Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/147/05Rady Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2005r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok


Uchwała Nr XXVII/147/05

Rady Gminy Bielice

z dnia 01 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441;) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 88.594,89

1.Dział 600 Transport i łączność 73.653,89

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 73.653,89zł

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane

z innych źródeł 73.653,89 zł

2. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 5.200 zł

rozdział 75615 Wpywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych 4.000 zł

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.000 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.200 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 1.200 zł

3. Dział 758 Różne rozliczenia 9.741 zł

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

Terytorialnego 9.741 zł

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 9.741 zł

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 158.030 zł

1. Dział 600 Transport i łączność 86.774

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 86.774 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.400 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81.374 zł

2. Dział 710 Działalność usługowa 7.200

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.000 zł

rozdział 71035 Cmentarze 6.200 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000 zł

§ 4120 Składki na fundusz pracy 200 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł

3. Dział 750 Administracja publiczna 8.000

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 8.000 zł

4. Dział 758 Różne rozliczenia 7.922 zł

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

Terytorialnego 7.922 zł

§ 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokości 7.922 zł

5. Dział 801 Oświata i wychowanie 5 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 5 zł

§ 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokości 5 zł

6. Dział 852 Pomoc społeczna 32.193

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 18.689 zł

§ 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokości 18.698 zł

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

oraz niektóre świadczenia rodzinne 2.527 zł

§ 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokości 2.527 zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 137 zł

§ 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokości 137 zł

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 622 zł

§ 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokości 622 zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 9.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zad.wł) 3.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych (zad.wł) 6.000 zł

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.218 zł

§ 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokości 1.218 zł

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.936 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 5.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.000 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.500 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.500 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 8.436 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 8.436 zł

§ 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 69.435,11

1. Dział 852 Pomoc społeczna 13.000

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 13.000 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne 13.000 zł

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33.237,11 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 8.436 zł

§ 4260 Zakup energii 5.000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 28.237,11 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.436 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 2.500 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.301,11 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000 zł

3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23.198 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 23.198 zł

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23.198 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 31-01-2006 09:52:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 31-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 31-01-2006 09:52:57