Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. Z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 66/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 września 2011 r. z późn. zm.w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

Członkami Komisji są przedstawiciele Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach, Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach, Ośrodka Zdrowia w Bielicach, Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach oraz Pyrzyckiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Krokus”, specjaliści z zakresu pedagogiki, prawa, profilaktyki uzależnień, terapii, przemocy domowej przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren gminy Bielice, która obejmuje swoim zasięgiem 12 miejscowości wiejskich, w tym 4 miejscowości po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Komisja działa w następującym składzie:

Przewodnicząca: pani Anna Maria Kopacka

Sekretarz: pani Helena Bichta

Członkowie:

 • pani Iwona Kochel;

 • pan Janusz Pawlak;

 • pan Paweł Piwoni

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się w szczególności rozwiązywaniem problemów uzależnień na terenie gminy Bielice ściśle współpracując Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielicach, Zespołem Interdyscyplinarnym, Grupą Roboczą w Bielicach, Zespołem Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach oraz kuratorami zawodowymi z Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim.

2.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje oraz monitoruje wszelkiego rodzaju działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych.

Głównym celami działań Komisji w Bielicach jest prowadzenie działań w celu zapobiegania nadużywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych, promowanie zdrowego trybu życia, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym, integrowania społeczeństwa lokalnego, podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób nadużywających alkoholu i narkotyków, działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, prowadzenie rozmów motywacyjnych oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z zaistniałymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu.

Komisja ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bielice zgodnie z stosownymi upoważnieniami wydanymi przez Wójta Gminy Bielice;

 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;

 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy oraz systematycznie zakłócają spokój i porządek uliczny.

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Z 2012 r. Nr 179 poz. 124, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.)

3.Przepisy prawne:

 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi;

 • ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii;

 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzony corocznie przez Radę Gminy Bielice;

 • uchwała Nr XXXI/152/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014;

 • zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 września 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;

 • zarządzenie Nr 14//2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;

 • zarządzenie Nr 13//2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

4. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

          1. Zwiększanie efektywności działania Komisji za pomocą udziału w kampaniach profilaktycznych:

 • „ Postaw na Rodzinę” ( realizacja od 01.01. 2012r. - 31.12. 2012 r.);

 • „ Dzień Bezpieczeństwa” ( ZSP im. Jana Pawła II Bielice, luty 2014 r.);

 • „ Dzień Zdrowia” (ZSP im Jana Pawła II Bielice, marzec 2014 r.)- w tym roku pod hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł i nie pal przy mnie”. Podczas akcji uczniowie mieli możliwość obejrzenia spektakli profilaktycznych przygotowanych przez Teatr KURTYNA z Krakowa. Uczniowie starszych klas wzięli udział w Ogólnopolskim badaniu ankietowym on – line „Młodzi i substancje psychoaktywne”. Uczniowie ankiety wypełniali on-line, co podnosiło atrakcyjność badania.

 • „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” ( kwiecień 2014 r.);

 • „ Przeciw Pijanym Kierowcom” ( realizacja od sierpnia 2014 r. - działania informacyjne i profilaktyczne skierowane do kierowców pojazdów mechanicznych);

 • „ Dzień Profilaktyki - akcja cykliczna (realizacja listopad / grudzień 2014r.)
  2.Prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w Bielicach, Parsowie i Chabowie:

 • organizacja imprez propagujących zdrowy styl życia;

 • udział w projekcie „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - dofinansowanie warsztatów rękodzielniczych organizowanych w świetlicach środowiskowych w: ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach, Parsowie, Chabowie oraz w salach wiejskich w: Liniach i Nowym Chrapowie ( wrzesień 2013 r. - listopad 2013 r., luty 2014 r. - kwiecień 2014 r.). Warsztaty skierowane były dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w celu efektywnego spędzania wolnego czasu oraz dla dorosłych w celu zintegrowania się z młodszym pokoleniem, pobudzenia aktywności twórczej społeczności pomocy w znalezieniu nowych sposobów zarobkowania;

 • prowadzenie zajęć rękodzielniczych dla dzieci i młodzieży w drugim tygodniu ferii zimowych ( 17.02 2014 r.- 20.02.2014 r. ) w w świetlicach środowiskowych w: ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach, Parsowie, Chabowie oraz w salach wiejskich w: Liniach, Nowym Chrapowie, Swochowie i Babinie oraz organizacja 21.02.2014 r. wspólnego wyjazdu do kina na film pt. „ Skubani” w Pyrzycach. 
  3. Prowadzenie kontroli obiektów handlowych na terenie gminy Bielice pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • działalność edukacyjna skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.
  4. Podejmowanie działań w zakresie poradnictwa:

 • od stycznia 2014 r. działa punkt konsultacyjny z psychologiem dla osób z rodzin z problemami alkoholowymi oraz rodzin w których występuję przemoc w rodzinie;

 • interwencje wobec osób nadużywających alkoholu oraz osób stosujących przemoc w rodzinie;

 • prowadzenie rozmów motywacyjnych;

 • kierowanie osób uzależnionych oraz współuzależnionych do grup samopomocowych AA i Al-Anon na terenie powiatu;

 • udzielanie specjalistycznej pomocy uzależnionym i współuzależnionym.
  5. Zwiększanie efektywności profilaktyki w uświadomieniu społeczeństwa na temat konsekwencji zażywania narkotyków:

 • organizacja pogadanek na temat narkomanii w ZSP Bielice w trakcie zebrań z rodzicami oraz lekcji wychowawczych z uczniami ;

 • zakup testerów i przekazanie do ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach;

 • wspieranie działań w formie przedstawień teatralnych pokazujących konsekwencje zażywania środków odurzających.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach spotyka się na posiedzeniach plenarnych wg potrzeb.

5. Instytucje pomocowe:

1) SP ZOZ – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu

 1. ul. Ostrowska 7

  71 – 757 Szczecin

  Tel. (91) 455 83 43

  fax: (91) 886 90 22

  e-mail: otu@otu.szczecin.pl
  2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Zdroje”

  ul. Żołnierska 55 Szczecin
  Tel. (91) 487 60 70
  3) Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej
  ul. Plac Wolności 4
  74-200 Pyrzyce
  Tel. (091) 570 30 00
  środa 15 – 17 bezpłatne porady psychologiczne, prawne i pedagogiczn
  4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
  ul. Młodych Techników 7 
  74 – 200 Pyrzyce
  tel. (91) 39 79 046
  e-mail: pcpr@pyrzyce.info
  www.pcpr.pyrzyce.info

Zakres spraw, którymi zajmuje się instytucja:

 • poradnictwo dotyczące trudnych sytuacji rodzinnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,poradnictwo terapeutyczne, socjalne i profilaktyczne w sprawach uzależnień i przemocy w rodzinie.

  Wykaz Instytucji Organizacji Pozarządowych które udzielają pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie województwa zachodniopomorskiego jest umieszczony na stroniebip.szczecin.uw.gov.p

6. Zobowiązania do leczenia odwykowego następuję poprzez:

 • przyjęcie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłoszenia przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek o których owa w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

 • na wniosek rodziny oraz każdej innej osoby, która stwierdza problem nadużywania alkoholu albo z własnej inicjatywy Komisji i instytucji tj. Policja;

 • wykonanie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach;

 • skierowanie w/w osoby przez biegłego na badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazanie rodzaju zakładu leczniczego;

 • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego;

 • złożenie przez Komisję wniosku do sądu rejonowego właściwego wg miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązkowego poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 2 ust. 1 i ust.2 ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi);

 • na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolne.

Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.

7. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi reguluje warunki oraz zasady sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Procedura wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z informacjami dotyczącymi wymaganych dokumentów oraz wysokości opłat na terenie Gminy Bielice znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy składać w:

Urzędzie Gminy Bielice

ul. Niepokalanej 34

74 – 202 Bielice

tel. (91) 56 44 235, (91) 56 44 220
fax. (91)56 44 173

pok. nr 23 pani Alina Pluta

Urząd Gminy w Bielicach czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30  

8. Kontakt

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

pani Kamela Wilczyńska – Sekretarz Gminy Bielice

Urząd Gminy Bielice

ul. Niepokalanej 34

74 – 202 Bielice

tel.(91) 56 44 235, (91) 56 44 220 , 600 247 172, 915 792 172

e-mail sekretarz@bielice.com.pl

Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pani Anna Maria Kopacka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Jana Pawła II 34

74- 202 Bielice

tel. (91) 56 44 228

e-mail ops@bielice.com.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 21-04-2016 14:22:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 21-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 17-04-2018 13:57:52