Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Roczny Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

Załącznik nr 1

Roczny Program współpracy Gminy Bielice

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

 

WSTĘP

 

Priorytetowym zadaniem władz samorządowych Gminy Bielice jest rozwój gminy oraz poprawa jakości życia jej mieszkańców.

Program wyznacza partnerski obszar zadań publicznych wszystkim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyrażających wolę współpracy  w działaniach na rzecz gminy i jej mieszkańców.

Organizacje pozarządowe  i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są ważnym partnerem władz samorządowych stymulującym rozwój gminy.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest  do uchwalenia rocznego programu współpracy  z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Mając na uwadze  realizację powyższego zadania oraz biorąc pod uwagę konieczność określenia zasad oraz obszarów współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi opracowany został "Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok".

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.  Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.)

2) organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty

 o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,

3) innych podmiotach - należy przez to rozumieć podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

4) programie – należy przez to rozumieć roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 r.

5) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Bielice,

6) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Bielice,

7) gminie - należy przez to rozumieć gminę Bielice.

 

II. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE

 

2. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami i innymi podmiotami, służącego do lepszego rozpoznawania i zaspakajania potrzeb społecznych mieszkańców w sposób skuteczny i efektywny.

 

3. Celami szczegółowymi programu są:

1) wspieranie działań na rzecz umacniania istniejących i pobudzania nowych

    inicjatyw związanych z powstawaniem nowych organizacji,

2) umacnianie w społeczności świadomości poczucia odpowiedzialności

    za rozwój lokalnego środowiska,

3) promocja organizacji pozarządowych,

4) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

5) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,

6) racjonalne wykorzystywanie publicznych środków finansowych,

7) wzmacnianie potencjału organizacji i innych podmiotów oraz rozwój wolontariatu.

 

III. REALIZATORZY PROGRAMU:

 

4. Realizatorami programu są:

1) Rada Gminy i jej komisje - w zakresie wytyczania polityki społecznej

     i finansowej gminy, nawiązywania merytorycznej współpracy z organizacjami,

2) Wójt - w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania środkami w ramach

     budżetu,

3) Komisje konkursowe - powołane w celu przeprowadzenia ewentualnych

     konkursów na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Bielice na realizację zadań,

4) Skarbnik Gminy lub wyznaczona przez niego osoba - w zakresie sprawdzania,

     weryfikowania dowodów księgowych przedstawionych przez organizacje

     pozarządowe oraz kontrola nad właściwym rozliczaniem udzielonych dotacji,

5) Podinspektor ds. oświaty, kultury, sportu i funduszy europejskich w zakresie:

 

     - nawiązywania kontaktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi i innymi

        podmiotami a władzami samorządowymi,

     - przedstawienia Wójtowi projektu programu współpracy oraz wniosków

       złożonych przez organizacje i inne podmioty,

     - bieżącej współpracy,

    - dysponowania budżetem w określonych  w programie zadaniach publicznych,

     - obsługę i organizację komisji konkursowych,

     - poprawne rozliczanie przyznanych dotacji wraz z kontrolą realizacji

       pod względem merytorycznym;

6) Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

    powyższej ustawy - w zakresie realizacji zadań publicznych zleconych lub

    wspieranych przez Urząd Gminy w Bielicach oraz  współpracy w ramach

    wskazanych w programie form współpracy.  

                            

5. Monitoring programu współpracy polega na zbieraniu opinii, wniosków, uwag oraz   informacji wnoszonych przez podmioty programu.

 

6. Uwagi, wnioski lub propozycje dotyczące realizacji programu mogą być zgłaszane na  bieżąco za pośrednictwem wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy Bielice, który następnie przedstawia je Wójtowi.

 

7. Urząd Gminy z inicjatywy własnej może pozyskać informacje od podmiotów programu  oraz

referentów i jednostek organizacyjnych gminy na temat jego realizacji.

 

8.   Miernikami efektywności programu są:

1) liczba podmiotów programu współuczestniczących w realizacji zadań publicznych w danym  roku,

2) wysokość środków finansowych zaangażowanych na realizację programu,

3) liczba zadań zrealizowanych w ramach programu.

 

9.  Wójt  przedkłada sprawozdanie z realizacji programu Radzie Gminy Bielice

    w terminie do 31 maja następnego roku z realizacji programu w roku ubiegłym.

 

IV. ZASADY WSPÓŁPRACY

 

10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w gminie opiera się na następujących     zasadach:

   1) zasada  pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom

        pozarządowym  w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami

        wspólnoty samorządowej,

   2) zasada partnerstwa – współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w

        rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem

        wytyczonych celów,

   3) zasada suwerenności – szanując swoją autonomię gmina i organizacje

        pozarządowe nie narzucają sobie wzajemnie zadań, posiadają zdolność do

        bycia podmiotem prawa,

   4) zasada efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych

       efektów realizacji zadań publicznych,

   5) zasada uczciwej konkurencji – równe traktowanie wszystkich podmiotów w

       zakresie wykonywanych działań,

   6) zasada jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań

       publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz

       wykonania zadania są jawne.

 

V. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

 

11. Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami i innymi podmiotami jest:

  1) realizacja zadań publicznych określonych w art. 4 ust.1 ustawy o działalności

      pożytku publicznego i o wolontariacie,

 2) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,

 3) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,

 4) konsultowanie projektów uchwał Rady na etapie ich tworzenia

 

VI. FORMY WSPÓŁPRACY.

 

12. Gmina podejmuje współpracę z organizacjami i innymi podmiotami w następujących formach:

1) Współpraca finansowa :

    a) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

    b) wspieranie wykonania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2) Współpraca pozafinansowa:

a) prowadzenie konsultacji, doradztwa i informacji związanych z funkcjonowaniem   organizacji,

   b) współpracy w gromadzeniu środków z innych źródeł finansowych,

   c) organizowanie konferencji i szkoleń,

   d) promocję działalności organizacji pozarządowych,

   e) pomoc w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów,

   f) udostępnianie pomieszczeń, urządzeń i sprzętu na warunkach preferencyjnych..

 

VII. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

 

13. Ustala się następujące zadania priorytetowe, które mogą być zlecane do realizacji organizacjom i innym podmiotom:

1) w zakresie kultury fizycznej i sportu:

  a) prowadzenie współzawodnictwa sportowego na terenie gminy Bielice

  b) prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy,

  c) udział w imprezach i zawodach sportowych dzieci i młodzieży o zasięgu regionalnym,    ogólnopolskim i zagranicznym,

  d) organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy,

  e) szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinach sportowych,

  f) organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego szkół.

 

2) w zakresie promocji gminy:

a) dofinansowanie wkładu własnego na realizacje projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 „Ustawy” w zakresie działań mogących służyć promowaniu Gminy Bielice

b) organizacja i udział w targach, konferencjach i innych imprezach, które promują  gminę,

c) organizowanie imprez przyczyniających się do promocji gminy,

 

3) w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz  rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

  a) organizowanie imprez promujących ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

  b) organizowanie imprez kultywujących tradycje ludowe,

  c) upowszechnianie kultury i sztuki,

  d) współpraca międzygminna w zakresie kultury i sztuki,

e) wspomaganie działalności o charakterze kulturalnym,

f) działania zmierzające do podtrzymania i wzbogacania działalności artystycznej twórców

- amatorów,

g) wspieranie działalności kulturalnej poprzez dofinansowanie wystaw, konkursów,

przeglądów, imprez okolicznościowych oraz innych działań podejmowanych  przez organizacje

pozarządowe i inne podmioty.

 

4) w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności

     lokalnych:

  a) pomoc w organizacji imprez środowiskowych wspierających integrację osób samotnych,

      najuboższych, niepełnosprawnych,

  b) wspieranie przedsięwzięć promujących idee rozwoju wsi,

  c) wspieranie przedsięwzięć zmierzających do organizacji zajęć dodatkowych i zajęć

       opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży,

  d) wspomaganie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, starszym,

  e) organizowanie spotkań z osobami niepełnosprawnymi, starszymi.

 

5) w zakresie pomocy społeczności lokalnej, a w szczególności rodzinie:

    a) wspomaganie działań związanych z niesieniem pomocy osobom i rodzinom, które                         z różnych   przyczyn znalazły się z trudnej sytuacji życiowej,

    b) wspomaganie działań na rzecz dzieci z rodzin najuboższych i niewydolnych społecznie     poprzez organizację wycieczek spotkań, pomocy rzeczowej,

    c) współfinansowanie imprez środowiskowych mających na celu integrację niepełnosprawnych ze  społecznością lokalną.

 

6) w zakresie ochrony i promocji zdrowia :

    a) działania wspomagające i promujące zdrowy styl życia w tym  konkursy, programy i inne  formy aktywizujące,

    b) nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

    c) edukacja i poradnictwo dla rodziców, opiekunów prawnych, wychowawców służące  przeciwdziałaniu uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym wśród dzieci  i młodzieży.

 

7) w zakresie edukacji, wypoczynku dzieci i młodzieży:

    a) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i i młodzieży poprzez organizację zajęć  pozalekcyjnych,

    b) wspieranie różnych form wypoczynku letniego i zimowego z terenu gminy,

8) w zakresie ochrony środowiska :

    a) wspierania zadań  na rzecz edukacji ekologicznej,

 

9) w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego:

   a) upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach i ich zapobieganiu,

   b) wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

 

10) w zakresie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów i współpracy społeczeństwa:

  a) popularyzacji wiedzy o Gminie Bielice w krajach UE,

  b) promowanie współpracy i wymiany młodzieży w krajach UE,

  c) propagowanie współpracy i wymiany doświadczeń w krajach UE pomiędzy  organizacjami

      wspierającymi rozwój przedsiębiorczości i aktywności społeczeństwa.

 

VIII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

 

     14. Niniejszy program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31   grudnia 2018 roku z zastrzeżeniem pkt 15.

 

    15. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w ofertach.

 

IX. SPOSÓB  REALIZACJI PROGRAMU

 

     16. Gmina Bielice  zleca organizacjom w pierwszej kolejności te zadania, które program określa jako zadania priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze chyba, że odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych (odrębnych szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy – prawo zamówień publicznych).

 

   17. Na wniosek organizacji pozarządowej Wójt Gminy może zlecić wykonanie zadania                      z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeśli wysokość dofinansowania nie przekroczy 20% dotacji planowanej w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3.  Organizacje pozarządowe mogą być partnerem Gminy Bielice przy współorganizacji przedsięwzięć objętych katalogiem zadań                    w 2018 roku.

 

 

 

X. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH

NA REALIZACJĘ PROGRAMU

 

 18. Na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem zostaną zabezpieczone środki finansowe w budżecie Gminy na 2018 rok w wysokości 20 000,00 zł.  

 

XI.  SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

 

 19. Realizacja programu jest poddana monitoringowi i polega na zbieraniu opinii,  wniosków, uwag oraz informacji wnoszonych przez podmioty programu.

Miernikami efektywności programu są następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji programu:

   1) liczba ogłoszonych  otwartych konkursów ofert,

   2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

   3) liczba umów zawartych w trybie  art. 19a ustawy,

   4) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego,

   5) liczba umów, które nie zostały zrealizowane,

   6) beneficjenci zrealizowanych zadań,

   7) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach.

Nie później niż do 31 maja 2018 roku Wójt przedłoży Radzie Gminy Bielice sprawozdanie z realizacji programu.

 

 

XII.  SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG

KONSULTACJI

 

20. Podstawą tworzenia programu współpracy jest ustawa  o działalności pożytku

     publicznego i o wolontariacie  oraz konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji

     społecznych jest  projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Bielice

     z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

                                                                                                                                                                               

21. Program współpracy tworzony jest  w kilku etapach:

1) przygotowanie projektu programu współpracy,

2) skierowanie projektu do Wójta , który zatwierdził go i skierował do konsultacji społecznych,

3) skierowanie projektu programu do  konsultacji poprzez  zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy  oraz tablicy ogłoszeń na  okres 21 dni.  W tym  czasie można   składać uwagi wnioski,

4) konsultacje odbywają  się poprzez zebranie opinii imiennych składanych w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@bielice.com.pl,

5) konsultacje obejmują   teren Gminy Bielice.

6) wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stron internetowej oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bielice,

7) po naniesieniu poprawek program zostaje skierowany pod obrady Rady Gminy Bielice,  celem podjęcia stosownej uchwały.

 

XIII.  TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA

 KOMISJI KONKURSOWYCH

 

 22. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert.

W skład komisji wchodzą:       

1) przedstawiciele organu wykonawczego,

2) reprezentant organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 biorące udział w konkursie.

 

W składzie komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji  i jawności.

W ocenie oferty złożonej w konkursie nie może brać udział osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.

 

23. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

 1) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 „Ustawy” oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 3) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

 4) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale,  których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,

 5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 „Ustawy” udział środków własnych lub środków pochodzących z  innych źródeł na realizację zadania publicznego,

 6) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 „Ustawy” wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia  wolontariuszy i pracę społeczną członków,

 7) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 „Ustawy”, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

8)  Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

 

24. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące

działalność dla mieszkańców Gminy Bielice, które zaspakajają ich ważne potrzeby.

25. Podstawowym kryterium decydującym o udzielaniu przez gminę wsparcia dla organizacji

jest działalność na rzecz Gminy Bielice  i jej mieszkańców.

26. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt lub osoba przez niego upoważniona.

27. Ogłoszenie o konkursie zgodnie z ustawą zostanie zamieszczone: na tablicy ogłoszeń,                    w BIP-ie, i na stronie internetowej Gminy Bielice.

           

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

28. Zmiany niniejszego programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Za+éacznik nr 1 do Zarz?ůdzenia W+-jta Gminy - Program Wsp+-+épracy na 2018r..doc (DOC, 79.00Kb) 2017-09-14 14:17:50 140 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 14-09-2017 14:13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paula Ziemiańska 14-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 14-09-2017 14:17:50