Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXI/123/05 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice


UCHWAŁA Nr XXI/123/05 Rady Gminy Bielice

z dnia 24 marca 2005 r.

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ,Nr 273,poz.2703, Nr 281,poz.2781 ) uchwala się, co następuje:

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice.

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

1. Do czasu ukończenia kształcenia , nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia:

1/ uczniowi szkoły publicznej,

2/ uczniowi szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej,

3/ słuchaczowi publicznego kolegium nauczycielskiego,

4/ słuchaczowi nauczycielskiego kolegium języków obcych,

5/ słuchaczowi kolegium pracowników służb społecznych,

6/ słuchaczowi niepublicznego kolegium nauczycielskiego,

7/ słuchaczowi niepublicznego nauczycielskiego kolegium języków obcych.

2. Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki uczniowi szkoły niepublicznej

nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej.

3. Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki dzieciom i młodzieży upośledzonym

umysłowo w stopniu głębokim:

1/ będącym wychowankiem publicznego ośrodka umożliwiającego realizację

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

2/ będącym wychowankiem niepublicznego ośrodka umożliwiającego realizację

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

4. Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki dzieciom i młodzieży upośledzonym

umysłowo ze sprzężoną niepełnosprawnością :

1/ będącym wychowankami publicznego ośrodka umożliwiającego realizację

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

2/ będącym wychowankami niepublicznego ośrodka umożliwiającego realizację

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu mówi się bez bliższego określenia o:

1. regulaminie - rozumie się przez to regulamin udzielania pomocy materialnej o

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice,

2. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),

3. uczniu - rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, po. 2572 ze

zmianami ) zameldowane na terenie gminy Bielice,

4. stypendium - rozumie się przez to stypendium szkolne,

5. zasiłek - rozumie się przez to zasiłek szkolny.

§ 4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana uczniowi jako

stypendium szkolne lub jako zasiłek szkolny.

§ 5. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana uczniowi w celu:

1/ zmniejszania różnic w dostępie do edukacji;

2/. umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej

sytuacji materialnej ucznia;

3/ wspierania edukacji uczniów zdolnych.

§ 6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi w formie:

1.Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w

szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych

przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak wyjścia/wyjazdy do teatru, na

wycieczki szkolne, zielone szkoły itp.;

2.Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych

realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć

muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych.

3. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

1/ podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do

realizacji procesu dydaktycznego,

2/ zeszytów, długopisów, piórników, plecaków itp.,

3/ stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie

przez szkołę.

4. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z podobieraniem nauki

poza miejscem zamieszkania w odniesieniu do ucznia w rozumieniu §2 ust. 1 pkt 3

- 7 oraz ust.. 3 i 4, a także ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, a w szczególności

zakwaterowania w bursie, internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej.

5. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie

stypendium w formach, o których mowa w ust. 1, 2, 3 a w przypadku ucznia szkoły

ponadgimnazjalnej także w formie, o której mowa w ust. 4 nie jest możliwe .

6. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że w przypadku

ucznia będącego słuchaczem kolegium, o którym mowa w ust. 4 nie jest celowe.

§ 7. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

2. Stypendia będą przekazywane w następujący sposób:

1/ w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia

na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur lub rachunków,

2/ w formie świadczenia pieniężnego - w wyjątkowych sytuacjach.

3. Pobrane świadczenie w formie pieniężnej, należy rozliczyć rachunkami, fakturami za

zakup podręczników i pomocy naukowych, pokrycie wydatków związanych z pro-

cesem edukacyjnym.

II. Warunki i zasady ubiegania się, przyznawania i ustalania wysokości stypendium

szkolnego

§ 8. Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi znajdującemu się w trudnej

sytuacji materialnej.

  1. Miernikiem trudnej sytuacji materialnej jest dochód na osobę w rodzinie.

  2. Przy ocenie trudnej sytuacji materialnej będzie się również w szczególności

uwzględniać występowanie w rodzinie:

1/ bezrobocia,

2/ niepełnosprawności,

3/ ciężkiej lub długotrwałej choroby,

4/ wielodzietności,

5/ braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

6/ alkoholizmu,

7/ narkomanii,

8/ niepełność rodziny,

9/ występowanie zdarzeń losowych.

§ 9. 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie

następujące kryteria:

1/ zamieszkują na terenie gminy Bielice,

2/ rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4

ustawy,

3/ miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty wymienionej w art. 8, ust. 1 pkt 2

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami ).

2. W przypadku, gdy liczba spełniających kryteria cytowane w ust. 1 jest większa niż liczba

stypendiów do rozdysponowania , pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie

spełniający następujące kryteria:

1/ pochodzą z rodzin o najniższych dochodach,

2/ występują w rodzinie okoliczności opisane w §8 regulaminu.

3. Podstawą przyznania stypendium szkolnego jest wysokość dochodu przypadającego

we wspólnym gospodarstwie domowym na jednego członka rodziny ucznia,

osiągniętego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

1/ członkami rodziny są małżonkowie, rodzice, opiekunowie prawni dziecka , opie-

kunowie faktyczni oraz dzieci uczące się w wieku do ukończenia 24 roku życia

pozostający na utrzymaniu rodziny.

2/ w szczególnych przypadkach, gdy sytuacja dochodowa rodziny uległa pogorsze-

niu ( np. w skutek śmierci lub kalectwa członka rodziny) stypendium szkolne

ustala się na nowych warunkach dochodowych rodziny, począwszy od miesiąca,

w którym złożono nowy wniosek, bez wyrównywania.

§ 10. Dochody winny być potwierdzone stosownymi zaświadczeniami.

1. W przypadku dochodów z gospodarstwa rolnego należy dostarczyć:

1/ zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w

hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni za wymagany rok kalendarzowy

2/ zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzające nie osiąganie dochodów z

innych tytułów

3/ w przypadku wydzierżawienia gospodarstwa rolnego wymagana jest umowa

dzierżawna notarialnie potwierdzona.

  1. Miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego jest równy 194,00 zł.

Kwota ta określona jest w art. 8, ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej.

3. W przypadku gdy rodzice prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i

opłacają podatek w formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewi-

dencjonowanych należy przedłożyć :

1/ zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości i formie opodat-

kowania za wymagany rok kalendarzowy,

2/ oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające

przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów

osiąganych przez osoby fizyczne zawierające w szczególności informację o

wysokości dochodu, wysokości należnych składek na ubezpieczeni społeczne i

zdrowotne, wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, wysokości

dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku.

§ 11. Podstawa przyznania stypendium szkolnego dla ucznia samodzielnego finansowo są

jego dochody osobiste.

§ 12. Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków

publicznych, może być udzielone stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z

innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza

kwoty równej 1120, 00 zł w odniesieniu do danego roku szkolnego, a w przypadku

ucznia będącego słuchaczem kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium

języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych, który otrzymuje inne

stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może być udzielone

stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze

socjalnym ze środków publicznych nie przekracza kwoty równej 1008,00 zł w

odniesieniu do danego roku szkolnego.

§ 13. Wysokość stypendium przyznana uczniowi uzależniona jest od dochodu:

1. do 120 % kwoty określonej w art. 6, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o

świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie

miesięcznym na osobę w rodzinie do 25% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1, pkt

2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 993 ze

zmianami,

2. do 80 % kwoty określonej w art. 6, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.

o świadczeniach rodzinnych (DZ.U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie

miesięcznym na osobę w rodzinie od 26% do 50% kwoty , o której mowa w art.8,

ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.

993 ze zmianami),

3. do 70 % kwoty określonej w art. 6, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o

świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie

miesięcznym na osobę w rodzinie od 51% do 65% kwoty, o której mowa w art. 8,

ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz.

993 ze zmianami ),

4. do 60 % kwoty przy dochodzie miesięcznym określonej w art. 6, ust. 2,

pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228,

poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 66%

do 85% kwoty , o której mowa w art. 8, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 993 ze zmianami),

5. do 50 % kwoty przy dochodzie miesięcznym określonej w art. 6, ust. 2,

pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228,

poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 86%

do 100% kwoty o której mowa w art. 8, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.993 ze zmianami).

6. maksymalna wysokość stypendium stanowiąca 120 % kwoty określonej w art.6, ust.

2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr

228, poz. 2255 ze zmianami) przysługuje :

1/ pełnym sierotom,

2/ dzieciom z rodzin zastępczych,

3/ dzieciom wobec których nie ma osób zobowiązanych do alimentacji.

§ 14. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca

w danym roku szkolnym, a w przypadku ucznia będącego słuchaczem kolegium

nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium

pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do

czerwca w danym roku szkolnym.

III. Warunki i zasady ubiegania się, przyznawania i ustalania wysokości zasiłku szkolnego.

§ 15. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku o przyznanie

zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku

(zaświadczenie z policji, lekarskie, dokument USC inne).

1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie

wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o

charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego

stypendium szkolnego.

2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty równej

280,00 zł. ( wymieniona kwota wynika z art. 6, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przywołana w art. 90 e ust. 3 ustawy z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty.

3. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od

wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

IV. Tryb, warunki i zasady ubiegania się, przyznawania i ustalania wysokości świadczenia.

§ 16.1. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy

Bielice w formie decyzji administracyjnej.

2. Od decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 1 służy stronie odwołanie w

terminie 14 dni od dnia doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Szczecinie.

§ 17. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego jest złożenie wniosku o

przyznanie zasiłku, z dołączonym oświadczeniem o sytuacji rodzinnej i materialnej

ucznia oraz opinią dyrektora szkoły.

2. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie

Gminy Bielice do dnia 15 września danego roku szkolnego a w przypadku kolegiów do

dnia 15 października.

§ 18. Osobami uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy

materialnej ( stypendium oraz zasiłek ) są , rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni

uczeń lub dyrektor szkoły.

V. Obowiązki i obowiązani w postępowaniu w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 19. Wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Bielice o

ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

1. Wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Bielice o

trwałych zmianach, które zachodzą w składzie i dochodach rodziny lub toku nauki

ucznia, a mających wpływ na dalsze korzystanie ze stypendium.

2. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które

stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

3. Należności z tytułu niezależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają

ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności

ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

5. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone

stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej

nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, Wójt Gminy

Bielice może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

VI. Przepisy końcowe i przejściowe

§ 20.1.W przypadku ustania przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium mają

zastosowanie przepisy art. 90 o ustawy.

2.Wypłata stypendiów i zasiłków następuje po otrzymaniu dotacji, o której mowa w

art. 90 r ust. 1 ustawy.

§21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od

1 stycznia 2005r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

mgr inż. Wiesław Seniuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 21-07-2005 15:26:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 21-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 21-07-2005 15:26:24