Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXIII/2017 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r.

P r o t o k ó ł  Nr XXIII/ 2017

z sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 23 czerwca 2017 roku

 

 

Początek sesji – godz.10.30

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych, w obradach udział wzięło 14 radnych.

Nieobecny usprawiedliwiony był radny Marcin Ossowicz.

Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

   Na sesji  obecni byli: Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski,  Skarbnik Gminy Bielice - Halina Butkowska, oraz Sołtysi Gminy Bielice  według załączonych do protokołu list obecności stanowiących załączniki od Nr 2 do Nr 3.

 

Ad.1 Obrady XXIII sesji  Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice -  Piotr Wilczyński.

Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący obrad stwierdził, że na stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 14 radnych,  jest więc  quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący obrad powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2 

Protokół z XXI sesji został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Protokół z XXII nadzwyczajnej sesji został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.

Ad.3 

Nie zgłoszono wniosków o zmianę w porządku sesji.

Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za" i przedstawiał się następująco:

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy Bielice.
3.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XXI sesji Rady Gminy Bielice do dzisiejszej sesji.
5.Sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na dwóch ostatnich sesjach  Rady Gminy Bielice do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2016 r.

8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r.

10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032.

11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bielice”.

12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo w drodze przetargu nieograniczonego.

14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice.

15.  Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie sesji.

Porządek sesji stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad. 4

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od 29 marca 2017 roku do dzisiejszej sesji, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Wójt Gminy Bielice Zdzisław Lech Twardowski ponadto dodał, że:

- mimo oporów kilku gmin w województwie zachodniopomorskim, nie uda się nam uratować dwóch przejść dla pieszych na drodze nr 119. Będą one zlikwidowane.

- następna kwestia to odpady. Na pewno będzie drożej, bo wzrosła cena przy wjeździe na wysypisko z 21 Euro do 53 Euro. Każda z gmin wchodzących w skład ZGDO ma prawie 30% niepłacących za wywóz odpadów. Wobec 26 mieszkańców naszej gminy wszczęto postępowania egzekucyjne.

Co niektórzy mówili, że w PPK jest taniej, ale już tak nie będzie, bo od 1 lipca br. ceny wzrosną od 50-70%.

-  zastanawiam się, czy jest sens oświetlania dwóch przystanków przy drodze wojewódzkiej/dawnej nr 3/, która już nie jest naszą własnością. Jest opór, czy podpisać umowę z ENEĄ.

- udało mi się pozyskać destrukt asfaltowy na drogi, który nie będzie nas nic kosztował, jedynie jego transport. W pierwszej kolejności destrukt będzie użyty na drodze między wybudową w Bielicach a Nowymi Liniami i w Babinku.

Na razie gromadzimy materiał, a później będziemy się zastanawiać nad jego dalszym zagospodarowaniem.

Ad.5

Wójt odczytał sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na dwóch ostatnich sesjach Rady Gminy Bielice do wykonania Wójtowi Gminy Bielice, do którego nie wniesiono zapytań.

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad.6

Radny Andrzej Kołobycz zgłosił zapytanie, czy są nowe wzmianki na temat budowy biogazowni w Bielicach.

Radny Bogdan Wdówka: jeśli nie będzie przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej, przebiegającej przez naszą gminę ale pozostaną przystanki, więc lampy uliczne są jak najbardziej wskazane, z uwagi na bezpieczeństwo.

Ad.7

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński poprosił o przekazanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2016 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Marcin Zięcina: opinia Komisji Rewizyjnej była jednogłośnie pozytywna.

Następnie Przewodniczący obrad poprosił o opinię  z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady dotyczącą projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2016 r.

Przewodnicząca komisji stałych Teresa Kwiatkowska: opinia była jednogłośnie pozytywna.

Skarbnik Gminy Bielice Halina Butkowska odczytała Uchwałę Nr XCIX.178.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bielice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia, która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2016 r. poddając projekt uchwały pod dyskusję.

Dyskusja: brak

Uchwała Nr XXIII/107/17 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2016 r. została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.

Uchwała Nr XXIII/107/17 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2016 r.

stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad.8

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński poprosił o przekazanie opinii  z posiedzeń komisji stałych Rady dotyczących projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

Przewodnicząca posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Bielice Teresa Kwiatkowska: opinia była pozytywna przy 9 głosach „za”,2 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej .

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Zięcina odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium za rok 2016 .

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium za rok 2016 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński odczytał Uchwałę Nr CLXIX.306.2017   Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

Uchwała Nr CLXIX.306.2017   Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 maja 2017 r. stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. poddając projekt uchwały pod dyskusję.

Dyskusja: brak

Uchwała Nr XXIII/108/17 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. została podjęta przy 12 głosach „za”, 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodniczący wraz z W-ce przewodniczącą Rady złożyli Wójtowi Gminy Bielice Zdzisławowi Lechowi Twardowskiemu gratulacje z tytułu otrzymanego absolutorium.

Uchwała Nr XXIII/108/17 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad.9

Przewodnicząca posiedzenia wspólnego Teresa Kwiatkowska na prośbę Przewodniczącego obrad przekazała informację o pozytywnym zaopiniowaniu nowej wersji przedłożonej w dniu posiedzenia wspólnego komisji projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r.

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński odczytał nową wersję projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu gminy w 2017 r./przedłożoną na posiedzeniu wspólnym komisji 21.06.2017 r./ poddając projekt uchwały pod dyskusję.

Dyskusja: brak.

Uchwała Nr XXIII/108/17 w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.

Uchwała Nr XXIII/108/17 w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad.10.

Przewodnicząca posiedzenia wspólnego Teresa Kwiatkowska na prośbę Przewodniczącego obrad przekazała informację o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032   9 głosami „za” i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032 poddając projekt uchwały pod dyskusję.

Dyskusja: brak.

Uchwała Nr XXIII/109/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Ad.11

   Przewodnicząca posiedzenia wspólnego Teresa Kwiatkowska na prośbę Przewodniczącego obrad przekazała informację o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bielice” 10 głosami „za”, przy 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodniczący obrad-Piotr Wilczyński poddał pod głosowanie poprawkę, aby na stronie 67 załącznika do uchwały wykreślić w tabeli 8.2 Zestawienie gminnych budynków użyteczności publicznej, dla których uzyskano użyteczne dane - wykreślić ostatnią pozycję „Świetlica wiejska w Gołogłowach, ul. Gołogłowy 13, powierzchnia użytkowa 844,3 m kwadratowego, kotłownia olejowa“ ponieważ takiej miejscowości na terenie naszej gminy nie ma.

Poprawka została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za”, aby na stronie 67 załącznika do uchwały wykreślić w tabeli 8.2 Zestawienie gminnych budynków użyteczności publicznej, dla których uzyskano użyteczne dane - wykreślić ostatnią pozycję „Świetlica wiejska w Gołogłowach, ul. Gołogłowy 13, powierzchnia użytkowa 844,3 m kwadratowego, kotłownia olejowa“.

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bielice” poddając następnie projekt uchwały pod dyskusję.

Dyskusja: brak

Uchwała Nr XXIII/110/17 w sprawie przyjęcia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bielice” została podjęta 13 głosami „za i przy 1 głosie przeciw.

Uchwała Nr XXIII/110/17 w sprawie przyjęcia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bielice” stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Ad.12

Radny Cezary Tumasz zgłosił wniosek o nieszczegółowe czytanie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice.

Wniosek formalny radnego Cezarego Tumasza został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.

Przewodnicząca posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Teresa Kwiatkowska

poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 11 głosami „za, przy 1 głosie wstrzymującym się z jednogłośnie przyjętymi następującymi autopoprawkami :

1/ w rozdziale 2 § 3 w pkt 1, dopisać pkt 1dc w brzmieniu: „1c) bezwzględny obowiązek oznakowania pojemników, o których mowa w punkcie 1a i 1b niniejszego paragrafu, będzie obowiązywał w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry określającej termin wprowadzenia obowiązku oznakowania pojemników i worków, z zastrzeżeniem, że bezwzględny obowiązek oznakowania pojemników, w którym gromadzone są odpady z nieruchomości niezamieszkałej lub z części niezamieszkałej nieruchomości będzie obowiązywał w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu.

2/ w rozdziale 2 § 3 w pkt 1, dopisać pkt 1d w brzmieniu:

nieoznakowanie pojemnika w sposób, o którym mowa w pkt 1b niniejszego paragrafu, od daty wskazanej w pkt 1c niniejszego paragrafu, skutkować będzie brakiem odbioru odpadów komunalnych.”

3/ w rozdziale 3 § 6 pkt 6 wykreślić na końcu zdania: ”i 6”

4/ w rozdziale 3 § 14 pkt 4a zmienić zapis na początku zdania zamiast: ”właściciel nieruchomości nie może wrzucać do” zastąpić wyrazami:” nie można wrzucać do”

5/ w rozdziale 3 § 14 pkt 6 wyrazy: nie powinien zastąpić wyrazami :” nie może „

6/ w rozdziale 4 § 18 ust.3 wyrazy: ”nie należy” zastąpić wyrazami „nie można”,

7/ w rozdziale 5 § 23 ust.3 zastępuje się ust.2

8/ w rozdziale 10 § 29 zamiast Uchyla się Uchwałę Nr XXXIII/162/14 Rady Gminy Bielice  z dnia 10 kwietnia 2014 roku wpisać:” Uchyla się Uchwałę Nr XXXIV/163/14 Rady Gminy Bielice  z dnia 29 maja 2014 roku”.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie poszczególne autopoprawki, które po kolei zostały jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęte, za wyjątkiem autopoprawki Nr 2 aby:

w rozdziale 2 § 3 w pkt 1, dopisać pkt 1d w brzmieniu:

nieoznakowanie pojemnika w sposób, o którym mowa w pkt 1b niniejszego paragrafu, od daty wskazanej w pkt 1c niniejszego paragrafu, skutkować będzie brakiem odbioru odpadów komunalnych”, ponieważ autor poprawki zgłosił jej wycofanie po konsultacji z organem nadzoru, którą jednogłośnie odrzucono.

1/ w rozdziale 2 § 3 w pkt 1, dopisać pkt 1dc w brzmieniu: „1c) bezwzględny obowiązek oznakowania pojemników, o których mowa w punkcie 1a i 1b niniejszego paragrafu, będzie obowiązywał w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry określającej termin wprowadzenia obowiązku oznakowania pojemników i worków, z zastrzeżeniem, że bezwzględny obowiązek oznakowania pojemników, w którym gromadzone są odpady z nieruchomości niezamieszkałej lub z części niezamieszkałej nieruchomości będzie obowiązywał w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu.

2/ w rozdziale 3 § 6 pkt 6 wykreślić na końcu zdania: ”i 6”

3/ w rozdziale 3 § 14 pkt 4a zmienić zapis na początku zdania zamiast: ”właściciel nieruchomości nie może wrzucać do” zastąpić wyrazami:” nie można wrzucać do”

4/ w rozdziale 3 § 14 pkt 6 wyrazy: „nie powinien” zastąpić wyrazami :” nie może „

5/ w rozdziale 4 § 18 ust.3 wyrazy: ”nie należy” zastąpić wyrazami „nie można”,

6/ w rozdziale 5 § 23 ust.3 zastępuje się ust.2

7/ w rozdziale 10 § 29 zamiast Uchyla się Uchwałę Nr XXXIII/162/14 Rady Gminy Bielice  z dnia 10 kwietnia 2014 roku wpisać:” Uchyla się Uchwałę Nr XXXIV/163/14 Rady Gminy Bielice  z dnia 29 maja 2014 roku”.

Przewodniczący Rady  Piotr Wilczyński poddał pod głosowanie autopoprawkę, która została e-mailem przesłana w dniu dzisiejszym. Autor projektu uchwały-ZGDO prosi o przyjęcie zmiany zapisu w § 28 na następujące brzmienie:“ Do umów zawartych z podmiotami odbierającymi odpady komunalne przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe jednak nie dłużej niż do czasu na jaki zostały zawarte i nie dłużej niż do dnia 31.12.2021 roku.“ ponieważ dotychczasowy zapis w projekcie uchwały był zbyt ogólny i nieograniczony. Nowy zapis doprecyzowuje o jaki rodzaj umowy chodzi, tj. odpady komunalne oraz reguluje termin.

Autopoprawka, aby § 28 otrzymał następujące brzmienie:“ Do umów zawartych z podmiotami odbierającymi odpady komunalne przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe jednak nie dłużej niż do czasu na jaki zostały zawarte i nie dłużej niż do dnia 31.12.2021 roku“ została przyjęta 13 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodniczący obrad odczytał w wersji skróconej projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice poddając projekt uchwały pod dyskusję.

Dyskusja: brak

Uchwała Nr XXIII/112/17 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.

Uchwała Nr XXIII/112/17 w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Ad.13.

   Przewodnicząca posiedzenia wspólnego Teresa Kwiatkowska na prośbę Przewodniczącego obrad przekazała informację o jednogłośnym pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo w drodze przetargu nieograniczonego.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo w drodze przetargu nieograniczonego poddając projekt uchwały pod dyskusję.

Dyskusja: brak

Uchwała Nr XXIII/113/17   w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo w drodze przetargu nieograniczonego została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za.

Uchwała Nr XXIII/113/17   stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Ad.14

   Przewodnicząca posiedzenia wspólnego Teresa Kwiatkowska na prośbę Przewodniczącego obrad przekazała informację o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice 11 głosami „za” i przy 1 głosie przeciw, z jednogłośnie przyjętymi poprawkami, aby:

1/ w § 1 pkt 6 powierzchnię 1025 ha zastąpić powierzchnią 1,25 ha,

2/ w § 1 wykreślić pkt 7.

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński poddał pod głosowanie zgłoszone poprawki, aby:

1/ w § 1 pkt 6 powierzchnię 1025 ha zastąpić powierzchnią 1,25 ha.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za”,

2/ w § 1 wykreślić pkt 7. Poprawka  została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice poddając następnie projekt uchwały pod dyskusję.

Dyskusja: brak

Uchwała Nr XXIII/114/17 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice, z przyjętymi poprawkami  została podjęta13 głosami „za” i przy 1 głosie przeciw.

Uchwała Nr XXIII/114/17 stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

Ad.15.

Przewodnicząca posiedzenia wspólnego Teresa Kwiatkowska na prośbę Przewodniczącego obrad przekazała informację o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 10 głosami „za”, przy 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się.

     Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego poddając projekt uchwały pod dyskusję.

Dyskusja: brak

Uchwała Nr XXIII/115/17 w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego została podjęta 12 głosami „za”, przy 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się.

Uchwała Nr XXIII/115/17 stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Ad.16

Wójt Gminy Bielice Zdzisław Lech Twardowski odpowiadając na zapytanie radnego Andrzeja Kołobycza powiedział, że być może we wrześniu br. będzie więcej informacji na temat budowy biogazowni w Bielicach. Na dzień dzisiejszy nic się nie zmieniło.

Jeżeli chodzi o wypowiedź radnego Bogdana Wdówki, to zgadzam się z tym, że przystanki powinny być oświetlone. Zrobię wszystko w tym zakresie.

 Na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  przedstawiono informację, że najwięcej wypadków śmiertelnych jest na przejściach dla pieszych. Nie wiem czy to będzie lepiej, że pasów nie będzie. Psychologowie przewidują, że przechodnie będą zachowywać większą ostrożność. Jest to kwestia dyskusyjna.

Ad.17

Radny Andrzej Kołobycz: w przedsionku przed świetlicą w Bielicach jedna lampa oświetlenia ulicznego tylko się żarzy.

Radny Bogdan Wdówka:

- ma być dodatkowy pojemnik na odpady biodegradowalne, co należy do tej grupy odpadów?

- czy będzie budowane DINO w Bielicach?

W imieniu druhów strażaków z Parsowa, radny Bogdan Wdówka podziękował Wójtowi Gminy Bielice za upiększenie remizy i prosił o zakup bramy do remizy w Parsowie.

Wójt Gminy Bielice mówił, że:

- sprawdzimy co dzieje się z żarzącą się lampą, o której mówił radny Andrzej Kołobycz,

- przedtem gminy były decydentami w kwestii pojemników na odpady, teraz dysponentem jest ustawodawca. Do dodatkowego pojemnika na biodegradowalne odpady mogą być wrzucane np. obierki, odpady zielone ulegające biodegradacji/dot. zapytania radnego Bogdana Wdówki/,

-na początku września br. inwestor ma zacząć budować DINO w Bielicach i gdzieś w grudniu br. ma być otwarcie sklepu./zapytanie radnego Bogdana Wdówki/.

- zobaczymy co uda się zrobić w sprawie bramy do remizy w Parsowie.

Radny Bogdan Wdówka: ustawodawca nakaże, to dodatkowy pojemnik na odpady będzie musiał być.

Wójt : tak

Radny Ryszard Kulig: czy Pan Wójt ma takie kompetencje, aby pałac w Swochowie przestał straszyć. Park powinien też być wykreślony z rejestru zabytków. Właściciel pałacu jak zaczął to powinien skończyć remont.

Poza tym na dachach fermy nie ma jeszcze założonych rynien. Ferma w Swochowie powinna mieć zbiorniki na wodę opadową, aby nie zakażała gleby i żeby nie było później w wodzie bakterii coli.

Wójt: sprawdzę w akcie notarialnym kupna pałacu w Swochowie, czy są obwarowania agencji,  w jakim terminie i jakie prace  miały być zakończone. Więcej nic obiecać nie mogę.

Radny Marcin Zięcina: przy koszeniu omijany jest odcinek przy Sołtysie w Starym Chrapowie. Kto ma kosić ten odcinek?

Wójt: myślę, że jest to nasza sprawa.

Radny Tadeusz Stempień: po skoszeniu trawy jest ona wyrzucana przez firmę koszącą do rowu w Będgoszczy.

Mieszkaniec wsi Bielice Krystian Szałek prosił o utwardzenie drogi polnej na odcinku między posesją Pana Wojcieszka  Ryszarda w kierunku posesji pana Ryszarda Dydymskiego w Bielicach. Droga ta zapewniłaby dzieciom bezpieczne dotarcie do szkoły i wszystkim mieszkańcom ul. Klonowej do kościoła oraz na pocztę.

Wójt: należy uzasadnić potrzebę wykonania tego zadania, jego pilność. Dzisiaj mnie Pan nie przekonał, bo kwestia związana z dowozem dzieci nie powinna być problemem, ponieważ autobus zabiera dzieci do szkoły z ul. Klonowej. Musimy się nad tym zastanowić. Jeżeli argumenty trafią do Rady, to może w przyszłym roku zadanie będzie możliwe do zrealizowania.

Krystian Szałek: czy mam złożyć pismo w tej sprawie?

 Wójt: proszę napisać pismo.

Radny Bogdan Wdówka: wydobycie piasku chyba w Parsowie się już skończyło, więc należałoby zwrócić się do właściciela o ustawienie znaku zakazu wchodzenia, bo dzieciaki już tam zaglądają i może być niebezpiecznie.

Wójt: wystosuję stosowne pismo do właściciela tego terenu.

Ad.18

  W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Rady Piotr Wilczyński zamknął XXIII sesję Rady Gminy Bielice dziękując wszystkim za przybycie, życząc wszystkim miłego letniego wypoczynku, a rolnikom obfitych plonów.

Zakończenie sesji : godz.12.05

 

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                               Piotr Wilczyński

 

                                                                                                             

Protokołowała:

Alina Pluta

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 27-09-2017 14:52:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alina Pluta 27-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 27-09-2017 14:52:31