Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/36/15 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2015 r.w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej Nr 3 przebiegającej przez teren Gminy Bielice kategorii drogi gminnej.

            Projekt

 

                  U C H W A Ł A   Nr…………………..

                       Rady Gminy Bielice

                     z dnia 20 listopada 2017 r.

 

   zmieniająca Uchwałę Nr VIII/36/15 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2015 r.w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej Nr 3 przebiegającej przez teren Gminy Bielice kategorii drogi gminnej.

 

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz.U. z 2017 r.,poz.1875/ i art.2 ust.1 ustawy z dnia 13 września 2013 r.o zmianie ustawy o drogach publicznych/Dz.U.z 2015 r.,poz.870/, w związku z art.10 ust.5b i 5d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych/Dz.U.z 2016 r.,poz.1440,1920,1948,2255, z 2017 r.poz.191,1089/ Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§1. W Uchwale Nr VIII/36/15 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej Nr 3 przebiegającej przez teren Gminy Bielice kategorii drogi gminnej/Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2015 r.poz.3928/ wprowadza się następujące zmiany w §1 ust.2:

1/ pkt  8 otrzymuje brzmienie „obręb Będgoszcz działka nr 164/2”,

2/ pkt 9 otrzymuje brzmienie „obręb Będgoszcz działka nr 30/1 ”,

3/ pkt 10 otrzymuje brzmienie „obręb Chabówko działka nr 93/1”,

4/ dodaje się pkt 11 w  brzmieniu „obręb Będgoszcz działka nr 30/3”.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Uzasadnienie

 

W dniu 18.08.2017 r. do Urzędu Gminy Bielice wpłynęło pismo Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/36/15 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej nr 3 przebiegającej przez teren Gminy Bielice kategorii drogi gminnej. Zmiana polega  na wykreśleniu z treści uchwały działek o numerach: 164 ob. Będgoszcz, 30 ob. Będgoszcz i 93, ob. Chabówko, wchodzących w skład odcinka drogi gminnej byłej drogi krajowej nr 3 i wpisaniu w ich miejsce działek o numerach 164/2, ob. Będgoszcz, 30/1 ob. Będgoszcz, 93/1 Chabówko, które powstały w wyniku podziału nieruchomości dokonanych zgodnie z decyzjami Wójta Gminy Bielice. W sierpniu i wrześniu 2016 roku Wójt Gminy Bielice wydał decyzje zatwierdzające podział nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

- dz.nr 164, ob. Będgoszcz, Decyzja nr 5/2016, z dnia 16.08.2016 r. -  na działki: 164/1 i 164/2

- dz. nr 30, ob. Będgoszcz, Decyzja nr 3/2016, z dnia 13.09.2016 r. -  na działki 30/1, 30/2, 30/3

- dz. nr 93, ob. Chabówko, Decyzja nr 6, z dnia 16.08.2016 r. -  na działki 93/1 i 93/2

Po podziale działki oznaczone numerami 164/1 ob.Będgoszcz, 30/2 ob.Będgoszcz i 93/2, ob.Chabówko pozostają w dotychczasowym użytkowaniu, natomiast działki 164/2 ob.Będgoszcz, 30/1 oraz 30/3 ob.Będgoszcz i 93/1 ob.Chabówko przeznaczono na regulację stanu prawnego gruntów przeznaczonych i zajętych pod pas drogowy drogi wojewódzkiej.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 13-11-2017 14:39:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Gajlun 13-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 13-11-2017 14:39:54