Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 29/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 sierpnia 206 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości rolnych położonych w Starym Chrapowie


ZARZĄDZENIE NR 29 /2006

W Ó J T A G M I N YB I E L I C E

Z dnia 23 sierpnia 2006 roku

W sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości rolnych położonych wStarym Chrapowie.

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 38 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Bielicach Nr VII/47/03 z dnia 11 września 2003 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych, zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Przeznacza się do dzierżawy w drodze ograniczonego przetargu ustnego nieruchomości szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2. Termin przetargu ustalony został na dzień 22 września 2006 roku od godz. 1115 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach (pokój nr 5).

  3. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie:

  • Halina Rabenda przewodniczący

  • Beata Cechol członek

  • Zdzisław Badora członek

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Bielice Nr .29.z dnia 23 sierpnia 2006 roku.

O g ł o s z e n i e

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r, Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), przetargi na dzierżawę poniżej podanych nieruchomości rolnych odbędzie się w formie przetargu ustnego ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości rolnych sąsiadujących z wymienionymi nieruchomościami ze względu na brak dostępu do drogi publicznej przedmiotowych nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 września 2006 roku od godz. 1115 (cyklicznie co 15 minut) w sali konferencyjnej (pokój nr 5) Urzędu Gminy w Bielicach.

Godz. 1115 działka nr 113/1 o pow. 0,3546 ha (RIIIb, RIVa), położona w obrębie Starego Chrapowa, KW 6215. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego na rok wynosi 56,87 zł (pięćdziesiąt sześć złotych 87/100), płatna raz w roku do 15 marca.

Wadium 10 zł.

Jedno postąpienie nie może być niższe niż 20 zł.

Godz. 1130 działka nr 114/1 o pow. 0,4656 ha (RIVa), położona w obrębie Starego Chrapowa, KW 9364. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego na rok wynosi 72,49 zł (siedemdziesiąt dwa złote 49/100), płatna raz w roku do 15 marca.

Wadium 10 zł.

Jedno postąpienie nie może być niższe niż 20 zł.

Godz. 1145 działka nr 115/1 o pow. 0,1930 ha (RIIIb, RIVa), położona w obrębie Starego Chrapowa, KW 19756. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego na rok wynosi 34,30 zł (trzydzieści cztery złote 30/100), płatna raz w roku do 15 marca.

Wadium 5 zł.

Jedno postąpienie nie może być niższe niż 20 zł.

Godz. 1200 działka nr 116/1 o pow. 0,1587 ha (RIIIb, RIVa), położona w obrębie Starego Chrapowa, KW 6792. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego na rok wynosi 26,48 zł (dwadzieścia sześć złotych 48/100), płatna raz w roku do 15 marca.

Wadium 5 zł.

Jedno postąpienie nie może być niższe niż 20 zł.

Osoby spełniające powyższe kryteria mogą składać oferty i wpłacać wadium do trzech dni przed przetargiem tj. do dnia 19 września 2006 roku w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070..

Nieruchomości przejęte od PKP.

W obowiązującym do dnia 31.12.2002r. w planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są na cele rolne.

Do dzierżawy z przeznaczeniem pod uprawy rolne i użytki zielone.

W/w nieruchomościami rolnymi należy gospodarować zgodnie z zasadami kultury rolnej.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego ustalona została w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 roku podawana przez Prezesa GUS do ustalenia podatku rolnego.

Czynsz dzierżawy ustalany jest raz w roku w oparciu o średnią cenę skupu żyta podawaną przez Prezesa GUS i płatny w terminach przewidzianych dla podatku rolnego

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 1 roku lub 2 lat.

Roczny czynsz z tytułu dzierżawy ustalony zostanie w drodze przetargu ustnego.

Osoba, która wygra przetarg, wpłacone wadium będzie miała zaliczone w poczet ceny dzierżawy, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Umowa dzierżawy podpisana zostanie w terminie 7 dni od dnia zakończenia przetargu.

Osoba, która wygra przetarg i w wyznaczonym terminie uchyli się od podpisania umowy dzierżawy traci wpłacone wadium, a nieruchomość ponownie przeznaczona zostanie do dzierżawy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 091564-42-35 w. 23,091 579-21-72 lub „wwwbielice.com.pl ”

Bielice, dnia 23 sierpnia 2006r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 28-08-2006 12:16:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 28-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 28-08-2006 12:16:58