Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy

Do zadań i odpowiedzialności Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, a w szczególności:

1) organizowanie pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy;

2) prowadzenie w ramach posiadanych upoważnień, bieżących spraw gminy, za wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Skarbnika;

3) opracowywanie projektów zmian regulaminu organizacyjnego;

4) nadzór nad prowadzeniem rejestrów i zbiorów aktów prawa miejscowego;

5) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu;

6) nadzór nad  sprawami związanych z wyborami do organów państwowych, samorządowych, parlamentarnych i referendów ogólnokrajowych oraz spisami GUS;

7) przekazywanie danych statystycznych ( związanych z kadrami) do GUS;

8) pełnienie funkcji bezpośredniego przełożonego oraz podejmowanie decyzji w zakresie działania w stosunku do bezpośrednio podległych pracowników;

9) podejmowanie czynności kierownika urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta;  

10) nadzór nad realizacją zadań urzędu oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

11) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami urzędu;

12) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań;

13) prowadzenie całości dokumentacji w zakresie przeprowadzonych kontroli zewnętrznych przez organy kontroli w urzędzie;

14) prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą;

15) sprawowanie nadzoru oraz egzekwowanie  stosowania, przestrzegania i znajomości przez pracowników urzędu: Instrukcji Kancelaryjnej, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów bhp, p.poż., ustaw o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych oraz innych aktów regulujących pracę urzędu;

16) dokonywanie oceny pracy bezpośrednio podległych pracowników (występowanie z wnioskami o wyróżnienie, nagradzanie, karanie, itp..);

17) udział w Sesjach Rady Gminy; 

18) przygotowywanie dokumentów związanych z naborem pracowników na stanowiska urzędnicze oraz udział w pracy komisji rekrutacyjnej;

19) przygotowywanie dokumentów związanych z przeprowadzeniem służby przygotowawczej dla bezpośrednio podległych pracowników;

20) prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w urzędzie i Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy; prowadzenie spraw BHP, higieny pracy wszystkich pracowników

21) dbanie o podnoszenie kwalifikacji pracowników – organizowanie szkoleń pracownikom Urzędu;

22) prowadzenie ewidencji szkoleń pracowników urzędu;

23) wdrażanie do pracy nowych pracowników samodzielnych stanowisk ;

24) informowanie Wójta o konieczności zmian w obsadzie personalnej Urzędu;

25) prowadzenie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta za wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalenia wynagrodzenia;

26) czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników Urzędu dyscypliny pracy i kultury osobistej;

27) zapewnienie dostępu do przepisów prawnych – program LEX;

28) rozdzielanie i dekretowanie korespondencji do referatu BiF, samodzielnych stanowisk pracy , GBP i OPS;

29) dokonywanie poświadczeń własnoręczności podpisu w zakresie udzielonego upoważnienia;

30) stwierdzanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem;

31) nadzór nad pracami komisji przetargowych; 

32) opracowywanie zarządzeń dotyczących funkcjonowania urzędu;

33) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

34) przewodnictwo w komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 11-09-2019 10:04:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 05-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 11-09-2019 10:04:18