Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach.

 

 

S T A T U T

 

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIELICACH

 

 

 1.  

  Przepisy ogólne

 

 

 

§ 1

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach zwana dalej „Biblioteką” została utworzona na mocy Uchwały Nr XXI/111/92 Rady Gminy w Bielicach z dnia 27 marca 1992 roku i działa na podstawie:

 •  

  Ustawy z dnia 9 kwietnia 1968r. o bibliotekach /Dz. U. Nr 12, poz.63, zmiany: z 1984r. Nr 26, poz.129, z 1989r. Nr 29, poz.155, nr 35, poz.192, z 1990r. Nr 34, poz.198/.

 •  

  Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym / Dz. U. Nr 16 poz.95, Nr 32, poz.191, Nr 34, poz.199, Nr 43, poz.253, Nr 89, poz. 518, z 1991r. Nr 4, poz.18 i Nr 110, poz.473 oraz z 1992r. Nr 85, poz.428 i Nr 100, poz.499?,

 •  

  Ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 32, poz.191, Nr 43, poz.253 z 1991r. Nr 34, poz.151 i z 1992r. Nr 6, poz.20 oraz 1993r. Nr 40, poz.180/.

 •  

  Ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw / Dz. U. Nr114, poz. 493/

 •  

  Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / DZ. U. nr 114, poz.493/

 •  

  Niniejszego statutu.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Biblioteka jest gminną jednostkom organizacyjną kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

 

§ 3

 

Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Bielice a terenem działania gmina Bielice.

 

 

 

§ 4

 

 

 

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Bielice.

 

 

 

 

 

§ 5

 

 

 

Biblioteka korzysta pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, Oddziałowej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach.

 

 

 

§ 6

 

Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.

 

 

 

 

 

II. Cele i zadania biblioteki

 

§ 7

 

 

 

Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

 

 

 

§ 8

 

 

 

Do szczególnego zakresu działania Biblioteki należy:

 •  

  Gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

 •  

  Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ludziom niepełnosprawnym.

 •  

  Organizowanie czytelnictwa i udostępnienia materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnych.

 •  

  Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.

 •  

  Popularyzacja książki i czytelnictwa.

 •  

  Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

 •  

  Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 

 

 

§ 9

 

Bibliotek może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

 

 

 

III. Organy biblioteki, organizacja, pracownicy.

 

 

 

§ 10

 

 

 

Na czele biblioteki stoi kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

 

Kierownika zatrudnia i zwalnia Zarząd Gminy Bielice.

 

 

 

§ 11

 

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością biblioteki.

 

Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki po zaciągnięciu opinii Zarządu Gminy.

 

§ 12

 

 

 •  

  Kierownik Biblioteki powinien posiadać odpowiednie do zajmowanego stanowiska kwalifikacje określone w obwieszczeniu Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 października 1993r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia rady ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w latach 1991 - 1993 / Dz. U. Nr 111, poz.493/.

 

 

 

§ 13

 

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

 

 

 

§ 14

 

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Kierownik biblioteki w regulaminie organizacyjnym.

 

 

 

§ 15

 

Przy bibliotece, jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, rady społeczne powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

 

 

 

 

IV Gospodarka Finansowa Biblioteki

 

 

 

§ 16

 

 

 

Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, z dochodów własnych i innych źródeł.

 

 

 

§ 17

 

 

 

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.

 

Dochód tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe biblioteki.

 

 

 

§ 18

 

 

 

Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Zarząd Gminy.

 

 

 

§ 19

 

 

 

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 03-01-2020 12:18:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 06-08-2003
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 03-01-2020 12:18:06