Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr XV/118/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2021. 2021-01-13 12:59:43
dokument Uchwała nr XV/118/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2021. 2021-01-13 12:57:26
dokument Uchwała nr XV/117/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielice na lata 2021-2025. 2021-01-13 12:55:52
dokument Uchwała nr XV/116/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bielice na lata 2021 - 2031. 2021-01-13 12:52:57
dokument Uchwała nr XV/115/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2021-01-13 12:50:23
dokument Uchwała nr XV/114/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bielice na lata 2021-2025. 2021-01-13 12:36:16
dokument Uchwała nr XV/113/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r dla Gminy Bielice. 2021-01-13 12:32:28
dokument Uchwała nr XV/112/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2021. 2021-01-13 12:28:15
dokument Uchwała nr XV/111/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021-2032. 2021-01-13 12:23:54
dokument Uchwała nr XV/111/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021-2032 2021-01-13 12:19:57
dokument Uchwała nr XV/110/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020r. 2021-01-13 12:16:20
katalog Sesja nr XV 2021-01-13 12:14:03
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 04 stycznia 2021 r. 2021-01-07 07:33:18
katalog W.120.2021 Zarzadzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 2021-01-05 08:26:58
dokument Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 04.01.2021 r. w sprawie ustalenia kalkulacji kosztu przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz opracowania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. 2021-01-05 08:25:27
katalog W.0050.2021 zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 2021-01-05 08:22:22
dokument W.0050.31.2020 Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 grudnia 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie ramowych zasad organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Bielice 2020-12-29 09:42:14
dokument W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2021. 2020-12-22 12:34:19
dokument W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021-2032. 2020-12-22 12:31:08
dokument W sprawie zmian w budżecie Gminy Bielice na 2020 r. 2020-12-22 12:29:40
dokument Informacja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku 2020-12-17 08:18:34
dokument W sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bielice na lata 2021- 2031. 2020-12-16 11:10:55
dokument W sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2020-12-16 11:08:33
dokument W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bielice na lata 2021-2025. 2020-12-16 11:02:15
dokument W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. dla Gminy Bielice. 2020-12-16 10:56:48
dokument W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielice na lata 2021 - 2025. 2020-12-16 10:53:17
dokument W sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2021 . 2020-12-16 10:50:33
dokument W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,0048 ha o nr ew. 280/2 położonej w obrębie geodezyjnym Chabowo Gmina Bielice. 2020-12-16 10:48:07
dokument W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2021. 2020-12-16 10:44:27
katalog Sesja nr XV 2020-12-16 10:41:14
dokument Zawiadomienie XV Sesji Rady Gminy Bielice 2020-12-16 10:39:17
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wspólnej. 2020-12-16 10:37:05
dokument Ogłoszenie nr 7/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice, przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-12-14 13:26:52
dokument Protokół nr 1.1/2020 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy bielice z dnia 9 marca 2020 r. 2020-12-14 10:36:47
dokument Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Babinie. 2020-12-14 08:51:44
dokument Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Bielicach. 2020-12-14 08:51:11
dokument Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Nowym Chrapowie. 2020-12-09 11:37:21
dokument Uchwała nr CCXLIX.512.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2020 r. 2020-12-07 10:10:36
dokument Uchwała nr CCXLIX.511.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2020 r. 2020-12-07 10:09:47
dokument Uchwała nr CCXLVIII.510.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. 2020-12-07 10:08:42
dokument Uchwała nr CCXLVIII.509.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. 2020-12-07 10:07:57
dokument Uchwała nr XVI/103/20 Rady Gminy Bielice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-12-01 14:56:59
dokument Uchwała nr XVI/104/20 Rady Gminy Bielice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2020-2032. 2020-12-01 14:55:43
dokument Uchwała nr XVI/105/20 Rady Gminy Bielice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice. 2020-12-01 14:54:35
dokument Uchwała nr XVI/106/20 Rady Gminy Bielice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice z dnia 2021 r. 2020-12-01 14:51:30
dokument Uchwała nr XIV/107/20 Rady Gminy Bielice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od środków transportowych. 2020-12-01 14:49:52
dokument Uchwała nr XIV/108/20 Rady Gminy Bielice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r." 2020-12-01 14:48:20
dokument Uchwała nr XIV/109/2020 Rady Gminy Bielice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 2020-12-01 14:44:43
katalog Sesja nr XIV 2020-12-01 14:42:36
dokument Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. 2020-11-24 09:12:53
dokument Mienie Gminy za 2019r. 2020-11-20 11:43:53
dokument Wykaz Nieruchomości Gminy Bielice ( stan na 31.12.2019) Obręb Bielice 2020-11-20 11:43:16
katalog Mienie komunalne 2019 2020-11-20 11:40:32
dokument Mienie Gminy za 2018 rok. 2020-11-20 11:39:56
dokument Wykaz nieruchomości Gmina Bielice ( stan na 31.12.2018) Obręb Bielice 2020-11-20 11:38:52
katalog Mienie komunalne 2018 2020-11-20 11:35:19
dokument Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2004r. 2020-11-20 11:33:52
dokument Sprzedaż nieruchomości w 2004 roku 2020-11-20 11:32:58
dokument Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.11.2003r. do 31.10.2004r 2020-11-20 11:31:12
dokument Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste 2020-11-20 11:30:07
dokument Objaśnienie do informacji o stanie mienia komunalnego i o zmianach w stanie mienia komunalnego 2020-11-20 11:29:18
katalog Archiwum 2020-11-20 11:28:28
dokument W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2021 roku 2020-11-20 09:15:20
dokument W sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od środków transportowych 2020-11-20 09:13:44
dokument W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice 2020-11-20 09:11:54
dokument W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2020 - 2032. 2020-11-20 09:08:29
dokument W sprawie zmian w budżecie gminy. 2020-11-20 09:05:54
dokument W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2020-11-20 09:01:06
dokument W sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. 2020-11-20 08:57:23
katalog Sesja nr XIV 2020-11-20 08:51:30
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wspólnej 2020-11-19 19:28:09
dokument Zawiadomienie XIV Sesji Rady Gminy Bielice 2020-11-19 19:25:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 8.10.2018 2020-11-19 19:09:53
dokument Obwieszczenie o planowanych terminach polowań Koło Łowieckie ORLIK 2020-11-19 19:09:08
dokument Obwieszczenie o planowanych terminach i miejscach polowań Koła Łowieckiego KANIA 2020-11-19 19:08:15
dokument Obwieszczenie o planowanych terminach i miejscach polowań Koła Łowieckiego ŁOŚ 2020-11-19 19:07:27
dokument Obwieszczenie z dnia 18.10.2018 r. 2020-11-19 19:05:53
dokument Obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. Koło Łowieckie ŻUBR 2020-11-19 19:05:05
dokument Obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. (obwód łowiecki 225) 2020-11-19 19:03:25
dokument Obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. (obwód łowiecki nr 258) 2020-11-19 19:00:57
dokument Obwieszczenie z dnia 15 października 2018 r. Koło Łowieckie PRZEPIÓRKA 2020-11-19 18:59:06
dokument Obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. Koło Łowieckie DROP 2020-11-19 18:57:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 07.01.2019r. Koła Łowieckiego "ŁOŚ" 2020-11-19 18:32:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 08.01.2019r. Koła Łowieckiego "DROP" 2020-11-19 18:30:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 12.01.2019r. 2020-11-19 18:24:57
dokument Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2014 r. 2020-11-19 12:46:44
dokument Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 r. 2020-11-19 12:42:34
dokument Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 r. 2020-11-19 12:41:19
dokument Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 r. 2020-11-19 12:40:13
dokument Uchwała Nr X/67/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2019-2032. 2020-11-19 12:26:34
dokument Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Gminy Bielice z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018 - 2032. 2020-11-19 12:24:19
dokument Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2019-2032 2020-11-19 12:19:56
dokument Uchwała Nr XII/92/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2020-2032 . 2020-11-19 12:16:00
dokument Uchwała Nr XXIX/139/13 Rady Gminy Bielice z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2014-2018 2020-11-19 12:08:32
dokument Uchwała Nr XXI/102/12 Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2013-2018 2020-11-19 12:07:54
dokument Uchwała Nr XI/66/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2012-2018 2020-11-19 12:07:00
dokument Uchwała Nr II/9/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2011- 2018. 2020-11-19 12:06:04
dokument Uchwała Nr CCCXLII.678.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2016 r. 2020-11-19 11:59:37
dokument Uchwała Nr X/66/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. 2020-11-19 11:30:13
dokument Uchwała Nr IX/53/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. 2020-11-19 11:28:58
dokument Uchwała Nr VIII/51/19 Rady Gminy Bielice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. 2020-11-19 11:27:57
dokument Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Bielice z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. 2020-11-19 11:23:24
dokument Uchwała Nr V/32/19 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. 2020-11-19 11:21:53
dokument Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2019. 2020-11-19 11:05:52
katalog Uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Bielice 2020-11-18 17:07:04
dokument Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r. 2020-11-18 17:02:14
dokument Uchwała Nr XXXII/164/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r. 2020-11-18 16:58:33
dokument Uchwała Nr XXX/154/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r. 2020-11-18 16:47:02
dokument Uchwała Nr XXIX/149/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r. 2020-11-18 16:44:58
dokument Uchwała Nr XIII/98/20 Rady Gminy Bielice z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r. 2020-11-18 16:37:45
dokument Uchwała Nr XII/91/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r. 2020-11-18 16:34:16
dokument Uchwała Nr XI/79/20 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zamian budżetu gminy w 2020 r. 2020-11-18 16:32:36
dokument Uchwała Nr X/68/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2020. 2020-11-18 16:29:44
katalog Uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Bielice 2020-11-18 16:01:40
dokument Uchwała Nr XXVI/130/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2018 2020-11-18 14:07:31
katalog Uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu 2020-11-18 14:06:38
dokument Sprawozdania finansowe 2018 2020-11-18 14:00:25
katalog Sprawozdania finansowe 2020-11-18 13:58:23
dokument Uchwała Nr XXV.87.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. 2020-11-18 13:46:46
dokument Uchwała Nr CXX.252.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 maja 2020 r. 2020-11-18 13:44:19
dokument Uchwała nr CCXIV.401.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 września 2020 r. 2020-11-18 13:41:33
katalog Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie - 2020r. 2020-11-18 13:39:12
dokument Uchwała nr XX.37.2019 z dnia 11 stycznia 2019r. 2020-11-18 13:38:05
dokument Uchwała Nr XIV.97.S.2019 z dnia 17 kwietnia 2019r. 2020-11-18 13:36:33
dokument Uchwała Nr CLIX.293.2019 z dnia 27 kwietnia 2019 r. 2020-11-18 13:34:55
dokument Uchwała Nr. CLXXXII.341.2019 z dnia 20 maja 2019 r. 2020-11-18 13:30:06
dokument Uchwała Nr CCLXXXIV.514.2019 z dnia 27 sierpnia 2019r. 2020-11-18 13:26:53
dokument Uchwała Nr CDXXXII.789.2019 z dnia 09 grudnia 2019 r. 2020-11-18 13:25:17
dokument Uchwała Nr CDXXXII.790.2019 z dnia 09 grudnia 2019r. 2020-11-18 13:23:14
katalog Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie - 2019r. 2020-11-18 13:21:30
dokument Uchwała Nr XVI.37.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. 2020-11-18 13:19:34
dokument Uchwała Nr XVI.38.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. 2020-11-18 13:18:02
dokument Uchwała Nr CDLV.838.2018 z dnia 05 grudnia 2018 r. 2020-11-18 13:16:19
dokument Uchwała Nr CDLV.839.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. 2020-11-18 13:13:53
katalog Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie - 2018r. 2020-11-18 13:11:29
dokument Uchwała Nr CCCLIV.575.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. 2020-11-18 13:06:58
dokument Uchwała Nr CCCLIV.576.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. 2020-11-18 13:02:43
dokument Uchwała Nr CCCLIV.577.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. 2020-11-18 12:55:55
katalog Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie - 2017r. 2020-11-18 12:53:48
dokument Uchwała Nr CCXL.553.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2014 r. 2020-11-18 12:52:59
katalog Archiwum 2020-11-18 12:47:07
dokument Informacja Wójta Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2020 r. o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Bielice w obrębie geodezyjnym Będgoszcz. 2020-11-17 14:47:48
dokument Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2020 r. 2020-11-11 22:02:25
dokument Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2017 r. 2020-11-11 21:56:36
dokument Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2016 r. 2020-11-11 21:51:34
dokument Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2015 r. 2020-11-11 21:44:37
dokument Plan zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021. 2020-10-30 07:33:26
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Nowe Linie . 2020-10-21 12:24:19
dokument Sprawozdania Rb - III kwartał 2020-10-20 11:32:32
katalog Sprawozdania Finansowe za III kwartał 2020 2020-10-20 11:31:00
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Będgoszcz . 2020-10-20 11:17:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy - "Harmonogram Polowań Zbiorowych na sezon 2020/2021" - Koło Łowieckie "Jażwiec" 2020-10-15 11:21:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy - "Harmonogram Polowań Zbiorowych na sezon 2020/2021" - Koło Łowieckie "Grzywacz" 2020-10-15 11:20:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy - "Harmonogram Polowań Zbiorowych na sezon 2020/2021" - Koło Łowieckie "Żubr" 2020-10-15 11:16:10
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Linie 2020-10-15 10:59:31
dokument Monika Szustak- oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska Skarbnika. 2020-10-15 09:45:58
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Chabówko. 2020-10-14 14:18:01
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Babinek. 2020-10-13 10:53:45
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 2020-10-12 08:12:29
dokument Informacja z przebiegu konsultacji dotycząca projektu rocznego programu współpracy Gminy Bielice organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. 2020-10-06 11:46:20
dokument Sprawozdania Rb - II kwartał 2020-10-02 08:17:39
katalog Sprawozdania Finansowe za II kwartał 2020 2020-10-02 08:14:27
dokument Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Bielicach. 2020-10-02 08:10:47
dokument Zebranie wiejskie w miejscowości Nowe Chrapowo. 2020-09-28 13:05:31
dokument Zebranie wiejskie w miejscowości Stare Chrapowo. 2020-09-28 11:13:22
katalog Sesja nr XIII 2020-09-21 12:19:03
dokument Zebranie wiejskie w miejscowości Bielice. 2020-09-21 08:59:14
dokument Zebranie wiejskie w miejscowości Parsów. 2020-09-21 08:55:29
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 2020-09-18 07:45:38
dokument Zarządzenie nr 45/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 14.09.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 2020-09-14 12:54:30
katalog Konsultacje Społeczne na rok 2021 2020-09-14 12:51:38
dokument Strategia Rozwoju Gminy Bielice 2020-09-10 12:57:03
katalog Strategia Rozwoju Gminy Bielice 2020-09-10 12:54:51
dokument Formularz zgłoszenia do debaty nad Raportem o Stanie Gminy Bielice za 2018 rok. 2020-09-10 12:35:44
dokument Zawiadominie o wyborze oferty. 2020-09-10 12:21:17
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 2020-09-09 14:07:01
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 2020-09-09 10:06:03
katalog Sołectwo Babin 2020-09-09 10:05:38
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 2020-09-09 10:05:19
katalog Sołectwo Babinek 2020-09-09 10:04:54
katalog Sołectwo Chabowo 2020-09-09 10:01:41
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 2020-09-09 10:01:24
katalog Sołectwo Stare Chrapowo 2020-09-09 10:00:58
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 2020-09-09 10:00:18
katalog Sołectwo Będgoszcz 2020-09-09 09:59:55
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 2020-09-09 09:59:07
katalog Sołectwo Chabówko 2020-09-09 09:58:39
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 2020-09-09 09:58:17
katalog Sołectwo Linie 2020-09-09 09:57:44
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 2020-09-09 09:57:18
katalog Sołectwo Swochowo 2020-09-09 09:56:46
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 2020-09-09 09:56:23
katalog Sołectwo Bielice 2020-09-09 09:55:24
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 2020-09-09 09:54:37
katalog Sołectwo Parsów 2020-09-09 09:53:05
dokument Informacja Wójta Gminy Bielice o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielice za pierwsze półrocze 2020 r. 2020-09-08 14:09:13
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 2020-09-08 13:41:49
katalog Sołectwo Nowe Chrapowo 2020-09-08 13:41:17
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 2020-09-08 13:39:18
katalog Sołectwo Nowe Linie 2020-09-08 13:38:07
katalog Sesja nr XIII 2020-09-08 13:14:01
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wspólnej. 2020-09-08 13:12:41
dokument Zawiadomienie XIII Sesji Rady Gminy Bielice 2020-09-08 13:09:15
dokument W.0050.21.2020 Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku. 2020-08-19 09:32:35
katalog Otwarty konkurs ofert na kulturę fizyczną i sport - sierpnień 2020 2020-08-19 09:28:28
dokument Decyzja nr 382/HK-53/20, znak: NHK.9027.7.2020 z dnia 23.07.2020 na wodociąg Swochowo gmina Bielice. 2020-07-31 14:18:14
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2020-07-30 14:59:23
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2020-07-30 14:58:32
dokument Informacja z zakresu przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych przez miejscowo właściwy Nadzór Wodny. 2020-07-30 14:55:02
dokument Odpowiedź na interpelację Klubu Radnych PSL oraz Klubu Radnych Zieloni. 2020-07-28 10:42:59
dokument Informacja Zarządku Koła Łowieckiego "ŻUBR" w Gryfinie na temat przeprowadzenia polowania zbiorowego na ptactwo. 2020-07-28 09:40:47
dokument Komunikat Nr 11/20 w sprawie warunkowego dopuszczenia do spożycia wody z wodociągu w Swochowie zaopatrującego w wodę mieszkańców Swochowa, gm. Bielice 2020-07-24 13:22:26
dokument REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY BIELICE od dnia 17 stycznia 2020 r. do dnia 22 października 2020 r. 2020-07-23 10:44:46
katalog Rejestr zarzadzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym od dnia 17 stycznia 2020r do dnia 22 października 2020r. 2020-07-23 09:04:14
dokument Interpelacja Klubu Radnych PSL oraz Klubu Radnych Zieloni 2020-07-22 13:28:27
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 02 stycznia 2020r. do dnia 06 listopada 2020r. 2020-07-22 10:16:59
katalog Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 02 stycznia 2020r. do dnia 06 listopada 2020r. 2020-07-22 08:57:42
dokument Informacja na temat podwyższenia mętności w wodzie produkowanej przez wodociąg w Bielicach. 2020-07-14 13:58:42
katalog 2020 r. 2020-07-13 13:03:23
dokument Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 1 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2020 r. 2020-07-13 11:53:24
dokument Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 2 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2020 r. 2020-07-13 11:51:29
dokument UCHWAŁA Nr XI/63/11 RADY GMINY BIELICE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice. 2020-07-10 14:48:29
dokument Odpowiedź na interpelację Radnego Gminy Bielice Andrzeja Skiby. 2020-07-08 14:34:17
dokument Iwona Jolanta Kochel - Wójt Gminy Bielice 2020-07-08 14:23:43
dokument Małgorzata Woronowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielicach 2020-07-08 14:22:37
dokument Alina Pluta - Z-ca Wójta Gminy Bielice 2020-07-08 14:21:36
dokument Jan Stefan Adamski - Przewodniczący Rady Gminy Bielice 2020-07-08 14:20:46
dokument Elżbieta Kreft - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach 2020-07-08 14:19:52
dokument Halina Butkowska - Skarbnik Gminy Bielice 2020-07-08 14:18:51
dokument Anna Maria Kopacka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2020-07-08 14:18:03
dokument Leokadia Jolanta Zembal - Radna Gminy Bielice 2020-07-08 13:40:34
dokument Radosław Pluta - Radny Gminy Bielice 2020-07-08 13:38:05
dokument Andrzej Kołobycz - Radny Gminy Bielice 2020-07-08 13:36:52
dokument Wiesław Marszałek - Radny Gminy Bielice 2020-07-08 13:36:00
dokument Stanisław Kulig - Radny Gminy Bielice 2020-07-08 13:34:00
dokument Robert Kukiełka - Radny Gminy Bielice 2020-07-08 13:28:47
dokument Cezary Tumasz - Radny Gminy Bielice 2020-07-08 13:27:44
dokument Krzysztof Mordal - Radny Gminy Bielice 2020-07-08 13:24:53
dokument Bogdan Wiesław Wdówka - Radny Gminy Bielice 2020-07-08 13:24:07
dokument Andrzej Skiba - Radny Gminy Bielice 2020-07-08 13:23:16
dokument Edward Mocarski - Radny Gminy Bielice 2020-07-08 13:22:31
dokument Artur Wcisło - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Bielice 2020-07-08 13:21:50
dokument Jan Kazimierz Geldner - Radny Gminy Bielice 2020-07-08 13:20:52
dokument Danuta Grzegorek - Radna Gminy Bielice 2020-07-08 13:19:55
dokument Interpelacja Radnego Gminy Bielice Andrzeja Skiby. 2020-07-07 13:05:32
dokument Wynik naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. 2020-07-06 14:41:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2020 roku. 2020-07-06 08:18:18
dokument Uchwała Nr XII/96/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23.06.2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice. 2020-07-02 12:50:30
dokument Uchwała Nr XII/95/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia doatcji celowej na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzieleniu dotacji i sposobu jej rozliczania. 2020-07-02 12:45:26
dokument Uchwała Nr XII/94/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. dla Gminy Bielice. 2020-07-02 12:43:02
dokument Uchwała Nr XII/93/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pyrzyckiemu. 2020-07-02 12:41:16
dokument Uchwała Nr XII/92/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 zcerwca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2020-2032 . 2020-07-02 12:38:59
dokument Uchwała Nr XII/91/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r. 2020-07-02 12:37:08
dokument Uchwała Nr XII/90/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. 2020-07-02 12:35:53
dokument Uchwała Nr XII/89/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sparwozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2019 r. 2020-07-02 12:33:46
dokument Uchwała Nr XII/88/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 zcerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice wotum zaufania 2020-07-02 12:31:57
katalog Sesja nr XII 2020-07-02 12:30:07
dokument Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. 2020-06-30 08:32:39
dokument Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 1 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2020 r. 2020-06-29 09:58:41
dokument Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 2 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2020 r. 2020-06-29 09:56:12
dokument INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Babinie z dnia 26 czerwca 2020 roku 2020-06-26 14:00:45
dokument INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bielicach z dnia 26 czerwca 2020 roku 2020-06-26 13:59:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2020 r. 2020-06-26 13:11:57
dokument Zarządzenie nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP. 2020-06-26 08:35:58
dokument Obwieszczenie Samorządowgo Kolegium Odwoławczego z dnia 16 czerwca 2020 r. 2020-06-23 12:41:38
dokument Obwieszczenie Samorządowgo Kolegium Odwoławczego z dnia 16 czerwca 2020 r. 2020-06-23 12:41:09
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Bielice 2020-06-22 14:59:09
dokument Informacja o składach komisji wyborczych w danym obwodzie 2020-06-22 08:00:34
dokument Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej z dnia 19.06.2020r. 2020-06-19 16:24:49
dokument Zawiadomienie z dnia 16 czerwca 2020 r. 2020-06-17 07:34:44
dokument Postanowienie nr 75/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych kimisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-16 12:52:58
dokument Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczyspospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-16 09:31:18
dokument W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawinie na okres 10 lat niruchomości oznaczonych numerami 161/4 i 161/6, położonych w obrębie geodezyjnym Będgoszcz i na odstępienie od trybu przetargowego zwarcia umowy dzierżawy. 2020-06-15 15:07:09
dokument W sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice. 2020-06-15 15:05:26
dokument W sprawie zasad udzielania dotacji celowej na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania. 2020-06-15 15:02:47
dokument Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na 2020 rok dla Gminy Bielice. 2020-06-15 14:58:04
dokument W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pyrzyckiemu 2020-06-15 14:56:44
dokument W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2020 - 2032 2020-06-15 14:55:41
dokument W sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r. 2020-06-15 14:54:15
dokument W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. 2020-06-15 14:53:36
dokument W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania fnansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2019 r. 2020-06-15 14:52:43
dokument W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice wotum zaufania. 2020-06-15 14:51:37
katalog Sesja nr XII 2020-06-15 14:50:43
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wspólnej. 2020-06-10 14:29:38
dokument Zawiadomienie XII Sesji Rady Gminy Bielice 2020-06-10 14:06:20
dokument Wystąpienie pokontrplne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 czerwca 2020 r. 2020-06-10 12:43:47
dokument Informacja w sprawie umożlwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Bielicach i w Babinie. 2020-06-10 11:50:21
dokument Informacja Wójta Gminy Bielice w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2020-06-09 12:55:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 08 czerwca 2020r. 2020-06-08 12:45:31
dokument Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzien 28 czerwca 2020 r. 2020-06-05 12:00:24
dokument Sprawozdania Rb - I kwartał 2020-06-05 11:18:20
katalog Sprawozdania Finansowe za I kwartał 2020 2020-06-05 11:15:10
dokument Sprawozdania Rb 2020-06-05 11:12:36
katalog Sprawozdania finansowe 2019 2020-06-05 11:10:04
dokument Sprawozdania Rb 2020-06-05 11:06:54
dokument Akty prawa miejscowego 2020 2020-06-04 11:28:45
dokument Raport o Stanie Gminy Bielice za rok 2019. 2020-06-01 14:59:23
dokument Formularz zgłoszenia do debaty nad Raportem o Stanie Gminy Bielice za 2019 rok. 2020-06-01 14:56:48
dokument Uchwała Nr VII/40/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w obrębach: Babin, Parsów 2020-06-01 12:44:21
dokument Uchwała Nr XXX/177/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Linie, Nowe Chrapowo - gmina Bielice 2020-06-01 12:38:58
dokument Uchwała Nr VI/21/15 Rady Gminy Bielice z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Stare Chrapowo i Linie w gminie Bielice 2020-06-01 12:33:54
dokument Uchwała Nr XV/83/12 Rady Gminy Bielie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Chrapowo w gminie Bielice 2020-06-01 12:28:31
dokument Informacja Wójta Gminy Bielice z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. 2020-06-01 12:04:41
dokument Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 2020-06-01 11:54:51
dokument Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2020-06-01 11:54:00
dokument Rachunek zysków i start jednstki. 2020-06-01 11:53:25
dokument Wyciąg danych - informacja dodatkowa. 2020-06-01 11:52:49
dokument Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorjalnego 2020-06-01 11:51:52
dokument Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020-06-01 11:51:01
dokument Decyzja nr 340/HK-42/20 ( dotyczy wodociągu w Bielicach) 2020-05-28 14:29:27
dokument Komunikat nr 05/2020 w sprawie warunkowego dopuszczenia do spożycia wody z wodociągu w Bielicach ( zaopatrującego w wodę mieszkańców Bielic, Linii, Nowych Linii) 2020-05-28 14:25:33
dokument Protokół ne 1.3/2019 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2019 r. 2020-05-27 11:27:41
katalog 2020 rok 2020-05-27 11:22:12
dokument Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 26.03.2020 do 15.09.2020 2020-05-14 12:20:59
dokument Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 marca 2020 r. 2020-05-13 09:33:48
dokument Uchwała Nr CXXXVIII/414/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu budżetowego, wykazanych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bielice na 2010 r. 2020-05-08 13:16:36
dokument Uchwała Nr CXXXII/361/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Bielice na 2010 r. 2020-05-08 13:14:10
dokument Uchwała Nr XXX/184/09 Rada Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2010 2020-05-08 12:55:51
dokument Uchwała Nr XIV/26/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 marca 2010r. 2020-05-08 12:54:14
dokument Uchwała Nr XXXVI/204/2010 Rady Gminy Bielice z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2020-05-08 12:50:39
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 2020-05-08 12:49:33
dokument Uchwała Nr XXII/125/08 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2009. 2020-05-08 12:18:05
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu 2020-05-08 12:07:54
dokument Sprawozdania 2020-05-08 12:02:53
dokument Budżet gminy Bielice na rok 2008 2020-05-08 11:52:24
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu 2020-05-08 11:43:02
dokument Sprawozdania 2020-05-08 11:40:36
dokument Uchwała Nr VII/015/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2007r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego załączonej do budżetu Gminy Bielice na 2007r. 2020-05-08 11:36:35
dokument Zarzadzenia nr 11/2007 z dnia 17 stycznia 200 2020-05-08 11:35:00
dokument Informacja z wykonania budzetu gminy Bielice za I kwartał w 2007 roku 2020-05-08 11:33:48
dokument Informacja z wykonania budżetu gminy Bielice za 2006 rok 2020-05-08 11:33:05
dokument Informacja z wykanania budżetu Gminy Bielice za II kwartał w 2007 roku 2020-05-08 11:32:04
dokument Uchwała Nr LIX/126/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Bielice z wykonania budżetu za 2006 r. 2020-05-08 11:30:53
dokument Zarządzenie Nr 84/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2007r. 2020-05-08 11:27:39
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej. 2020-05-07 12:21:34
dokument Postanowienie Nr 47/2020 Kamosarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-24 09:14:52
dokument Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Nowym Chrapowie 2020-04-22 09:15:08
dokument Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Swochowie 2020-04-22 09:14:29
dokument Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Babinie. 2020-04-22 09:13:54
katalog Sesja nr XI 2020-04-22 08:43:08
dokument Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 14 kwietnia 2020 r. 2020-04-14 15:47:18
dokument Informacja Wójta Gminy Bielice u unieważnieniu otwartego konkursu ofert. 2020-04-07 09:09:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 06 kwietnia 2020r. 2020-04-06 09:19:11
dokument Zarządzenie nr 12/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 marca 2020 r w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 2020-04-01 12:00:24
dokument KOMUNIKAT 2020-03-30 12:56:31
dokument Interpelacja i odpowiedź na interpelację Radnego Gminy Bielice Bogdana Wdówki. 2020-03-26 10:05:40
dokument W sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r. 2020-03-23 12:59:05
dokument W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckeigo w budżecie gminy. 2020-03-23 12:56:26
dokument W sprawie zasad udzielania doatacji celowych z budżetu Gminy Bielice dla Ochotniczej Straży Pożarnych, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu kontroli oraz rozliczania. 2020-03-23 12:55:32
dokument W sparwie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 2020-03-23 12:52:02
dokument W sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice 2020-03-23 12:50:37
dokument W sparwie przystąpienia do sporządzenia miejscowego palnu zagsopodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Bielice, gmina Bielice 2020-03-23 12:47:49
dokument W sprawie przystąpienia do sporządzenia mejscowego palnu zagsopodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Nowe Chrapowo, gmina Bielice 2020-03-23 12:45:52
dokument W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Parsów, gmina Bielice 2020-03-23 12:43:23
dokument W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie widencyjnym Stare Chrapowo i Linie 2020-03-23 12:40:37
katalog Sesjs nr XI 2020-03-23 12:38:17
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wspólnej. 2020-03-17 12:06:08
dokument KOMUNIKAT 2020-03-17 11:56:19
dokument Zawiadomienie XI Sesji Rady Gminy Bielice 2020-03-17 11:55:16
katalog Zawiadomienie XI Sesji Rady Gminy Bielice 2020-03-17 11:54:47
dokument W.0050.9.2020 Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 marca 2020 w sparwie ogłoeszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku. 2020-03-16 09:52:02
katalog Otwarty konkurs ofert na kulturę fizyczną i sport 2020 2020-03-16 09:50:09
dokument Komunikaty dotyczące zagrożenia epidemiologicznego -" COVID -19" 2020-03-14 19:13:17
dokument Uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2011 rok 2020-03-10 14:27:31
dokument Uchwała Nr XXXVI/126/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 08 marca 2011 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu i pożyczki zaciąganych przez Gminę Bielice 2020-03-10 14:20:31
dokument Budżet Gminy 2012 2020-03-10 14:10:10
dokument Budżet Gminy 2013 2020-03-10 13:44:50
dokument Budżet Gminy 2014 2020-03-10 13:33:54
dokument Budżet Gminy 2015 2020-03-10 12:20:44
dokument Budżet Gminy 2016 2020-03-10 12:14:23
dokument Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r. 2020-03-10 11:35:37
dokument Obwieszczenie w sprawie przesłuchania świadka 2020-03-06 09:10:12
dokument Uchwała Nr XXVIII/152/05 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2006 rok 2020-03-04 11:12:22
dokument Uchwała Nr XXIX/153/06 Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy 2020-03-04 11:11:47
dokument Uchawała Nr XXXII/165/06 Rady Gminy Bielice z dnia 26 maja 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok 2020-03-04 11:11:20
dokument Zarządzenie Nr 1/06 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 stycznia 2006r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXVIII/152/05 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2005r., w sprawie uchwalenia budżetu 2020-03-04 11:10:40
dokument Zarządzenie Nr 8/2006 Wójta gminy Bielice z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2006 rok 2020-03-04 11:10:14
dokument Zarządzenie Nr 10/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na 2006 rok 2020-03-04 11:09:30
dokument Zarządzenie Nr 21/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na 2006 rok 2020-03-04 11:08:49
dokument Uchwała Nr XVIII/110/04 Rady Gminy Bielice z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2005 rok 2020-03-04 11:04:35
dokument Zarządzenie Nr 2/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 6 stycznia 2005r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XVIII/110/04 Rady Gminy Bielice z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gmi 2020-03-04 11:01:24
dokument Uchwała Nr XIX/113/04 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok 2020-03-04 10:56:40
dokument Uchwała Nr XI/74/04 Rady Gminy Bielice z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice 2020-03-04 10:56:06
dokument Zarządzenie Nr 66/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 marca 2004r. układu wykonawczego do Uchwały Nr XI/74/04 Rady Gminy Bielice z dnia 26.02.2004r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Bielice na 2004r. 2020-03-04 10:55:27
dokument Zarzadzenie Nr 86/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2004 rok 2020-03-04 10:54:48
dokument Zarządzenie Nr 98/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2004r. 2020-03-04 10:54:11
dokument Zarządzenie Nr 105/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2004r. 2020-03-04 10:53:42
dokument Uchwała Nr V/32/03 Rady Gminy w Bielicach z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok 2020-03-04 10:48:05
dokument Uchwała Nr VI/37/03 Rady Gminy w Bielicach z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok 2020-03-04 10:47:35
dokument Uchwała Nr VII/42/03 Rady Gminy w Bielicach z dnia 11 września 2003r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok 2020-03-04 10:47:05
dokument Uchwała Nr VIII/55/03 Rady Gminy w Bielicach z dnia 6 listopada 2003r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok 2020-03-04 10:46:18
dokument Uchwała Nr X/67/03 Rady Gminy w Bielicach z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok 2020-03-04 10:45:44
dokument Uchwała Nr III/25/02 Rady Gminy w Bielicach z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2003 rok 2020-03-04 10:45:08
dokument Zarządzenie Nr 10/2003 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr III/25/02 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu . 2020-03-04 10:44:42
dokument Zarządzenie Nr 11/2003 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2003r. 2020-03-04 10:43:34
dokument Zarządzenie Nr 18/2003 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2003r. 2020-03-04 10:43:01
dokument Zarządzenie Nr 31/2003 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu na 2003 rok 2020-03-04 10:42:25
dokument Uchwała Nr XII/81/04 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok 2020-03-04 10:41:56
dokument Zarzadzenie Nr 59/2003 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2003r. 2020-03-04 10:40:43
dokument Zarzadzenie Nr 54/2003 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2003r. 2020-03-04 10:39:41
dokument Uchwała Nr V/30/03 Rady gminy w Bielicach z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2002r. 2020-03-04 10:36:28
dokument Uchwała Nr II/9/02 Rady Gminy Bielice z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2002r. 2020-03-04 10:35:42
dokument Uchwała Nr II/9/02 Rady Gminy Bielice z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2002r. 2020-03-04 10:34:58
dokument Zarządzenie Nr 7/2002 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2002r. 2020-03-04 10:34:06
dokument Budżet Gminy 2017 2020-03-03 08:43:41
dokument Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorzady terytorialnego. 2020-03-03 08:34:06
dokument Wyciąg z danych zawartych w załączniku " Informacja dodatkowa" 2020-03-03 08:33:31
dokument Rachunek zysków i strat jednostki (wariat porównawczy) 2020-03-03 08:32:24
dokument Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego 2020-03-03 08:31:24
dokument Zestawienie zmian w funduszu jednostki. 2020-03-03 08:30:44
dokument Informacja dodatkowa 2020-03-03 08:29:50
dokument Sprawozdanie finansowe Gminna Biblioteka Publiczna 2020-03-03 08:28:52
dokument Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa 2020-03-03 08:20:43
dokument Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach. 2020-03-03 08:17:58
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice. 2020-02-28 15:17:31
dokument Wykaz Nieruchomości Gminy Bielice ( stan na 31.12.2019) Obręb Bielice 2020-02-28 15:15:12
dokument Mienie Gminy za 2019r. 2020-02-28 15:13:30
dokument Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Bielice 2020-02-28 11:09:04
katalog Sprawozdania finansowe 2018 2020-02-28 11:06:42
dokument Uchwała Nr XXVI/130/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2018 2020-02-28 11:02:56
dokument Zebranie wiejskie w miejscowości Babinek. 2020-02-25 10:58:08
dokument Rozporządzenie Nr 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2020-02-24 15:20:16
dokument Ocena jakości wody do spożycia na terenie Gminy Bielice za 2019r. 2020-02-24 09:26:48
dokument Obwieszczenie dotyczące dofinansowania na likwidację wyrobów zawierających azbest. 2020-02-18 10:55:59
dokument REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY BIELICE od dnia 16 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 2020-02-13 12:12:36
dokument Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bielice 2020-02-13 09:19:25
dokument Stowarzyszenie Piłkarskie Unia Swochowo 2020-02-12 08:54:57
katalog Stowarzyszenie Piłkarskie Unia Swochowo 2020-02-12 08:48:01
katalog 2020 r. 2020-02-11 12:08:18
katalog 2019 r. 2020-02-11 12:06:46
dokument Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice 2020-02-10 12:54:27
dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice 2020-02-10 12:40:37
katalog Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 16 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. 2020-02-06 09:01:43
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych. 2020-02-04 12:14:25
dokument Rejstr zarządzeń Wójta Gminy Bielice od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019`` r. 2020-02-03 13:06:53
katalog Rejestr zarzadzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym od dnia 14 stycznia 2019r do dnia 31 grudnia 2019r. 2020-02-03 08:59:02
dokument Plan Zamówień Publicznych na 2020 rok 2020-01-29 12:03:08
dokument Wykaz nieruchomości Gmina Bielice ( stan na 31.12.2018) Obręb Bielice 2020-01-14 10:39:59
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 2020-01-10 14:43:18
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. 2020-01-10 14:41:13
dokument [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] 2020-01-10 14:24:01
katalog Wybory 2010 2020-01-10 14:21:48
dokument Wybory 2014 2020-01-10 14:19:53
katalog Wybory 2014 2020-01-10 14:18:14
dokument Kontrol z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzienie oraz Ofiar przemocy w Rodzinie dla Gminy Bielice na lata 2011-2020. 2020-01-09 11:32:04
dokument Uchwały Podatkowe 2020 2020-01-09 09:01:07
katalog Sesja nr X 2020-01-08 09:01:13
katalog W.0050.2020 zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 2020-01-07 14:23:29
katalog W.120.2020 Zarzadzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 2020-01-07 14:23:01
dokument Statut Zespołu Szkól Publicznych w Bielicach. 2020-01-03 12:20:03
dokument Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach. 2020-01-03 12:18:06
dokument Statut OPS-u w Bielicach 2020-01-03 12:17:06
dokument Zmiana Statutu Gminy Bielice z dnia 27 lutego 2009r. 2020-01-03 12:14:16
dokument Zmiana Statutu Gminy Bielice z dnia 28 września 2005r. 2020-01-03 12:13:01
katalog Zmiany statutu Gminy Bielice 2020-01-03 12:10:48
dokument Statut Gminy Bielice 2020-01-03 12:09:53
dokument Statut Gminy Bielice 2020-01-03 12:07:38
katalog Statut Gminy Bielice 2020-01-03 12:05:38
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice. 2020-01-03 12:04:50
dokument Zawiadomienie 2020-01-03 12:02:21
katalog Projekt Statutu Gminy Bielice 2020-01-03 12:01:19
dokument Informacja o rejestrze instytucji kultury. 2020-01-03 07:32:17
dokument Rejestr instytucji kultury 2020-01-02 15:00:46
dokument Rejestr i ewidencje prowadzone w Urzędzie Gminy Bielice 2020-01-02 14:58:29
katalog Sesja nr X 2019-12-18 08:04:11
dokument Zawiadomienie X sesji Rady Gminy Bielice 2019-12-16 14:13:04
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wspólnej. 2019-12-16 14:11:18
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i spraw gospodarczych. 2019-12-12 09:03:06
dokument Informacja z przebiegu konsultacji statutów sołectw. 2019-11-28 08:09:58
dokument Protokół nr 3/2019 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 21 marca 2019 r. 2019-11-27 11:29:18
katalog 2019 rok 2019-11-27 11:27:58
katalog 2019 rok 2019-11-27 11:25:57
katalog 2019 rok 2019-11-27 11:15:03
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjenj w celu przeprowadzenia kotroli. 2019-11-21 09:38:44
dokument Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 05.11.2019 r. w sparwie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sparwie ustalenia statutów sołectw. 2019-11-05 13:29:23
katalog Sesja nr IX 2019-11-05 11:25:51
dokument w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2019-2032. 2019-10-22 12:52:58
katalog Sesja nr IX 2019-10-22 12:03:32
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 2019-10-22 11:52:13
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i spraw gospodarczych. 2019-10-22 11:49:52
dokument Zawiadomienie o posiedeniu Komisji ds. Społecznych. 2019-10-22 11:48:03
dokument Zawiadomienie o psiedzeniu Komisji Skarg i Wniosków 2019-10-22 11:46:10
dokument Zawiadomienie IX sesji Rady Gminy Bielice 2019-10-22 11:12:40
dokument Informacja Obwodowej komisji Wyborczej Nr 2 w Babinie z dnia 10 października 2019r. 2019-10-11 15:34:14
dokument Informacja Obwodowej komisji Wyborczej Nr 1 w Bielicach z dnia 10 października 2019r. 2019-10-11 11:52:19
dokument Komuniikat Wójta Gminy Bielice z dnia 7 października 2019 r. 2019-10-09 11:06:36
dokument INFORMACJA O PRZBIEGU KONSULTACJI DOTYCZĄCA PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY bIELICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2020 ROK. 2019-10-09 10:35:31
dokument Komunikat Wójta Gminy Bielice z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany numerów kontaktowych do siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Babinie. 2019-10-08 10:30:26
dokument Zawiadomienie o pierwszysm posiedzeni komisji wyborczych. 2019-09-30 15:17:35
dokument Postanowienie Nr 284/2019 Komisarza Wyborczego w Szcecinie II z dnia 20 września 2019 r. w sparwie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Bielic. 2019-09-24 10:02:39
dokument "Współna praca ludzi wzbogaca" - realizcja 2019-09-23 10:13:09
dokument Zebranie wiejskie w Swochowie 2019-09-19 12:19:05
dokument Zebranie wiejskie w Starym Chrapowie 2019-09-19 11:32:58
dokument Zebranie wiejskie w Będgoszczy. 2019-09-16 09:39:34
dokument Informacja Komisrza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 16 września 2019 r. 2019-09-16 08:35:54
dokument Zebranie wiejskie w Babinku. 2019-09-13 10:30:04
dokument Regulamin korzystania z cmetarzy komunalnych na terenie Gminy Bielice. 2019-09-12 12:47:43
katalog Regulamin korzystania z cmetarzy komunalnych na terenie Gminy Bielice. 2019-09-12 12:46:13
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 2019-09-12 11:57:27
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 2019-09-12 11:53:06
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2019-09-12 11:52:01
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 2019-09-12 11:50:43
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 2019-09-12 11:49:18
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 2019-09-12 11:46:59
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 2019-09-12 11:45:51
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 2019-09-12 11:44:01
dokument minny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 2019-09-12 11:42:18
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 2019-09-12 11:41:19
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bielice na 2008 rok 2019-09-12 11:33:17
katalog Archiwum 2019-09-12 11:31:38
dokument Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bielice 2019-09-12 11:24:44
dokument Zarzadzenie Nr 40/2013 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 11:21:19
dokument Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 11:17:20
dokument Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 08 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 11:07:48
dokument Zarządzenie Nr 97/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 11:01:21
dokument Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 10:56:19
dokument Zarządzenie Nr 72/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 10:53:38
dokument Zarządzenie Nr 85/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 października 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 10:52:50
dokument Zarządzenie Nr 25/2010 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 maja 2010r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 10:52:04
dokument Zarządzenie Nr 58/2010 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 września 2010r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 10:51:00
katalog Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 10:47:53
dokument Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 10:37:12
dokument Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bielice 2019-09-12 10:34:31
katalog Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 10:32:38
dokument Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bielice na lata 2004 - 2013 2019-09-12 10:31:58
katalog Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bielice na lata 2004 - 2013 2019-09-12 10:29:05
dokument Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielice 2019-09-12 10:28:30
katalog Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielice 2019-09-12 10:27:00
dokument Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bielice 2019-09-12 10:21:14
katalog Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bielice 2019-09-12 10:19:00
dokument Plan Odnowy Miejscowości Bielice 2019-09-12 09:49:09
dokument Plan Odnowy Miejscowości Swochowo 2019-09-12 09:46:41
dokument Plan Odnowy Miejscowości Nowe Chrapowo 2019-09-12 09:45:10
dokument Plan Odnowy Miejscowości Chabowo 2019-09-12 09:39:47
dokument Plan Odnowy Miejscowości Linie 2019-09-12 09:36:40
katalog Plan Odnowy Miejscowości w Gminie Bielice 2019-09-12 09:32:28
dokument Uchwały podatkowe 2019 2019-09-11 11:33:12
dokument Zadania i kompetencje na stanowisku ds. obsługi kancelarii urzędu, promocji gminy, kadr 2019-09-11 10:17:52
dokument Zadania i kompetencje stanowiska ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska 2019-09-11 10:14:55
dokument Zadania i kompetencje stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki wodnej i leśnej, rolnictwa 2019-09-11 10:14:14
dokument Zadania i kompetencje stanowiska ds. inwestycji i remontów, gospodarki przestrzennej, drogownictwa 2019-09-11 10:13:40
dokument Zadania i kompetencje stanowiska ds. informacji niejawnych, administratora bezpieczeństwa informacji, ochrony przeciwpożarowej, zaopatrzenia i wyborów 2019-09-11 10:13:02
dokument Zadania i kompetencje stanowiska ds. obywatelskich, wojskowych, obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 2019-09-11 10:12:24
dokument Zadania i kompetencje stanowiska ds. oświaty, kultury, sportu i funduszy europejskich 2019-09-11 10:11:43
dokument Zadania i kompetencje stanowiska ds. obsługi biura rady gminy, działalności gospodarczej, archiwum, zdrowia 2019-09-11 10:10:54
dokument Zadania i kompetencje referatu budżetu i finansów 2019-09-11 10:10:02
dokument Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy 2019-09-11 10:05:03
dokument Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy 2019-09-11 10:04:18
dokument Zadania i kompetencje Wójta 2019-09-11 10:02:53
dokument Zadania i kompetencje wspólne dla wszystkich stanowisk pracy 2019-09-11 10:01:55
katalog Zadania i kompetencje pracowników Urzędu Gmniy 2019-09-11 10:01:05
dokument Struktura organizacyjna urzędu 2019-09-11 10:00:04
dokument Zadania i kompetencje OPS Bielice 2019-09-11 09:57:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 10 września 2019 r. 2019-09-10 09:26:37
dokument Zebranie wiejskie w Chabowie. 2019-09-10 08:54:42
dokument Zebranie wiejskie w Chabówku. 2019-09-10 08:53:43
dokument Zebranie wiejskie w Parsowie. 2019-09-10 08:51:54
dokument Zebranie wiejskie w Nowych Liniach. 2019-09-10 08:50:54
dokument Zebranie wiejskie w Nowym Chrapowie. 2019-09-10 08:48:52
dokument Zebranie wiejskie w Liniach. 2019-09-10 08:47:57
dokument Zebranie wiejskie w Babinie. 2019-09-10 08:45:19
dokument Zebranie wiejskie w Bielicach. 2019-09-10 08:42:20
dokument "Siłą własnych rąk" - realizacja 2019-09-09 08:45:40
dokument "Zróbmy to razem" - relizacja 2019-09-09 08:41:21
dokument Zaproszenie-na-zebranie-wiejskie 2019-09-04 13:10:52
dokument Lista-obecnosci-zebrania-wiejskiego 2019-09-04 13:09:19
dokument Wzór protokolu z zebrania 2019-09-04 13:07:38
dokument Wzór uchwaly-solectwa. 2019-09-04 13:07:06
dokument Wzór wniosku solectwa 2019-09-04 13:06:27
dokument Wzór wniosku w_sprawie_dodanie-nowego-przedsiewziecia- 2019-09-04 13:05:47
dokument Wzór wniosku zmiana-przedsiewziecia-lub-zakresu 2019-09-04 13:04:31
katalog Sesja nr VIII 2019-08-30 08:36:31
dokument Wystąpienie Pokontrolne z 21.08.2019 r. 2019-08-26 15:13:59
dokument 70- lecie OSP Chabowo 2019-08-26 12:53:55
dokument "Siłą własnych rąk" 2019-08-26 10:39:16
dokument "Zróbmy to razem" 2019-08-26 10:38:12
dokument "Pociąg do kultury" 2019-08-26 08:50:29
dokument Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015 wnioski 2019-08-23 10:03:13
dokument Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015 2019-08-23 09:28:32
katalog Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015 2019-08-23 09:27:22
dokument Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 2019-08-23 09:15:59
dokument Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. 2019-08-21 15:22:46
dokument Informacja Wójta Gminy Bielice o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019r. 2019-08-14 12:53:33
katalog Sesja nr VIII 2019-08-14 12:40:48
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wspólnej Rady Gminy Bielice 2019-08-14 10:44:43
dokument Zawiadomienie VIII sesja Rady Gminy Bielice 2019-08-14 10:43:35
dokument Umowa o realizację zadania publicznego 2019-08-02 13:58:46
dokument Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego 2019-08-02 13:57:18
dokument Oferta realizacji zadania publicznego 2019-08-02 13:56:24
dokument Umowa o realizację zadania publicznego 2019-08-02 13:54:13
dokument Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego 2019-08-02 13:52:28
dokument Wzór oferty uproszczonej 2019-08-02 13:50:58
katalog Wzór dokumentów na realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert 2019-08-02 13:49:44
katalog Wzór dokumentów dla oferty uproszczonej 2019-08-02 13:49:13
katalog Po dniu 1 marca 2019 weszły w życie nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zadań publicznych 2019-08-02 13:48:45
katalog Archiwum 2019-08-02 13:22:41
dokument Koło Gospodyń Wiejskich 2019-08-02 12:38:31
katalog Koło Gospodyń Wiejskich "Parsowianki" 2019-08-02 12:30:30
katalog Program społecznik 2019 r. 2019-08-02 11:52:46
dokument "Razem możemy więcej" 2019-08-02 10:01:31
dokument "Integrowanie przez grzybobranie" 2019-08-02 09:59:43
dokument "Zabierz sąsiada na ryby" 2019-08-02 09:53:53
katalog Program społecznik 2018 r. 2019-08-02 09:34:26
dokument ZUMBA 2019-08-02 09:31:17
dokument Zabawa taneczna w stylu lat 80 - tych. 2019-08-02 09:15:17
dokument Wycieczka do Warszawy 2019-08-02 08:58:59
dokument "Sport uwielbiamy, więc zdrowie mamy" 2019-08-02 08:56:06
katalog Inicjatywy organizacji pozarządowych w ramach programu współpracy 2019-08-02 08:43:19
dokument Wystąpienie Pokontrolne z 25.07.2019 r. 2019-08-01 11:23:09
dokument Wzór uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. 2019-07-17 13:44:37
dokument Deklaracja na poadatek od nieruchomości. 2019-07-12 10:16:03
dokument Deklaracja na poadtek leśny 2019-07-12 10:14:03
dokument Deklaracja na podatek rolny 2019-07-12 10:13:14
dokument Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum 2019-07-08 08:56:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice w sprawie numerów i granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Bielice 2019-07-08 08:54:40
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Bielice w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2019-07-08 08:53:06
dokument Aktualne informacje dotyczące referendum 2019-07-08 08:48:27
dokument W.0050.15.2015 Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w stałych obwodach głosowania do przeprowadzenia Referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. na terenie Gminy Bielice 2019-07-08 08:46:03
dokument Informacja o składach obwodowych komisji 2019-07-08 08:44:02
dokument Informacje o godzinie rozpoczęcia pracy Komisji ds. referendum 2019-07-08 08:42:04
dokument Komunikat w sprawie numerów telefonów 2019-07-08 08:39:48
katalog 2019 rok 2019-07-03 14:22:04
katalog Sesja nr VII 2019-07-02 13:43:33
katalog Sesja nr VI 2019-07-02 13:19:33
dokument W roku 2018 do Urzędu Gminy Bielice nie wpłynęła żadna petycja. 2019-06-28 09:17:18
katalog Rejestr petycji 2018 r. 2019-06-28 09:06:39
dokument Zawiadomienie VII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Bielice. 2019-06-27 10:33:49
katalog Sesja nr VII 2019-06-27 10:27:41
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice . 2019-06-26 10:44:06
dokument Wystąpienie pokontrolne z 14.06.2019 r. 2019-06-21 13:37:06
dokument Wystąpienie pokontrolne z 16.06.2019 r. 2019-06-21 13:36:15
dokument Akty prawa miejscowego 2019 r. 2019-06-14 09:19:06
dokument Formularz zgłoszenia do debaty nad Raportem o Stanie Gminy Bielice za 2018 rok. 2019-06-13 12:46:42
dokument Raport o Stanie Gminy Bielice za rok 2018. 2019-06-13 12:44:23
dokument Informacja 2019-06-13 10:39:42
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice. 2019-06-12 13:16:11
dokument W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. 2019-06-12 13:15:17
dokument Raport o Stanie Gminy Bielice za rok 2018. 2019-06-12 08:56:13
dokument Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018. 2019-06-12 08:45:47
katalog Kadencja VIII 2019-06-12 08:31:20
katalog Sesja nr VI 2019-06-11 10:26:41
dokument Zawiadomienie VI sesja Rady Gminy Bielice. 2019-06-11 10:19:00
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wspólnej Rady Gminy Bielice. 2019-06-11 10:15:50
dokument Mienie Komunalne za 2009 rok. 2019-06-07 09:35:25
dokument Mienie Komunalne za 2010 rok. 2019-06-07 09:31:49
dokument Mienie Komunalne za 2011 rok. 2019-06-07 09:30:24
dokument Mienie Komunalne za 2012 rok. 2019-06-07 09:21:49
dokument Mienie Komunalne za 2013 rok. 2019-06-07 09:19:49
dokument Mienie Komunalne za 2014 rok. 2019-06-07 09:15:56
dokument Mienie Komunalne za 2015 rok. 2019-06-07 09:11:01
dokument Mienie Komunalne za 2016 rok. 2019-06-07 09:09:14
dokument Mienie Komunalne za 2017 rok. 2019-06-07 09:05:20
dokument Statut Gminy Bielice 2019-06-05 10:44:41
katalog Oświadczenia majątkowe za 2018r. 2019-06-03 15:03:54
dokument Mienie Gminy za 2018 rok. 2019-06-03 11:20:34
dokument INFORMACJA w sprawie wyboru ławników na lata 2016 ? 2019 na potrzeby Sądu Rejonowego w Stargardzie 2019-05-31 12:55:35
katalog 2019 rok 2019-04-01 15:24:45
katalog 2019 rok 2019-04-01 15:19:35
dokument Protokół nr 2/2018 z posiedzenia komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji rady gminy bielice z dnia 19 grudnia 2018r. 2019-04-01 15:11:43
dokument Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice z dnia 18 grudnia 2018r 2019-04-01 15:07:29
dokument Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Komisji rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 18 grudnia 2018r. 2019-04-01 15:01:25
dokument Protokół nr 2/2018 z posiedzenia komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 17grudnia 2018r. 2019-04-01 14:56:56
dokument Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia komisji budżetu, rolnictwa i spraw gospodarczych Rady gminy Bielice z dnia 26 listopada 2018 roku. 2019-04-01 14:49:52
katalog 2018 rok 2019-04-01 14:47:35
dokument Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2018roku 2019-04-01 14:19:21
dokument Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Bielice z dnia 27 listopad 2018 roku. 2019-04-01 14:11:53
katalog 2018 rok 2019-04-01 14:08:08
dokument Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2018r. 2019-04-01 13:59:52
katalog 2018 rok 2019-04-01 13:57:56
katalog Sesja nr V 2019-04-01 12:02:58
dokument Wzór uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. 2019-03-29 14:42:24
dokument Rozstrzygnięcie konkursu dnia 29 marca 2019r. ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 2019-03-29 12:34:10
katalog Sesja nr V 2019-03-15 15:11:27
dokument Zawiadomienie V sesji Rady Gminy Bielice. 2019-03-15 14:56:42
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2019-03-15 14:55:31
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych 2019-03-15 14:54:44
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2019-03-15 14:53:59
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 2019-03-15 14:52:29
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2019-03-15 14:51:44
dokument Wykaz sołectw i sołtysów 2019-2024 2019-03-07 11:53:58
dokument Rejstr zarządzeń Wójta Gminy Bielice od dnia 15 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 2019-03-04 13:05:39
katalog Rejestr zarzadzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym od dnia 15 stycznia 2018r do dnia 31 grudnia 2018r. 2019-03-04 11:19:56
dokument Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Bielice art.33 od dnia 02 stycznia 2018 r. do dnia 07 grudnia 2018 r. 2019-03-04 10:43:32
katalog Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 02 stycznia 2018r. do dnia 07 grudnia 2018r. 2019-03-04 09:24:16
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2019-02-22 10:06:31
dokument Komunikat o obowiązku oznakowania pojemników w których gromadzi się odpady. 2019-02-21 13:34:40
dokument Rejestr Uchwał Rady Gminy Bielice kadencja VIII od 20.11.2018 do 30.12.2019 2019-02-18 12:03:10
dokument Rejestr Uchwał Rady Gminy Bielice od 28.12.2017 do 19.10.2018 2019-02-18 09:58:55
dokument Uchwała nr IV/30/19 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie wezwania autorów pisma z dnia 31 stycznia 2019r. do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do uzupełnienia jego braków. 2019-02-13 09:24:36
dokument Uchwała nr IV/29/19 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie zmiany Loklanego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023. 2019-02-13 09:21:28
katalog Sesja nr IV 2019-02-13 09:18:56
dokument W sprawie zminy Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023. 2019-02-12 07:58:52
katalog Sesja nr IV 2019-02-12 07:48:47
dokument Zawiadomnienie IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice. 2019-02-08 15:03:45
dokument Wybory sołtysów w poszczególnych sołectwach w roku 2019. 2019-01-31 14:17:51
katalog Oświadczenia majątkowe na początku VIII kadencji. 2019-01-31 08:06:58
katalog 2018 rok 2019-01-31 08:05:57
dokument Kołobycz Andrzej - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:46:57
dokument Twardowski Zdzisław Lech - Wójt Gminy Bielice 2019-01-29 12:46:26
dokument Kwiatkowska Teresa - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bielice 2019-01-29 12:45:48
dokument Stępień Tadeusz - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:45:20
dokument Kulig Stanisław - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:44:55
dokument Jędrzejczyk Sławomir - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:44:27
dokument Kulig Ryszard - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:44:02
dokument Pluta Radosław - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:43:22
dokument Zięcina Marcin - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:42:48
dokument Ossowicz Marcin - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:42:17
dokument Mordal Krzysztof - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:41:49
dokument Adamski Jan - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:40:22
dokument Chytryj Dariusz - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:39:54
dokument Tumasz Cezary - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:39:09
dokument Wdówka Bogdan - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:35:06
dokument Wilczyński Piotr - Przewodniczący Rady Gminy Bielice 2019-01-29 12:16:58
katalog Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Bielice przed upływem kadencji. 2019-01-29 12:13:40
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Gminy Bielice 2019-01-28 07:59:39
dokument Plan zamówień publicznych 2019r. 2019-01-25 08:14:19
katalog W.120.2019 Zarzadzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 2019-01-22 13:32:43
katalog W.0050.2019 zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 2019-01-22 13:31:25
dokument Woronowicz Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach 2019-01-17 13:34:17
dokument Butkowska Halina - Skarbnik Gminy Bielice 2019-01-17 13:29:00
dokument Kopacka Anna Maria - Kierownik Osrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2019-01-17 13:25:37
dokument Kreft Elżbieta - Kierownik Gminnej Bibloteki 2019-01-17 13:16:43
dokument Wilczyńska Kamela - Sekretarz Gminy Bielice 2019-01-17 13:08:47
dokument Twardowski Zdzisław Lech - Wójt Gminy Bielice 2019-01-17 13:02:59
dokument Zięcina Marcin - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:57:33
dokument Wilczyński Piotr - Przewodniczący Rady Gminy Bielice 2019-01-17 12:56:11
dokument Wdówka Bogdan - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:53:28
dokument Tumasz Cezary - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:48:35
dokument Stępień Tadeusz - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:47:20
dokument Pluta Radosław - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:46:19
dokument Ossowicz Marcin - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:45:22
dokument Mordal Krzysztof - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:43:57
dokument Kwiatkowska Teresa - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bielice 2019-01-17 12:42:52
dokument Kulig Stanisław - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:41:20
dokument Kulig Ryszard - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:36:36
dokument Kołobycz Andrzej - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:33:31
dokument Jędrzejczyk Sławomir - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:31:50
dokument Chytryj Dariusz - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:30:35
dokument Adamski Jan - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:28:06
katalog 2018 rok 2019-01-17 12:11:00
dokument Zwrot podatku akcyzowego 2019-01-15 08:34:15
katalog Sesja nr III 2019-01-10 12:17:50
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2018-12-14 14:43:41
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 2018-12-14 14:43:23
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych 2018-12-14 14:43:06
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2018-12-14 14:42:39
dokument Zawiadomienie III sesja Rady Gminy Bielice 2018-12-14 14:27:33
katalog Sesja nr III 2018-12-14 13:11:40
katalog Sesja nr II 2018-12-10 12:27:21
katalog Kadencja VIII 2018-12-10 12:03:22
dokument Klub Radnych Młodzi dla Gminy Bielice 2018-12-10 12:01:15
dokument Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość 2018-12-10 12:00:30
dokument Klub Radnych Zieloni 2018-12-10 11:59:38
dokument Klub Radnych PSL 2018-12-10 11:58:50
katalog Kluby Radnych 2018-12-10 11:58:15
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji doraźnej 2018-12-10 08:29:47
dokument Skład Rady Gminy Bielice 2018-12-06 14:08:16
dokument Skład Komisji skarg, wniosków i petycji 2018-12-06 13:56:23
katalog Skład Komisji skarg, wniosków i petycji 2018-12-06 13:55:52
dokument Skład Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2018-12-06 13:55:18
katalog Skład Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2018-12-06 13:54:50
dokument Skład Komisji ds Społecznych Rady Gminy Bielice 2018-12-06 13:53:56
katalog Skład Komisji ds Społecznych Rady Gminy Bielice 2018-12-06 13:53:15
dokument Skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice. 2018-12-06 13:51:19
katalog Skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice. 2018-12-06 13:49:28
katalog Kadencja VIII 2018-12-06 13:38:53
katalog Skład Rady Gminy Bielice 2018-12-06 13:37:46
katalog Kadencja VIII 2018-12-06 13:37:23
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji doraźnej Rady Gminy Bielice 2018-12-04 11:28:35
dokument Wójt Gminy Bielice Iwona Jolanta Kochel 2018-12-04 08:08:49
katalog Sesja Nr 1 2018-11-29 14:39:23
katalog Sesja Nr II 2018-11-26 13:11:24
katalog Kadencja VIII 2018-11-26 13:11:08
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2018-11-23 15:08:37
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2018-11-23 15:07:16
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2018-11-23 15:05:50
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2018-11-23 15:04:41
dokument Zawiadomienie II sesja Rady Gminy Bielice 2018-11-23 15:02:21
dokument Klauzula informacyjna 2018-11-22 13:48:22
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta 2018-11-15 15:18:41
katalog VIII Kadencja 2018-11-15 15:16:55
dokument Informacja z przebiegu konsultacji 2018-11-08 09:24:21
dokument Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej 2018-11-06 13:58:41
dokument Wyniki wyborów samorządowych 2018-10-24 12:09:58
dokument Obwieszczenie z dnia 18 października 2018 r. 2018-10-19 12:46:25
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Bielice 2018-10-18 09:51:00
dokument Informacja o składach osobowych komisji 2018-10-16 14:07:36
dokument Zawiadomienie o terminie sesji nadzwyczajnej 2018-10-16 14:02:24
katalog Sesja Nr XXXII 2018-10-16 14:01:47
dokument Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bielice za pierwsze półrocze 2018 r. 2018-10-16 14:01:21
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r. 2018-10-16 13:59:40
dokument Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki oznaczonej numerem 219 położonej w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2018-10-16 13:58:21
dokument Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/156/18 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji doraźnej 2018-10-16 13:55:54
katalog Sesja Nr XXXII 2018-10-16 13:53:49
dokument Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji 2018-10-10 09:17:48
dokument Formularz konsultacji 2018-10-10 09:17:24
dokument Program współpracy 2018-10-10 09:16:58
katalog Konsultacje społeczne na rok 2019 2018-10-10 09:16:09
dokument Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku 2018-10-10 07:58:58
dokument Zawiadomienie o terminie pierwszego posiedzenia komisji obwodowych 2018-10-08 08:36:57
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach o zarejestrowanych listach kandydatów na wójta w wyborach Wójta Gminy Bielice 2018-10-05 15:20:19
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bielice 2018-10-04 13:29:30
dokument Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pyrzycach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Pyrzyckiego 2018-10-04 13:22:32
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Bielice 2018-10-04 13:18:47
dokument Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach 2018-09-28 13:23:59
dokument Informacja 2018-09-25 14:12:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice 2018-09-21 11:05:22
dokument Komunikat z dnia 17.09.2018 r. 2018-09-18 08:32:31
katalog Sesja Nr XXXI 2018-09-17 12:54:04
dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych 2018-09-14 08:28:38
dokument Komunikat w sprawie zmiany miejsca dyżuru Gminnej Komisji Wyborczej w dniu 14 września 2018 roku 2018-09-14 08:03:08
dokument Informacja dotycząca oświadczenia lustracyjnego 2018-09-13 12:24:00
katalog Sesja Nr XXXI 2018-09-13 11:55:27
dokument Zawiadomienie o XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice. 2018-09-13 11:48:53
katalog Sesja Nr XXXI 2018-09-13 11:47:19
dokument Informacja o składzie osobowym, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach 2018-09-13 11:07:43
dokument Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2018-09-07 16:50:19
dokument Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. windykacji należności budżetowych, środków trwałych 2018-09-07 12:26:58
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2018-08-27 14:08:31
dokument Obwieszczenie Komisarza Wyborczego 2018-08-27 14:04:01
dokument Obwieszczenie Marszałka o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze 2018-08-23 13:17:39
dokument Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejminków województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018-08-22 13:25:50
dokument Obwieszczenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. 2018-08-22 13:21:23
dokument Zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 2018-08-22 13:00:11
dokument Uchwała w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-08-22 12:47:19
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie podziału gminy Bielice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-08-22 12:46:46
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Bielice 2018-08-01 12:17:38
dokument Informacja dot. zebrań wiejskich 2018-07-25 13:11:17
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji doraźnej 2018-07-24 14:59:39
katalog Sesja Nr XXX 2018-06-20 14:43:14
dokument Zawiadomienie o zmianie godziny rozpoczęcia posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice 2018-06-14 10:51:58
dokument Zawiadomienie 2018-06-13 14:18:39
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2018-06-07 09:03:55
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2018-06-07 08:57:51
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2018-06-07 08:55:17
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice 2018-06-07 08:46:05
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161/5 o pow. 2,3231 ha położonej w obrębie geodezyjnym Będgoszcz, gmina Bielice 2018-06-07 08:32:28
dokument Projekt uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2018-06-07 08:29:47
dokument Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bielice 2018-06-07 08:28:17
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej 2018-06-07 08:27:20
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy w szkole prowadzonej przez Gminę Bielice 2018-06-07 08:25:03
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r. 2018-06-07 08:24:01
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. 2018-06-07 08:23:12
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2017 r. 2018-06-07 08:18:18
katalog Sesja Nr XXX 2018-06-07 08:17:07
dokument Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice 2018-06-07 08:16:20
katalog Sesja Nr XXX 2018-06-07 08:14:11
dokument Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu 2018-06-05 09:12:50
dokument Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku 2018-05-22 13:05:18
katalog Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku 2018-05-22 13:01:39
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty 2018-05-17 09:59:07
dokument Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Bielice w 2018 roku z zakresu edukacji, wypoczynku dzieci i młodzieży 2018-05-07 08:13:34
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2018-05-02 14:22:23
dokument Protokół kontroli nr HK-156/18 2018-04-26 08:44:55
dokument Otwarty konkurs ofert na: wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji, wypoczynku dzieci i młodzieży 2018-04-24 10:16:28
katalog Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku 2018-04-24 10:14:16
dokument Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach za 2017 rok 2018-04-17 13:55:59
dokument Akty prawa miejscowego 2018 r. 2018-04-05 08:59:42
dokument Protokół Nr XXVIII/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2018 r. 2018-04-04 14:38:25
dokument Protokół Nr XXVII/2018 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 roku 2018-04-04 14:36:48
katalog Sesja Nr XXIX 2018-04-04 14:14:24
dokument Uchwała Nr XXIX/146/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-04-03 12:46:43
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. 2018-04-03 12:43:31
dokument Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  za rok 2017. 2018-03-22 12:48:45
dokument Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2018 2018-03-22 12:47:59
dokument Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za rok 2017 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018 2018-03-22 12:46:46
dokument Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania "Stypendium Wójta Gminy Bielice" 2018-03-22 12:41:09
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161/3 o pow. 5,0623 ha położonej w obrębie geodezyjnym  Będgoszcz, gmina Bielice. 2018-03-21 14:09:38
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice. 2018-03-21 14:08:16
katalog Sesja Nr XXIX 2018-03-21 14:07:02
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2018-03-21 14:06:07
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2018-03-21 13:59:29
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2018-03-21 13:57:55
dokument Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice 2018-03-21 13:56:09
katalog Sesja Nr XXIX 2018-03-21 13:54:57
dokument Informacja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest w 2018 roku 2018-03-07 11:45:50
dokument Ocena jakości wody na terenie gminy Bielice 2018 2018-03-07 11:38:49
dokument Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bielice 2018-03-06 11:31:47
katalog Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bielice 2018-03-06 11:30:38
dokument Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 29 stycznia 2018 roku 2018-02-28 14:40:27
katalog 2018 rok 2018-02-28 14:38:26
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice w celu przeprowadzenia kontroli 2018-02-22 11:10:28
dokument Uchwała Nr XXVIII/145/18 Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 2018-02-16 11:15:28
katalog Sesja Nr XXVIII 2018-02-16 11:15:06
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 2018-02-13 11:09:17
katalog Sesja Nr XXVIII 2018-02-13 11:07:12
dokument Zawiadomienie o terminie sesji 2018-02-13 11:06:42
katalog Sesja Nr XXVIII 2018-02-13 11:04:49
dokument Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 roku 2018-02-12 12:43:31
dokument Uchwała Nr XXVII/144/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 2018-02-07 09:36:17
dokument Uchwała Nr XXVII/143/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2018-02-07 09:34:27
dokument Uchwała Nr XXVII/142/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz 2018-02-07 09:31:43
dokument Uchwała Nr XXVII/141/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej 2018-02-07 09:25:55
dokument Uchwała Nr XXVII/140/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych uzależnień występujących w Gminie Bielice na 2018 rok 2018-02-06 12:39:54
katalog Sesja Nr XXVII 2018-02-06 12:34:26
katalog Uchwały Rady Gminy Bielice za 2018 r. 2018-02-06 12:34:05
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz 2018-01-24 12:20:45
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych uzależnień występujących w Gminie Bielice na 2018 rok 2018-01-24 11:20:07
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej 2018-01-24 11:14:28
dokument Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2018-01-24 11:12:28
dokument Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 2018-01-24 10:59:14
katalog Sesja Nr XXVII 2018-01-24 10:57:29
dokument Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice 2018-01-24 10:54:25
katalog Sesja Nr XXVII 2018-01-24 10:48:20
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice 2018-01-24 10:46:44
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2018-01-24 10:44:15
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2018-01-24 10:40:56
dokument Uchwały podatkowe 2018 2018-01-16 10:38:37
dokument Protokół Nr 4/2017 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2017 roku 2018-01-11 12:56:46
dokument Protokół Nr 2/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2017 roku 2018-01-11 12:30:04
dokument Protokół Nr XXV/2017 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 roku 2018-01-11 12:23:56
katalog W.0050.2018 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2018-01-09 11:39:40
katalog W.120.2018 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2018-01-09 11:39:19
katalog Sesja Nr XXVI 2018-01-03 09:40:39
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2018 2017-12-14 14:21:16
dokument Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018-2032 2017-12-14 14:19:54
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Bielice 2017-12-14 12:19:39
dokument Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice 2017-12-14 12:18:19
katalog Sesja Nr XXVI 2017-12-14 12:17:29
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2018. 2017-12-14 12:16:49
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2018. 2017-12-14 12:16:03
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018 - 2025 2017-12-13 14:24:47
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 2017-12-13 14:07:18
katalog Sesja Nr XXVI 2017-12-13 14:05:34
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 18 stycznia 2017 r. do dnia 28 listopada 2017 r. 2017-12-11 11:46:48
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia 22 listopada 2017 r. 2017-12-11 10:56:15
dokument Ogólne informacje dotyczące skarg i wniosków 2017-12-11 10:04:04
dokument Kluby Radnych 2017-12-04 11:44:45
dokument Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych - Uchwały Rady Gminy 2017-12-04 10:57:52
dokument Archiwum zakładowe 2017-12-04 09:42:03
dokument Protokół Nr 4/2016 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2016 roku 2017-12-01 13:21:05
dokument Protokół Nr 5/2016 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 19 października 2016 roku 2017-12-01 13:14:39
dokument Protokół Nr 4/2016 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 20 września 2016 roku 2017-12-01 13:10:49
dokument Protokół Nr 2/2016 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 13 maja 2016 roku 2017-12-01 13:05:17
dokument Protokół Nr 1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 20 maja 2016 roku 2017-12-01 12:56:57
dokument Protokół Nr 5/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice z dnia 20 września 2016 roku 2017-12-01 12:39:16
dokument Protokół Nr 2/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice z dnia 12 września 2017 roku 2017-12-01 12:24:13
dokument Protokół Nr 3/2017 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 13 września 2017 roku 2017-12-01 12:20:12
katalog 2017 rok 2017-12-01 10:37:31
dokument Protokół Nr 1/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady gminy Bielice z dnia 27 marca 2017 roku 2017-12-01 10:37:13
katalog 2017 rok 2017-12-01 10:34:24
dokument Protokół Nr 2/2017 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 27 marca 2017 roku 2017-12-01 10:26:17
dokument Protokół Nr 1/2017 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 03 marca 2017 roku 2017-12-01 10:18:51
katalog 2017 rok 2017-12-01 10:17:03
dokument Protokół Nr 1/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice z dnia 21 czerwca 2017 roku 2017-12-01 10:14:27
katalog 2017 rok 2017-12-01 10:11:00
dokument Protokół Nr XXIV/2017 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2017 roku 2017-11-22 15:09:23
katalog Sesja Nr XXV 2017-11-22 14:28:47
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2017-11-22 14:23:06
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2017-11-22 14:19:22
dokument Podatek rolny i podatek leśny na 2018 rok 2017-11-13 14:51:35
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji 2017-11-13 14:45:30
dokument Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice 2017-11-13 14:41:17
katalog Sesja Nr XXV 2017-11-13 14:40:34
dokument Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/36/15 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2015 r.w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej Nr 3 przebiegającej przez teren Gminy Bielice kategorii drogi gminnej. 2017-11-13 14:39:54
dokument Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025 2017-11-13 14:38:16
dokument Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bielice na lata 2017-2023 2017-11-13 14:36:48
dokument Projekt uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice. 2017-11-13 14:32:11
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.". 2017-11-13 14:29:39
dokument Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Pawła II w Bielicach 2017-11-13 14:27:14
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2018 rok 2017-11-13 14:23:24
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2018 2017-11-13 14:21:54
katalog Sesja Nr XXV 2017-11-13 14:19:55
dokument Informacja z przebiegu konsultacji 2017-10-09 08:28:11
dokument Protokół kontroli dotyczącej prawidłowości wykorzystania dofinansowania udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2017-10-06 14:40:19
dokument Protokół Nr XXIII/2017 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. 2017-09-27 14:52:31
katalog Sesja Nr XXIV 2017-09-27 14:27:02
dokument Formularz konsultacji 2017-09-14 14:14:18
dokument Roczny Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. 2017-09-14 14:13:15
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Bielice w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 2017-09-14 14:10:29
katalog Konsultacje społeczne na rok 2018 2017-09-14 14:07:48
dokument Informacja 2017-09-14 10:53:25
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. 2017-09-07 13:06:02
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032 2017-09-07 12:00:33
dokument Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025 2017-09-07 11:59:14
dokument Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XI/48/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bielice 2017-09-07 11:57:44
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Babinie, Bielicach, Nowych Liniach i Parsowie 2017-09-07 11:55:37
dokument Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bielice na lata 2017-2023 2017-09-07 11:53:08
dokument Projekt uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2017-09-07 11:51:37
katalog Sesja Nr XXIV 2017-09-07 11:49:22
dokument Zawiadomienie o terminie sesji 2017-09-07 11:48:29
katalog Sesja Nr XXIV 2017-09-07 11:47:23
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2017-09-07 11:46:30
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2017-09-07 11:44:53
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2017-09-07 11:43:39
dokument Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017r. 2017-09-01 13:35:29
dokument Zięcina Marcin - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:49:59
dokument Woronowicz Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach 2017-07-17 14:48:27
dokument Wilczyński Piotr - Przewodniczący Rady Gminy Bielice 2017-07-17 14:46:33
dokument Wilczyńska Kamela - Sekretarz Gminy Bielice 2017-07-17 14:45:14
dokument Wdówka Bogdan - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:43:48
dokument Twardowski Zdzisław Lech - Wójt Gminy Bielice 2017-07-17 14:42:20
dokument Tumasz Cezary - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:40:59
dokument Stempień Tadeusz - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:37:45
dokument Pluta Radosław - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:36:17
dokument Ossowicz Marcin - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:34:35
dokument Mordal Krzysztof - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:33:04
dokument Kwiatkowska Teresa - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bielice 2017-07-17 14:31:30
dokument Kulig Stanisław - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:28:41
dokument Kulig Ryszard - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:26:43
dokument Kreft Elżbieta - Kierownik Gminnej Biblioteki 2017-07-17 14:20:23
dokument Kopacka Anna Maria - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2017-07-17 14:16:10
dokument Kołobycz Andrzej - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:14:12
dokument Jędrzejczyk Sławomir - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:12:18
dokument Chytryj Dariusz - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:11:07
dokument Butkowska Halina - Skarbnik Gminy 2017-07-17 14:07:35
dokument Adamski Jan - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:05:45
katalog 2017 rok 2017-07-17 14:03:50
dokument 70 lecie OSP Babin i OSP Parsów 2017-07-05 08:16:04
dokument Protokół Nr XXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 14 kwietnia 2017 roku 2017-07-04 10:26:06
dokument Uchwała Nr XXIII/115/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-07-04 10:13:56
dokument Uchwała Nr XXIII/114/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice 2017-07-04 10:12:22
dokument Uchwała Nr XXIII/113/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo w drodze przetargu nieograniczonego 2017-07-04 10:10:09
dokument Uchwała Nr XXIII/112/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2017-07-04 10:08:28
dokument Uchwała Nr XXIII/111/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bielice" 2017-07-04 10:05:50
dokument Uchwała Nr XXIII/110/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032 2017-07-04 10:02:03
dokument Uchwała Nr XXIII/109/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. 2017-07-04 10:00:50
dokument Uchwała Nr XXIII/108/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. 2017-07-04 09:59:34
dokument Uchwała Nr XXIII/107/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2016 r. 2017-07-04 09:58:28
katalog Sesja Nr XXIII 2017-07-04 09:55:59
dokument Zawiadomienie o terminie kontroli Komisji Rewizyjnej 2017-06-27 14:46:11
dokument 2017 r. 2017-06-26 13:51:40
dokument Rejestr petycji 2017 r. 2017-06-26 12:46:35
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032. 2017-06-14 14:26:52
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. 2017-06-14 14:24:44
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-06-14 13:21:37
dokument Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice. 2017-06-12 15:19:19
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo w drodze przetargu nieograniczonego 2017-06-12 15:18:12
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice 2017-06-12 15:17:03
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bielice" 2017-06-12 15:16:11
katalog Sesja Nr XXIII 2017-06-12 15:15:05
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji 2017-06-12 15:10:13
dokument Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice 2017-06-12 15:08:15
katalog Sesja Nr XXIII 2017-06-12 15:05:27
dokument Protokół kontroli Nr HD-30/17 2017-06-02 09:31:30
dokument Protokół kontroli Nr HK-124/17 2017-05-29 13:38:29
dokument Protokół kontroli Nr HK-125/17 2017-05-29 13:37:44
dokument Spotkanie Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami" 2017-05-15 11:52:57
dokument Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 2017-05-15 11:11:29
dokument Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Bielicach w zakresie organizowania, kontrolowania dokumentowania przebiegu kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej 2017-05-11 14:36:00
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2017-05-11 09:16:34
dokument Informacja Wójta Gminy Bielice o unieważnieniu otwartego konkursu ofert 2017-04-28 12:15:39
katalog Sesja Nr XXII 2017-04-20 14:24:00
katalog Sesja Nr XXII 2017-04-11 11:13:42
dokument Zawiadomienie 2017-04-11 11:00:41
katalog Sesja Nr XXII 2017-04-11 10:58:20
dokument Uchwała Nr XXI/103/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 2017-04-10 14:02:14
dokument Uchwała Nr XXI/102/2017 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielice 2017-04-10 14:00:08
dokument Uchwała Nr XXI/101/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-04-10 13:54:32
dokument Uchwała Nr XXI/100/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2018 rok 2017-04-10 13:52:18
dokument Uchwała Nr XXI/99/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. 2017-04-10 13:50:54
katalog Sesja Nr XXI 2017-04-10 13:49:27
dokument Akty prawa miejscowego 2017 r. 2017-04-06 11:24:43
dokument Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chabowo 2017-04-05 14:55:40
dokument Stowarzyszenie Koła Emerytów i Rencistów Ziemi Bielickiej 2017-04-05 14:49:24
katalog Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku 2017-04-05 14:14:06
dokument Ochotnicza Straż Pożarna w Parsowie 2017-04-05 13:57:37
dokument Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Liniach 2017-04-05 13:56:59
dokument Ochotnicza Straż Pożarna w Babinie 2017-04-05 13:56:00
dokument Ochotnicza Straż Pożarna w Chabowie 2017-04-05 13:55:24
dokument Ochotnicza Straż Pożarna w Bielicach 2017-04-05 13:54:56
dokument Stowarzyszenie zwykłe - "Środowisko i Zdrowie" 2017-04-05 13:53:58
katalog Stowarzyszenie zwykłe - "Środowisko i Zdrowie" 2017-04-05 13:51:26
katalog Ochotnicza Straż Pożarna w Bielicach 2017-04-05 13:51:06
katalog Ochotnicza Straż Pożarna w Chabowie 2017-04-05 13:50:53
katalog Ochotnicza Straż Pożarna w Babinie 2017-04-05 13:50:41
katalog Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Liniach 2017-04-05 13:50:28
katalog Ochotnicza Straż Pożarna w Parsowie 2017-04-05 13:50:15
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2017-03-31 08:47:55
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. 2017-03-27 08:23:50
dokument Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2018 rok 2017-03-27 08:22:40
dokument Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  za rok 2016.  2017-03-22 13:12:06
dokument Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielice 2017-03-22 13:10:42
dokument Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-03-22 13:09:29
katalog Sesja Nr XXI 2017-03-22 13:08:35
dokument Zawiadomienie o o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2017-03-22 13:07:24
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2017-03-22 13:06:13
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rewizyjnej 2017-03-22 13:05:09
dokument Zawiadomienie 2017-03-22 12:55:19
katalog Sesja Nr XXI 2017-03-22 12:54:29
dokument Uchwała Nr XX/98/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-03-01 12:53:23
katalog Sesja Nr XX 2017-03-01 12:50:32
katalog Uchwały Rady Gminy Bielice za 2017 r. 2017-03-01 12:50:01
katalog W.0050.2017 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2017-03-01 12:46:08
katalog W.120.2017 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2017-03-01 12:45:43
dokument Interpretacja indywidualna prawa podatkowego 2017-02-28 15:15:19
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2017-02-27 10:45:11
dokument Protokół Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 11 grudnia 2012 roku 2017-02-24 10:48:27
dokument Protokół Nr XXXV/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2014 roku 2017-02-24 10:46:16
dokument Protokół Nr XXIV/2013 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 15 maja 2013 roku 2017-02-24 10:43:31
dokument Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-02-20 14:13:42
dokument Zawiadomienie o terminie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice 2017-02-20 14:10:20
katalog Sesja Nr XX 2017-02-20 14:08:12
katalog Sesja Nr XX 2017-02-20 14:07:20
dokument Protokół kontroli Nr HD-05/17 2017-01-30 09:40:11
dokument Protokół kontroli Nr HD-04/17 2017-01-30 09:39:20
dokument Ocena jakości wody na terenie gminy Bielice 2017 2017-01-23 11:46:00
dokument Wystąpienie pokontrolne K-2.431.1.50.2016.PZ 2017-01-19 13:45:02
dokument Wystąpienie pokontrolne K-2.431.1.49.2016.PZ 2017-01-19 13:44:15
dokument Obwieszczenie 2017-01-19 13:32:17
katalog Sesja Nr XIX 2017-01-12 11:52:39
dokument Uchwały podatkowe 2017 2017-01-10 14:32:51
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 04 stycznia 2016 r. do dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-01-10 09:49:14
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 04 stycznia 2016r. do dnia 15 grudnia 2016 r. 2017-01-10 08:42:55
dokument Podatek od środków transportowych 2017-01-05 08:19:55
katalog Podatek od środków transportowych 2017-01-05 08:18:42
dokument Podatek od nieruchomości 2017-01-05 08:16:30
dokument Podatek rolny 2017-01-05 08:15:46
dokument Podatek leśny 2017-01-05 08:15:00
katalog Podatek od nieruchomości 2017-01-05 08:09:08
katalog Podatek rolny 2017-01-05 08:08:49
katalog Podatek leśny 2017-01-05 08:08:39
dokument Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach oraz załączniki do informacji 2017-01-05 08:06:35
katalog Osoby prawne 2017-01-05 08:02:36
katalog Osoby fizyczne 2017-01-05 08:02:27
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2017 2016-12-15 14:21:41
dokument Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032. 2016-12-15 14:19:38
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016. 2016-12-15 10:20:48
dokument Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. 2016-12-15 10:20:01
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 2016-12-15 10:19:10
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bielice na lata 2016-2020 2016-12-15 10:18:06
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bielice na lata 2016-2018 2016-12-15 10:16:19
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2017. 2016-12-15 10:12:32
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2017 2016-12-15 10:10:50
katalog Sesja Nr XIX 2016-12-15 10:09:49
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji 2016-12-15 10:08:17
dokument Zawiadomienie 2016-12-15 10:06:30
katalog Sesja Nr XIX 2016-12-15 10:05:33
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2032. 2016-11-24 12:58:49
katalog Sesja Nr XVIII 2016-11-24 12:57:53
dokument Zawiadomienie 2016-11-24 12:55:08
katalog Sesja Nr XVIII 2016-11-24 12:53:46
katalog Sesja Nr XVII 2016-11-18 08:51:17
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2016-11-16 14:45:58
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-10-27 15:26:20
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2017 rok 2016-10-27 10:57:38
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 2016-10-27 10:56:34
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2017 2016-10-27 10:49:40
dokument Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia przez Gminę Bielice na okres 10 lat części nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chabówko 2016-10-27 10:48:02
katalog Sesja Nr XVII 2016-10-27 10:45:43
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji 2016-10-27 10:37:55
dokument Zawiadomienie o sesji Nr XVII 2016-10-27 10:35:00
katalog Sesja Nr XVII 2016-10-27 10:33:57
dokument Zawiadomienie o odwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2016-10-24 11:41:12
dokument Protokół Nr 3/2016 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 07 lipca 2016 r. 2016-10-18 10:10:07
dokument Protokół Nr 2/2016 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 20 maja 2016 r. 2016-10-18 10:08:58
dokument Protokół Nr 1/2016 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 03 marca 2016 r. 2016-10-18 10:07:16
dokument Protokół Nr 3/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice z dnia 08 lipca 2016 r. 2016-10-18 10:05:34
dokument Protokół Nr 2/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice z dnia 19 maja 2016 r. 2016-10-18 10:03:48
dokument Protokół Nr 1/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice z dnia 16 marca 2016r. 2016-10-18 10:00:38
katalog 2016 rok 2016-10-18 09:56:23
katalog 2016 rok 2016-10-18 09:56:12
katalog 2016 rok 2016-10-18 09:56:02
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2016-10-07 09:19:44
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2016-10-07 09:16:38
dokument Program współpracy 2016-10-05 12:56:12
dokument Formularz konsultacji 2016-10-05 12:55:55
dokument Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy 2016-10-05 12:55:31
katalog Konsultacje społeczne na rok 2017 2016-10-05 12:54:45
dokument Protokół Nr 6/2013 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 16 grudnia 2013 r. 2016-10-04 08:28:35
dokument Protokół Nr 5/2013 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 28 października 2013 r. 2016-10-04 08:27:14
dokument Protokół Nr 4/2013 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 07 października 2013 r. 2016-10-04 08:25:59
dokument Protokół Nr 3/2013 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 12 lipca 2013 r. 2016-10-04 08:24:20
dokument Protokół Nr 2/2013 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 21 maja 2013 r. 2016-10-04 08:22:57
dokument Protokół Nr 1/2013 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 26 kwietnia 2013 r. 2016-10-04 08:21:11
dokument Uchwała Nr XVI/79/16 Rady Gminy Bielice z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-09-26 11:35:54
dokument Uchwała Nr XVI/80/16 Rady Gminy Bielice z dnia 21 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-09-26 11:29:52
katalog Sesja Nr XVI 2016-09-26 11:27:33
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2016-09-26 11:20:14
dokument Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-09-15 09:16:24
dokument Protokół kontroli Nr HK-187/16 2016-09-14 08:17:12
dokument Protokół kontroli Nr HK-186/16 2016-09-14 08:16:22
dokument Protokół kontroli Nr HK-185/16 2016-09-14 08:15:35
dokument Protokół kontroli Nr HK-184/16 2016-09-14 08:14:47
dokument Protokół kontroli Nr HK-183/16 2016-09-14 08:13:38
dokument Protokół kontroli Nr HK-182/16 2016-09-14 08:04:21
dokument Protokół kontroli Nr HK-181/16 2016-09-14 08:02:01
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-09-13 11:12:28
katalog Sesja Nr XVI 2016-09-13 11:11:12
dokument Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016r. 2016-09-13 11:01:47
dokument Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Bielice 2016-09-08 14:06:47
dokument Zawiadomienie o Sesji Nr XVI 2016-09-08 14:04:50
katalog Sesja Nr XVI 2016-09-08 14:03:26
dokument Protokół kontroli Nr HK-153/16 2016-08-09 09:49:24
dokument Protokół kontroli Nr HK-152/16 2016-08-09 09:48:38
dokument Protokół kontroli Nr HK-151/16 2016-08-09 09:46:39
dokument Protokół kontroli Nr HK-150/16 2016-08-09 09:45:30
dokument Protokół kontroli Nr HK-149/16 2016-08-09 09:44:39
dokument Protokół kontroli Nr HK-148/16 2016-08-09 09:43:06
dokument Protokół kontroli Nr HK-147/16 2016-08-09 09:42:09
dokument Protokół kontroli Nr HK-146/16 2016-08-09 09:41:16
dokument Protokół kontroli Nr HK-145/16 2016-08-09 09:39:15
dokument Protokół kontroli Nr HK-144/16 2016-08-09 09:38:19
dokument Protokół kontroli Nr HK-143/16 2016-08-09 09:37:26
dokument Zdzisław Lech Twardowski - Wójt Gminy Bielice 2016-07-28 12:18:00
dokument Teresa Kwiatkowska - Radna Gminy Bielice 2016-07-28 12:15:29
dokument Tadeusz Stempień - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 12:13:50
dokument Stanisław Kulig - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 12:10:52
dokument Sławomir Jędrzejczyk - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 12:09:15
dokument Ryszard Kulig - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 12:07:36
dokument Radosław Pluta - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 12:03:45
dokument Piotr Wilczyński - Przewodniczący Rady Gminy Bielice 2016-07-28 12:02:13
dokument Marcin Zięcina - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 12:00:46
dokument Marcin Ossowicz - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 11:59:16
dokument Małgorzata Woronowicz - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych 2016-07-28 11:56:22
dokument Krzysztof Mordal - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 11:54:16
dokument Kamela Wilczyńska - Sekretarz Gminy Bielice 2016-07-28 11:52:37
dokument Jan Stefan Adamski - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 11:48:38
dokument Halina Butkowska - Skarbnik Gminy Bielice 2016-07-28 11:43:28
dokument Elżbieta Kreft- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 2016-07-28 11:41:04
dokument Dariusz Chytryj - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 11:37:59
dokument Cezary Tumasz - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 11:36:01
dokument Bogdan Wdówka - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 11:33:13
dokument Anna Maria Kopacka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 2016-07-28 11:30:57
dokument Andrzej Kołobycz - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 11:28:59
katalog 2016 rok 2016-07-28 11:19:29
dokument Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice - referent ds. księgowości budżetowej 2016-07-26 08:59:37
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2016-07-06 08:56:26
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2016-07-06 08:55:40
dokument Uchwała Nr XV/76/16 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  Gminy Bielice za 2015 r. 2016-06-28 08:56:45
dokument Uchwała Nr XV/77/16 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy Bielice  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. 2016-06-28 08:54:33
dokument Uchwała Nr XV/78/16 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/66/16 Rady Gminy Bielice z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Bielice długoterminowej pożyczki z budżetu państwa 2016-06-28 08:53:33
katalog Sesja Nr XV 2016-06-28 08:52:19
dokument Projekt Uchwały Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/66/16 Rady Gminy Bielice z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Bielice długoterminowej pożyczki z budżetu państwa 2016-06-08 12:50:18
dokument Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy Bielice 2016-06-08 12:05:36
katalog Sesja Nr XV 2016-06-08 12:04:25
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Gminy Bielice na dzień 22 czerwca 2016 r. 2016-06-08 12:03:11
dokument Projekt Uchwały Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2016 r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. 2016-06-08 12:00:22
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2015 r. 2016-06-08 11:59:16
katalog Sesja nr XV 2016-06-08 11:56:24
katalog Sesja nr XIV 2016-06-07 13:37:15
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice 2016-05-17 14:17:13
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-05-17 14:15:40
katalog Sesja Nr IV 2016-05-17 14:13:52
dokument Zawiadomienie o terminie sesji 2016-05-16 09:58:34
katalog Sesja Nr XIV 2016-05-16 09:56:59
dokument Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Bielice 2016-05-16 09:55:24
dokument Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2015 2016-05-10 10:53:16
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2016-05-02 13:40:23
dokument Przyjmowanie i załatwianie petycji 2016-05-02 12:06:10
dokument 2016 r. 2016-05-02 10:53:27
dokument Petycja Nr 152.1 2016-05-02 10:46:05
katalog 2016 r. 2016-05-02 10:37:10
katalog 2015 r. 2016-05-02 10:37:04
dokument Rejestr petycji 2016 r. 2016-05-02 10:29:45
dokument Rejestr petycji 2015 r. 2016-05-02 10:28:35
dokument Protokół kontroli Nr HD-26/16 2016-04-29 08:58:57
dokument Ocena jakości wody na terenie gminy Bielice 2016 2016-04-21 08:59:22
dokument Ocena jakości wody na terenie gminy Bielice 2014 2016-04-21 08:58:57
dokument Protokół kontroli problemowej gospodarki finansowej Gminy Bielice w zakresie zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku 2016-04-19 14:27:37
dokument Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli 2016-04-19 14:19:58
dokument Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Bielice za lata 2011-2014 oraz wybranych zagadnień z zakresu gospodarki finansowej gminy za okres sprzed 2011 roku i występujących w 2015 r. 2016-04-19 09:13:23
dokument Uchwała Nr XIII/73/16 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim 2016-03-31 12:16:03
dokument Uchwała Nr XIII/72/16 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2017 rok 2016-03-31 12:14:56
dokument Uchwała Nr XIII/71/16 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 2016-03-31 12:11:56
dokument Uchwała Nr XIII/70/16 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Bielice 2016-03-31 12:09:15
dokument Uchwała Nr XIII/69/16 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych gminy Bielice 2016-03-31 12:01:31
dokument Uchwała Nr XIII/68/16 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 2016-03-31 12:00:06
dokument Uchwała Nr XIII/67/16 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bielice 2016-03-31 11:57:14
katalog Sesja Nr XIII 2016-03-31 11:55:14
dokument Uchwała Nr XII/66/16 Rady Gminy Bielice z dnia 05 stycznia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Bielice długoterminowej pożyczki z budżetu państwa 2016-03-30 09:02:01
katalog Sesja Nr XII 2016-03-30 08:59:47
katalog Uchwały Rady Gminy Bielice za 2016 r. 2016-03-30 08:59:30
dokument Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie organizowania, kontrolowania i dokumentowania przebiegu kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej 2016-03-29 10:11:31
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 2016-03-17 14:59:09
dokument Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok. 2016-03-17 14:44:50
dokument Sprawozdanie z działalności ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za 2015 r. 2016-03-17 14:44:15
dokument Projekt uchwały w sprawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim. 2016-03-17 14:29:12
dokument Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2017 rok. 2016-03-17 14:28:13
dokument Projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych gminy Bielice. 2016-03-17 14:27:31
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 2016-03-17 14:25:51
dokument Projekt uchwały w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Bielice. 2016-03-17 14:24:38
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bielice 2016-03-17 14:21:12
katalog Sesja Nr XIII 2016-03-17 14:19:43
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Bielice 2016-03-17 14:19:01
dokument Sesja Nr XIII 2016-03-17 14:15:50
katalog Sesja Nr XIII 2016-03-17 14:15:11
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2016-03-09 14:45:59
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2016-03-09 14:45:20
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2016-02-26 08:50:27
dokument Protokół Nr HK-33/16 2016-02-24 13:46:47
dokument Uchwała Nr X/53/15 Rady Gminy Bielice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2016 rok 2016-02-15 08:12:12
dokument Uchwała Nr X/52/15 Rady Gminy Bielice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2016. 2016-02-15 08:11:13
dokument Protokół HD-14/16 2016-02-09 10:01:37
dokument Protokół HD-13/16 2016-02-09 10:00:52
dokument Protokół HD-14/16 2016-02-09 09:53:16
dokument Protokół HD-13/16 2016-02-09 09:52:28
dokument Akty prawa miejscowego 2016 r. 2016-01-26 13:40:08
dokument Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 01.12.2014 do 20.11.2017 2016-01-21 12:49:08
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 19.01.2015 do dnia 30.12.2015 2016-01-18 14:45:05
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 12.01.2015 do dnia 31.12.2015 2016-01-18 14:43:05
dokument Wzory deklaracji 2016-01-18 08:30:50
katalog W.0050.2016 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2016-01-15 09:26:14
katalog W.120.2016 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2016-01-15 09:25:34
dokument Uchwała Nr XII/66/15 Rady Gminy Bielice z dnia 05 stycznia 2016 r. w sprawie w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Bielice długoterminowej pożyczki z budżetu państwa 2016-01-07 11:26:05
katalog Sesja Nr XII 2016-01-07 11:24:21
katalog Sesja Nr XI 2016-01-07 09:59:59
dokument Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Bielice długoterminowej pożyczki z budżetu państwa 2015-12-31 09:28:43
katalog Sesja Nr XII 2015-12-31 08:50:08
dokument Zawiadomienie 2015-12-31 08:45:29
katalog Sesja Nr XII 2015-12-31 08:43:42
dokument Nabór na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i leśnej, melioracji i rolnictwa 2015-12-30 12:01:46
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2016 2015-12-18 14:36:23
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035 2015-12-18 14:35:08
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów 2015-12-18 14:33:26
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice 2015-12-18 13:25:45
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2016 2015-12-18 13:04:16
dokument Projekt uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice 2015-12-18 13:01:05
dokument Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Bielice długoterminowej pożyczki z budżetu państwa 2015-12-18 12:58:52
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2016 2015-12-18 12:34:27
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2015-12-18 12:33:24
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych 2015-12-18 12:31:59
katalog Sesja Nr XI 2015-12-18 12:29:08
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2015-12-18 12:28:32
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2015-12-18 12:27:12
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2015-12-18 12:25:55
dokument Zawiadomienie sesja 2015-12-18 12:24:12
katalog Sesja Nr XI 2015-12-18 12:17:58
dokument Nabór na wolne stanowisko pracy inspektor ds. inwestycji i remontów, gospodarki przestrzennej, drogownictwa 1/2 etatu 2015-12-15 11:28:41
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2015-12-11 07:45:41
katalog Sesja Nr X 2015-11-30 07:51:30
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2016 rok. 2015-11-12 14:15:04
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2016. 2015-11-12 14:13:03
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2016 rok 2015-11-12 14:12:25
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. 2015-11-12 14:11:33
dokument Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 2015-11-12 14:10:49
dokument Projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach 2015-11-12 14:09:50
katalog Sesja Nr X 2015-11-12 14:09:00
dokument Zawiadomienie o terminie sesji 2015-11-12 14:08:36
katalog Sesja Nr X 2015-11-12 14:07:52
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2015-11-12 14:07:22
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2015-11-12 14:06:26
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2015-11-12 14:05:04
katalog Sesja Nr IX 2015-11-02 11:14:22
dokument Projekt uchwały w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Bielice 2015-10-23 15:00:39
dokument Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2015-10-23 14:59:35
dokument Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2015-10-23 14:58:46
dokument Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2015-10-23 14:58:04
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji 2015-10-23 14:40:19
dokument Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika 2015-10-23 14:38:18
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielice. 2015-10-23 14:37:49
dokument Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice. 2015-10-23 14:37:08
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy 2015-10-23 14:36:29
katalog Sesja Nr IX 2015-10-23 14:36:10
dokument Zawiadomienie 2015-10-23 14:34:14
katalog Sesja Nr IX 2015-10-23 14:33:28
dokument Program współpracy 2015-10-21 14:28:35
dokument Formularz konsultacji 2015-10-21 14:28:09
dokument Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy 2015-10-21 14:27:36
katalog Konsultacje społeczne na rok 2016 2015-10-21 14:26:22
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2015-10-06 11:39:31
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2015-10-06 11:38:27
katalog Sesja nr VIII 2015-09-15 15:17:45
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 2015-09-14 14:19:58
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2015-2027. 2015-09-10 10:01:11
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-09-10 09:55:35
dokument Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice 2015-09-08 12:29:40
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji 2015-09-04 14:25:11
dokument Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy 2015-09-04 14:23:24
katalog Sesja Nr VIII 2015-09-04 14:22:46
dokument Projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej Nr 3 przebiegającej przez teren Gminy Bielice kategorii drogi gminnej 2015-09-04 14:21:02
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławnika 2015-09-04 14:20:14
dokument Projekt uchwały w sprawie nabycia działki Nr 135/7 w obrębie Chabowo wydzielonej na poszerzenie pasa drogi gminnej działka Nr 176 2015-09-04 14:19:32
dokument Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania "Stypendium Wójta Gminy Bielice" 2015-09-04 14:18:49
katalog Sesja Nr VIII 2015-09-04 14:18:00
dokument Nabór na wolne stanowisko pracy młodszy referent ds. rozliczeń finansowych, ZFŚS, księgowości 2015-08-21 08:53:12
dokument Uchwała Nr VIII/43/11 Rady Gminy Bielice z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2015-08-17 10:47:51
dokument Akty prawa miejscowego 2015 r. 2015-07-13 13:55:44
dokument Akty prawa miejscowego 2014 r. 2015-07-13 13:00:49
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2015-07-03 09:14:15
dokument Nabór na wolne stanowisko pracy inspektor ds. kancelarii urzędu, promocji gminy, kadr 2015-06-30 10:43:33
dokument Podatek od środków transportowych - oświadczenie 2015-06-24 11:12:16
dokument Uchwała Nr VII/33/15 Rady Gminy Bielice z dnia 16 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice 2015-06-18 15:30:05
dokument Uchwała Nr VII/32/15 Rady Gminy Bielice z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-06-18 15:28:06
dokument Uchwała Nr VII/31/15 Rady Gminy Bielice z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2015-06-18 15:27:16
dokument Uchwała Nr VII/30/15 Rady Gminy Bielice z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 r. 2015-06-18 15:25:55
dokument Uchwała Nr VII/29/15 Rady Gminy Bielice z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2014 r. 2015-06-18 15:24:43
katalog Sesja Nr VII 2015-06-18 15:19:55
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2015-06-18 14:20:21
dokument Nabór na wolne stanowisko pracy inspektor ds. księgowości budżetowej jednostek organizacyjnych 2015-06-15 15:35:41
dokument Zawiadomienie 2015-06-10 09:19:28
katalog Sesja Nr VII 2015-06-10 09:18:44
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji 2015-06-10 09:17:54
katalog Sesja Nr VI 2015-06-09 09:37:47
dokument Wybory ławników sądowych na lata 2016-2019 2015-06-08 11:06:46
dokument Wybory ławników sądowych na lata 2016-2019 2015-06-08 11:03:50
dokument KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA 2015-06-08 11:03:12
dokument OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych 2015-06-08 11:01:47
dokument OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej 2015-06-08 11:00:44
dokument Zawiadomienie o terminie sesji 2015-05-22 15:11:34
katalog Sesja Nr VI 2015-05-22 15:10:43
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego Komisji 2015-05-22 15:09:25
dokument Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014 2015-05-22 13:11:08
katalog Kadencja VII 2015-05-22 13:08:33
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 2015-05-22 13:06:53
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-05-22 13:05:31
dokument Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Stare Chrapowo i Linie w gminie Bielice 2015-05-22 13:03:28
dokument Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Bielice ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "DIROW" - Dolnoodrzańska Inicjatywa Obszarów Wiejskich 2015-05-22 12:59:31
dokument Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w gminie Bielice 2015-05-22 12:57:18
dokument Projekt zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 2015-05-22 12:55:49
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Bielice na potrzeby realizacji projektu System Informacji Lokalnej SIL 24 przez Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o.o. z Oświęcimia 2015-05-22 12:53:09
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju 2015-05-22 12:51:10
dokument Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań Wójta w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Bielice 2015-05-22 12:49:53
katalog Sesja Nr VI 2015-05-22 12:46:38
dokument Podatek od środków transportowych - oświadczenie rolnika dot. posiadania przyczep/naczep 2015-05-12 10:31:44
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice 2015-04-29 10:51:33
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2015-04-21 08:08:49
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 02.01.2014 do dnia 31.12.2014 2015-04-16 09:49:47
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 02.01.2014 do dnia 04.09.2014 2015-04-16 09:48:26
dokument Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 12.02.2014 do 14.11.2014 2015-04-16 09:46:57
dokument Uchwała Nr V/18/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 rok. 2015-04-07 18:23:24
dokument Uchwała Nr V/19/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 2015-04-07 18:22:30
dokument Uchwała Nr V/20/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyznaczenia Delegata do reprezentowania Gminy Bielice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2015-04-07 18:21:07
katalog Sesja Nr V 2015-04-07 18:20:23
dokument Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Bielice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2015-03-19 14:12:20
dokument Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 rok 2015-03-19 14:10:48
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 2015-03-19 14:01:02
dokument Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań Wójta w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Bielice. 2015-03-19 13:59:16
katalog Sesja Nr V 2015-03-19 13:58:21
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2015-03-19 13:57:44
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2015-03-19 13:56:28
dokument Zawiadomienie 2015-03-19 13:54:10
katalog Sesja Nr V 2015-03-19 13:53:37
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2015-03-19 13:53:04
dokument Podatki - postępowanie - wniosek o wydanie zaświadczenia dla spadkobiercy o wysokości zobowiązań podatkowych 2015-03-16 14:41:53
dokument Podatki postępowanie - wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości 2015-03-16 14:39:31
dokument Podatki - postępowanie - dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy 2015-03-16 14:38:03
dokument Podatki - nadpłata - wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych 2015-03-16 14:36:04
dokument Podatki - nadpłata - wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku 2015-03-16 14:34:48
dokument Podatek rolny i leśny - wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości 2015-03-16 14:33:05
dokument Podatek od środków transportowych - wnioski w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego 2015-03-16 14:24:28
dokument Podatek od środków transportowych - wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości 2015-03-16 14:22:29
dokument Podatek od środków transportowych - wniosek w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego 2015-03-16 14:19:07
dokument Podatek od środków transportowych - wnioski w sprawie ulg podatkowych: odroczenia, raty, umorzenia 2015-03-16 14:12:44
dokument Podatek od środków transportowych - deklaracja podatkowa 2015-03-16 14:10:11
dokument WYKAZ SOŁECTW I SOŁTYSÓW - KADENCJA VII 2015-03-12 08:02:19
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2015-03-10 12:52:41
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2015-03-05 11:02:03
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2015-03-05 10:46:13
katalog Sesja Nr IV 2015-03-03 12:45:56
katalog Uchwały Rady Gminy Bielice za 2015 r. 2015-03-03 12:45:45
dokument Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2015 2015-02-18 15:05:29
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2015. 2015-02-18 12:07:48
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry. 2015-02-18 12:07:21
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2015-02-18 12:06:52
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2015. 2015-02-18 12:06:26
katalog Sesja Nr IV 2015-02-18 12:05:54
dokument Zawiadomienie o terminie sesji 2015-02-18 12:02:24
katalog Sesja Nr IV 2015-02-18 12:00:57
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2015-02-18 12:00:28
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2015-02-18 11:59:38
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2015-02-18 11:58:11
katalog W.0050.2015 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2015-01-23 13:31:18
katalog W.120.2015 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2015-01-23 13:31:13
dokument Skład Komisji Rewizyjnej 2015-01-23 13:28:03
dokument Skład Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2015-01-23 13:25:09
dokument Twardowski Zdzisław Lech - Wójt Gminy Bielice 2015-01-23 08:11:59
dokument Wilczyński Piotr - Przewodniczący Rady 2015-01-23 08:08:26
dokument Adamski Jan Stefan - Radny Gminy Bielice 2015-01-23 08:01:31
dokument Chytryj Dariusz - Radny Gminy Bielice 2015-01-23 07:57:21
dokument Jędrzejczyk Sławomir - Radny Gminy Bielice 2015-01-23 07:53:26
dokument Kołobycz Andrzej - Radny Gminy Bielice 2015-01-23 07:48:02
dokument Kulig Ryszard - Radny Gminy Bielice 2015-01-23 07:44:04
dokument Kulig Stanisław - Radny Gminy Bielice 2015-01-23 07:36:01
dokument Kwiatkowska Teresa - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bielice 2015-01-22 15:28:10
dokument Mordal Krzysztof - Radny Gminy Bielice 2015-01-22 15:23:36
dokument Ossowicz Marcin - Radny Gminy Bielice 2015-01-22 15:20:18
dokument Pluta Radosław - Radny Gminy Bielice 2015-01-22 15:15:57
dokument Stempień Tadeusz - Radny Gminy Bielice 2015-01-22 15:11:29
dokument Tumasz Cezary - Radny Gminy Bielice 2015-01-22 15:07:32
dokument Wdówka Bogdan - Radny Gminy Bielice 2015-01-22 15:00:29
dokument Zięcina Marcin - Radny Gminy Bielice 2015-01-22 14:54:35
katalog 2015 rok 2015-01-22 14:48:33
dokument Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 2015-01-08 10:53:25
dokument Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości 2015-01-08 10:48:24
dokument Zwrot opłaty skarbowej 2015-01-08 10:43:54
katalog Sesja Nr III 2015-01-07 13:31:11
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2015-2029 2014-12-24 10:33:29
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2015 2014-12-24 10:31:33
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gmina na 2014 r. 2014-12-24 10:30:12
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice 2014-12-24 10:29:20
dokument Zawiadomienie 2014-12-24 08:50:18
katalog Sesja Nr III 2014-12-24 08:49:45
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2014-12-24 08:49:14
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2014-12-24 08:48:17
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 2014-12-24 08:45:52
dokument Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 2014-12-24 08:45:22
katalog Sesja Nr III 2014-12-24 08:44:45
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy 2014-12-24 07:40:23
dokument Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Bielice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds Społecznych Rady Gminy Bielice oraz określenia zakresu jej działania. 2014-12-19 15:13:20
dokument Uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Bielice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice oraz określenia zakresu jej działania 2014-12-19 14:46:29
dokument Uchwała Nr II/4/14 Rady Gminy Bielice z dnia 18 grudnia 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice 2014-12-19 13:39:30
katalog Sesja Nr II 2014-12-19 13:38:03
katalog Kadencja VII 2014-12-19 13:36:10
dokument Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice 2014-12-11 13:41:22
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice oraz określenia zakresu jej działania 2014-12-11 13:39:47
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji ds Społecznych Rady Gminy Bielice oraz określenia zakresu jej działania 2014-12-11 13:38:25
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice 2014-12-11 13:35:54
katalog Sesja Nr II 2014-12-11 13:34:33
katalog Kadencja VII 2014-12-11 13:34:24
dokument Sesja Nr II 2014-12-11 13:30:23
katalog Sesja Nr II 2014-12-11 13:29:17
dokument Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2014 2014-12-09 13:44:52
dokument Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2013 2014-12-09 13:44:36
dokument Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2012 2014-12-09 13:44:23
dokument Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2011 2014-12-09 13:44:06
dokument Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2010 2014-12-09 13:43:52
dokument Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2009 2014-12-09 13:43:38
dokument Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2008 2014-12-09 13:43:24
dokument Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2007 2014-12-09 13:43:07
dokument Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwach domowych, w których zamieszkuje więcej niż 5 osób 2014-12-09 10:47:37
dokument Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwach domowych w których zamieszkuje więcej niż 5 osób 2014-12-09 10:41:54
dokument 2. Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-12-09 10:39:47
dokument 1. Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-12-09 10:38:24
dokument Deklaracja 2014-12-09 10:37:16
dokument Wyjaśnienie do deklaracji zawierającej zmianę danych 2014-12-09 10:33:27
dokument Wniosek w sprawie nadpłaty 2014-12-09 10:32:13
dokument Instrukcja wypełniania przelewu 2014-12-09 10:31:42
dokument Jak wypełniać deklarację 2014-12-09 10:30:13
dokument Uchwała Nr XXXIX/177/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14.11.2014 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok. 2014-12-05 11:56:23
dokument Uchwała XXXIX/178/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14.11.2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2015 roku. 2014-12-05 11:55:34
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/179/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 2014-12-05 11:52:42
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/178/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2015 rok. 2014-12-05 11:51:34
dokument DEKLARACJA 2014-12-05 11:50:28
katalog Podatek od środków transportowych 2014-12-05 11:50:01
dokument Wzór informacji podatkowych dla osób fizycznych 2014-12-05 11:49:19
katalog Wzór informacji podatkowych dla osób fizycznych 2014-12-05 11:49:02
dokument Podatek od nieruchomości 2014-12-05 11:48:32
dokument Podatek rolny 2014-12-05 11:48:09
katalog Podatek od nieruchomości 2014-12-05 11:47:22
katalog Podatek rolny 2014-12-05 11:47:14
dokument Podatek leśny 2014-12-05 11:46:53
katalog Podatek leśny 2014-12-05 11:46:25
katalog Wzory deklaracji dla osób prawnych 2014-12-05 11:46:15
dokument Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2014-12-05 11:27:53
dokument Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2014-12-05 11:27:31
dokument Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2014-12-05 11:27:06
dokument Kadencja VII 2014-12-05 10:57:31
dokument Skład Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2014-12-05 10:00:09
katalog Kadencja VII 2014-12-05 09:59:14
dokument Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy 2014-12-05 09:32:57
dokument Program współpracy 2014-12-05 09:32:35
dokument Fromularz konsultacji 2014-12-05 09:32:17
dokument Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 2014-12-05 09:31:59
dokument Program współpracy 2014-12-05 09:31:19
dokument Formularz konsultacji 2014-12-05 09:30:48
dokument Konsultacje społeczne na rok 2013 2014-12-05 09:29:36
dokument Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 2014-12-05 09:28:45
katalog Konsultacje społeczne na rok 2015 2014-12-05 09:27:41
katalog Konsultacje społeczne na rok 2014 2014-12-05 09:27:34
katalog Konsultacje społeczne na rok 2013 2014-12-05 09:27:31
katalog Konsultacje społeczne na rok 2012 2014-12-05 09:27:26
dokument Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 2014-12-05 09:26:37
dokument Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003 r.) 2014-12-05 09:26:26
dokument Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003 r.) 2014-12-05 09:25:50
katalog Związek Emerytów i Rencistów Rolniczych Rzeczposoplitej Polskiej 2014-12-05 09:22:04
katalog Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chabowo 2014-12-05 09:21:50
dokument Zadania publiczne 2014-12-05 09:19:10
dokument Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Bielice 2014-12-05 09:17:00
dokument Regulamin korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością gminy Bielice 2014-12-05 09:15:34
dokument Herb i flaga 2014-12-05 08:16:42
dokument Status Gminy 2014-12-05 08:10:58
dokument Kontrole zewnętrzne 2014-12-04 14:03:37
dokument Protokół Nr XXXIX/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2014 roku 2014-12-03 11:50:03
dokument Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bielice 2014-12-03 09:05:00
dokument Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bielice 2014-12-03 09:03:46
katalog Sesja Nr I 2014-12-03 08:59:59
katalog Uchwały Rady Gminy Bielice za 2014 r. 2014-12-03 08:58:06
dokument Skład Rady Gminy Bielice 2014-12-03 08:56:57
katalog Kadencja VII 2014-12-03 08:45:27
dokument Zawiadomienie w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bielice 2014-11-28 08:27:40
katalog Sesja Nr I 2014-11-28 08:26:27
katalog VII Kadencja 2014-11-28 08:25:36
dokument Uchwała XXXIX/178/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14.11.2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2015 roku. 2014-11-18 14:19:48
dokument Uchwała Nr XXXIX/177/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14.11.2014 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok. 2014-11-18 14:18:52
dokument Uchwała Nr XXXIX/180/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku budżetowym 2014 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków . 2014-11-18 14:12:55
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/179/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 2014-11-18 14:11:51
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/178/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2015 rok. 2014-11-18 14:09:36
katalog Sesja Nr XXXIX 2014-11-18 14:08:43
dokument Protokół Nr XXXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 02 października 2014 roku 2014-11-12 15:41:38
dokument Projekt uchwały sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Stare Chrapowo i Linie w gminie Bielice 2014-11-07 15:03:43
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2015 rok 2014-11-07 14:59:23
dokument Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok 2014-11-07 14:57:22
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2015 r. 2014-11-07 14:55:58
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku budżetowym 2014 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-11-07 14:50:33
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 2014-11-07 14:50:03
katalog Sesja Nr XXXIX 2014-11-07 14:49:22
dokument Zawiadomienie 2014-11-07 14:47:14
katalog Sesja Nr XXXIX 2014-11-07 14:46:48
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji 2014-11-07 14:45:16
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2014-10-15 07:44:36
katalog Konsultacje społeczne na rok 2015 2014-10-13 10:52:29
dokument Protokół Nr XXXVII/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 lipca 2014 r. 2014-10-07 09:57:42
dokument Uchwała Nr XXXVIII/173/14 Rady Gminy Bielice z dnia 02 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-10-07 09:01:55
dokument Uchwała Nr XXXVIII/175/14 Rady Gminy Bielice z dnia 02 października 2014 r. w sprawie skargi pana Andrzeja Bernackiego 2014-10-07 08:55:57
dokument Uchwała Nr XXXVIII/174/14 Rady Gminy Bielice z dnia 02 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/89/12 Rady Gminy Bielice z dnia 05 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bielice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2014-10-07 08:52:48
katalog Sesja Nr XXXVIII 2014-10-07 08:50:59
dokument Zawiadomienie o terminie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną 2014-09-30 14:14:28
dokument Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Bielice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2014-09-26 10:18:11
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2014-09-26 10:17:02
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjna 2014-09-26 10:15:57
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2014-09-26 10:14:53
dokument Zawiadomienie 2014-09-26 10:12:55
katalog Sesja Nr XXXVIII 2014-09-26 10:12:03
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za pierwsze półrocze 2014 r. 2014-09-25 15:28:09
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-09-25 15:24:41
katalog Sesja Nr XXXVIII 2014-09-25 15:23:40
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2014-09-22 09:57:08
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2014-09-08 08:01:54
dokument Protokół kontroli nr HK-128/14 2014-08-11 13:48:25
dokument Protokół Nr XXXV/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2014 r. 2014-08-07 13:09:37
dokument Protokół Nr XXXVI/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 15 lipca 2014 r. 2014-08-07 13:08:09
dokument Protokół kontroli Nr HK-115/14 2014-08-01 12:49:11
dokument Protokół kontroli Nr HK-114/14 2014-08-01 12:48:48
dokument Protokół kontroli Nr HK-113/14 2014-08-01 12:48:21
dokument Protokół kontroli Nr HK-112/14 2014-08-01 12:47:54
dokument Protokół kontroli Nr HK-111/14 2014-08-01 12:47:28
dokument Protokół kontroli Nr HK-110/14 2014-08-01 12:47:04
dokument Protokół kontroli Nr HK-109/14 2014-08-01 12:46:43
dokument Protokół kontroli Nr HK-108/14 2014-08-01 12:46:00
dokument Protokół kontroli Nr HK-107/14 2014-08-01 12:45:30
dokument Protokół kontroli Nr HK-106/14 2014-08-01 12:45:06
dokument Uchwała Nr XXXVII/172/14 Rady Gminy Bielice z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice 2014-07-31 10:44:19
dokument Uchwała Nr XXXVII/171/14 Rady Gminy Bielice z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Bielice oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia 2014-07-31 10:42:11
katalog Sesja Nr XXXVII 2014-07-31 10:39:47
dokument Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice 2014-07-22 13:15:58
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Bielice oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia 2014-07-22 13:15:35
katalog Sesja Nr XXXVII 2014-07-22 13:14:31
dokument Zaproszenie na posiedzenie wspólne komisji Rady Gminy 2014-07-22 13:14:04
dokument Zawiadomienie 2014-07-22 13:13:10
katalog Sesja Nr XXXVII 2014-07-22 13:12:20
dokument Uchwała Nr XXXVI/170/14 Rady Gminy Bielice z dnia 15 lipca 2014 r. 2014-07-15 15:02:43
katalog Sesja Nr XXXVI 2014-07-15 15:01:57
dokument Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/169/14 2014-07-11 14:56:19
katalog Sesja Nr XXXVI 2014-07-11 14:55:19
dokument Zawiadomienie 2014-07-11 14:55:04
katalog Sesja Nr XXXVI 2014-07-11 14:54:19
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2013 r. 2014-07-08 15:16:58
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2012 r. 2014-07-08 15:16:28
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2011 r. 2014-07-08 15:14:51
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2014-07-08 10:21:20
dokument Protokół Nr XXXIV/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 maja 2014 r. 2014-07-04 14:41:07
dokument Uchwała Nr XXXv/169/14 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia 2014-07-04 13:48:31
dokument Uchwała Nr XXXV/168/14 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-07-04 13:47:11
dokument Uchwała Nr XXXV/167/14 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. 2014-07-04 13:46:12
dokument Uchwała Nr XXXV/166/14 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice z a 2013 r. 2014-07-04 13:45:06
katalog Sesja Nr XXXV 2014-07-04 13:42:06
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia 2014-06-26 12:05:06
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. 2014-06-26 12:03:36
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-06-26 12:02:09
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2013 r. 2014-06-26 12:01:00
katalog Sesja Nr XXXV 2014-06-26 11:58:56
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2014-06-18 12:54:20
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2014-06-18 12:53:16
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy 2014-06-18 12:51:38
dokument Zawiadomienie 2014-06-18 12:50:48
katalog Sesja Nr XXXV 2014-06-18 12:50:22
dokument Protokół Nr XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 10 kwietnia 2014 r. 2014-06-17 14:41:25
dokument Protokół Nr XXXII/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 27 marca 2014 r. 2014-06-17 14:38:39
dokument Uchwała Nr XXXIV/163/14 Rady Gminy Bielice z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice. 2014-06-06 12:39:36
dokument Uchwała Nr XXXIV/164/14 Rady Gminy Bielice z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/3 o pow. 0,2003 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2014-06-06 12:35:07
dokument Uchwała Nr XXXIV/165/14 Rady Gminy Bielice z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Powiatu Pyrzyckiego na okręgi wyborcze. 2014-06-06 12:33:21
katalog Sesja Nr XXXIV 2014-06-06 12:32:01
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2014-05-29 11:28:09
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/3 o pow. 0,2003 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2014-05-23 08:32:24
katalog Sesja Nr XXXIV 2014-05-23 08:31:48
dokument Zawiadomienie 2014-05-21 13:23:25
katalog Sesja Nr XXXIV 2014-05-21 13:21:26
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy 2014-05-21 13:20:43
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2014-05-13 12:12:23
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2014-05-09 13:54:17
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2014-05-09 13:53:18
dokument Uchwała Nr XXXIII/162/14 Rady Gminy Bielice z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2014-04-30 10:15:49
dokument Uchawała Nr XXXIII/161/14 Rady Gminy Bielice z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-04-30 08:31:22
katalog Sesja Nr XXXIII 2014-04-30 08:30:09
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2014-04-30 08:28:25
dokument Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2014-04-09 08:40:13
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-04-09 08:24:24
katalog Sesja Nr XXXIII 2014-04-09 08:23:24
dokument Zawidomienie 2014-04-08 11:55:51
katalog Sesja Nr XXXIII 2014-04-08 11:55:00
katalog Sesja Nr XXXII 2014-04-08 09:45:43
dokument Uchwała Nr XXXI/147/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2014-04-08 09:44:40
dokument Uchwała Nr XXXI/148/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-04-08 09:44:23
dokument Uchwała Nr XXXI/149/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-04-08 09:44:05
dokument Uchwała Nr XXXI/150/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-04-08 09:43:43
dokument Uchwała Nr XXXI/151/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059; z 2013 r. poz. 984). 2014-04-08 09:43:03
dokument Uchwała Nr XXXI/152/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 2014-04-08 09:42:34
dokument Uchwała Nr XXXI/153/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga nr 163 o pow. 0,79 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2014-04-08 09:41:58
dokument Uchwała Nr XXXI/154/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2014. 2014-04-08 09:41:02
dokument Uchwała Nr XXXI/155/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2014. 2014-04-08 09:40:44
dokument Uchwała Nr XXXI/147/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2014-04-08 09:39:43
dokument Uchwała Nr XXXI/148/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-04-08 09:39:12
dokument Uchwała Nr XXXI/149/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-04-08 09:38:36
dokument Uchwała Nr XXXI/150/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-04-08 09:38:10
dokument Uchwała Nr XXXI/151/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059; z 2013 r. poz. 984). 2014-04-08 09:37:43
dokument Uchwała Nr XXXI/152/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 2014-04-08 09:37:14
dokument Uchwała Nr XXXI/153/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga nr 163 o pow. 0,79 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2014-04-08 09:36:43
dokument Uchwała Nr XXXI/154/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2014. 2014-04-08 09:36:03
dokument Uchwała Nr XXXI/155/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2014. 2014-04-08 09:35:39
dokument Uchwała Nr XXX/145/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2/19 o pow. 0,0810 ha, 2/20 o pow. 0,0971 ha, 2/21 o pow. 0,0934 ha, 2/22 o pow. 0,0876 ha, 2/23 o pow. 0,0872 ha, 2/24 o pow. 0,1100 ha, 2/25 o pow. 0,1100 ha, 2/26 o pow. 0,1100 ha, 2/27 o pow. 0,1252 ha, 2/28 o pow. 0,0970 ha położonych w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2014-04-08 09:33:06
dokument Uchwała Nr XXX/143/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 2014-04-08 09:32:36
dokument Uchwała Nr XXX/142/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2014-04-08 09:31:07
dokument Uchwała Nr XXX/141/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 2014-04-08 09:30:28
dokument Uchwała Nr XXX/140/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2014-04-08 09:30:01
katalog Sesja Nr XXXI 2014-04-08 09:29:19
dokument Uchwała Nr XXX/145/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2/19 o pow. 0,0810 ha, 2/20 o pow. 0,0971 ha, 2/21 o pow. 0,0934 ha, 2/22 o pow. 0,0876 ha, 2/23 o pow. 0,0872 ha, 2/24 o pow. 0,1100 ha, 2/25 o pow. 0,1100 ha, 2/26 o pow. 0,1100 ha, 2/27 o pow. 0,1252 ha, 2/28 o pow. 0,0970 ha położonych w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2014-04-08 09:27:34
dokument Uchwała Nr XXX/143/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 2014-04-08 09:27:05
dokument Uchwała Nr XXX/142/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2014-04-08 09:26:40
dokument Uchwała Nr XXX/141/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 2014-04-08 09:25:58
dokument Uchwała Nr XXX/140/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2014-04-08 09:19:37
katalog Uchwały Rady Gminy Bielice za 2014 r. 2014-04-08 09:17:46
dokument Protokół Nr XXXI/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 roku 2014-03-31 15:18:32
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisj Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2014-03-31 14:12:00
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt chronionych 2014-03-20 09:48:42
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 2014-03-20 09:48:05
katalog Sesja Nr XXXII 2014-03-20 09:47:24
dokument Zawiadomienie 2014-03-20 09:35:04
katalog Sesja Nr XXXII 2014-03-20 09:34:29
dokument Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji przed XXXII sesją Rady Gminy Bielice 2014-03-20 09:33:44
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2014-03-07 07:45:18
dokument Protokół Nr XXX/2013 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 roku 2014-03-06 08:52:45
dokument Uchwąła Nr XXXI/155/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2014. 2014-03-06 08:48:52
dokument Uchwała Nr XXXI/154/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2014. 2014-03-06 08:48:08
dokument Uchwała Nr XXXI/153/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga nr 163 o pow. 0,79 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2014-03-06 08:47:19
dokument Uchwała Nr XXXI/152/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 2014-03-06 08:46:17
dokument Uchwała Nr XXXI/151/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059; z 2013 r. poz. 984). 2014-03-06 08:45:10
dokument Uchwała Nr XXXI/150/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-03-06 08:43:15
dokument Uchwała Nr XXXI/149/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-03-06 08:40:12
dokument Uchwała Nr XXXI/148/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-03-06 08:38:04
dokument Uchwała Nr XXXI/147/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2014-03-06 08:37:00
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2014-03-06 08:17:21
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2014-02-26 12:39:52
katalog W.120.2014 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2014-02-14 10:01:13
katalog W.0050.2014 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2014-02-14 10:00:57
dokument Protokół Nr XXIX/2013 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 11 grudnia 2013 r. 2014-02-04 13:50:27
dokument Protokół Nr XXVIII/2013 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 27 listopada 2013 r. 2014-02-04 13:49:41
dokument Protokół Nr XXVII/2013 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 25 września 2013 r. 2014-02-04 13:48:27
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga nr 163 o pow. 0,79 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2014-02-04 13:08:18
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 2014-02-04 10:30:57
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2014. 2014-02-04 10:30:12
dokument Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 2014-02-04 10:29:03
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2014-02-04 10:28:18
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2014. 2014-02-04 10:27:10
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-02-04 10:25:53
dokument Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 2014-02-04 10:19:19
dokument Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059; z 2013 r. poz. 984). 2014-02-04 10:18:22
katalog Sesja Nr XXXI 2014-02-04 10:10:08
dokument Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Bielice 2014-02-04 10:09:34
dokument Zawiadomienie 2014-02-04 10:07:14
katalog Sesja Nr XXXI 2014-02-04 10:05:10
dokument Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 20 grudnia 2012r. do 31 grudnia 2013r. 2014-01-29 12:21:44
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 07 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 2014-01-17 13:42:18
dokument Akty prawa miejscowego 2013 r. 2014-01-16 11:39:26
dokument DEKLARACJA 2014-01-15 14:21:01
dokument DEKLARACJA 2014-01-15 14:20:27
dokument DEKLARACJA 2014-01-15 14:19:37
katalog Podatek leśny 2014-01-15 14:19:03
katalog Podatek rolny 2014-01-15 14:18:55
katalog Podatek od nieruchomości 2014-01-15 14:18:42
dokument INFORMACJA 2014-01-15 14:18:05
katalog Wzory deklaracji dla osób prawnych 2014-01-15 14:15:47
katalog Wzór informacji podatkowych dla osób fizycznych 2014-01-15 14:15:19
dokument Uchwała Nr XXVIII/133/13 Rady Gminy Bielice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok 2014-01-15 14:14:47
dokument Uchwała Nr XXVIII/134/13 Rady Gminy Bielice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2014 roku 2014-01-15 14:13:42
dokument INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU 2014-01-15 14:00:14
dokument DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2014-01-15 13:59:36
dokument Uchwała Nr XIX/94/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzorów formularzy i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. 2014-01-15 13:59:04
dokument Uchwała Nr XXVIII/134/13 Rady Gminy Bielice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2014 roku 2014-01-15 13:58:30
dokument INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU 2014-01-15 13:55:40
dokument DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2014-01-15 13:55:12
dokument Uchwała Nr XIX/94/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzorów formularzy i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. 2014-01-15 13:54:31
dokument Uchwała Nr XXVIII/133/13 Rady Gminy Bielice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok 2014-01-15 13:53:49
dokument Uchwała Nr XXVIII/135/13 Rady Gminy Bielice w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2014 rok 2014-01-15 13:46:19
dokument DEKLARACJA 2014-01-15 13:38:38
katalog Podatek od środków transportowych 2014-01-15 13:37:16
katalog Sesja Nr XXX 2014-01-15 09:32:07
dokument Informacja o wynikach naboru 2013-12-30 14:51:50
dokument Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013-12-23 12:51:28
dokument Projekt uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2013-12-23 12:50:06
dokument Projekt uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 2013-12-23 12:38:54
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2/19 o pow. 0,0810 ha, 2/20 o pow. 0,0971 ha, 2/21 o pow. 0,0934 ha, 2/22 o pow.0,0876 ha, 2/23 o pow. 0,0872 ha, 2/24 o pow.0,1100 ha,2,25 o pow.0,1100 ha, 2,26 o pow.0,1100 ha, 2/27 o pow. 0,1252 ha, 2/28 o pow. 0,970 ha położonych w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2013-12-23 12:23:21
katalog Sesja Nr XXIX 2013-12-20 13:52:55
dokument Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. 2013-12-20 10:22:33
katalog Sesja Nr XXX 2013-12-20 09:46:39
dokument Zawiadomienie 2013-12-20 09:45:40
katalog Sesja Nr XXX 2013-12-20 09:42:25
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji wspólnej Rady Gminy Bielice 2013-12-20 09:40:35
katalog Sesja Nr XXVIII 2013-12-20 09:29:10
dokument LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE 2013-12-18 08:26:30
dokument Zawiadomienieo termienie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-12-10 08:12:23
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-12-10 08:11:30
dokument Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2013-12-05 08:32:45
dokument Zarzadzenie Nr 40/2013 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2013-12-04 15:06:38
dokument Zawiadomienie o termienie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2013-12-02 14:00:24
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji wspólnej Rady Gminy Bielice 2013-12-02 08:35:28
dokument Zawiadomienie 2013-12-02 08:32:35
katalog Sesja Nr XXIX 2013-12-02 08:30:41
dokument Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 2013-11-20 10:01:12
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2014 roku. 2013-11-20 09:56:15
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2014 rok. 2013-11-20 09:55:10
dokument Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok. 2013-11-20 09:54:26
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. 2013-11-20 09:52:05
katalog Sesja Nr XXVIII 2013-11-20 09:50:38
dokument Zawiadomienie 2013-11-20 09:48:02
katalog Sesja Nr XXVIII 2013-11-20 09:45:48
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2013-11-06 14:23:10
katalog Sesja Nr XXVII 2013-11-04 11:26:35
dokument Formularz konsultacji 2013-10-28 13:30:54
dokument Program współpracy 2013-10-28 13:29:41
dokument Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 2013-10-28 13:29:11
katalog Konsultacje społeczne na rok 2014 2013-10-28 13:22:37
dokument INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU 2013-10-23 09:54:07
dokument INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU 2013-10-23 09:53:44
dokument INFORMACJA 2013-10-23 09:53:06
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-10-21 08:46:04
dokument Protokół Nr XXVI/ 2013 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 roku 2013-10-16 21:07:35
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2013-10-16 21:00:57
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2013-10-02 13:06:33
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-10-02 13:05:17
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach. 2013-09-19 12:18:47
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnego boiska sportowego w Swochowie. 2013-09-19 12:16:57
dokument Zawiadomienie o terminie wspólnego posiedzenia Komisji 2013-09-19 12:13:13
katalog Sesja Nr XXVII 2013-09-19 12:10:28
dokument Zawiadomienie 2013-09-19 12:10:00
katalog Sesja Nr XXVII 2013-09-19 12:08:33
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2013-09-18 08:42:12
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-09-10 14:08:25
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2013-07-15 14:15:14
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-07-11 13:25:28
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2013-07-09 11:53:03
dokument Protokół Nr XXV/2013 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 10 czerwca 2013 roku 2013-07-09 10:34:07
katalog Sesja Nr XXVI 2013-07-03 09:01:42
dokument Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2013-07-01 12:52:32
dokument Projekt uchwały w spawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do organizacji pracy z rodziną. 2013-06-21 13:06:01
dokument Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na obszarze Gminy Bielice. 2013-06-21 13:05:13
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2013-2018 2013-06-21 08:44:57
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-06-21 08:43:15
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu 2013-06-21 08:42:26
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 446/2 o pow. 1,25 ha położona w obrębie geodezyjnym Parsów, gm. Bielice 2013-06-19 14:20:33
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wiecyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice 2013-06-19 14:14:05
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanejoznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311 o pow. 0,94 ha położona w obrębie geodezyjnym Babin, gm. Bielice 2013-06-19 14:07:30
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego usytuowanego na gruncie Skarbu Państwa oznaczonego numerami ewidencyjnymi 323 i 323/1 położonych w obrębie geodezyjnym Bielice 2013-06-19 14:04:07
dokument Uchwała Nr XXV/117/13 Rady Gminy Bielice z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2013-06-18 13:02:53
katalog Sesja Nr XXV 2013-06-18 13:01:52
dokument Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Bielice 2013-06-14 09:04:03
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice w 2013 r. 2013-06-14 08:59:05
dokument Zawiadomienie 2013-06-14 08:52:15
katalog Sesja Nr XXVI 2013-06-14 08:45:18
dokument Projekt uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice 2013-06-14 08:37:39
katalog Sesja Nr XXVI 2013-06-14 08:32:50
katalog Sesja Nr XXV 2013-06-14 08:31:43
katalog Sesja Nr XXIV 2013-06-14 08:31:30
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice 2013-06-14 08:30:15
dokument Zawiadomienie 2013-06-06 11:43:32
katalog Sesja Nr XXV 2013-06-06 11:42:58
dokument Protokół kontroli Nr HK-111/13 z dnia 15.05.2013r. - piaskownica w Chabówku 2013-05-29 11:29:05
dokument Protokół kontroli Nr HK-110/13 z dnia 15.05.2013r. - piaskownica w Będgoszczy 2013-05-29 11:27:51
dokument Protokół kontroli Nr HK-109/13 z dnia 15.05.2013r.- piaskownica w Chabowie 2013-05-29 11:26:30
dokument Protokół kontroli Nr HK-108/13 z dnia 15.05.2013r. - piaskownica w Babinie 2013-05-29 11:24:39
dokument Protokół kontroli Nr HK-107/13 z dnia 15.05.2013r. - piaskownica w Babinku 2013-05-29 11:23:23
dokument Protokół kontroli Nr HK-106/13 z dnia 15.05.2013r. - piaskownica w Parsowie 2013-05-29 11:21:47
dokument Protokół kontroli Nr HK-105/13 z dn8ia 15.05.2013r. - piaskownica w Swochowie 2013-05-29 11:20:28
dokument Protokół kontroli Nr HK-104/13 z dnia 15.05.2013 r. - piaskownica w Liniach 2013-05-29 11:18:54
dokument Protokół kontroli Nr HK-103/13 z dnia 15.05.2013 r. - piaskownica w Nowym Chrapowie 2013-05-29 11:17:07
dokument Protokół kontroli Nr HK-102/13 z dnia 15.05.2013r. - piaskownica w Starym Chrapowie 2013-05-29 11:15:18
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżet, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-05-28 14:15:21
dokument Protokół kontroli Nr HK-101/13 z dnia 15.05.2013 r. - piaskownica w Nowych Liniach 2013-05-28 09:17:21
dokument Protokół Nr XXIII/2013 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2013 roku 2013-05-21 08:37:27
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2013-05-20 15:04:35
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-05-16 09:01:36
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2013-05-13 14:46:30
dokument Zawiadomienie 2013-05-09 12:26:52
katalog Sesja Nr XXIV 2013-05-09 12:25:39
dokument Protokół Nr XXII/2013 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 20 lutego 2013 roku 2013-05-02 12:28:25
dokument Ogłoszenie Nr 4/2013 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice, przeznaczonej do sprzedaży 2013-04-22 08:22:01
dokument Protokół kontroli Nr HD-22/13 z dnia 05.04.2013 r. - świetlica środowiskowa w Starym Chrapowie 2013-04-17 13:29:35
dokument Protokół kontroli Nr HD-21/13 z dnia 05.04.2013 r. - świetlica środowiskowa w Chabowie 2013-04-17 13:28:19
dokument Protokół kontroli Nr HD-20/13 z dnia 05.04.2013 r. - świetlica środowiskowa w Parsowie 2013-04-17 13:26:58
dokument Protokół kontroli Nr HD-19/13 z dnia 05.04.2013 r. - świetlica środowiskowa w Bielicach 2013-04-17 13:25:02
dokument Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną 2013-04-16 08:07:26
dokument Zawidomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2013-04-10 15:12:26
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-04-09 10:31:12
dokument Uchwała Nr XXIII/116/13 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2014 rok 2013-04-09 10:24:36
dokument Uchwała Nr XXIII/115/2013 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 200/4,216,281 i 306 położonych w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2013-04-09 09:49:57
katalog Sesja Nr XXIII 2013-04-09 09:46:44
dokument Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 08 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2013-04-09 09:46:21
dokument Ogłoszenie Nr 3/2013 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice, przeznaczonej do sprzedaży 2013-04-09 08:49:29
dokument Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2014 rok 2013-03-25 09:02:06
dokument Ocena zasobów pomocy społecznej 2013-03-23 18:55:32
dokument Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 200/4,216,281 i 306 położonych w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2013-03-20 12:18:10
katalog Sesja Nr XXIII 2013-03-20 12:17:25
dokument Zawiadomienie 2013-03-20 12:15:36
katalog Sesja Nr XXIII 2013-03-20 12:13:55
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice 2013-03-20 12:13:14
dokument Informacja dotycząca oznakowania nieruchomości 2013-03-11 11:31:42
dokument Informacja o wyniku rokowań - działka nr 247 obręb Bielice 2013-03-11 11:28:26
dokument Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego - działka nr 162/1 obręb Swochowo 2013-03-11 11:25:49
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-03-04 12:16:52
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2013-03-04 10:07:09
dokument Protokół Nr XXI/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012 roku 2013-02-28 12:33:30
dokument Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 29 lutego 2012 r. do 20 grudnia 2012 r. 2013-02-28 10:26:53
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 16 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 2013-02-28 10:22:41
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 16 stycznia 2012 r. do 23 października 2012 r. 2013-02-28 10:07:55
katalog Sesja Nr XXII 2013-02-22 09:31:28
katalog Uchwały Rady Gminy Bielice za 2013 r. 2013-02-22 09:30:48
dokument Informacja o wynikach rokowań - działka nr 325/4 obręb Bielice 2013-02-21 13:43:22
dokument Informacja o wynikach rokowań - działka nr 2/15 obręb Linie 2013-02-21 13:42:02
dokument Informacja o wyniku rokowań - działka nr 60/2 obręb Będgoszcz 2013-02-21 13:40:40
dokument Informacja o wyniku rokowań - działka nr 200/2 obręb Parsów 2013-02-21 13:39:20
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-02-13 14:41:27
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 2013-02-13 14:16:57
dokument Projekt uchwały w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 2013-02-13 14:12:54
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 267/1 o pow. 0,24 ha położonej w obrębie geodezyjnym Bielice 2013-02-13 14:06:33
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo wraz z przynależnym gruntem i udziałem w działce zabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego 2013-02-13 13:56:09
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Bielice 2013-02-12 10:58:55
dokument Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy Bielice w sprawie zasad udzielania "Stypendium Wójta Gminy Bielice". 2013-02-12 10:53:41
katalog Sesja Nr XXII 2013-02-12 10:51:54
dokument Zawiadomienie 2013-02-12 10:47:57
katalog Sesja Nr XXII 2013-02-12 10:47:40
dokument Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji Rady Gminy Bielice 2013-02-12 10:43:51
dokument Informacja o wynikach naboru 2013-02-08 15:30:40
dokument LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE 2013-02-06 10:18:27
dokument Informacja- Wypowiedz umowę z firmą odbierającą odpady 2013-01-29 08:20:28
dokument Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2013-01-25 09:31:13
dokument Informacja o wynikach naboru 2013-01-22 11:00:56
dokument Protokół Nr 5/2012 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 05 grudnia 2012 r. 2013-01-18 11:53:51
dokument Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości Gminy Bielice 2013-01-18 10:15:42
dokument Ogłoszenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice, przeznaczonej do sprzedaży 2013-01-09 14:52:22
dokument Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2013-01-08 14:57:38
katalog W.0050.2013 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2013-01-08 14:48:52
katalog W.120.2013 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2013-01-08 14:48:34
dokument Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2013-01-08 10:36:45
dokument Uchwała Nr 35/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Dolnej Odry na lata 2013-2016 2013-01-04 13:31:54
dokument Uchwała Nr 34/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry na rok 2013 2013-01-04 13:30:21
dokument Uchwała Nr 33/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry na 2012 rok 2013-01-04 13:29:09
dokument Uchwała Nr 32/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2013-01-04 13:26:57
dokument Uchwała Nr 31/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2013-01-04 13:24:46
dokument Uchwała Nr 30/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-04 13:22:31
dokument Uchwała Nr 29/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-04 13:18:38
dokument Uchwała Nr 28/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2013-01-04 13:13:43
dokument Protokół Nr XIX/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 roku 2013-01-03 10:03:53
dokument Ogłoszenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice, przeznaczonej do sprzedaży 2013-01-02 13:50:52
katalog Sesja Nr XXI 2012-12-28 13:03:41
dokument Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach, ul. Jana Pawła II 34, w dniach 13-15 listopada 2012 r. 2012-12-28 08:49:24
dokument Protokół Nr XVIII/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 05 października 2012 roku 2012-12-19 14:43:33
dokument Protokół Nr XVII/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2012 roku 2012-12-19 14:41:47
dokument Uchwała Nr XX/97/12 Rady Gminy Bielice z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2012-12-19 14:36:40
katalog Sesja Nr XX 2012-12-19 14:34:47
dokument Protokół Nr 4/2012 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 28 września 2012 r. 2012-12-19 14:33:48
dokument Protokół Nr 3/2012 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 19 lipca 2012 r. 2012-12-19 14:32:37
dokument Wzór deklaracji 2012-12-17 13:09:17
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2012-12-14 09:49:37
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-12-14 09:47:43
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2012-12-14 09:45:59
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 2012-12-13 12:30:45
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2012-12-13 12:29:45
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice. 2012-12-13 11:09:41
dokument Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 200/4,216,281 i 306 położonych w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice. 2012-12-13 11:07:55
dokument Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki nr 42/7 położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 2012-12-13 11:05:42
katalog Sesja Nr XXI 2012-12-13 11:03:35
dokument Zawiadomienie 2012-12-13 11:03:17
katalog Sesja Nr XXI 2012-12-13 11:01:50
dokument Uchwała Nr XIX/93/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2013 rok. 2012-12-07 09:29:02
dokument DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 2012-12-07 09:25:49
dokument Uchwała Nr XIX/94/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzorów formularzy i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. 2012-12-07 09:25:22
dokument DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2012-12-07 09:22:02
dokument Uchwała Nr XIX/94/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzorów formularzy i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. 2012-12-07 09:21:29
dokument Uchwała Nr XIX/91/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok. 2012-12-07 09:20:15
dokument DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2012-12-07 09:18:23
dokument Uchwała Nr XIX/94/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzorów formularzy i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. 2012-12-07 09:17:09
dokument Uchwała Nr XIX/92/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2013 roku. 2012-12-07 09:15:56
katalog Podatek od środków transportowych 2012-12-07 09:06:37
katalog Podatek leśny 2012-12-07 09:05:59
katalog Podatek rolny 2012-12-07 09:04:44
katalog Podatek od nieruchomości 2012-12-07 09:04:34
dokument Uchwała Nr XIX/95/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bielice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2012-12-07 09:02:32
dokument Uchwała Nr XIX/94/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzorów formularzy i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. 2012-12-07 08:55:59
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-12-07 08:50:25
dokument Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2012-12-07 08:47:32
katalog Sesja Nr XX 2012-12-07 08:46:57
dokument Zawiadomienie- sesja nadzwyczajna 2012-12-05 12:06:48
katalog Sesja Nr XX 2012-12-05 12:05:46
dokument Zawiadomienie o terminie powiedzenia Komisji Rewizyjnej 2012-11-29 13:58:06
dokument Uchwała Nr XIX/93/12 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2013 rok 2012-11-27 12:06:30
dokument Uchwała Nr XIX/92/12Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2013 roku 2012-11-27 12:04:24
dokument Uchwała Nr XIX/91/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok 2012-11-27 12:02:53
katalog Sesja Nr XIX 2012-11-27 12:00:57
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-11-26 10:43:07
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2012-11-26 10:42:00
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej i leśnej, melioracji i łąkarstwa 2012-11-20 10:54:28
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publicznego w roku 2013 2012-11-19 13:45:11
dokument Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Bielice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2012-11-19 13:34:31
dokument Projekt uchwały w sprawie wzorów formularzy i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny 2012-11-19 13:32:30
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2013 roku. 2012-11-19 13:30:34
dokument Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok. 2012-11-19 13:29:09
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2013 rok. 2012-11-16 12:40:12
katalog Sesja Nr XIX 2012-11-16 12:38:01
dokument Zawiadomienie 2012-11-16 12:37:10
katalog Sesja Nr XIX 2012-11-16 12:36:51
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia współnego komisji Rady Gminy 2012-11-16 12:31:32
dokument Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej i leśnej, melioracji i łąkarstwa 2012-11-09 13:03:50
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-10-31 14:25:10
dokument Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2012-10-23 13:55:22
dokument Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniach od 12 ? 21 września 2012 r. w Urzędzie Gminy w Bielicach, 74-202 Bielice ul. Niepokalanej 34, oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach ul. Jana Pawła II 34 2012-10-22 13:46:01
dokument Uchwała Nr XVIII/90/12 Rady Gminy Bielice z dnia 05 października 2012 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 2012-10-19 11:43:27
dokument UCHWAŁA NR XVIII/89/12 Rady Gminy Bielice z dnia 05 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bielice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-10-19 11:41:15
katalog Sesja Nr XVIII 2012-10-19 11:39:49
dokument Konsultacje na 2013 r. 2012-10-18 13:05:09
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-10-15 08:38:16
dokument Projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 2012-10-04 08:51:16
dokument Protokół Nr XVI/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2012 r. 2012-10-03 13:04:30
dokument Protokół Nr XV/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 27 czerwca 2012 r. 2012-10-03 13:00:40
dokument Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Bielice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybiranych w każdym okręgu 2012-10-03 08:45:31
katalog Sesja Nr XVII 2012-10-02 11:22:03
katalog Sesja Nr XVIII 2012-10-01 14:42:47
dokument 2012-10-01 14:41:49
katalog Sesja Nr XVIII 2012-10-01 14:41:16
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Doraźnej 2012-09-25 11:00:03
dokument Termin posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-09-21 13:11:16
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry. 2012-09-21 07:58:49
dokument Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2012-09-20 14:52:19
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. 2012-09-20 14:51:09
katalog Sesja Nr VII 2012-09-20 14:50:05
dokument Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Bielice w obrębie ewidencyjnym Linie 2012-09-20 12:08:15
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2012-09-20 11:47:41
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębów Linie i Stare Chrapowo 2012-09-20 11:43:49
katalog Sesja Nr XVII 2012-09-20 11:42:19
katalog Sesja Nr XVI 2012-09-20 11:42:06
dokument Terminy posiedzeń komisji przed XVII sesją Rady Gminy Bielice w dniu 24 września 2012 r. 2012-09-20 11:38:41
dokument 2012-09-20 11:37:09
katalog Sesja Nr XVII 2012-09-20 11:35:38
dokument Program wsparcia organizacji pozarządowych 2012-09-19 10:28:54
dokument Uchwała Nr XVI/84/12 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2012 r. w sprawie powołania komisji doraźnej 2012-09-17 13:02:10
katalog Sesja Nr XVI 2012-09-17 13:01:05
dokument Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 2012-09-17 12:02:47
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Doraźnej 2012-09-17 11:34:40
dokument Zawiadomienie o terminie kontroli w Urzędzie Gminy Bielice 2012-09-17 10:58:22
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2012-09-17 10:56:04
dokument Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 2012-09-17 10:21:47
dokument Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003 r.) 2012-09-17 10:21:06
dokument Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003 r.) 2012-09-17 10:19:54
dokument Wzór sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego 2012-09-17 10:14:29
dokument Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 2012-09-17 10:12:46
dokument Wzór sprawozdanie (częściowe/końcowe) 2012-09-17 10:08:47
dokument Wzór oferta realizacji zadania publicznego 2012-09-17 10:07:54
dokument Wzór oferta realizacji zadania publicznego- w formie powierzenia realizacji zadania publicznego/wspierania realizacji zadania publicznego 2012-09-17 10:07:06
dokument Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego 2012-09-17 10:04:03
dokument 2012-09-12 08:10:27
katalog Sesja Nr XVI 2012-09-12 08:09:53
dokument Protokół Nr 2/2012 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 23 maja 2012 roku 2012-09-07 09:49:28
dokument Protokół Nr 1/2012 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 26 kwietnia 2012 roku 2012-09-07 09:48:40
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-09-04 14:44:55
dokument Ogłoszenie naboru na stanowisko KIEROWNIKA BIURA ZWIĄZKU 2012-08-03 09:07:46
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2012-07-13 10:58:41
dokument Protokół Nr XIV/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2012 r. 2012-07-12 15:03:05
dokument Protokół Nr XIII/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2012 r. 2012-07-12 14:59:15
dokument Uchwała Nr XV/83/12 Rady Gminy Bielie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Chrapowo w gminie Bielice 2012-07-12 10:57:25
dokument Uchwała Nr XV/82/12 Rady Gminy Bielice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Linie w gminie Bielice 2012-07-12 10:55:08
dokument Uchwała Nr XV/81/12 Rady Gminy Bielice z dnia 27czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2012-07-12 10:49:21
dokument Uchwała Nr XV/80/12 Rady Gminy Bielice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-07-12 10:45:22
dokument Uchwała Nr XV/79/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r. 2012-07-12 10:41:47
katalog Sesja Nr XV 2012-07-12 10:37:55
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2012-06-29 08:31:12
dokument Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych- świetlica wiejska w Babinie 2012-06-27 15:02:08
dokument Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych- świetlica wiejska w Liniach 2012-06-27 15:00:01
dokument Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych- świetlica wiejska w Bielicach 2012-06-27 14:58:30
dokument Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznwczych- świetlica wiejska w Chabowie 2012-06-27 14:56:52
dokument Protokół kontroli Nr HK-79/12 z kontroli piaskownicy w Chabówku 2012-06-27 14:10:40
dokument Protokół kontroli Nr HK-78/12 z kontroli piaskownicy w Będgoszczy 2012-06-27 14:08:51
dokument Protokół kontroli Nr HK-77/12 z kontroli piaskownicy w Chabowie 2012-06-27 14:06:48
dokument Protokół kontroli Nr HK-76/12 z kontroli piaskownicy w Babinie 2012-06-27 14:03:48
dokument Protokół kontroli Nr HK-75/12 z kontroli piaskownicy w Babinku 2012-06-27 13:58:40
dokument Protokół kontroli Nr HK-74/12 z kontroli piaskownicy w Parsowie 2012-06-27 13:56:45
dokument Protokół kontroli Nr HK-73/12 z kontroli przystanku PKS w Bielicach 2012-06-27 13:54:40
dokument Protokół kontroli Nr HK-72/12 z kontroli piaskownicy w Bielicach 2012-06-27 13:52:34
dokument Protokół kontroli Nr HK-71/12 z kontroli piaskownicy w Swochowie 2012-06-27 13:35:51
dokument Protokół kontroli Nr HK-70/12 z kontroli piaskownicy w Liniach 2012-06-27 13:33:54
dokument Protokół kontroli Nr HK-69/12 z kontroli piaskownicy w Nowych Liniach 2012-06-27 13:29:21
dokument Protokół kontroli Nr HK-68/12 z kontroli piaskownicy w Starym Chrapowie 2012-06-27 13:23:09
dokument Protokół kontroli Nr HK-67/12 z kontroli piaskownicy w Nowym Chrapowie 2012-06-27 13:17:56
dokument Wykaz aktów prawa miejscowego 2012-06-25 12:47:50
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-06-20 12:38:02
dokument Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla Gminy Bielice 2012-06-15 11:46:15
dokument Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011 2012-06-15 11:44:20
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za rok 2011 2012-06-15 11:34:24
katalog Sesja Nr XV 2012-06-15 11:33:22
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2012-06-15 07:49:26
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonywania budżetu za 2011 r. 2012-06-15 07:47:13
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2012-06-14 14:35:07
dokument Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Linie w gminie Bielice 2012-06-14 14:06:54
dokument Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Chrapowo w gminie Bielice 2012-06-14 14:03:09
katalog Sesja Nr XV 2012-06-14 13:53:07
dokument Zawiadomienie o terminie wspólnego posiedzenia komisji 2012-06-14 08:00:39
dokument 2012-06-14 07:58:25
katalog Sesja Nr XV 2012-06-14 07:57:27
dokument Ogłoszenia o naborze na stanowiska: REFERENT PRAWNO-ADMINISTRACYJNY, GŁÓWNY KSIĘGOWY BIURA ZWIĄZKU, GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA 2012-05-31 12:27:41
dokument Uchwała Nr XIV/78/12 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolnyprzy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach 2012-05-29 13:26:11
dokument Uchwała Nr XIV/77/12 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach 2012-05-29 13:23:59
katalog Sesja Nr XIV 2012-05-29 13:21:07
dokument 2012-05-25 11:32:16
dokument 2012-05-25 11:20:31
dokument 2012-05-25 11:15:24
dokument 2012-05-25 10:23:57
dokument Projekt uchwały w sprawie opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach. 2012-05-24 13:13:29
dokument Projekt uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach. 2012-05-24 13:11:58
katalog Sesja Nr XIV 2012-05-24 13:11:02
dokument 2012-05-24 12:31:51
katalog Sesja Nr XIV 2012-05-24 12:31:09
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2012-05-17 11:02:53
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2012-05-16 14:11:40
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-05-11 08:39:07
dokument Zarządzenie Nr 2/2012 2012-05-09 13:40:59
dokument Zarządzenie Nr 1/2012 2012-05-09 13:40:32
dokument Zawiadomienie o terminie kontroli Komisji Rewizyjnej 2012-04-12 14:54:04
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Społecznej 2012-04-12 14:53:10
dokument Zawiodomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-04-12 14:52:02
dokument Uchwała Nr XIII/76/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 162/1, położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo, w drodze przatrgu ustnego nieograniczonego. 2012-04-10 14:42:50
dokument Uchwała Nr XIII/75/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa Szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie 2012-04-10 14:40:21
dokument Uchwała Nr XIII/74/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 2012-04-10 14:25:02
katalog Sesja Nr XIII 2012-04-10 14:23:04
dokument Protokół Nr XII/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 lutego 2012 r. 2012-04-10 14:22:37
dokument Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2012-04-10 13:11:56
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2012-03-27 11:11:59
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 162/1, położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2012-03-27 09:00:35
dokument Projekt uchwały w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa Szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego zer środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 2012-03-27 08:58:16
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice. 2012-03-22 14:15:25
katalog Sesja Nr XIII 2012-03-22 14:14:46
dokument Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji 2012-03-22 14:14:21
dokument 2012-03-22 14:12:59
katalog Sesja Nr XIII 2012-03-22 14:11:15
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-03-13 14:29:19
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2012-03-13 13:49:45
dokument Uchwała Nr XII/67/12 Rady Gminy Bielice z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Dolnej Odry 2012-03-02 10:31:36
katalog Sesja Nr XII 2012-03-02 10:11:38
dokument Protokół Nr XI/2011 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2011 r. 2012-03-02 08:51:42
dokument 2012-03-01 13:41:56
dokument 2012-02-27 14:44:16
dokument Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2013 rok 2012-02-23 11:07:37
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2012 2012-02-22 13:06:21
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielice na 2012 rok 2012-02-22 10:57:05
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2012-02-22 10:55:46
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Dolnej Odry 2012-02-22 10:54:00
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: nr 174,184,277,310 i 311 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Chrapowo, gmina Bielice 2012-02-22 10:52:43
katalog Sesja Nr XII 2012-02-22 10:51:18
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice 2012-02-22 10:49:50
dokument 2012-02-22 10:43:53
katalog Sesja Nr XII 2012-02-22 10:41:33
dokument 2012-02-22 09:49:28
dokument Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2012-02-20 12:12:51
dokument Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2012-02-20 12:12:23
dokument Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2012-02-20 12:11:41
dokument Wykaz aktów prawa miejscowego 2012-02-16 11:00:19
dokument Wykaz aktów prawa miejscowego 2012-02-16 10:33:23
dokument Protokół kontroli Nr HK-20/12 z kontroli cmentarza w Babinie 2012-02-09 15:16:32
dokument Protokół kontroli Nr HK-19/12 z kontroli cmentarza w Chabowie 2012-02-09 15:11:33
dokument Protokół kontroli Nr HK-18/12 z kontroli cmentarza w Swochowie 2012-02-09 15:08:40
dokument Protokół kontroli Nr HK-17/12 z kontroli cmentarza w Bielicach 2012-02-09 15:06:18
dokument Protokół kontroli Nr HK-16/12 z kontroli cmentarza w Starym Chrapowie 2012-02-09 15:03:53
dokument Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego 2012-02-06 10:43:12
katalog Zwrot podatku akcyzowego 2012-02-06 10:41:51
dokument Protokół Nr 7/2011 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2011 r. 2012-01-30 08:37:14
katalog Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2012-01-18 14:45:01
katalog Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2012-01-18 14:41:55
dokument Protokół kontroli Nr HD-02/12 z kontroli Świetlicy środowiskowej w Starym Chrapowie 2012-01-18 08:29:43
dokument Protokół kontroli Nr HD-01/12 z kontroli Świetlicy wiejskiej w Nowym Chrapowie 2012-01-18 08:26:28
dokument Zarządzenie Nr 97/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2012-01-13 12:59:05
katalog Uchwały Rady Gminy Bielice za 2012 r. 2012-01-09 12:32:11
katalog Sesja Nr XI 2012-01-09 09:03:05
dokument 2012-01-05 13:48:46
dokument 2012-01-05 13:47:33
dokument 2012-01-05 13:46:08
dokument 2012-01-05 13:43:46
katalog Podatek od środków transportowych 2012-01-05 13:42:41
katalog Podatek leśny 2012-01-05 13:38:01
katalog Podatek rolny 2012-01-05 13:37:51
katalog Podatek od nieruchomości 2012-01-05 13:37:29
dokument Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. 2012-01-04 08:52:50
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-12-22 12:29:44
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice 2011-12-20 11:18:47
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Bielice na rok 2012 2011-12-20 11:16:12
dokument Zawiadomienie 2011-12-20 11:13:50
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 . 2011-12-20 08:52:37
dokument Projekt uchwały zmianiający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. 2011-12-20 08:50:57
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi i nnymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok 2011-12-20 08:49:42
dokument Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na działce oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 51, położonej w obrębie Będgoszcz 2011-12-20 08:48:16
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielice na lata 2012-2020 2011-12-20 08:46:42
katalog Sesja Nr XI 2011-12-20 08:44:47
katalog Sesja Nr XI 2011-12-20 08:42:28
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólne Komisji Rady Gminy Bielice 2011-12-20 08:39:42
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2011-12-13 12:15:23
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2012. 2011-12-12 12:55:07
dokument Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 23 lutego do 17 listopada 2011 r. 2011-12-08 13:29:22
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice od dnia 04 stycznia 2011 r. do 30 listopada 2011 r. 2011-12-08 13:28:04
dokument Protokół Nr 6/2011 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 26 października 2011 r. 2011-12-08 12:58:22
dokument Protokół Nr 5/2011 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 22 września 2011 r. 2011-12-08 12:56:43
dokument Zarządzenie Nr 84/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2011-12-07 12:09:31
dokument Protokół Nr IX/2011 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 30 września 2011 r. 2011-11-30 11:52:31
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2011-11-24 07:46:05
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2011-11-24 07:44:45
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2011-11-24 07:42:08
katalog Sesja Nr X 2011-11-21 12:19:13
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej 2011-11-10 14:32:31
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2012 roku. 2011-11-10 14:31:38
dokument Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok. 2011-11-10 14:30:54
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok 2011-11-10 14:26:56
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice 2011-11-10 14:24:40
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji 2011-11-10 13:14:56
dokument Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr IX/49/11 2011-11-10 13:13:51
dokument Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr IX/48/11. 2011-11-10 13:13:02
katalog Sesja Nr X 2011-11-10 13:12:08
dokument 2011-11-10 13:11:45
katalog Sesja Nr X 2011-11-10 13:10:50
dokument Zarzadzenie Nr 76/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uruchomienia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 2011-10-31 09:25:06
dokument PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BIELICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI POMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2012 2011-10-31 09:23:31
dokument Zawiadomienie o terminie kontroli Komisji Rewizyjnej 2011-10-21 14:51:00
dokument Termin posiedzenia komisji doraźnej 2011-10-18 14:47:05
dokument Termin posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2011-10-17 14:18:00
katalog Sesja Nr IX 2011-10-05 09:07:41
katalog Sesja Nr VIII 2011-10-05 09:07:26
dokument Termin posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2011-10-05 09:06:42
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów Gminy Bielice w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 238/1, położonej w obrębie Nowe Chrapowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-09-27 09:04:38
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 295/8 położonej w obrębie Chabowo 2011-09-27 08:44:35
dokument 2011-09-26 11:47:55
katalog Wykonanie budżetu za I półrocze 2011 r. 2011-09-26 11:47:12
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-09-26 11:38:36
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników 2011-09-26 11:37:22
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy- sołtysów 2011-09-26 11:35:37
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet radnych 2011-09-26 11:33:12
katalog Sesja Nr IX 2011-09-26 11:32:12
dokument Terminy posiedzeń Komisji 2011-09-26 10:35:17
dokument 2011-09-26 10:32:56
katalog Sesja Nr IX 2011-09-26 10:31:57
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji doraźnej 2011-09-19 09:52:56
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2011-09-19 09:30:07
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2011-09-19 09:28:57
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2011-09-19 09:28:02
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji doraźnej Rady Gminy Bielice 2011-08-31 10:06:07
dokument Protokół Nr 4/2011 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 15 czerwca 2011 roku 2011-08-30 10:55:10
dokument Protokół Nr 3/2011 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 24 maja 2011 roku 2011-08-30 10:53:28
dokument Protokół Nr 2/2011 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2011 roku 2011-08-30 10:51:33
dokument Protokół Nr 1/2011 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 18 marca 2011 roku 2011-08-30 10:50:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do jednolitego rzeczowego wykazu akt. 2011-08-29 12:54:06
dokument Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 czerwca 2011 roku 2011-08-24 15:10:10
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji doraźnej Rady Gminy Bielice 2011-08-19 12:28:14
dokument 2011-07-11 15:10:35
katalog Sesja Nr VIII 2011-07-11 15:09:56
dokument 2011-07-11 13:10:15
katalog Sesja Nr VIII 2011-07-11 13:09:11
dokument Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji 2011-07-11 09:58:25
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2011-07-07 14:01:42
katalog Sesja Nr VII 2011-07-07 10:16:51
dokument Protokół Nr VI/2011 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 9 czerwca 2011 r. 2011-07-07 10:14:07
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku budżetowym 2011 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-06-24 13:55:12
dokument Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w obrębach: Babin, Parsów 2011-06-22 08:08:17
dokument Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji 2011-06-22 07:59:30
dokument 2011-06-22 07:58:24
katalog Sesja Nr VII 2011-06-22 07:56:52
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bielice na lata 2011-2020 2011-06-22 07:51:48
dokument Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2011-06-22 07:48:35
katalog Sesja Nr VII 2011-06-22 07:43:19
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2011-06-17 15:06:12
dokument Uchwała Nr VI/34/11 Rady Gminy Bielice z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2011-06-16 11:58:47
dokument Uchwała Nr VI/35/11 Rady Gminy Bielice z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 83, położonej w obrębie Nowe Chrapowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-06-16 11:57:08
dokument Uchwała Nr VI/37/11 Rady Gminy Bielice z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji doraźnej. 2011-06-16 11:54:43
katalog Sesja Nr VI 2011-06-16 11:52:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr 3/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie: wprowadzenia i stosowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach instrukcji kancelaryjnej i instrukcji archiwalnej. 2011-06-16 11:50:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 14 czerwca 2011r. W sprawie: zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej 2011-06-16 11:49:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1/2011 Kierownika Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie: ustalenia i wdrożenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym. 2011-06-16 11:46:54
dokument Protokół Nr V/2011 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 11 maja 2011 r. 2011-06-14 10:25:25
dokument Protokół Nr IV/2011 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2011 r. 2011-06-14 10:23:52
dokument 2011-06-10 09:12:15
dokument Informacja o wyniku przetargu 2011-06-09 14:07:02
dokument Projekt uchwały w sprawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim 2011-06-07 08:39:25
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2011-06-06 10:25:55
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 83, położonej w obrębie Nowe Chrapowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-06-06 10:12:08
katalog Sesja Nr VI 2011-06-06 10:02:01
dokument Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej 2011-06-03 14:21:51
dokument 2011-06-03 08:25:44
katalog Sesja Nr VI 2011-06-03 08:24:57
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji Rady Gminy Bielice 2011-06-03 08:23:09
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2011-05-20 13:52:11
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2011-05-16 13:31:00
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji ds. Społecznych 2011-05-16 13:29:57
dokument Uchwała Nr V/30/11 Rady gminy Bielice z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planów Odnowy Miejscowości Bielice, Chabowo, Linie i Swochowo 2011-05-12 11:53:17
dokument Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Bielice z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2011-05-12 11:45:32
katalog Sesja Nr V 2011-05-12 11:43:42
dokument Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Chabówku 2011-05-10 11:17:08
dokument Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Będgoszczy 2011-05-10 11:07:36
dokument Protokół kontroli piaskownicy pry placu zabaw w Chabowie 2011-05-10 11:05:19
dokument Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Babinie 2011-05-10 11:03:20
dokument Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Babinku 2011-05-10 11:01:27
dokument Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Parsowie 2011-05-10 10:59:20
dokument Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Swochowie 2011-05-10 10:57:24
dokument Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Liniach 2011-05-10 10:54:12
dokument Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Nowych Liniach 2011-05-10 10:52:07
dokument Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Starym Chrapowie 2011-05-10 10:49:44
dokument Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Nowym Chrapowie 2011-05-10 10:46:35
dokument Protokół kontroli przystanku PKS w Bielicach 2011-05-10 10:44:33
dokument Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Bielicach 2011-05-10 10:42:49
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Planów Odnowy Miejscowości Bielice, Chabowo, Linie i Swochowo 2011-05-09 13:48:38
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2011-05-09 13:42:15
katalog Sesja Nr V 2011-05-09 10:34:27
dokument 2011-05-09 10:33:58
katalog Sesja Nr V 2011-05-09 10:33:02
dokument Zawiadomienie o terminie kontroli Komisji Rewizyjnej 2011-04-21 10:42:06
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2011-04-20 09:25:52
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2011-04-20 09:24:05
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2011-04-20 09:23:00
dokument Protokół Nr III/2011 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. 2011-04-07 13:28:29
dokument 2011-04-07 13:07:57
dokument Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Będgoszczy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia Regulaminu Przetargu 2011-04-07 12:47:36
dokument Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w Bielicach oraz przyjęcia Regulaminu i warunków Rokowań 2011-04-07 12:43:23
dokument Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 2/15, położonej w miejscowości Linie i przyjęcia Regulaminu Rokowań 2011-04-07 12:40:19
dokument Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działaki 91/4, położonej w obrębie Stare Chrapowo w drodze bezprzetargowej 2011-04-07 12:36:01
dokument Zarzadzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Parsów będących własnością Gminy Bielice 2011-04-07 12:34:28
dokument 2011-04-07 12:20:33
dokument Zawiadomienie o terminie kontroli Komisji Rewizyjnej 2011-04-07 10:32:28
katalog Sesja Nr IV 2011-04-04 14:38:47
katalog Kadencja VI 2011-04-04 14:33:20
dokument Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za rok 2010 2011-03-18 13:53:09
dokument Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-03-18 13:49:36
dokument Sprawozdanie z działalności Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach 2011-03-18 13:48:06
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-03-18 13:42:34
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2012 rok 2011-03-18 13:38:18
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 152, położonej w obrębie Parsów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-03-18 13:37:10
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 256/1, położonej w obrębie Swochowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-03-18 13:34:54
katalog Sesja Nr IV 2011-03-18 13:31:45
dokument 2011-03-18 12:14:09
katalog Sesja Nr IV 2011-03-18 12:09:32
dokument Zawiadomienie o terminie wspólnego posiedzenia komisji 2011-03-18 12:08:02
dokument Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2011-03-16 13:03:48
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice od dnia 22 października 2010 roku do 31 grudnia 2010r. 2011-03-14 12:14:48
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzeń komisji ds. Społecznych 2011-03-11 13:22:11
dokument 2011-03-11 09:50:11
dokument Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Bielice 2011-03-10 11:20:18
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2011-03-08 11:56:36
dokument Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 1 grudnia do 29 grudnia 2010 r. 2011-03-07 10:11:39
dokument Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 22 czerwca do 9 listopada 2010 r. 2011-03-07 10:10:12
dokument Protokół Nr II/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 roku 2011-03-04 09:54:58
katalog Sesja Nr III 2011-03-04 09:00:31
katalog Uchwały Rady Gminy Bielice za 2011 r. 2011-03-04 08:59:23
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 2011-02-17 11:27:16
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2011-02-17 11:22:36
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 2011-02-17 11:19:41
dokument Projekt uchwaly w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2011-2018 2011-02-17 11:14:43
dokument Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2011-02-17 11:11:26
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-02-17 11:09:46
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielice na 2011 rok. 2011-02-17 11:07:51
dokument Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego 2011-02-17 10:46:30
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA 2011-02-17 10:43:51
dokument Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na realizację zdania "Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Chrapowo, rozbudowa praz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielice oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy i sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w obrębach Bielice i Parsów" 2011-02-17 10:42:38
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 194 położonej w obrębie Swochowo 2011-02-17 10:38:55
dokument Projekt uchwały w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 2011-02-17 10:36:43
katalog Sesja Nr III 2011-02-17 10:33:06
dokument Terminy posiedzeń komisji przed III sesją Rady Gminy Bielice 2011-02-17 07:45:38
dokument Zawiadomienie 2011-02-17 07:42:59
katalog Sesja Nr III 2011-02-17 07:41:57
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta ds. wymiaru podatków i opłat, promocji gminy i zdrowia 2011-02-02 11:27:54
dokument Informacja z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2011-01-27 12:21:34
dokument 2011-01-25 10:39:53
dokument 2011-01-25 10:25:30
dokument 2011-01-25 10:25:10
dokument 2011-01-25 10:24:38
katalog Podatek od środków transportowych 2011-01-25 10:19:32
katalog Podatek leśny 2011-01-25 10:19:12
katalog Podatek rolny 2011-01-25 10:18:57
katalog Podatek od nieruchomości 2011-01-25 10:18:44
dokument Cezary Tumasz - Radny Gminy Bielice 2011-01-14 13:51:02
dokument Zbigniew Kołodziej - Radny Gminy Bielice 2011-01-14 13:49:12
dokument Zarządzenie Nr 2/2011 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych 2011-01-14 10:22:47
dokument Program współpracy 2011-01-14 10:19:35
katalog Zarządzenia Kierownika OPS 2011-01-12 11:30:59
dokument Ogłoszenie naboru 2011-01-04 11:44:12
dokument Protokół Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2010 r. 2010-12-31 09:32:24
dokument Uchwała Nr II/9/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2011- 2018. 2010-12-31 09:15:00
dokument Uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2011. 2010-12-31 09:13:38
dokument Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice. 2010-12-31 09:11:39
dokument Uchwała Nr II/6/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wystąpienia Gminy Bielice ze Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. 2010-12-31 09:10:31
dokument Uchwała Nr II/5/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok. 2010-12-31 09:09:34
dokument Uchwała Nr II/4/2010 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2010-12-31 09:08:06
dokument Uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Bielice oraz określenia zakresu ich działania. 2010-12-31 09:06:04
dokument Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bielice. 2010-12-31 09:05:07
dokument Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bielice 2010-12-31 09:04:12
katalog Sesja Nr II 2010-12-31 09:02:48
katalog Sesja Nr I 2010-12-31 09:02:40
katalog Uchwały Rady Gminy Bielice za 2010 r. 2010-12-31 09:01:59
dokument 2010-12-20 14:33:34
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2010-12-17 12:43:33
dokument Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok. 2010-12-17 12:33:02
katalog Kadencja VI 2010-12-17 12:29:47
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice. 2010-12-17 12:28:54
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet radnych. 2010-12-17 12:28:08
dokument Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Bielice ze Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. 2010-12-17 12:27:15
katalog Sesja Nr II 2010-12-17 12:26:40
katalog Sesja Nr I 2010-12-17 12:26:30
katalog Kadencja VI 2010-12-17 12:26:01
dokument Terminy posiedzeń Komisji przed II sesją Rady Gminy Bielice 2010-12-17 12:24:30
dokument 2010-12-17 12:22:05
katalog Sesja Nr II 2010-12-17 12:21:42
dokument 2010-12-17 12:21:26
katalog Sesja Nr I 2010-12-17 12:21:02
dokument Protokół Nr XL/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 09 listopada 2010 r. 2010-12-14 08:46:32
dokument Protokół Nr XXXIX/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 22 października 2010 r. 2010-12-14 08:41:57
dokument Protokół Nr XXXVIII/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 17 września 2010 r. 2010-12-14 08:39:47
dokument Protokół Nr XXXVII/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010 r. 2010-12-14 08:36:33
dokument Protokół kontroli projektu "Świetlica miejscem integracji gminy Bielice" 2010-12-14 08:05:51
dokument Uchwała Nr XXXIX/216/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 200, położonej w obrębie Parsów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-12-13 13:34:59
dokument Uchwała Nr XXXIX/215/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach objętych działalnością statutową tych organizacji. 2010-12-13 13:25:54
dokument Uchwała Nr XXXIX/214/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 października 2010 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2010-2020" 2010-12-13 13:23:50
dokument Uchwała Nr XXXVIII/213/10 Rady Gminy Bielice z dnia 17 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Szczurowa 2010-12-13 13:13:47
dokument Uchwała Nr XXXVIII/212/10 z dnia 17 września 2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bielice, procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 2010-12-13 13:12:38
dokument Uchwała Nr XXXVIII/211/10 Rady Gminy Bielice z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2010-12-13 13:09:36
dokument Protokół z kontroli - Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania "Odnowa i Rozwój Wsi" w okresie 01.01.2007 - 31.08.2010r. 2010-12-07 12:09:58
dokument 2010-12-01 11:57:25
katalog Kadencja VI 2010-12-01 11:56:54
katalog VI Kadencja 2010-11-30 09:04:51
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2010-11-08 18:28:42
dokument Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok 2010-11-08 18:27:46
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2011r. 2010-11-08 18:26:42
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok 2010-11-08 18:25:50
katalog Sesja XL 2010-11-08 18:25:09
dokument Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji 2010-11-08 07:59:28
dokument 2010-11-08 07:58:39
katalog Sesja Nr XL 2010-11-08 07:57:32
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice od dnia 15 czerwca 2010r. do 18 października 2010r. 2010-10-21 14:33:37
dokument Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji Rady Gminy Bielice 2010-10-13 10:56:54
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2010 - 2020 2010-10-13 10:54:16
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 200, położonej w obrębie Parsów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2010-10-13 10:53:05
dokument Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach objętych działalnością statutową tych organizacji. 2010-10-13 10:51:13
katalog Sesja XXXIX 2010-10-13 10:49:05
dokument 2010-10-13 10:48:01
katalog Sesja Nr XXXIX 2010-10-13 10:46:45
dokument Zawiadomienie o terminie kontroli w Urzędzie Gminy Bielice, którą przeprowadzi Komisja Rewizyjna 2010-09-27 13:15:05
dokument Zarządzenie Nr 58/2010 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 września 2010r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2010-09-24 11:32:15
dokument Zarządzenie Nr 25/2010 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 maja 2010r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2010-09-24 11:31:08
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i spraw Gospodarczych 2010-09-23 08:27:45
dokument Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji 2010-09-08 08:29:56
dokument Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bielice, procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 2010-09-08 08:25:23
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r. 2010-09-08 08:22:25
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Szczurowa 2010-09-08 08:21:18
katalog Sesja XXXVIII 2010-09-08 08:17:00
dokument 2010-09-08 08:16:34
katalog Sesja Nr XXXVIII 2010-09-08 08:15:29
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Bielicach w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:40:39
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Nowych Liniach w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:37:15
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Starym Chrapowie w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:34:41
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Nowym Chrapowie w dniu 19.08.2010 r. 2010-09-06 14:32:18
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Liniach w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:29:52
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Swochowie w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:26:53
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Parsowie w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:24:33
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Babinku w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:22:39
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Babinie w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:20:32
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Chabowie w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:18:15
dokument Protokół kontorli przeprowadzonej na placu zabaw w Będgoszczy w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:14:42
dokument Protokół kontorli przeprowadzonej na placu zabaw w Chabówku dnia 19.08.2010r. 2010-09-06 14:12:30
dokument Protokół Nr XXXVI/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 31 maja 2010 r. 2010-07-20 11:43:17
dokument Protokół Nr XXXV/2010 z uroczystej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 27 maja 2010r. 2010-07-20 11:02:35
dokument 2010-07-19 08:19:45
dokument 2010-07-19 08:03:14
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2010-07-05 14:48:45
dokument Uchwała Nr XXXVII/209/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2010-07-02 12:28:54
dokument Uchwała Nr XXXVII/210/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielice za I półrocze roku budżetowego 2010-07-02 12:27:36
dokument Uchwała Nr XXXVII/206/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/145/09 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości 2010-07-02 12:25:33
dokument Uchwała Nr XXXVII/207/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2010-07-02 12:23:49
dokument Uchwała Nr XXXVII/208/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2010-06-28 08:40:46
dokument Termin kontroli 2010-06-25 15:05:54
dokument Termin posiedzenia komisji ds. Społecznych 2010-06-24 08:29:08
dokument 2010-06-16 11:20:12
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice od 04 stycznia 2010r. do 08 czerwca 2010r. 2010-06-16 10:45:40
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice od 30 października 2009r. do 31 grudnia 2009r. 2010-06-16 10:41:00
dokument Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 29 stycznia 2010r. do 31 maja 2010r. 2010-06-16 10:39:37
dokument Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 26 listopada 2009r. do 30 grudnia 2009r. 2010-06-16 10:38:26
dokument ZAWIADOMIENIE 2010-06-16 10:34:03
katalog Sesja Nr XXXVII 2010-06-16 10:32:49
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2010-06-16 10:32:30
katalog Sesja XXXVII 2010-06-16 10:31:40
dokument Terminy posiedzeń komisji 2010-06-16 10:30:24
dokument Protkół Nr XXXIV/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 28 kwietnia 2010r. 2010-06-16 10:28:11
dokument Zawiadomienie oterminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2010-06-11 14:17:48
dokument Uchwała Nr XXXVI/205/10 Rady Gminy Bielice z dnia 31 maja 2010 r. w sprawiebudowy masztów telefonii komórkowej na terenie Gminy Bielice 2010-06-07 14:32:18
dokument 2010-05-25 19:34:28
katalog Sesja Nr XXXVI 2010-05-25 19:16:38
dokument Protokół Nr XXXIII/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 12 kwietnia 2010 r. 2010-05-14 08:11:02
dokument 2010-05-14 08:08:13
katalog Sesja Nr XXXV 2010-05-14 08:07:54
dokument Protokół Nr XXXII/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2010 r. 2010-05-06 08:00:27
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2010-05-06 07:58:59
dokument Uchwała Nr XXXIII/198/10 Rady Gminy Bielice z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planów Odnowy Miejscowości Chabowo i Linie 2010-05-06 07:54:31
dokument Informacja o zmianie terminu kontroli w Urzędzie Gminy w Bielicach 2010-04-28 11:39:00
dokument Zawiadomienie o terminie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2010-04-23 07:48:28
dokument Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Bielice 2010-04-21 13:22:05
dokument Projekt uchwały w sprawieopinii o lokalizacji kasyna gry w Będgoszczy pod Nr 18 - Stacja paliw 2010-04-21 13:20:50
dokument Zawiadomienie o kontroli w Urzędzie Gminy w Bielicach 2010-04-21 13:17:27
dokument Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji 2010-04-21 10:25:19
dokument Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bielice 2010-04-21 10:24:04
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Bielice 2010-04-21 10:23:14
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice 2010-04-21 10:22:13
katalog Sesja XXXIV 2010-04-21 10:21:19
dokument Zawiadomienie 2010-04-21 10:18:06
katalog Sesja Nr XXXIV 2010-04-21 10:17:27
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na cmentarzu w Babinie w dniu 16.04.2010 r. 2010-04-19 08:56:11
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na cmentarzu w Swochowie w dniu 16.04.2010r. 2010-04-19 08:52:33
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na cmentarzu w Bielicach w dniu 16.04.2010 r. 2010-04-19 08:49:23
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na cmentarzu w Starym Chrapowie w dniu 16.04.2010 r. 2010-04-19 08:42:30
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na cmentarzu w Chabowie w dniu 16.04.2010 r. 2010-04-19 08:36:07
dokument 2010-04-09 13:09:29
dokument Protokół Nr XXXI/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 stycznia 2010 roku 2010-04-09 11:06:27
katalog Sesja Nr XXXIII 2010-04-09 11:05:02
dokument Projekt uchwały 2010-04-09 11:01:24
katalog Sesja XXXIII 2010-04-09 11:00:56
dokument Plan Odnowy Miejscowości Bielice 2010-04-01 08:52:48
dokument Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Bielice w okresie od 9 do 16 lutego 2010-03-25 15:09:10
dokument SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELICACH ZA ROK 2009 2010-03-25 13:16:11
dokument Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach za rok 2009. 2010-03-25 13:15:27
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2010-03-23 14:18:04
dokument Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2011rok. 2010-03-23 14:11:59
dokument Projekt uchwały zmieniającej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice 2010-03-23 14:10:56
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r. 2010-03-23 14:09:21
dokument Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji 2010-03-23 14:07:15
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Linie 2010-03-23 11:51:20
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stare Chrapowo 2010-03-23 11:45:42
dokument Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 139/13 położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo oraz działek nr 517/14 i 517/18 położonych w obrębie geodezyjnym Babin 2010-03-23 08:03:33
katalog Sesja XXXII 2010-03-23 08:01:25
dokument Zawiadomienie 2010-03-23 07:45:40
katalog Sesja Nr XXXII 2010-03-23 07:44:01
dokument Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Bielice w dniu 4 marca 2010r. 2010-03-18 13:57:56
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Bielice w dniu 17.02.2010r. 2010-03-16 12:14:54
dokument Zawiadomienie o teminie posiedzenia komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2010-03-12 14:52:29
dokument 2010-02-22 14:39:05
dokument Zawiadomienie o terminie kontroli w Urzędzie Gminy 2010-02-17 14:19:29
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2010-02-17 14:18:43
dokument PROTOKÓŁ Z NABORU NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W WYMIARZE 1/1 ETATU, 1/2 ETATU W ramach realizacji projektu "Zielone Przedszkole" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2010-02-17 12:20:05
dokument Protokół Nr XXX/2009 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 roku 2010-02-09 10:23:57
dokument INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO POMOC NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W WYMIARZE 1/1 ETATU I 1/2ETATU W ramach realizacji projektu "Zielone Przedszkole" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2010-02-04 11:39:17
dokument PROTOKÓŁ Z NABORU NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W WYMIARZE 1/1 ETATU, 1/1 ETATU 2010-02-03 09:33:36
dokument PROTOKÓŁ Z NABORU NA WOLNE STANOWISKO KUCHARZ W WYMIARZE1/2 ETATU 2010-02-03 09:32:00
dokument PROTOKÓŁ Z NABORU NA WOLNE STANOWISKO POMOC NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W WYMIARZE 1/1 ETATU I 1/2 ETATU 2010-02-03 09:30:22
dokument Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 luty 2010 r. w sprawie naboru pracowników do projektu "Zielone Przedszkole" oraz powołania komisji rekrutacyjnej 2010-02-03 09:27:57
dokument 2010-01-25 08:43:44
dokument 2010-01-25 08:42:10
dokument 2010-01-25 08:41:34
dokument Zawiadomienie na XXXI Sesję Rady Gminy Bielice 2010-01-25 08:34:10
katalog Sesja Nr XXXI 2010-01-25 08:33:00
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Chabowo 2010-01-22 14:25:24
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 517/2, położonej w miejscowość Babinek w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2010-01-22 14:24:53
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie zasad przyznawania dofinansowania usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielice 2010-01-22 14:24:01
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010 2010-01-22 14:22:25
katalog Sesja XXXI 2010-01-22 14:21:44
dokument Terminy posiedzeń komisji Rady gminy Bielice 2010-01-22 14:21:15
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2010-01-22 14:20:06
dokument Uchwała Nr CXXXII/361/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Bielice na 2010 r. 2010-01-14 08:32:33
dokument Uchwała Nr CXXXVIII/413/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bielice na 2010 rok 2010-01-14 08:28:36
dokument Uchwała Nr CXXXVIII/414/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu budżetowego, wykazanych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bielice na 2010 r. 2010-01-14 08:24:14
katalog Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2010-01-14 08:16:59
katalog Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2010-01-14 08:14:17
katalog Uchwały Rady Gminy za 2010 r. 2010-01-14 07:51:43
dokument 2010-01-14 07:49:38
dokument Protokół Nr XXIX/2009 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009 r. 2010-01-11 12:24:10
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2010-01-11 12:21:59
katalog Sesja Rady XXX 2010-01-11 11:35:42
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Linie, Nowe Chrapowo - gmina Bielice 2009-12-23 12:22:26
dokument Projekt uchwały w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego na terenie gminy Bielice oraz ustalenia jego organizacji 2009-12-23 12:06:45
dokument Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem 211 położonej w Parsowie 2009-12-23 11:53:37
dokument Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 231/1 położonej w obrębie Nowe Chrapowo 2009-12-23 11:50:22
dokument Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 232/6,238/2,238/5 położonych w obrębie Swochowo 2009-12-23 11:45:12
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębów Babin i Parsów 2009-12-23 11:41:18
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 2010 rok 2009-12-23 11:34:27
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Świetlica miejscem integracji mieszkańców gminy Bielice" o numerze 1/7.3/09 w ramach priorytetu VII "Promocja integracji społecznej, działania 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2009-12-23 11:31:13
dokument Protokół Nr 5/2009 z dnia 28 października 2009 roku 2009-12-23 11:26:25
dokument Zawiadomienie o terminie kontroli w Urzędzie Gminy 2009-12-23 07:50:27
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 2009-12-23 07:48:51
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy 2009-12-23 07:47:56
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy 2009-12-23 07:47:00
dokument 2009-12-23 07:44:46
katalog Sesja Nr XXX 2009-12-23 07:44:22
dokument Projekt uchwały zmianiającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozawiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przecwidziałania Narkomanii na rok 2009 2009-12-23 07:42:42
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etetu zajęć o różnym wymiarze czasu pracy 2009-12-23 07:39:54
dokument Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2009-12-23 07:37:51
dokument Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 2009-12-23 07:34:11
katalog Sesja XXX 2009-12-23 07:32:43
dokument Protokół Nr XXVIII/2009 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 16 września 2009 r. 2009-12-03 13:23:19
katalog Sesja Rady XXIX 2009-12-03 11:29:06
dokument 2009-11-19 13:11:03
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzeń komisji Rady Gminy Bielice 2009-11-18 11:40:53
dokument 2009-11-18 11:38:48
katalog Sesja Nr XXIX 2009-11-18 11:38:05
katalog Sesja XXIX 2009-11-18 11:34:52
dokument 2009-10-29 09:47:05
dokument Rejestr Zarządzeń Wójta od 23 lipca 2009 roku do 13 października 2009r. 2009-10-28 14:14:04
dokument Zarządzenie Nr 85/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 października 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2009-10-27 15:08:01
dokument Zawiadomienie o kontroli w Urzędzie Gminy w Bielicach 2009-10-21 09:38:11
dokument Rejestr Uchwał Rady Gminy Bielice Kadencja V od 28 maja 2009 roku do 16 września 2009 roku 2009-10-09 11:21:32
dokument Protokół Nr 4/2009 z dnia 3 lipca 2009 roku 2009-10-07 14:24:44
dokument Protokół Nr 3/2009 z dnia 9 czerwca 2009 roku 2009-10-07 14:22:51
dokument Protokół Nr 2/2009 z dnia 8 maja 2009 roku 2009-10-07 14:20:00
dokument Protokół Nr 1/2009 z dnia 20 marca 2009 roku 2009-10-07 14:16:25
dokument Protokół Nr 3/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku 2009-10-07 14:13:03
dokument Protokół Nr 2/2008 z dnia 15 października 2008 roku 2009-10-07 14:09:49
dokument Protokół Nr 1/2008 z dnia 27 maja 2008 roku 2009-10-07 14:06:37
dokument Protokół Nr 2/2007 z dnia 30 października 2007 roku 2009-10-07 14:03:52
dokument Protokół Nr 1/2007 z dnia 31 maja 2007 roku 2009-10-07 14:02:41
dokument 2009-09-22 15:04:31
dokument Oferta sprzedaży nieruchomości gminnych 2009-09-22 13:43:23
dokument Zadania i kompetencje stanowiska ds. wymiaru podatków i opłat, promocji gminy i zdrowia 2009-09-22 13:27:54
dokument Protokół z kontroli w zakresie stanu sanitarnego na cmentarzu w m. Stare Chrapowo, Bielice, Swochowo, Babin, Chabowo, przeprowadzony w dniu 15 września 2009roku 2009-09-22 09:22:43
dokument Uchwała Nr XXVI/148/2009 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2010 rok 2009-09-22 09:21:29
dokument Protokół Nr XXVII/2009 z sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2009 roku 2009-09-21 13:55:21
katalog Sesja Rady XXVIII 2009-09-21 13:12:18
dokument Zarządzenie Nr 6/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 10 września w sprawie wprowadzenia zmiany do jednolitego rzeczowego wykazu akt 2009-09-11 12:36:26
dokument Zarządzenie Nr 72/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2009-09-11 11:03:36
dokument Informacje z wykonania budżetu 2009-09-08 11:25:30
dokument Projekty uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2009-09-08 11:21:20
dokument Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2009-09-08 11:02:44
katalog Sesja XXVIII 2009-09-08 11:01:31
dokument 2009-09-08 10:58:30
katalog Sesja Nr XXVIII 2009-09-08 10:58:14
dokument Terminy posiedzeń komisji przed XXVIII sesją 2009-09-08 10:48:49
dokument Zarządzenie Nr 5/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach regulaminu okresowej oceny pracowników 2009-08-19 12:32:07
dokument Zarządzenie Nr 4/2007 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 30 października 2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników. 2009-08-19 12:22:00
dokument Rejestr Zarządzeń Wójta od 27 kwietnia 2009 roku do 1 lipca 2009 roku 2009-07-21 11:01:55
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych- 17 lipca 2009r. 2009-07-09 14:55:32
dokument Protokół z kontroli w zakresie utrzymania piaskownicy na placu zabaw przeprowadzonej w Swochowie, w dniu 8 lipca 2009 roku 2009-07-09 13:17:29
dokument Protokół z kontroli w zakresie utrzymania piaskownicy na placu zabaw przeprowadzonej w Babinie, w dniu 8 lipca 2009 roku 2009-07-09 13:13:31
dokument Protokół z kontroli w zakresie utrzymania piaskownicy na placu zabaw przeprowadzonej w Nowym Chrapowie, w dniu 8 lipca 2009 roku 2009-07-09 12:58:31
dokument Protokół z kontroli w zakresie utrzymania piaskownicy na placu zabaw przeprowadzonej w Starym Chrapowie, w dniu 8 lipca 2009 roku 2009-07-09 12:54:20
dokument Protokół z kontroli w zakresie utrzymania piaskownicy na placu zabaw przeprowadzonej w Nowych Liniach, w dniu 8 lipca 2009 roku 2009-07-09 12:50:36
dokument Protokół z kontroli w zakresie utrzymania piaskownicy na placu zabaw przeprowadzonej w Liniach, w dniu 8 lipca 2009 roku 2009-07-09 12:42:08
dokument Protokół z kontroli w zakresie utrzymania piaskownicy na placu zabaw przeprowadzonej w Babinku, w dniu 8 lipca 2009 roku 2009-07-09 10:52:45
dokument Protokół z kontroli w zakresie utrzymania piaskownicy na placu zabaw przeprowadzonej w Parsowie, w dniu 8 lipca 2009 roku 2009-07-09 10:44:58
dokument Protokół z kontroli w zakresie utrzymania piaskownicy na placu zabaw przeprowadzonej w Bielicach, w dniu 8 lipca 2009 roku 2009-07-09 10:35:51
dokument Protokół z kontroli przystanku PKS w Bielicach przeprowadzonej, w dniu 8 lipca 2009r. 2009-07-09 09:06:37
dokument Protokół Nr XXVI/2009 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009 roku 2009-07-03 11:04:44
dokument Plan Odnowy Miejscowości Swochowo 2009-07-03 08:44:06
katalog Sesja Rady XXVII 2009-06-30 14:50:52
dokument Zarządzenie Nr 4/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach. 2009-06-29 09:44:00
dokument Zarządzenie Nr 3/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 20 maja 2009r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach. 2009-06-29 09:32:44
dokument Plan Odnowy Miejscowości Nowe Chrapowo 2009-06-25 15:22:47
dokument Regulamin Urzędu Gminy Bielice 2009-06-25 12:54:25
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym gruntem i udziałem w działce zabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego 2009-06-23 10:27:01
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 146/2 położonej w miejscowości Babin w drodze bezprzetargowej 2009-06-23 10:24:29
katalog Sesja XXVII 2009-06-23 10:05:16
dokument 2009-06-23 10:01:45
katalog Sesja Nr XXVII 2009-06-23 10:01:06
dokument Terminy posiedzeń komisji przed XXVII Sesją 2009-06-23 09:55:49
dokument Posiedzenie Komisji ds. Społecznych- 24 czerwca 2009r. 2009-06-18 14:22:16
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - 8 czerwca 2009 roku 2009-06-04 13:39:01
dokument Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice w Urzędzie Gminy w Bielicach - 9 czerwca 2009 roku 2009-06-04 13:36:50
dokument Protokół Nr XXV/2009 z Sesji Rady Gminy Gminy z dnia 23 kwietnia 2009 roku 2009-06-04 09:00:35
dokument Uchwała Nr XXVI/150/09 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/8/02 Rady Gminy Bielice 2009-06-01 13:13:14
dokument Uchwała Nr XXVI/149/09 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postepowania z nimi 2009-06-01 13:11:55
dokument Uchwała Nr XXVI/147/09 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie obciążenia działki nr 35/3 obręb Swochowo służebnością gruntową 2009-06-01 13:07:49
dokument Uchwała NR XXVI/146/09 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie przystapienia Gminy Bielice do projektu "Moje gimnazjum-moja szansa" 2009-06-01 13:04:08
dokument Plan Odnowy Miejscowości Chabowo 2009-06-01 11:46:23
dokument Plan Odnowy Miejscowości Linie 2009-06-01 11:43:01
katalog Sesja Rady XXVI 2009-05-29 12:08:41
dokument Zawiadomienie 2009-05-21 14:47:24
katalog Sesja Nr XXVI 2009-05-21 14:47:00
dokument Posiedzenia Komisji przed XXVI Sesją 2009-05-21 13:54:23
dokument Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2010 rok 2009-05-21 13:51:02
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości 2009-05-21 13:48:12
dokument Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/8/02 Rady Gminy Bielice 2009-05-21 13:42:37
dokument Projekt uchwały w sprawie obciążenia działki nr 35/3 obręb Swochowo służebnością gruntową 2009-05-21 13:41:09
dokument Projekt uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z nimi 2009-05-21 13:33:36
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bielice do projektu "Moje gimnazjum-moja szansa" realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 2009-05-21 13:31:07
katalog Sesja XXVI 2009-05-21 13:10:56
dokument Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice w Urzędzie Gminy w Bielicach - 8 maja 2009 roku 2009-05-06 13:56:58
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - 14 maja 2009 roku 2009-05-06 13:52:23
dokument Rejestr Uchwał Rady Gminy Bielice Kadencja V od 30 stycznia 2009 roku do 23 kwietnia 2009 roku 2009-05-04 15:26:03
dokument Rejestr Uchwał Rady Gminy Bielice Kadencja V od 26 listopada 2008 roku do 31 grudnia 2008 2009-05-04 12:57:20
dokument Rejestr Zarządzeń Wójta od 6 marca 2009 roku do 16 kwietnia 2009 roku 2009-04-30 09:19:48
dokument Rejestr Zarządzeń Wójta od 2 lutego 2009 roku do 4 marca 2009 roku 2009-04-30 09:18:42
dokument Protokół Nr XXIV/2009 z Sesji Rady Gminy Bielice z dnia 27 lutego 2009 roku 2009-04-27 11:44:01
dokument Uchwała Nr XXV/144/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice 2009-04-27 11:40:10
dokument Uchwała Nr XXV/143/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie dopłaty do wody dla gospodarstw domowych na terenie gminy Bielice 2009-04-27 11:35:36
dokument Uchwała Nr XXV/142/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice na lata 2009-2032" 2009-04-27 11:31:14
dokument Uchwała Nr XXV/141/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009-04-27 11:16:50
dokument Uchwała Nr XXV/140/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie oddania w użyczenie jednego pomieszczenia piwnicznego w budynku ośrodka zdrowia w Bielicach przy ul. Jana Pawła II nr 34 a 2009-04-27 11:13:17
dokument Uchwała Nr XXV/139/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 325/4 położonej w Bielicach w drodze przetargu nieograniczonego 2009-04-27 11:10:54
dokument Uchwała Nr XXV/138/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 284 położonej w miejscowości Chabowo 2009-04-27 11:02:25
dokument Uchwała Nr XXV/137/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat 2009-04-27 10:57:38
dokument Uchwała Nr XXV/136/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 2009-04-27 10:52:22
katalog Sesja Rady XXV 2009-04-27 10:05:32
dokument Rejestr Zarządzeń Wójta od 12 listopada 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku 2009-04-22 13:34:25
dokument Zawiadomienie na XXV Sesję 2009-04-10 07:55:02
dokument Terminy posiedzeń komisji przed XXV Sesją 2009-04-10 07:51:15
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice na lata 2009-2032" 2009-04-09 13:17:01
dokument Projekt uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielicę 2009-04-09 13:08:01
dokument Projekt uchwały w sprawie oddania w użyczenie jednego pomieszczenia piwnicznego w budynku ośrodka zdrowia w Bielicach przy ul. Jana Pawła II 34a 2009-04-09 13:05:33
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 284 położonej w miejscowości Chabowo 2009-04-09 13:04:00
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice 2009-04-09 12:52:27
dokument Projekt uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat 2009-04-09 12:49:23
dokument Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2009-04-09 12:47:02
katalog Sesja XXV 2009-04-09 12:45:45
dokument Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 r. 2009-04-09 12:41:23
dokument Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej z udzielonych świadczeń w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 2009-04-09 12:39:30
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2008 rok 2009-04-09 12:36:24
katalog Sesja Nr XXV 2009-04-09 11:46:13
dokument Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach, w dniu 26 lutego 2009 roku 2009-04-08 08:18:25
dokument Deklaracja na podatek od nieruchomości 2009-03-30 09:02:17
dokument Podatek rolny 2009-03-30 08:56:16
dokument Podatek leśny 2009-03-30 08:54:29
dokument Podatek od nieruchomości 2009-03-30 08:52:39
dokument Podatek od środków transportowych 2009-03-30 08:50:39
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 20 marca 2009 roku 2009-03-17 12:58:20
dokument Posiedzenie Komisji ds. Społecznych 27 marca 2009 roku oraz 31 marca 2009 roku 2009-03-17 12:57:36
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - 25 marca 2009 rok 2009-03-17 12:56:29
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - 31 marca 2009 rok 2009-03-17 12:55:09
dokument Uchwała Nr XXIV/135/09 Rady Gminy Bielice z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa Szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1, "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej", Poddziałanie 7.1.2 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" 2009-03-02 14:01:12
dokument Uchwała Nr XXIV/134/09 Rady Gminy Bielice z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Zielone Przedszkole" o numerze 1/1.9.1/09 w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", działania 9.1. "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", poddziałania 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-03-02 13:53:24
dokument Uchwała Nr XXIV/133/09 Rady Gminy Bielice z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu gminy Bielice 2009-03-02 13:48:52
katalog Sesja Rady XXIV 2009-03-02 13:47:39
dokument Protokół Nr XXIII/2009 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 30 stycznia 2009 roku 2009-03-02 13:46:12
dokument Protokół z kontroli problemowej w zakresie ewidencji działalności gospodarczej przeprowadzonej w dniu 23 lutego 2009 r. w Urzędzie Gminy Bielice 2009-03-02 09:34:22
dokument Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej 2009-02-26 13:31:35
dokument 2009-02-25 08:39:32
katalog Sesja Nr XXIV 2009-02-25 08:39:12
dokument Wspólne posiedzenie Komisji przed XXIV sesją, która odbędzie się 27 lutego 2009 roku 2009-02-25 08:37:13
dokument Projekt uchwały w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa Szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej , Działanie 7.1 Upowszechnienie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie". 2009-02-25 08:30:33
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Zielone Przedszkole" o numerze 1/9.1.1/09 w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działania 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-02-25 08:09:25
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Bielice 2009-02-25 08:04:34
katalog Sesja XXIV 2009-02-25 07:58:51
katalog Sesja Rady XXIII 2009-02-10 11:10:45
katalog Uchwały Rady Gminy za 2009 r. 2009-02-10 10:59:03
dokument Protokół Nr XXII/2008 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku 2009-02-10 10:42:00
dokument Uchwała Nr XXIII/132/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 stycznia 2009 rok w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice 2009-02-10 10:39:32
dokument Uchwała Nr XXIII/131/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 2009-02-10 10:30:32
dokument Uchwała Nr XXIII/130/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 stycznia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów 2009-02-10 10:24:04
dokument Uchwała Nr XXIII/129/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 stycznia 2009 roku zmieniająca Uchwałę XXXIV/175/06 Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2006 roku 2009-02-10 08:55:00
dokument Uchwała Nr XXIII/128/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 stycznia 2009 roku zmieniająca Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice 2009-02-10 08:34:03
dokument 2009-01-29 14:30:57
dokument zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych i Przewodniczącego Rady Gminy Bielice 2009-01-27 09:44:40
dokument zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów 2009-01-27 09:42:56
dokument zmieniająca Uchwałę XXXIV/175/06 Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2006 roku 2009-01-27 09:31:49
dokument w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice 2009-01-27 09:25:02
dokument w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok 2009-01-27 09:23:55
dokument w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 2009-01-27 09:21:32
katalog Sesja Nr XXIII 2009-01-27 09:04:50
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 3 lutego 2009 roku 2009-01-27 08:56:18
dokument Komisje przed XXIII Sesją Rady Gminy Bielice 27 stycznia 2009 rok 2009-01-27 08:54:45
katalog Sesja XXIII 2009-01-27 08:30:44
dokument 2009-01-12 14:04:42
dokument 2009-01-12 13:48:29
dokument 2009-01-12 13:42:15
dokument 2009-01-08 12:53:28
dokument Zarządzenie Nr 1/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt 2009-01-07 14:56:40
dokument Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2008 roku 2009-01-07 08:42:46
dokument Uchwała Nr XXII/126/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielice na 2009 rok 2009-01-06 14:18:42
dokument Uchwała Nr XXII/124/08 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 2009-01-06 14:10:44
dokument Uchwała Nr XXII/123/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów gminy w nieruchomości nr 247 położonej w Bielicach w drodze przetargu nieograniczonego 2009-01-06 13:56:39
dokument Uchwała Nr XXII/122/08 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym budynku nr 34a, położonego przy ul. Jana Pawła II w Bielicach wraz z przynależnym gruntem 2009-01-06 13:51:29
dokument Uchwała Nr XXII/122/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zasad sprawiania pogrzebów przez Gminę Bielice 2009-01-06 13:47:52
dokument Uchwała Nr XXII/120/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie określania wysokości stawek ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 2009-01-06 13:28:21
dokument Uchwała Nr XXII/119/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 2009-01-06 13:20:19
dokument Uchwała Nr XXII/118/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009 2009-01-06 13:15:44
dokument Uchwała Nr XXII/117/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok 2009-01-06 13:09:45
dokument Uchwała Nr XXII/116/08 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku zmieniająca Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009-01-06 13:05:03
dokument Uchwała Nr XXII/125/08 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2009 2009-01-06 12:29:50
katalog Sesja Rady Nr XXII 2009-01-06 12:25:09
dokument w sprawie przystąpienia gminy do stowarzyszenia Dolnooddrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 2008-12-24 09:37:31
dokument w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2009 2008-12-19 15:27:08
dokument zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2008-12-19 15:09:07
dokument w sprawie określenia wysokości stawek ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 2008-12-19 15:02:59
dokument 2008-12-19 13:38:38
katalog Sesja Nr XXII 2008-12-19 13:37:54
dokument Komisje 29 grudnia 2008 r. 2008-12-19 13:37:19
dokument zmieniająca Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice 2008-12-19 13:35:43
dokument w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009 2008-12-19 13:33:39
dokument w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach prowadzonych przez Gminę Bielice 2008-12-19 12:49:30
dokument w sprawie zasad sprawiania pogrzebów przez Gminę Bielice 2008-12-19 12:46:50
dokument w sprawie wydzierżawienia budynku nr 34a, położonego przy ul. Jana Pawła II w Bielicach wraz z przynależnym gruntem stanowiącym własność Gminy Bielice 2008-12-19 12:35:11
katalog Sesja XXII 2008-12-19 12:32:11
dokument Protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej z dnia 23 września 2008 r. przeprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną 2008-12-19 11:34:48
dokument Protokół z Kontroli Archiwum Zakładowego z dnia 12 września 2008 roku przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie Szczecińskim 2008-12-19 11:30:36
dokument Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie w dniu 8 sierpnia z zakresu sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz prowadzenia zbiorów przepisów gminnych 2008-12-12 14:55:02
dokument Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 8 sierpnia 2008 r. przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w zakresie prawidłowości przyjmowania skarg i wniosków 2008-12-12 14:37:32
dokument Rejestr Uchwał Rady Gminy Bielice Kadencja V od 29 stycznia 2008 r. do 30 października 2008 r. 2008-12-12 12:24:31
dokument Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie z zakresu zarządzania kryzysowego z dnia 29 kwietnia 2008 r. 2008-12-12 08:35:33
dokument Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w zakresie wykorzystywania dotacji celowych na zadania własne z dnia 14 kwietnia 2008 r. 2008-12-12 08:32:41
dokument Protokół z czynności nadzorczych przeprowadzonych przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie w zakresie prawidłowości zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Bielice w okresie 1 stycznia 2007r. - 27 września 2007 r. 2008-12-12 08:04:18
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2008-12-05 14:46:37
dokument Protokół z sesji XX/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2008 roku 2008-12-02 14:15:23
katalog Sesja Rady Nr XXI 2008-12-02 11:01:34
dokument w sprawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim 2008-11-20 15:11:03
dokument Rejestr Zarządzeń Wójta od 30 kwietnia 2008 roku do 29 października 2008 roku 2008-11-20 15:04:04
dokument w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2008-11-20 14:48:51
dokument w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008 2008-11-20 14:42:51
dokument w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nr 214/18 położonej w Bielicach w drodze przetargu nieograniczonego 2008-11-20 13:07:35
dokument 2008-11-19 14:45:31
katalog Sesja Nr XXI 2008-11-19 14:37:58
dokument Posiedzenie komisji przed XXI sesją 2008-11-19 14:37:21
dokument w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów w nieruchomości nr 230 położonej w Nowym Chrapowie w drodze przetargu nieograniczonego 2008-11-19 14:21:59
dokument w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2008-11-19 14:19:41
dokument w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok 2008-11-19 14:11:25
dokument w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2009 rok 2008-11-19 14:09:15
dokument w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości na 2009 rok 2008-11-19 14:04:25
katalog Sesja XXI 2008-11-19 14:02:44
dokument Protokół z sesji XIX/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 10 września 2008 roku 2008-11-06 08:38:52
dokument Uchwała Nr XX/105/08 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Andżeliki Ignasiak i Iwony Świst 2008-11-06 08:34:53
dokument Uchwała Nr XX/104/08 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realzacji zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Babinie" 2008-11-06 08:28:38
katalog Sesja Rady Nr XX 2008-11-06 08:25:54
dokument w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami: Bielice oraz Pyrzyce, Lipiany, Kozielice, Przelewice, Warnice o utworzeniu Straży Międzygminnej 2008-10-21 13:21:39
katalog Sesja XX 2008-10-21 13:19:19
dokument 29 października 2008 r. 2008-10-21 13:18:12
katalog Sesja Nr XX 2008-10-21 13:16:38
dokument Posiedzenie komsji przed XX sesją 2008-10-21 13:10:26
dokument Zarządzenie Nr 3/2008 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 26 września 2008 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2008-09-29 08:22:03
dokument posiedzenie Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2008-09-26 13:00:54
dokument Dodatkowe posiedzenie komisji 24 września 2008 roku 2008-09-18 13:25:45
dokument Protokół Nr XVIII/2008 z Sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2008 roku 2008-09-18 13:09:59
katalog Sesja Rady Nr XIX 2008-09-18 10:52:39
dokument Sesja XIX 2008-09-04 13:50:56
dokument w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach 2008-09-04 13:40:03
dokument w sprawie zasad udzielania "Stypendium Wójta Gminy Bielice" 2008-09-04 13:27:03
dokument w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2008-09-04 13:19:08
dokument w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową części nieruchomości oznaczonej numerem 91/2 położonej w Starym Chrapowie 2008-09-04 13:15:17
dokument w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej nr 211 położonej w Parsowie 2008-09-04 13:03:33
dokument w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 2/15 położonej w miejscowości Linie 2008-09-04 12:54:21
dokument 2008-09-04 11:51:47
dokument 2008-09-04 11:50:40
katalog 10 września 2008 roku 2008-09-04 11:50:11
katalog Sesja Nr XIX 2008-09-04 11:49:51
dokument zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2008-09-04 11:46:15
katalog Sesja XIX 2008-09-04 11:18:38
dokument Uchwała Nr XVIII/96/08 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice 2008-07-22 08:33:03
dokument Uchwała Nr XVIII/95/08 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2008 roku w sparwie przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji projektu "Nowa szansa" 2008-07-22 08:30:07
dokument Uchwała Nr XVIII/94/08 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/83/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku 2008-07-22 08:27:39
dokument Uchwała Nr XVIII/93/08 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej 2008-07-22 08:25:26
dokument Uchwała Nr XVIII/92/08 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008 2008-07-22 08:17:48
dokument Uchwała Nr XVIII/91/08 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2008 roku w zmieniająca wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice 2008-07-08 10:02:25
katalog Sesja Rady Nr XVIII 2008-07-08 09:58:38
dokument Protokół Nr XVII/2008 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 14 maja 2008-07-08 09:56:57
dokument Protokół z sesji Nr XVII 2008-07-08 09:39:11
katalog Sesja Rady Nr XVII 2008-07-08 09:36:45
dokument 2008-06-25 12:01:05
katalog Sesja Nr XVIII 2008-06-25 11:58:21
dokument w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice 2008-06-25 11:55:22
dokument w sprawie przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do realizacji projektu systemowego Nowa Szansa 2008-06-25 11:53:56
dokument zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej 2008-06-25 11:50:37
dokument w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok 2008-06-25 11:47:56
dokument w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/83/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku 2008-06-25 11:46:36
dokument zmieniający Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice 2008-06-25 11:44:45
katalog Sesja XVIII 2008-06-25 11:34:09
dokument Protokół z Sesji Nr XVI Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku 2008-05-15 12:32:25
dokument 14 maja 2008 roku 2008-05-09 09:17:20
katalog 14 maja 2008 roku 2008-05-09 09:15:59
dokument Uchwała Nr XVI/82/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice w rejonie wsi Linie i Nowe Chrapowo 2008-05-08 15:46:29
dokument Uchwała Nr XVI/83/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku zmieniająca Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach 2008-05-08 15:46:08
dokument Uchwała Nr XVI/84/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku zmieniająca Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2008-05-08 15:45:49
dokument Uchwała Nr XVI/85/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2008-05-08 15:45:30
dokument Uchwała Nr XVI/86/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie gminy Bielice 2008-05-08 15:45:06
dokument Uchwała Nr XVI/87/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Bielice 2008-05-08 15:44:34
dokument Uchwała Nr XVI/88/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Bielice 2008-05-08 15:44:17
dokument Uchwała Nr XVI/89/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie dopłat do wody i ścieków dla godpodarstw domowych na terenie gminy Bielice 2008-05-08 15:43:37
katalog Sesja Nr XVII 2008-05-07 15:18:46
dokument Uchwała Nr XVI/90/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice 2008-05-07 14:43:38
katalog Sesja Rady Nr XVI 2008-05-07 14:38:24
dokument Protokół z Sesji Nr XV Rady Gminy Bielice z dnia 20 marca 2008 roku 2008-05-07 14:29:03
dokument Rejstr Zarządzeń Wójta od 3 stycznia 2008 do 18 kwietnia 2008 2008-04-22 13:05:36
dokument w sprawie dopłat do wody i ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Bielice 2008-04-15 14:54:38
dokument w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice 2008-04-15 14:51:12
dokument w sprawie ustalenia opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Bielice 2008-04-15 14:48:57
dokument w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Bielice 2008-04-15 14:47:42
dokument w sprawie wprowadzenia regulamniu korzystania z placów zabaw na terenie gminy Bielice 2008-04-15 14:46:48
dokument w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2008-04-15 14:46:02
dokument zmieniający statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2008-04-15 14:45:04
dokument zmieniąjcy statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach 2008-04-15 14:44:05
dokument w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w rejonie wsi Linie i Nowe Chrapowo 2008-04-15 14:42:06
katalog Sesja XVI 2008-04-15 14:40:37
dokument Porządek XVI Sesji - 29 kwietnia 2008 rok 2008-04-15 14:40:19
katalog Sesja Nr XVI 2008-04-15 14:39:28
dokument Zarządzenie Nr 2/2008 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2008-04-11 11:09:44
dokument Protokół Nr XIV/2008 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 stycznia 2008 roku 2008-04-04 13:36:21
dokument Uchwała Nr XV/80/08 Rady Gminy Bielice z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów 2008-04-04 08:30:37
dokument Uchwała Nr XV/81/08 Rady Gminy Bielice z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Będgoszczy 18 w lokalu zlokalizowanym na stacji paliw 2008-04-04 08:28:20
dokument Uchwała Nr XV/79/08 Rady Gminy Bielice z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w obrębach geodezyjnych Linie i Nowe Chrapowo 2008-04-04 08:23:47
dokument Uchwała Nr XV/78/08 Rady Gminy Bielica z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2008-04-04 08:20:15
dokument Uchwała Nr XV/77/08 Rady Gminy Bielice z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie ustalenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu 2008-04-04 08:18:15
dokument Uchwała Nr XV/76/08 Rady Gminy Bielice z dnia 20 marca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat 2008-04-04 08:15:22
katalog Sesja Rady Nr XV 2008-04-04 08:10:32
dokument 2008-03-18 09:49:17
dokument Podatek od środków transportowych 2008-03-14 13:02:54
dokument Podatek rolny 2008-03-14 12:37:08
dokument Podatek leśny 2008-03-14 12:32:04
dokument Podatek od posiadania psów 2008-03-14 12:21:07
dokument Opłata miejscowa 2008-03-14 12:19:07
dokument Opłata targowa 2008-03-14 12:16:34
dokument Opłata administracyjna 2008-03-14 12:14:32
dokument Porządek XV sesji 2008-03-12 15:00:14
katalog Sesja Nr XV 2008-03-12 14:54:00
dokument zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat 2008-03-12 14:32:26
dokument w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2008-03-12 14:27:21
dokument w sprawie ustalenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu 2008-03-12 14:19:40
dokument w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w obrębach geodezyjnych Linie i Nowe Chrapowo 2008-03-12 14:07:02
dokument