. papier, nośniki informatyczne),
 • koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

3. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty: 

Zgodnie z treścią art. 6 i 10 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, Wójt Gminy Bielice może odmówić, w drodze decyzji, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w następujących przypadkach:

 1. kiedy dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 (np. informacje niejawne, ochrona interesu majątkowego RP, ochrona danych osobowych, prawo do prywatności) lub w przepisach odrębnych ustaw,
 2. kiedy ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego naruszy prawa autorskie i prawa pokrewne przysługujące podmiotom trzecim,
 3. kiedy wniosek dotyczy tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie w wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Powyższe rozstrzygnięcia podejmowane są w formie decyzji administracyjnych, na które służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji.

W sytuacji, gdy organ przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą:

 1. warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej,
 2. wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,

wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo powiadomić organ o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu organ, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.

Na powyższą decyzję przysługuje wnioskodawcy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 1270, z późn. zm.).

4. Umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego zawarte z Gminą Bielice

Gmina Bielice nie zawarła umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

5. Zasady odpowiedzialności

Urząd Gminy Bielice nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody spowodowane pozyskaniem informacji publicznych lub ponownym wykorzystaniem informacji publicznej z naruszeniem warunków udostępniania i ponownego wykorzystania informacji publicznej zamieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bielice, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób,

b) szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji publicznej przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji publicznej z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz.352 )

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 24-10-2016 09:58:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 24-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 24-10-2016 09:58:50