Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W.120.54.2017 Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego położnego w obrębie geodezyjnym Swochowo

 W.120.54.2017                  

ZARZĄDZENIE NR  54/2017

WÓJTA  GMINY  BIELICE

z dnia 18 grudnia 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego położnego

w obrębie geodezyjnym Swochowo

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm. ) oraz § 3 ust.1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490), oraz Uchwały Rady Gminy w Bielicach Nr XXII/114/13 z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo wraz z przynależnym gruntem i udziałem w działce zabudowanej w drodze rokowań zarządzam, co następuje:

 

 

 

§1

 1. Ogłosić termin rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 36B/2 stanowiącego własność Gminy Bielice, położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo wraz z udziałem 307/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie współwłasności działki oznaczonej numerem 413/1 o pow. 469 m2 oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym o pow. użytkowej 16,20 m2 wraz z udziałem ¼ w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności działki oznaczonej numerem 413/2 o pow. 720 m2, szczegółowo opisanego w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 2. Termin rokowań ustalony został na dzień 24 stycznia 2018r. o godz. 900w pokoju nr 1 Urzędu Gminy w Bielicach.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                        

Wójt Gminy Bielice

Zdzisław Lech Twardowski 

 

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Bielice Nr  54 /2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

 

WÓJT GMINY BIELICE

zaprasza do rokowań na sprzedaż nieruchomości gminnych w dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 900(pokój nr 1 Urzędu Gminy Bielice)

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Obciążenia i zobowiązania

Cena nieruchomości do negocjacji

Wadium

(do 18.01.2018)

Terminy poprzednich przetargów i rokowań

Godz. 1000 Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny położony w obrębie geodezyjnym Swochowo 36B/2   o pow. użytkowej 67,80  m2 wraz z udziałem 307/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie współwłasności działki oznaczonej numerem 413/1 o pow. 469 m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. użytkowej 16,20 m2 wraz z udziałem ¼ w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności działki oznaczonej numerem 413/2 o pow. 720 m2.  Lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i spiżarni. Do lokalu przynależy piwnica o pow. użytkowej 7,80 m2.

KW SZ2T/00009362/8

 

 

 

 

 

 

Teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej                 i wielorodzinnej.

 

 

 

 

 

 

 

52 221,00 zł

 

 

 

 

 

 

5 000,00 zł

05.09.2017r.

17.11.2017r.

 

Cena sprzedaży w/w nieruchomości osiągnięta w rokowaniach jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Osoby, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości powinny złożyć wniosek w tej sprawie.

 

 

Regulamin i Warunki Rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice.

I. Cel rokowań.

Celem rokowań jest zbycie nieruchomości, opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Zgłoszenie udziału rokowaniach.

 1. W rokowaniach mogą wziąć udział osoby prawne i osoby fizyczne. Osoby działające w imieniu i na rzecz osób prawnych i fizycznych zobowiązane są do okazania pełnomocnictwa.
 2. Przedmiotem rokowań jest następująca nieruchomość:
 1. lokal mieszkalny położony w obrębie geodezyjnym Swochowo 36B/2   o pow. użytkowej 67,80  m2 wraz z udziałem 307/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie współwłasności działki oznaczonej numerem 413/1 o pow. 469 m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. użytkowej 16,20 m2 wraz z udziałem ¼ w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności działki oznaczonej numerem 413/2 o pow. 720 m2
 1. Rokowania wygrywa ten uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę kupna nieruchomości.
 2. Termin rokowań ustalony został na dzień 24 stycznia 2018 r.
 3. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bielice: Nr r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070– do dnia 18 stycznia 2018r.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika rokowań, który rokowania przegrał, lub do nich nie przystąpił podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu rokowań, na rachunek bankowy podany przez uczestnika rokowań.
 5. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
 6. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej rokowania od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Oferty w formie pisemnej do udziału w rokowaniach należy złożyć najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj.: 18 stycznia 2018 r. – do godziny 1530 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bielicach.
 8. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach (zależnie od zainteresowania daną nieruchomością), oznaczonych napisem:

 „Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo 36B/2”,

 1. Oferta powinna zawierać:

a/Imię nazwisko i adres albo nazwę firmy lub zakładu oraz jego siedzibę.

b/Datę sporządzenia oferty.

c/Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

d/Wysokość proponowanej ceny i sposób jej zapłaty (cena może być określona kwotowo lub procentowo).

e/Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań, jeżeli takie występują.

e/Kopię dowodu wpłaty wadium.

f/Podpis oferenta.

III. Rokowania

   1. Rokowania mogą się odbyć nawet, jeżeli wpłynie jedna oferta spełniająca warunki określone w pkt II.
   2. Czynności związane z przeprowadzeniem rokowań wykonuje powołana Komisja do przeprowadzenia rokowań. Rokowania odbywają się w II etapach.
   3. Przewodniczący Komisji otwiera rokowania w obecności wszystkich oferentów rokowań przekazując informację o nieruchomości oraz podając liczbę otrzymanych zgłoszeń.
   4. Komisja w obecności oferentów wykonuje następujące czynności w pierwszym etapie:

a/Otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza zawarte w nich dane, nie ujawniając treści uczestnikom oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań.

b/Przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań.

c/Ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

   1. Komisja odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których oferty:

a/Nie odpowiadają warunkom rokowań.

b/Zostały złożone po wyznaczonym terminie.

c/Nie zawierają danych zawartych w pkt. II ppkt. 11.

d/Nie są czytelne lub treści w nich zawarte budzą wątpliwości.

   1. W drugim etapie rokowań Komisja przeprowadza rozmowy z każdym uczestnikiem osobno ustalając warunki do zawarcia umowy, oraz wysłuchując dodatkowych propozycji oferenta. Podczas rokowań uczestnicy mogą złożyć dodatkowe propozycje, nie mogą być one mniej korzystne od zawartych w ofercie pisemnej.
   2. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe, ustne rokowania ograniczone tylko do tych dwóch oferentów.
   3. Rokowania wygrywa ten oferent, który zaoferuje najlepsze warunki kupna nieruchomości.
   4. Po przeprowadzeniu ustnej części Komisja ustala nabywcę nieruchomości lub ogłasza, że rokowania zostają zamknięte bez wybrania nabywcy nieruchomości.
   5. Przewodniczący Komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.

IV Umowa

 1. Z przeprowadzonych rokowań sporządzony zostanie protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla organizatora rokowań, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
 2. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba wybrana jako nabywca nieruchomości.
 3. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Uczestnik rokowań może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rokowań zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Wójta Gminy Bielice.
 5. Uczestnik, który wygrał rokowania nabywa nieruchomość będącą przedmiotem rokowań na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
 6. Uczestnik rokowań, który wygra rokowania, a nie przystąpi do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia traci wpłacone wadium, a nieruchomość zostanie ponownie przeznaczona do sprzedaży.
 7. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia ( wycena, ogłoszenie, które zostaną doliczone do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu.
 8. Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.
 9. Zawiadomienie o terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej oferent powinien otrzymać nie później jak 7 dni przed wyznaczonym terminem.
 10. Kwota nabycia nieruchomości ustalona w rokowaniach powinna być zapłacona przed podpisaniem umowy na rachunek bankowy: Pyrzycko- Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 23 9387 1013 5500 0286 2000 0010.
 11. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do poddania się egzekucji w zakresie płatności opłat rocznych i wydania nieruchomości w trybie art. 777§1 pkt 4 i 5 kpc.

 

Rokowania mogą zostać odwołane zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.

 

Bielice, dnia 18 grudnia  2017 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 091 564-42-35 w. 23 lub www.bip.bielice.com.pl

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 18-12-2017 21:35:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Rutkowska 18-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 18-12-2017 21:35:31