Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania i kompetencje referatu budżetu i finansów

Do zadań wspólnych referatu budżetu i finansów należy:

 1. prowadzenie księgowości budżetowej w zakresie dochodów i wydatków gminy;
 2. przygotowywanie projektów i realizacji uchwał organów gminy w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu i planu finansowego dla jednostek organizacyjnych gminy i zadań zleconych oraz okresowego składania informacji o jego wykonaniu;
 3. współdziałanie w zakresie opracowywania projektu budżetu gminy i sprawozdania z wykonania budżetu gminy;
 4. obsługa kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w zakresie planowania i terminowości spłat;
 5. przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości i analiz w zakresie prowadzonych spraw;
 6. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych;
 7. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy;
 8. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego;
 9. prowadzenie ksiąg rachunkowych organu i urzędu;
 10. prowadzenie księgowości jednostek organizacyjnych gminy (ZSP i OPS)
 11. kompletowanie dokumentacji i rozliczeń delegacji służbowych i ekwiwalentów;
 12. sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym;
 13. sporządzanie poleceń przelewu na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dowodów;
 14. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem i rozliczaniem dotacji lub pomocy finansowej, w tym:

- prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej otrzymania dotacji celowych
  i środków otrzymanych z funduszy pomocowych;

- przekazywanie i rozliczanie pod względem formalnym i rachunkowym
   dotacji udzielonej z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora
  finansów publicznych realizującym zadania własne gminy;

 • prowadzenie ZFŚS;
 • kompletowanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • ewidencja księgowa i uzgodnienia z zakresu inwestycji;
 • dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
 • dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • opracowywanie informacji publicznych oraz innych informacji z zakresu przedmiotowego objętego zadaniami referatu budżetu i finansów, przeznaczonym do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy lub portalu internetowym gminy i przekazywanie tych informacji do publikacji w trybie ustalonym z pracownikiem obsługującym strony internetowe;
 1. W zakresie VAT i płac, zamówień publicznych należy w szczególności:
 1. kompletowanie dokumentacji wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego tj. zasiłków rodzinnych, opiekuńczych, chorobowych, macierzyńskich itp.;
 2. naliczanie i sporządzanie list wypłat wynagrodzeń oraz prowadzenie ewidencji wynagrodzeń;
 3. kompletowanie dokumentacji dotyczącej rozliczenia podatku dochodowego;
 4. prowadzenie rozliczeń ZUS oraz ubezpieczeń zdrowotnych tj. tworzenie dokumentów:
  • ubezpieczeniowych;
  • rozliczeniowych i przekazywanie ich drogą elektroniczną do ZUS;
 5. sporządzanie poleceń przelewu na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dowodów księgowych;
 6. tworzenie dokumentów RMUA dla ubezpieczonych;
 7. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7 itp.;
 8. naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 9. przygotowywanie dokumentacji związanej z emeryturami i rentami;
 10. sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw;
 11. wyliczanie i sporządzanie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 12. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy – rozliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, itp.;
 13. prowadzenie ewidencji i rozliczanie druków ścisłego zarachowania;
 14. rozliczenie podatku VAT;
 15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzenia pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy;
 16. rozliczanie i uzgadnianie inwentaryzacji;
 17. prowadzenie i koordynowanie prac związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Przygotowanie regulaminu udzielania zamówień publicznych
  w urzędzie. Koordynowanie działań stanowisk pracy w zakresie udzielania zamówień publicznych. Udzielanie instruktażu w zakresie procedur. Prowadzenie ewidencji zamówień publicznych w urzędzie. Przygotowanie dokumentów związanych z powołaniem komisji przetargowej, prowadzenie spraw komisji przetargowej, sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych, pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej, uczestnictwo w postępowaniu odwoławczym
 1. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, między innymi: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłat pozostających w zakresie właściwości gminy, a w szczególności:
  1. prowadzenie ewidencji podatników;
  2. wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego tj.: wprowadzanie danych, ewidencja w zakresie powierzchni posiadanych gruntów oraz nieruchomości niezabudowanych;
  3. prowadzenie ewidencji, dokonywanie przepisów i odpisów podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego zgodnie ze składanymi deklaracjami podatkowymi;
  4. przyjmowanie informacji od podatników w zakresie posiadanych lub nowo nabytych nieruchomości;
  5. przygotowywanie decyzji wymiarowych w zakresie ww. podatków;
  6. kwartalne sporządzanie i przedkładanie organowi nadzorującemu (tj. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), sprawozdań w zakresie udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz posiadanych przez nich zaległościach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej);
  7. przekazywanie dla Izby Rolniczej kwartalnych informacji o stanie i realizacji dochodów izby z tyt. odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
  8. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie wysokości stawek podatkowych, ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych, sposobu poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia;
  9. prowadzenie rejestrów wymiarowych, rejestrów przypisów i odpisów na poszczególne rodzaje podatków;
  10. ewidencja i wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;
  11. sporządzanie danych do sprawozdawczości budżetowej w zakresie:
   • wymiaru i poboru zobowiązań podatkowych;
   • skutków obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych;
   • udzielenie ulg z tytułu umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty;
  12. dokonywanie przypisów i odpisów powstałych w związku ze zmianą właścicieli lub użytkowników nieruchomości wynikłych w ciągu roku podatkowego – zmiany decyzji wymiarowych (ustalających);
  13. wydawanie zaświadczeń:
   • wysokości posiadanych zaległości /niezaleganiu/ z tytułu podatków i opłat lokalnych;
   • dochodowości z indywidualnych gospodarstw rolnych;
   • opłaceniu składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
  14. rozpatrywanie podań i wniosków oraz przygotowywanie decyzji w sprawach:
   • umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych;
   • odroczenia lub rozłożenia na raty terminu płatności należności podatkowych;
   • zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
   • zwolnień w podatku rolnym i od nieruchomości. 
 2. W zakresie księgowości podatkowej należy w szczególności:
  1. ewidencja księgowej podatków i opłat;
  2. bieżące i terminowe wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach oraz niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji;
  3. dokonywanie rozliczeń sołtysów z inkasa należności podatkowych;
  4. uzgadnianie ewidencji podatkowej z urządzeniami księgowymi;
  5. wystawianie dowodów wpłat podatnikom i inkasentom;
  6. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;
  7. sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw;
  8. bieżące księgowanie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów oraz uzgadnianie z wymiarem i księgowością budżetową poszczególnych podatków;
  9. ewidencja i księgowanie wpływów z czynszu dzierżawnego od gruntów, czynszu najmu, wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntu;
  10. współpraca z Urzędami Skarbowymi i Komornikami Sądowymi w zakresie zaległości podatkowych i nie podatkowych;
  11. wydawanie zaświadczeń z zakresu podatków i pobór opłaty skarbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  12. prowadzenie ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych oraz nadzór i kontrola poboru podatków przez inkasentów;
  13. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu;
  14. windykacja i egzekucja zaległości podatkowych;
  15. przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat;
  16. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego;
  17. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;
  18. przygotowywanie  danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat;
  19. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 11-09-2019 10:10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 05-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 11-09-2019 10:10:02