Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 8/2006 Wójta gminy Bielice z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2006 rok

ZARZĄDZENIE Nr 8/2006

 

Wójta Gminy Bielice

 

z dnia 31 marca 2006 rok

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2006 rok

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 186, ust.1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. 249, poz. 2104, zm. Dz.U. Nr 169, poz. 1420) oraz § 9 Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/152/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku, zarządzam, co następuje:

 

 

 

 

 

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę

 

183.875

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Dział 852 Pomoc społeczna

 

166.000

 

 

 

 

 

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

144.000 zł

 

 

 

 

 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

144.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (z.zlec.ZUW)

 

 

 

1.000 zł

 

 

 

 

 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

1.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (z.wł.ZUW)

 

 

 

2.000 zł

 

 

 

 

 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)

 

2.000 zł

 

 

 

 

 

rozdział 85295 Pozostała działalność

 

19.000 zł

 

 

 

 

 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)

 

 

 

19.000 zł

 

 

 

2.

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

 

17.875

 

 

 

 

 

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

 

17.875 zł

 

 

 

 

 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)

 

 

 

17.875 zł

 

§2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę

 

 

 

17.000

 

 

 

1.

 

Dział 852 Pomoc społeczna

 

17.000

 

 

 

 

 

rozdział 85295 Pozostała działalność

 

17.000 zł

 

 

 

 

 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

 

 

17.000 zł

 

§ 3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę

 

 

 

245.346

 

 

 

1.

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

 

120

 

 

 

 

 

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

120 zł

 

 

 

 

 

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 

120 zł

 

 

 

2.

 

Dział 710 Działalność usługowa

 

1.000

 

 

 

 

 

rozdział 71035 Cmentarze

 

1.000 zł

 

 

 

 

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

 

300 zł

 

 

 

 

 

 

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

700 zł

 

 

 

3.

 

Dział 750 Administracja publiczna

 

2.581

 

 

 

 

 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

2.581 zł

 

 

 

 

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

 

2.581 zł

 

 

 

4.

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

200 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

 

200 zł

 

 

 

 

 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

 

 

 

200 zł

 

 

 

5.

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

 

69.710

 

 

 

 

 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

 

67.300 zł

 

 

 

 

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

 

300 zł

 

 

 

 

 

§ 4270 Zakup usług remontowych

 

2.000 zł

 

 

 

 

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

65.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 80110 Gimnazja

 

2.000 zł

 

 

 

 

 

§ 4270 Zakup usług remontowych

 

2.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

 

410 zł

 

 

 

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

410 zł

 

 

 

 

 

6.

 

Dział 852 Pomoc społeczna

 

149.825

 

 

 

 

 

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

144.000 zł

 

 

 

 

 

§ 3110 Świadczenia społeczne

 

141.900 zł

 

 

 

 

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

 

2.000 zł

 

 

 

 

 

§ 4430 Różne opłaty i składki

 

 

 

100 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

3.500 zł

 

 

 

 

 

§ 3110 Świadczenia społeczne (z.zlecone)

 

1.000 zł

 

 

 

 

 

§ 3110 Świadczenia społeczne (z.wł.ZUW)

 

2.000 zł

 

 

 

 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (z.wł.UG)

 

 

 

500 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

 

325 zł

 

 

 

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wl.ZUW)

 

325 zł

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 85295 Pozostała działalność

 

2.000 zł

 

 

 

 

 

§ 4220 Zakup środków żywnościowych (z.wł.ZUW)

 

2.000 zł

 

 

 

7.

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

 

17.875 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

 

17.875 zł

 

 

 

 

 

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów

 

 

 

17.875 zł

 

 

 

8.

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

3.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność

 

3.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

§ 4270 Zakup usług remontowych

 

3.000 zł

 

 

 

9.

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

1.035 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

700 zł

 

 

 

 

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

200 zł

 

 

 

 

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

 

 

500 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92116 Biblioteki

 

335 zł

 

 

 

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

335 zł

 

 

 

§ 4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę

 

 

 

78.471

 

 

 

1.

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

 

120

 

 

 

 

 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

120 zł

 

 

 

 

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

120 zł

 

 

 

2.

 

Dział 710 Działalność usługowa

 

1.000

 

 

 

 

 

Rozdział 71035 Cmentarze

 

1.000 zł

 

 

 

 

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

 

1.000 zł

 

 

 

3.

 

Dział 750 Administracja publiczna

 

2.581

 

 

 

 

 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

2.581 zł

 

 

 

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

2.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

581 zł

 

 

 

4.

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

200 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

 

200 zł

 

 

 

 

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

 

 

200 zł

 

 

 

5.

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

 

69.710 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

 

57.588 zł

 

 

 

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

46.704 zł

 

 

 

 

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

8.884 zł

 

 

 

 

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

2.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80110 Gimnazja

 

11.712 zł

 

 

 

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

5.616 zł

 

 

 

 

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

4.096 zł

 

 

 

 

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

2.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

 

410 zł

 

 

 

 

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

 

 

410 zł

 

 

 

6.

 

Dział 852 Pomoc społeczna

 

825 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

500 zł

 

 

 

 

 

§ 3110 Świadczenia społeczne (z.wł.UG)

 

 

 

500 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

 

325 zł

 

 

 

 

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne (zad.wł.ZUW)

 

 

 

325 zł

 

 

 

7.

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

3.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność

 

3.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

3.000 zł

 

 

 

8.

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

1.035 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

700 zł

 

 

 

 

 

 

 

§ 4260 Zakup energii

 

700 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92116 Biblioteki

 

335 zł

 

 

 

 

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

335 zł

 

 

 

 

 

§ 5. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 04-03-2020 11:10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 04-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 04-03-2020 11:10:14