Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy

Skarbnik jest jednocześnie Głównym Księgowym budżetu gminy.  Do zadań Skarbnika należy zapewnienie efektywnego gospodarowania środkami publicznymi oraz racjonalnego wykorzystania budżetu gminy a w szczególności:

 1. koordynowanie, nadzorowanie i kontrolowanie pracy pracowników referatu BiF;
 2. nadzór nad zbieraniem niezbędnych danych do opracowania projektu budżetu gminy w tym materiałów z samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostek organizacyjnych gminy;
 3. przekazanie informacji z uchwalonego budżetu pracownikom samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostkom organizacyjnym gminy, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustalanie planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy;
 4. nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości realizacji budżetu oraz opracowywanie informacji rocznych i półrocznych sprawozdań z wykonania budżetu, celem przedłożenia ich Radzie i wydania opinii przez RIO;
 5. analizowanie budżetu pod kątem wykorzystania środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji gminy oraz zapewnienie prawidłowego dysponowania tymi środkami;
 6. opracowywanie projektów uchwał w sprawie budżetu gminy i jego zmian;
 7. opracowywanie niezbędnych instrukcji, regulaminów zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rachunkowości i innych przepisów związanych z finansami publicznymi oraz zarządzeń Wójta dotyczących gospodarowania środkami publicznymi;
 8. zapewnienie właściwego obiegu dokumentów finansowych;
 9. planowanie pozyskiwania dochodów gminy (podatki, dochody ze sprzedaży, zezwoleń i innych opłat);
 10. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym pracownikom do dokonywania kontrasygnaty;
 11. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu gminy;
 12. opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie;
 13. nadzór nad prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku gminy;
 14. przygotowywanie niezbędnych dokumentów do zaciągania przez gminę kredytów, pożyczek, udzielenia poręczeń, gwarancji bankowych, itp.;
 15. lokowanie wolnych środków na rachunkach bankowych;
 16. naliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ;
 17. nadzorowanie i kontrolowanie prowadzenia księgowości finansowej oraz prawidłowego wykorzystania środków finansowych w podległych jednostkach organizacyjnych gminy;
 18. współdziałanie i nadzór w sporządzaniu wniosków o pozyskiwanie środków pozabudżetowych w tym również środków unijnych, w dalszej części prowadzenie kontroli merytoryczno – finansowej, aż do ostatecznego rozliczenia;
 19. nadzór nad osobami odbywającymi: staż, przygotowanie zawodowe lub praktyki w podległym referacie;
 20. przygotowanie planu i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej pracownikom bezpośrednio podległym;
 21. przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z naborem pracowników na stanowiska urzędnicze do podległego referatu oraz udział w pracy komisji rekrutacyjnej;
 22. przygotowywanie dokumentów związanych z przeprowadzeniem służby przygotowawczej dla bezpośrednio podległych pracowników;
 23. prowadzenie polityki personalnej referatu, w tym:

- ustalanie szczegółowego zakresu czynności pracowników,

- nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów bhp oraz  p.poż.;

- kontrolowanie przestrzegania przez podległych pracowników dyscypliny pracy, ewidencji czasu pracy, zachowań etycznych,

- ocena okresowa pracowników referatu oraz składanie wniosków w sprawie ich nagradzania lub nakładania  kar,

- sporządzanie planów urlopowych swojego referatu i dostarczenie Sekretarzowi;

 1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a
  w szczególności:
 1. opracowywania projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości wydawanych przez kierownika jednostki, w tym: dokumentację przyjętych zasad rachunkowości zawierającej zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, opis systemu przetwarzania danych, opis systemu ochrony danych, instrukcję obiegu i kontroli dowodów księgowych, instrukcję inwentaryzacyjną, instrukcję kasową,
 2. prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 3. okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 4. wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
 5. sporządzania sprawozdań finansowych,
 6. zapewnia prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych,
 7. gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 8. nadzorowania całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez podległych pracowników działu księgowości oraz pracowników innych komórek organizacyjnych jednostki.
 1. sporządzanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych, wystąpienia komisji rady oraz wystąpień pokontrolnych w zakresie swojego stanowiska pracy;
 2. kontrolowanie wyciągów bankowych;
 3. przestrzeganie terminowego regulowania należności na rzecz dostawców, wykonawców robót, usług zleconych, itp.;
 4. przechowywanie  umów z dostawcami, wykonawcami robót, usług zleconych, itp.;
 5. rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów dotyczących podległego referatu oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia;
 6. koordynowanie i nadzorowanie przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych zgodnie z instrukcją;
 7. odpowiedzialność za koordynację działań w podejmowaniu decyzji o wyodrębnianiu bądź nie wyodrębnianiu w budżecie gminy środków stanowiących „fundusz sołecki”,
 8. sporządzanie wieloletnich i rocznych programów inwestycyjnych gminy przy współpracy pracownika ds. inwestycji i remontów, gospodarki przestrzennej, drogownictwa;
 9. opracowywania wieloletniej prognozy finansowej gminy;
 10. współpraca z samodzielnymi stanowiskami pracy i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego;
 11. planowanie i realizowanie budżetu gminy w zakresie finansowania zadań przygotowania obronnego gminy, realizowanych przez organy gminy, wskazane w planowaniu operacyjnym i programach obronnych;
 12. kontrolowanie realizacji zadań finansowych w zakresie zadań obronnych wykonywanych przez jednostki organizacyjne gminy;
 13. nadzorowanie, kontrolowanie, dostarczanie dokumentów i współpraca z firmą dokonującą ubezpieczeń na rzecz urzędu;
 14. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 11-09-2019 10:05:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 05-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 11-09-2019 10:05:03