Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr XXX/162/06 Rady Gminy Bielice z dnia 22 marca 2006r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania


UCHWAŁA Nr XXX/162/06

Rady Gminy Bielice

z dnia 22 marca 2006r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2005 r. Nr 172 poz.1441; z 2006 r. Nr 17 poz.128 ) art.5 ust.2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Dz.U Nr 267 poz.2259) oraz art. 96 ust.4, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99 poz.1001; z 2005 r. Nr 64 poz.565,Nr 94 poz.788, Nr 179 poz.1487, Nr 180 poz.1493) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1. Odstępuje się od zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci oraz zapewnienie pomocy w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% dochodu określonego zgodnie z art.8 ust.1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

§ 2. Jeśli dochód na osobę w rodzinie przekracza 200% kryterium dochodowego, wydatki na świadczenia, o których mowa w §1 podlegają zwrotowi wg zasad określonych w tabeli:

% kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona od wydatków w %

powyżej 200 - 250

50%

251 - 350

70%

powyżej 351

100%

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XX/118/05 Rady Gminy Bielice z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku w szkole. ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 24 poz. 464)

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

U Z A S A D N I E N I E

W związku ustanowieniem z wieloletniego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania( Dz. U. Nr 267, poz.2259 z dnia 29 grudnia 2005 r.) - przekłada się do rozpatrzenia projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 01-06-2006 12:03:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 01-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 01-06-2006 12:03:21