Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXII/165/06 Rady Gminy Bielice z dnia 26 maja 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok


Uchwała Nr XXXII/165/05

Rady Gminy Bielice

z dnia 26 maja 2006 rok

w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128;) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę

52.971 zł

1.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6.276 zł

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

2.000 zł

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2.000 zł

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

4.276 zł

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

4.276 zł

2.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

46.695 zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

46.695 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

46.695 zł

§2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę

88.384 zł

1.

Dział 758 Różne rozliczenia

88.384 zł

rozdział 75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

88.384 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

88.384 zł

§ 3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę

136.095 zł

1.

Dział 600 Transport i łączność

13.200 zł

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

13.200 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

13.200 zł

2.

Dział 710 Działalność usługowa

11.200 zł

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

3.200 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

3.200 zł

rozdział 71035 Cmentarze

8.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

8.000 zł

3.

Dział 750 Administracja publiczna

3.000 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3.000 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

3.000 zł

4.

Dział 851 Ochrona zdrowia

3.500 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3.500 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

500 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

3.000 zł

5.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

46.695 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

46.695 zł

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów

46.695 zł

6.

Dział 600 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

50.500 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska

500 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

500 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

50.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Chodnik w Babinie”

50.000 zł

7.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

8.000 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

8.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „modernizacja i rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Linie”

8.000 zł

§ 4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę

171.508 zł

1.

Dział 600 Transport i łączność

5.269 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

5.269 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

5.269 zł

2.

Dział 851 Ochrona zdrowia

3.500 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3.500 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

3.500 zł

3.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

154.739 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

139.739 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

139.739 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

15.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15.000 zł

4.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

8.000 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

8.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

8.000 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 29-06-2006 12:44:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 29-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 29-06-2006 12:44:43