Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXIV/2017 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2017 roku

                                                 P r o t o k ó ł  Nr XXIV/ 2017

                                            z sesji R a d y G m i n y B i e l i c e

                                                 z dnia 14 września 2017 roku

 

 

Początek sesji – godz.10.00

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych, w obradach udział wzięło 12 radnych.

Radni nieobecni usprawiedliwieni: Sławomir Jędrzejczyk, Cezary Tumasz, Tadeusz Stempień.

Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

   Na sesji  obecni byli: Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Gminy Bielice – Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice - Halina Butkowska,

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach st. bryg. mgr inż. Jacek Marchlewicz/do przerwy/, Komendant Gminny OSP Janusz Świercz, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach asp. szt. Ryszard Słomiński/do przerwy/, Kierownik biura LGD Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie Małgorzata Krysiak /do przerwy/, oraz panie i panowie Sołtysi Gminy .

Listy obecności zaproszonych gości oraz sołtysów stanowią załączniki od Nr 2 do Nr 3.

 

Ad.1 Obrady XXIV sesji  Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice -  Piotr Wilczyński.

  Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący obrad stwierdził, że na stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 12 radnych,  jest więc  quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący obrad powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

 

Ad.2 

 

Protokół z XXIII sesji został przyjęty jednogłośnie 12 głosami "za".

 

 

Ad.3 

 

  Z wnioskiem o zmianę w porządku obrad wystąpił Wójt Gminy Bielice Zdzisław Lech Twardowski proponując wyprowadzenie z porządku sesji punktów:15 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bielice na lata 2017 – 2023 i punktu 16 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025.

Wójt uzasadnił swój wniosek potrzebą dopracowania niektórych danych i uściślenia terminów w/w projektach uchwał.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Wójta o wycofanie :

1/ punktu 15 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bielice na lata 2017 – 2023 porządku obrad.

Wniosek Wójta został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za”,

2/ punktu 16 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025 porządku obrad.

Wniosek Wójta został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za”.

   W związku z przyjętym wnioskiem Wójta o dokonanie zmian w porządku sesji poprzez wycofanie punktów 15 i 16, Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński przedstawił następujący projekt porządku dzisiejszych obrad poddając następnie pod głosowanie:

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.
3.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

4. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2016 roku i I półroczu 2017 roku.

5. Informacja Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Pyrzycach na temat ochrony przeciwpożarowej za rok 2016 i I półrocze 2017 roku.

6. Sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju za rok 2016.

7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

8.Sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na ostatniej sesji  Rady Gminy Bielice do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
9.Interpelacje i zapytania radnych.

10. Informacja Wójta Gminy Bielice o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielice za I półrocze 2017 roku.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r.

12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032.

13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice.

14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/48/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bielice/Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 3, poz.55./.

15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Babinie, Bielicach, Nowych Liniach i Parsowie.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie sesji.

Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie 12 głosami "za" i przedstawiał się następująco:

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.
3.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

4. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2016 roku i I półroczu 2017 roku.

5. Informacja Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Pyrzycach na temat ochrony przeciwpożarowej za rok 2016 i I półrocze 2017 roku.

6. Sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju za rok 2016.

7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

8.Sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na ostatniej sesji  Rady Gminy Bielice do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
9.Interpelacje i zapytania radnych.

10. Informacja Wójta Gminy Bielice o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielice za I półrocze 2017 roku.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r.

12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032.

13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice.

14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/48/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bielice/Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 3, poz.55./.

15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Babinie, Bielicach, Nowych Liniach i Parsowie.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie sesji.

 

Porządek sesji stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

Ad. 4

 

Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2016 roku i I półroczu 2017 roku.

 

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego  asp.szt.Ryszard Słomiński przedstawił sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Bielice  w 2016 roku i I półroczu 2017 roku stanowiące załączniki Nr 5 i 6 do protokołu.

 

Po przedstawieniu sprawozdań, Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.

Wójt: czy Panu Naczelnikowi wiadomo, czy od jutra do służby wróci ze zwolnienia lekarskiego nasz Dzielnicowy ? Jeżeli nie, to proszę, aby w zastępstwie od czasu do czasu pojawił się policjant na terenie naszej gminy i zajechał przy okazji do urzędu gminy.

Po drugie Wójt zwrócił się o przekazanie panu Komendantowi prośby o wzmożenie działań Policji w zakresie wałęsających się po terenie gminy psów, nakładając kary finansowe za brak odpowiedniej opieki.

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego  asp.szt.Ryszard Słomiński: postaramy się, aby w zastępstwie był policjant jeżeli sytuacja będzie tego wymagała. Odnośnie wałęsających się psów przekażę sugestię Pana Wójta panu Komendantowi.

Radny Bogdan Wdówka: czy Policja ma wpływ na działania służb drogowych pod kątem dziur w drogach. Radny  przytoczył przykład braku działań służb drogowych odpowiedzialnych za właściwe utrzymanie stanu technicznego dróg bardzo niebezpieczny odcinek drogi za Parsowem, w której jest skocznia. Sprawa jest wałkowana od dwóch lat i nic z tym nie zrobiono poza postawieniem znaków drogowych. Zdarzyły się w tym okresie dwa wypadki drogowe, nie mówiąc już o tym, że było dużo więcej zdarzeń, które nie były zgłaszane Policji i nie są one odnotowane w statystykach ponieważ we własnym zakresie były usuwane uszkodzone samochody.

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego  asp.szt.Ryszard Słomiński:

Jeżeli jest zdarzenie na drodze, to zgłaszamy do służby drogowej, nic poza tym nie możemy zrobić.

Radny Ryszard Kulig: czy skończyło się śledztwo w sprawie dentysty w Bielicach?

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego  asp.szt.Ryszard Słomiński:

dalej trwa postępowanie.

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący obrad podziękował Naczelnikowi Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego asp.szt.Ryszardowi Słomińskiemu za złożone sprawozdania, zamknął ten punkt przystępując do punktu następnego porządku obrad.

 

Ad.5

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach st.bryg.mgr inż.Jacek Marchlewicz przedstawił informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bielice wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku/od 1 stycznia 2016/.

Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Po przedstawieniu informacji przez Komendanta Powiatowego PSP, Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.

Wójt: pan Komendant mówił o przeprowadzonej kontroli w OSP Bielice i Babin , które zakończyły się brakiem zastrzeżeń, czy wcześniej jednostki były powiadamiane o terminie kontroli, czy jest tak dobrze?

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach st.bryg.mgr inż.Jacek Marchlewicz: jednostki po części wiedzą, że będą kontrole ale to nie ma większego wpływu na wynik kontroli.

Wójt: czy strażacy ochotnicy mentalnie i zdrowotnie są przygotowani do wykonywania ratownictwa specjalistycznego?

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach st.bryg.mgr inż.Jacek Marchlewicz: pan Wójt słusznie zadał pytanie, bo nie dopowiedziałem, że ratownictwo specjalistyczne dzieli się na :

- podstawowe

- specjalistyczne, w skład którego wchodzą tylko strażacy zawodowi.

Strażacy ochotnicy wykonują działania podstawowe i zabezpieczają czynności specjalistyczne.

Radny Stanisław Kulig: jaką najwyższą drabiną dysponuje straż zawodowa w Pyrzycach?

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach st.bryg.mgr inż.Jacek Marchlewicz: nie mamy drabin jako takich bazujemy na podnośnikach hydraulicznych, z boku którego jest umiejscowiona drabina mechaniczna. Maksymalna wysokość to 25 m. Jest to wysokość odpowiednia dla wszystkich budynków użyteczności publicznej objętym terenem działania poza wieżami kościołów, elewatorami.

Radny Andrzej Kołobycz: czy może pan Komendant wymienić jakie samochody posiada Państwowa Straż Pożarna w Pyrzycach?

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach st.bryg.mgr inż.Jacek Marchlewicz: mamy trzy samochody ratowniczo - gaśnicze: ciężki, średni i lekki oraz podnośnik hydrauliczny z drabiną, ciężki samochód ratownictwa technicznego jedyny na terenie województwa przystosowany do działań drogowych i dwa samochody lekkie operacyjne, jeden samochód lekki rozpoznawczo-ratowniczy oraz jeden samochód kwatermistrzowski.

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący obrad podziękował panu Komendantowi za złożoną informację, zamknął ten punkt przystępując do punktu następnego porządku sesji.

 

Ad.6

 

Kierownik biura LGD „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju z siedzibą w Stargardzie – Małgorzata Krysiak omówiła sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju za rok 2016, które stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.

Radny Ryszard Kulig: jak wynagradzany jest zarząd Stowarzyszenia „WIR”?

Kierownik biura LGD „WIR” Małgorzata Krysiak: zarząd pracuje społecznie natomiast członkowie Rady otrzymują dietę w wysokości 100 zł., nie zwracamy kosztów ponoszonych na dojazd.

W związku z brakiem innych pytań, Przewodniczący obrad podziękował pani Kierownik za złożone sprawozdanie i zamknął ten punkt. Po czym ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie, Przewodniczący Rady wznowił obrady i przystąpił do punktu 7 porządku sesji.

Od tej pory w sesji uczestniczyło 11 radnych. Z dalszych obrad zwolnił się radny Radosław Pluta.

 

Ad.7

 

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od 23 czerwca 2017 roku do dzisiejszej sesji, do którego nie zgłoszono zapytań.

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

 

Ad.8

 

Wójt odczytał sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na ostatniej sesji Rady Gminy Bielice do wykonania Wójtowi Gminy Bielice, do którego nie wniesiono zapytań.

 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

 

Ad.9

 

Radny Andrzej Kołobycz zgłosił zapytanie do Wójta, czy są prowadzone działania w sprawie rowu w Bielicach od p.Dydymskiego Ryszarda, w kierunku p.Wójcik i p. Urszuli Sadłowskiej?

Radny Jan Adamski: dopóki drzewa są zielone, proszę pana Wójta o interwencję w starostwie, aby usunięto suche drzewa i gałęzie przy drogach powiatowych.

 

Ad.10

 

Przewodniczący obrad poinformował, że informacja z wykonania budżetu była omawiana na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy Bielice prosząc panią Skarbnik o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Informacja Wójta Gminy Bielice o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 r. stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Skarbnik Gminy Bielice Halina Butkowska odczytała Uchwałę Nr CCLXIX.445.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielice za pierwsze półrocze 2017 r. – zał. Nr 12

 

Dyskusja: brak

 

Ad.11

 

Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy

Bielice o przedstawienie opinii projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r.

1/  Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych- Przewodniczący komisji Andrzej Kołobycz – opinia komisji jednogłośnie pozytywna,

2/ ds. Społecznych – Wiceprzewodniczący komisji Marcin Ossowicz- opinia komisji jednogłośnie pozytywna,

3/ Rewizyjnej- Przewodniczący komisji Marcin Zięcina – opinia komisji jednogłośnie pozytywna.

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. poddając projekt uchwały pod dyskusję.

Dyskusja: brak.

Uchwała Nr XXIV/116/17 w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. została podjęta jednogłośnie 11 głosami „za” i stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Ad.12

Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy

Bielice o przedstawienie opinii projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032.

1/  Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych- Przewodniczący komisji Andrzej Kołobycz – opinia komisji jednogłośnie pozytywna,

2/ ds. Społecznych – Wiceprzewodniczący komisji Marcin Ossowicz- opinia komisji jednogłośnie pozytywna,

3/ Rewizyjnej- Przewodniczący komisji Marcin Zięcina – opinia komisji jednogłośnie pozytywna.

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032 poddając projekt uchwały pod dyskusję.

Dyskusja: brak.

Uchwała Nr XXIV/117/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032 została podjęta jednogłośnie 11 głosami „za” i stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Ad.13

Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy

Bielice o przedstawienie opinii projektu uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice.

1/  Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych- Przewodniczący komisji Andrzej Kołobycz – opinia komisji jednogłośnie pozytywna,

2/ ds. Społecznych – Wiceprzewodniczący komisji Marcin Ossowicz- opinia komisji jednogłośnie pozytywna,

3/ Rewizyjnej- Przewodniczący komisji Marcin Zięcina – opinia komisji pozytywna.

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński odczytał projekt uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice poddając projekt uchwały pod dyskusję.

Dyskusja: brak.

Uchwała Nr XXIV/118/17 zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice została podjęta jednogłośnie 11 głosami „za” i stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Ad.14

Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy

Bielice o przedstawienie opinii projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/48/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bielice/Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 3, poz.55./

1/  Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych- Przewodniczący komisji Andrzej Kołobycz – opinia komisji jednogłośnie pozytywna,

2/ ds. Społecznych – Wiceprzewodniczący komisji Marcin Ossowicz- opinia komisji jednogłośnie pozytywna,

3/ Rewizyjnej- Przewodniczący komisji Marcin Zięcina – opinia komisji pozytywna.

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/48/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bielice/Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 3, poz.55./ poddając projekt uchwały pod dyskusję.

Dyskusja: brak.

Uchwała Nr XXIV/119/17 zmieniająca uchwałę Nr XI/48/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bielice/Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 3, poz.55./ została podjęta jednogłośnie 11 głosami „za” i stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Ad.15

Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy

Bielice o przedstawienie opinii projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Babinie, Bielicach, Nowych Liniach i Parsowie.

1/  Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych- Przewodniczący komisji Andrzej Kołobycz – opinia komisji jednogłośnie pozytywna,

2/ ds. Społecznych – Wiceprzewodniczący komisji Marcin Ossowicz- opinia komisji jednogłośnie pozytywna,

3/ Rewizyjnej- Przewodniczący komisji Marcin Zięcina – opinia komisji pozytywna.

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Babinie, Bielicach, Nowych Liniach i Parsowie poddając projekt uchwały pod dyskusję.

Dyskusja: brak.

Uchwała Nr XXIV/120/17 uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Babinie, Bielicach, Nowych Liniach i Parsowie została podjęta jednogłośnie 11 głosami „za” i stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

Ad.16

Wójt odpowiadając na zgłoszone zapytanie przez radnego Andrzeja Kołobycza w sprawie rowu w Bielicach od p.Dydymskich do p.Sadłowskich w Bielicach mówił, że od dłuższego czasu zastanawia się nad wyborem najlepszego sposobu rozwiązania tej sprawy. Na pewno rów będzie czyszczony. Jestem już po rozmowach z Zarządem Spółki Wodnej w Pyrzycach i panem kierownikiem Zenonem Mirowskim. Jeżeli mielibyśmy nawet zapłacić to zwrócimy się o pomoc do fachowców, którzy mam nadzieję rozwiążą problem. Działania w tym zakresie rozpoczniemy teraz a na wiosnę sfinalizujemy sprawę. Nie jestem przygotowany na szczegółową odpowiedź gdyż nie jestem specjalistą w tej dziedzinie.

Jeżeli chodzi o prośbę radnego Jana Adamskiego dotyczącą interwencji w powiecie dotyczącą wycinki suchych drzew i gałęzi przy drogach powiatowych na terenie naszej gminy, wystosuję kolejne pismo podpierając się tym razem, że będzie to interpelacja całej Rady Gminy. Niestety na pozytywny efekt końcowy nie mam wpływu – mówił Wójt.

Ad.17

Przewodniczący Rady-Piotr Wilczyński odczytał kserokopię pisma Pani Elżbiety Rafalskiej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące pracowników socjalnych. W piśmie poruszone zostały sprawy wskaźnika zatrudnienia w ośrodkach pomocy społecznej, wynagrodzeń pracowników socjalnych i dodatków za świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

Kserokopia pisma stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Radny Bogdan Wdówka: zapytanie odnośnie podwyżki za odpady komunalne od 1 października br. miało nie być podwyżki tak mówił wcześniej pan Wójt .

Poza tym radny Wdówka poruszył  temat skoczni w drodze powiatowej za Parsowem i bardzo pogłębionych rowów przy tym odcinku drogi co stwarza duże niebezpieczeństwo dla użytkowników drogi.

Wójt: to grupa rolników z Parsowa przyszła do mnie prosząc o pogłębienie rowu za Parsowem. Baranowski wykonał prace, to co teraz rów ma być przywrócony do stanu poprzedniego?

Radny Bogdan Wdówka: należy przyjrzeć się tej sprawie.

Wójt: nie będę się przyglądał  tej sprawie, bo droga jest powiatowa. Jak twierdzi powiat drogi są ubezpieczone. Ja i mieszkańcy gminy nie będą służącymi powiatu.

Oczywiście wcześniej mówiłem, że nie powinno być podwyżek opłat za śmieci, ale weszły w życie nowe przepisy prawne, które mają wpływ na kształtowanie się opłat.

Żebyśmy jako związek nie utonęli w długach stąd też podwyżka od 1.10.br.

Na pewno nie będzie taniej, może jak spalarnia w Szczecinie ruszy może będzie taniej ale dzisiaj trudno przewidywać w tym zakresie.

Radny Stanisław Kulig: podwyżka za odpady będzie, trzeba tylko dać informację w tym zakresie sołtysom.

Wójt: informacja była na BIP-ie, będzie również przekazana sołtysom.

Radny Stanisław Kulig: w kwestii zasypanego rowu przy ul. Norwida w Bielicach, przed rozpoczęciem robót, geodeta powinien sprawdzić czy jest spadek.

Wójt: ja się nie znam. Kierownik Mirowski będzie zajmował się tą sprawą, jeżeli trzeba będzie to za odpłatnością zrobimy wszystko co powiedzą nam eksperci, aby rozwiązać problem.

Ad.18

   W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XXIV sesji Rady Gminy Bielice zamknął Przewodniczący Rady Piotr Wilczyński dziękując wszystkim za udział w obradach.

Godzina zakończenia sesji: 12.30.

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                              Piotr Wilczyński

 

 

 

Protokołowała:                                                                                 

Alina Pluta

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 22-11-2017 15:09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alina Pluta 22-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 23-11-2017 09:57:06