Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2006 W Ó J T A G M I N Y B I E L I C E z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynku mie


ZARZĄDZENIE Nr 15/2006

W Ó J T A G M I N Y B I E L I C E

z dnia 16 maja 2006 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynku mieszkalnego działki nr 324 położonej w Bielicach.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/159/06 Rady Gminy w Bielicach z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynku mieszkalnego, zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku mieszkalno-użytkowego działki nr 324, oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek „B” o pow. 0,3983 ha, położonej w Bielicach, wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczec. Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach Nr 9607.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się w załączniku

nr 1 do w/w zarządzenia.

 1. Termin przetargu ustalony został na dzień 14 czerwca 2006 roku godzina 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielice.

 2. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie:

  • Halina Rabenda przewodniczący

  • Ryszard Mocarski członek

  • Beata Cechol czlonek

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 15/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 maja 2006 roku

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 14 czerwca 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach o godzinie 1000 przeprowadzony zostanie nieograniczony przetarg ustny na następującą nieruchomość:

 • Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalno-użytkowym przeznaczonym do rozbiórki (koszt rozbiórki zrównoważy wartość odzyskanych materiałów) stanowiącym odrębny przedmiot własności i prawo własności budynku mieszkalnego.

 • Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 324 o pow. 0,3983 ha oznaczona jako użytek „B”, będąca przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Bielice w terminie do dnia 15 grudnia 2089 roku, zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym przeznaczonym do rozbiórki stanowiącym odrębny przedmiot własności znajdująca się w miejscowości Bielice, gmina Bielice, powiat Pyrzyce, województwo zachodniopomorskie. Skarb Państwa jako właściciel gruntu.

 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone Uchwałą XIX/144/2000 Rady Gminy w Bielicach z dnia 27 czerwca 2000 roku określa jako teren działalności gospodarczej związanej z obsługą gospodarki żywnościowej np. przemysł przetwórczy.

 • Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej Nr 9607 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach.

 • Termin zagospodarowania w/w nieruchomości wyznacza się do dnia 31 grudnia 2007 roku.

 • Wartość nieruchomości gruntowej wynosi:

prawo do użytkowania wieczystego gruntu, które zostało przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym wynosi 39.833,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złotych).

Do w/w ceny zostanie doliczony podatek VAT wg stawek obowiązujących w dniu sprzedaży.

cena nie obejmuje budynku mieszkalno-użytkowego (budynek przeznaczono do rozbiórki, koszt rozbiórki równoważy wartość odzyskanych materiałów).

 • Wadium - 4.000,00 zł.

Osoby działające w imieniu i na rzecz osób prawnych zobowiązane są do okazania pełnomocnictwa. W przypadku wpłaty wadium na konto, komisji przetargowej należy okazać dowód wpłaty.

Osoba, która wygra przetarg wpłacone wadium będzie miała zaliczone w poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócne w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osoba, która wygra przetarg i w wyznaczonym terminie uchyli się od podpisania umowy notarialnej traci wpłacone wadium, a nieruchomość ponownie przeznaczona zostanie do sprzedaży.

Cena ustalona w przetargu musi być zapłacona na trzy dni przed podpisaniem umowy notarialnej.

Wadia należy wpłacić na trzy dni przed przetargiem tj. do dnia 11 czerwca 2005 roku w kasie urzędu lub na konto : Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070. .

Osoby, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wniosek o jej nabycie winny złożyć w terminie do 31 maja

WYKAZ WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ W URZĘDZIE GMINY BIELICE

W dniu od 16 maja 2006 do dnia 14 czerwca 2006 roku

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 091 564-42-35 w. 23 oraz bip@bielice.com.pl i www.bielice.com.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 25-05-2006 11:17:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 25-05-2006
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 25-05-2006 11:17:57