Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVIII/152/05 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2006 rok

Uchwała Nr XXVIII/152/05

 

Rady Gminy Bielice

 

z dnia 29 grudnia 2005 rok

 

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2006 rok

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 ) uchwala się, co następuje:

 

 

 

 

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (ogółem) (załącznik Nr 1)

 

w wysokości 5.732.369

 

z tego:

 

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) 4.891.901

 

w tym:

 •  

  dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

 

alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik Nr 3) 40.000 zł

 

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

 

innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4 840.468

 

 

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (ogółem) (załącznik Nr 5 )
w wysokości 5.480.192

 

z tego :

 

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6) 4.639.724

 

w tym:

 •  

  wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

 

Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 7 ) 40.000 zł

 

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

 

zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8) 840.468

 

 

 

§ 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości 252.177

 

zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

 

 

 

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 5.000 zł

 

 

 

§ 5. Ustala się limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne
określone w załączniku Nr 9 do uchwały.

 

 

 

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

 

Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

 

 

 

§ 7. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2006 -2007 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 

 

 

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 250.000 zł

 

 

 

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 250.000 zł

 

przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu,
podlegających spłacie w roku budżetowym.

 

 

 

§ 10. Upoważnia się Wójta do :

 1.  

  dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 2.  

  przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych między rozdziałami i paragrafami za wyjątkiem wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

 

 

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

 

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 04-03-2020 11:12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 04-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 04-03-2020 11:12:22