Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023

Projekt

 

UCHWAŁA Nr ……../17

RADY GMINY BIELICE

z dnia 28 grudnia 2017r.

 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 – 2023

 

Na podstawie art. 18 ust.2  pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§1. Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 – 2023 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Podstawowym instrumentem tworzącym zakres i kierunki działań rewitalizacyjnych jest program rewitalizacji, który stanowi inicjowany, opracowywany i przyjęty przez samorząd lokalny w drodze uchwały wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej, kulturowej zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania                              i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem planistycznym, zawierającym zespół działań rewitalizacyjnych.

            Lokalny Program Rewitalizacji został przygotowany na podstawie ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 wydanych przez Ministra Rozwoju w dniu 2 sierpnia 2016 roku oraz „Zasad w zakresie opracowania programów rewitalizacji i realizacji działań rewitalizacyjnych w ramach RPO WZ 2014-2020”, opracowanych  przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Gmina Bielice na podstawie umowy nr WZS-POPT/11/2017 zawartej  w dniu 18 lipca 2017 roku z Województwem Zachodniopomorskim pozyskała ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 dotację w wysokości 61 650,00 zł na realizację projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 – 2023”.

Mając na uwadze prawidłową i szeroko rozumianą współpracę mieszkańców gminy, przeprowadzone zostały spotkania informacyjne, sondaż ankietowy celem zidentyfikowania kluczowych problemów, obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Projekt dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji zawierający diagnozę, wizję i misję obszaru rewitalizacji oraz cele strategiczne i propozycje projektów został poddany konsultacjom społecznym, które odbyły się w dniach 28.11 – 30.11.2017r. Tym samym zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017- 2023 jest dokumentem kluczowym z punktu widzenia dalszego rozwoju gminy. Jest dokumentem strategicznym, który w wyniku diagnozy obszaru zakłada działania mające na celu wyeliminowanie napotkanych problemów w analizowanych sektorach.

Podjęcie powyższej uchwały umożliwi ubieganie się o środki unijne.

Mając powyższe na uwadze, przedłożenie niniejszego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 – 2023 do uchwalenia przez Radę Gminy Bielice należy uznać za zasadne.

 

Do pobrania: Projekt  Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023    

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 13_12_2017_14_43_40_lpr_gminy_bielice.pdf (, 40954982) 2017-12-13 14:43:40 3 razy
2 13_12_2017_14_21_03_lpr_gminy_bielice.pdf (, 40954982) 2017-12-13 14:21:03 2 razy
3 lpr_gminy_bielice.pdf (PDF, 39MB) 2017-12-13 14:08:33 1 raz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 13-12-2017 14:07:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 13-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 13-12-2017 14:48:43